Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Katai­nen: Suomi kaipaa lisää työtä ja suoma­lai­set uusia työpaik­koja

Katai­nen: Suomi kaipaa lisää työtä ja suoma­lai­set uusia työpaik­koja

Julkaistu:

Työstä puhu­taan näinä päivinä paljon. Ei kulu päivää, jolloin sano­ma­leh­dessä tai uutis­lä­he­tyk­sessä ei puhut­taisi työstä ja sen merki­tyk­sestä Suomen kansan­ta­lou­den kannalta.

Tästä näkö­kul­masta olemme tehneet yhden suuren virheen. Suomessa on keski­tytty puhu­maan työstä vain sen kansan­ta­lou­del­li­sessa ulot­tu­vuu­dessa. Aivan kuin työn voisi nähdä vain tukku­ta­va­rana tai yhtenä tuotan­to­pa­nok­sena muiden joukossa.

Meidän on aina muis­tet­tava se, että työllä on useat kasvot ja sillä on eri merki­tyk­siä eri ihmi­sille. Työ merkit­see kulle­kin meistä eri asioita. Osalle meistä työn merki­tys kumpuaa yksin sen sisäl­löstä. Monille meistä työ tarjoaa mahdol­li­suu­den kantaa vastuuta itses­tään ja toisista. Joil­le­kin työ on mahdol­li­suus muut­taa maail­maa. Työ voi olla myös tapa tuoda elämään tärkeitä sosi­aa­li­sia suhteita. Moni on jopa löytä­nyt puoli­son työpai­kalta. Toisille työ tarkoit­taa vain toimeen­tu­loa ja sen mukana tule­vaa vapautta.

Tavalla tai toisella työ tuot­taa hyvin­voin­tia sitä teke­välle ihmi­selle. Työ tuot­taa hyvin­voin­tia myös yhteis­kun­nalle. Työllä on siis valtava merki­tys sekä yksi­lön että Suomen hyvin­voin­nille.

Maailma on viime vuosina muut­tu­nut kovaa kyytiä ja sen myötä uskomme parem­paan tule­vai­suu­teen on kärsi­nyt kolhun. Näemme ympä­ril­lämme vain uhkia, emme mahdol­li­suuk­sia. Koemme muutok­sen tai sen uhan alla voimat­to­muutta ja toivot­to­muutta. Unoh­damme helposti, että meillä on myös valtava mahdol­li­suus. Se on työ. Suomi kaipaa lisää työtä ja suoma­lai­set uusia työpaik­koja.

Muutos lähtee aidosta uskosta siihen, että kaikki työ on arvo­kasta ja että Suomessa tarvi­taan erilaista työtä. Oli se työ sitten palk­ka­työtä, yrit­tä­mistä, vapaa­eh­tois­työtä, osa-aika­työtä, tila­päistä työtä, työhar­joit­te­lua.

Meidän ei pidä antaa vanho­jen raken­tei­den seistä työn tiellä. Meidän on uskal­let­tava uudis­taa Suomea. Kokoo­mus sanoo kyllä jous­ta­vam­malle työelä­mälle ja erilai­sille mahdol­li­suuk­sille tehdä työtä. Vaikeil­ta­kin tuntu­vien ratkai­su­jen motii­vina on aina se, että ne niiden avulla saadaan lisää työtä. Sitä työtä, joka tuo hyvin­voin­tia sekä teki­jäl­leen että Suomelle.

Kokoo­mus uskoo työhön. Me panemme keinoja parem­muus­jär­jes­tyk­seen sen perus­teella, miten ne luovat Suomeen uutta työtä ja uusia työpaik­koja. Uudet työpai­kat luovat toivoa niille, joilla ei työtä tällä hetkellä ole. Ja heitä on paljon.

Ymmär­rän hyvin, että monen suoma­lai­sen on vaikea uskoa työhön. Joku ei löydä työtä vaikka haluaisi, joku ei löydä elämän­ti­lan­tee­seensa sopi­vaa työtä. Joku uupuu työpai­kalla, joku ei koe työn­te­koa riit­tä­vän kannat­ta­vaksi. Jota­kin kiusa­taan työs­sään, joku toinen joutuu teke­mään koulu­tus­taan vastaa­ma­tonta työtä ja joku ei koe työn teet­tä­mistä kannat­ta­vana.

Nämä suoma­lai­set ovat epäus­kos­saan oikeassa. Mutta työ on niin arvo­kas asia, että sitä pitää korjata. Aivan samoin kuin korjaamme sosi­aa­li­tur­vaa tai julki­sia palve­luita tai olemme viime aikoina korjan­neet Euroo­pan taloutta ja euroa, myös työ on niin arvo­kas asia, että se ansait­see tulla korja­tuksi.

Työn korjaa­mi­nen edel­lyt­tää toimia työpai­koilla. Halli­tus ei voi lopet­taa syrjin­tää tai kiusaa­mista millään mahti­käs­kyllä saati jollain asetuk­sella, vaan siihen tarvi­taan mukaan kaikki työn­te­ki­jät ja työnan­ta­jat. Asen­tei­den on muutut­tava. Koska työ on niin arvo­kasta, on kiusaa­mi­sen, suku­puo­leen tai ikään liit­ty­vän syrjin­nän tai ala-arvoi­sen johta­mi­sen kerta­kaik­ki­sesti loput­tava. Nämä ovat ilmiöitä, joita ei pidä sietää. Meistä jokai­nen kantaa vastuuta tästä.

Työn korjaa­mi­nen edel­lyt­tää poli­tii­kassa yhtei­siä päätök­siä, joilla työtä kyetään Suomessa lisää­mään. Halli­tus etsii työtä lisää­viä ratkai­suja tule­vassa kehys­rii­hessä. Kaikissa ratkai­suissa Kokoo­mus uskoo työhön.

Leik­kaa­malla tai veroja korot­ta­malla Suomeen ei luoda yhtään uutta työpaik­kaa. Jos luopui­simme velkaan­tu­mi­sen tait­ta­mista koske­vasta tavoit­teesta, horjut­taisi se Suomen vakautta ja veisi Suomesta työpaik­koja. Yksi­kään suoma­lai­nen ei saisi pelätä sitä, onko Suomi ylivel­kaan­tu­mis­kier­teessä ja Krei­kan tiellä. Sopeu­tusta on tehtävä juuri sen verran kuin on suoma­lais­ten työpaik­ko­jen kannalta pitkällä aika­vä­lillä viisasta.

Kokoo­mus uskoo, että tarvi­taan vakautta ja lisää työpaik­koja tuova työmark­ki­na­rat­kaisu.

Kokoo­mus haluaa lisää työtä luovan vero­uu­dis­tuk­sen. Haluamme keven­tää työn kannalta haital­li­sia veroja ja vastaa­vasti kiris­tää niitä veroja, jotka eivät ole työn kannalta aivan niin haital­li­sia. Vero­ta­voit­tei­tamme ohjaa vain yksi päämäärä: miten lisätä työpaik­ko­jen määrää Suomessa.

Kokoo­mus haluaa uudis­tuk­sia, joilla tehdään yrit­tä­mi­sestä ja muiden työl­lis­tä­mi­sestä nykyistä kannat­ta­vam­paa. Kokoo­mus haluaa esimer­kiksi pääoma­mark­ki­noita uudis­ta­malla houku­tella Suomeen uusia inves­toin­teja. Inves­toin­nit tarkoit­ta­vat uusia työpaik­koja.

Kokoo­mus haluaa pidem­piä työuria, koska ne tarkoit­ta­vat parem­pia ansioita, suurem­pia eläk­keitä ja vahvem­paa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa kaikille suoma­lai­sille.

Kokoo­mus haluaa korkeam­paa työl­li­syyttä esimer­kiksi työn teke­mi­sen kannus­ta­vuutta paran­ta­malla. Se tarkoit­taa parem­paa toimeen­tu­loa, vahvem­paa julkista sekto­ria ja parem­pia eläk­keitä. Korkeampi työl­li­syys tarkoit­taa myös maltil­li­sem­paa vero­tusta: on reilua, että suurempi joukko maksaa vähän vähem­män veroja kuin että pieni työs­sä­käyvä porukka kantaa yhä raskaam­man taakan hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan rahoi­tuk­sesta.

Mitä siitä seuraa, jos teemme päätök­siä, joilla lisä­tään työtä Suomessa? Suoma­lais­ten toimeen­tulo para­nee. Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta vahvis­tuu. Yksi­löi­den hyvin­vointi kasvaa, kun yhä useampi saa mahdol­li­suuk­sia toteut­taa itse­ään.

Tämä on posi­tii­vi­nen ja toivoa herät­tävä ajatus. Näiden kaik­kien haas­tei­den keskellä voimme itse tehdä ne päätök­set, joilla Suomen suunta kään­ne­tään. Ne ratkai­sut, joita tarvit­semme, tarkoit­ta­vat parem­paa toimeen­tu­loa, parem­paa eläke­tur­vaa ja mahdol­li­suuk­sia toteut­taa itse­ään.?

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

23.5.2024

Sakari Pääkkö: ”Itä-Suomesta Euroo­pan ytimeen”

Lähes­ty­vissä EU-vaaleissa on puhuttu paljon erityi­sesti talou­desta ja turval­li­suu­desta. EU:lla on erit­täin merkit­tävä alue­po­liit­ti­nen ulot­tu­vuus ja erityi­sesti Itä-Suomelle todella suuri

25.4.2024

Kokoo­muk­sen EU-vaalioh­jelma 2024

Missä EU, siellä mahdol­li­suus. Vahva Euroo­pan unioni tarkoit­taa vahvem­paa itse­näistä Suomea Jäse­nyys EU:ssa vahvis­taa Suomen vakautta, turvaa ja hyvin­voin­tia. Kansa

Skip to content