Katainen: Suomi kaipaa lisää työtä ja suoma­laiset uusia työpaikkoja – kokoomus.fi
MENU
Katainen: Suomi kaipaa lisää työtä ja suoma­laiset uusia työpaikkoja

Katainen: Suomi kaipaa lisää työtä ja suoma­laiset uusia työpaikkoja

Julkaistu: 16.03.2013 Julkaisut

Työstä puhutaan näinä päivinä paljon. Ei kulu päivää, jolloin sanoma­leh­dessä tai uutis­lä­he­tyk­sessä ei puhut­taisi työstä ja sen merki­tyk­sestä Suomen kansan­ta­louden kannalta.

Tästä näkökul­masta olemme tehneet yhden suuren virheen. Suomessa on keski­tytty puhumaan työstä vain sen kansan­ta­lou­del­li­sessa ulottu­vuu­dessa. Aivan kuin työn voisi nähdä vain tukku­ta­varana tai yhtenä tuotan­to­pa­noksena muiden joukossa.

Meidän on aina muistettava se, että työllä on useat kasvot ja sillä on eri merki­tyksiä eri ihmisille. Työ merkitsee kullekin meistä eri asioita. Osalle meistä työn merkitys kumpuaa yksin sen sisäl­löstä. Monille meistä työ tarjoaa mahdol­li­suuden kantaa vastuuta itsestään ja toisista. Joillekin työ on mahdol­lisuus muuttaa maailmaa. Työ voi olla myös tapa tuoda elämään tärkeitä sosiaa­lisia suhteita. Moni on jopa löytänyt puolison työpai­kalta. Toisille työ tarkoittaa vain toimeen­tuloa ja sen mukana tulevaa vapautta.

Tavalla tai toisella työ tuottaa hyvin­vointia sitä tekevälle ihmiselle. Työ tuottaa hyvin­vointia myös yhteis­kun­nalle. Työllä on siis valtava merkitys sekä yksilön että Suomen hyvin­voin­nille.

Maailma on viime vuosina muuttunut kovaa kyytiä ja sen myötä uskomme parempaan tulevai­suuteen on kärsinyt kolhun. Näemme ympäril­lämme vain uhkia, emme mahdol­li­suuksia. Koemme muutoksen tai sen uhan alla voimat­to­muutta ja toivot­to­muutta. Unohdamme helposti, että meillä on myös valtava mahdol­lisuus. Se on työ. Suomi kaipaa lisää työtä ja suoma­laiset uusia työpaikkoja.

Muutos lähtee aidosta uskosta siihen, että kaikki työ on arvokasta ja että Suomessa tarvitaan erilaista työtä. Oli se työ sitten palkka­työtä, yrittä­mistä, vapaa­eh­tois­työtä, osa-aikatyötä, tilapäistä työtä, työhar­joit­telua.

Meidän ei pidä antaa vanhojen raken­teiden seistä työn tiellä. Meidän on uskal­lettava uudistaa Suomea. Kokoomus sanoo kyllä jousta­vam­malle työelä­mälle ja erilai­sille mahdol­li­suuk­sille tehdä työtä. Vaikeil­takin tuntuvien ratkai­sujen motiivina on aina se, että ne niiden avulla saadaan lisää työtä. Sitä työtä, joka tuo hyvin­vointia sekä tekijälleen että Suomelle.

Kokoomus uskoo työhön. Me panemme keinoja parem­muus­jär­jes­tykseen sen perus­teella, miten ne luovat Suomeen uutta työtä ja uusia työpaikkoja. Uudet työpaikat luovat toivoa niille, joilla ei työtä tällä hetkellä ole. Ja heitä on paljon.

Ymmärrän hyvin, että monen suoma­laisen on vaikea uskoa työhön. Joku ei löydä työtä vaikka haluaisi, joku ei löydä elämän­ti­lan­tee­seensa sopivaa työtä. Joku uupuu työpai­kalla, joku ei koe työntekoa riittävän kannat­ta­vaksi. Jotakin kiusataan työssään, joku toinen joutuu tekemään koulu­tustaan vastaa­ma­tonta työtä ja joku ei koe työn teettä­mistä kannat­tavana.

Nämä suoma­laiset ovat epäus­kossaan oikeassa. Mutta työ on niin arvokas asia, että sitä pitää korjata. Aivan samoin kuin korjaamme sosiaa­li­turvaa tai julkisia palve­luita tai olemme viime aikoina korjanneet Euroopan taloutta ja euroa, myös työ on niin arvokas asia, että se ansaitsee tulla korja­tuksi.

Työn korjaa­minen edellyttää toimia työpai­koilla. Hallitus ei voi lopettaa syrjintää tai kiusaa­mista millään mahti­käs­kyllä saati jollain asetuk­sella, vaan siihen tarvitaan mukaan kaikki työnte­kijät ja työnan­tajat. Asenteiden on muututtava. Koska työ on niin arvokasta, on kiusaa­misen, sukupuoleen tai ikään liittyvän syrjinnän tai ala-arvoisen johta­misen kerta­kaik­ki­sesti loputtava. Nämä ovat ilmiöitä, joita ei pidä sietää. Meistä jokainen kantaa vastuuta tästä.

Työn korjaa­minen edellyttää politii­kassa yhteisiä päätöksiä, joilla työtä kyetään Suomessa lisäämään. Hallitus etsii työtä lisääviä ratkaisuja tulevassa kehys­rii­hessä. Kaikissa ratkai­suissa Kokoomus uskoo työhön.

Leikkaa­malla tai veroja korot­ta­malla Suomeen ei luoda yhtään uutta työpaikkaa. Jos luopui­simme velkaan­tu­misen taitta­mista koske­vasta tavoit­teesta, horjut­taisi se Suomen vakautta ja veisi Suomesta työpaikkoja. Yksikään suoma­lainen ei saisi pelätä sitä, onko Suomi ylivel­kaan­tu­mis­kier­teessä ja Kreikan tiellä. Sopeu­tusta on tehtävä juuri sen verran kuin on suoma­laisten työpaik­kojen kannalta pitkällä aikavä­lillä viisasta.

Kokoomus uskoo, että tarvitaan vakautta ja lisää työpaikkoja tuova työmark­ki­na­rat­kaisu.

Kokoomus haluaa lisää työtä luovan verouu­dis­tuksen. Haluamme keventää työn kannalta haital­lisia veroja ja vastaa­vasti kiristää niitä veroja, jotka eivät ole työn kannalta aivan niin haital­lisia. Verota­voit­tei­tamme ohjaa vain yksi päämäärä: miten lisätä työpaik­kojen määrää Suomessa.

Kokoomus haluaa uudis­tuksia, joilla tehdään yrittä­mi­sestä ja muiden työllis­tä­mi­sestä nykyistä kannat­ta­vampaa. Kokoomus haluaa esimer­kiksi pääoma­mark­ki­noita uudis­ta­malla houku­tella Suomeen uusia inves­tointeja. Inves­toinnit tarkoit­tavat uusia työpaikkoja.

Kokoomus haluaa pidempiä työuria, koska ne tarkoit­tavat parempia ansioita, suurempia eläkkeitä ja vahvempaa hyvin­voin­tiyh­teis­kuntaa kaikille suoma­lai­sille.

Kokoomus haluaa korkeampaa työlli­syyttä esimer­kiksi työn tekemisen kannus­ta­vuutta paran­ta­malla. Se tarkoittaa parempaa toimeen­tuloa, vahvempaa julkista sektoria ja parempia eläkkeitä. Korkeampi työllisyys tarkoittaa myös maltil­li­sempaa verotusta: on reilua, että suurempi joukko maksaa vähän vähemmän veroja kuin että pieni työssä­käyvä porukka kantaa yhä raskaamman taakan hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan rahoi­tuk­sesta.

Mitä siitä seuraa, jos teemme päätöksiä, joilla lisätään työtä Suomessa? Suoma­laisten toimeentulo paranee. Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta vahvistuu. Yksilöiden hyvin­vointi kasvaa, kun yhä useampi saa mahdol­li­suuksia toteuttaa itseään.

Tämä on positii­vinen ja toivoa herättävä ajatus. Näiden kaikkien haasteiden keskellä voimme itse tehdä ne päätökset, joilla Suomen suunta käännetään. Ne ratkaisut, joita tarvit­semme, tarkoit­tavat parempaa toimeen­tuloa, parempaa eläke­turvaa ja mahdol­li­suuksia toteuttaa itseään.?


Kokoomus.fi