• FI
 • SV
 • MENU
  Katai­nen: Suomi kaipaa lisää työtä ja suoma­lai­set uusia työpaik­koja
  Twiittaa

  Katai­nen: Suomi kaipaa lisää työtä ja suoma­lai­set uusia työpaik­koja

  Julkaistu: 16.03.2013 Julkaisut

  Työstä puhu­taan näinä päivinä paljon. Ei kulu päivää, jolloin sano­ma­leh­dessä tai uutis­lä­he­tyk­sessä ei puhut­taisi työstä ja sen merki­tyk­sestä Suomen kansan­ta­lou­den kannalta.

  Tästä näkö­kul­masta olemme tehneet yhden suuren virheen. Suomessa on keski­tytty puhu­maan työstä vain sen kansan­ta­lou­del­li­sessa ulot­tu­vuu­dessa. Aivan kuin työn voisi nähdä vain tukku­ta­va­rana tai yhtenä tuotan­to­pa­nok­sena muiden joukossa.

  Meidän on aina muis­tet­tava se, että työllä on useat kasvot ja sillä on eri merki­tyk­siä eri ihmi­sille. Työ merkit­see kulle­kin meistä eri asioita. Osalle meistä työn merki­tys kumpuaa yksin sen sisäl­löstä. Monille meistä työ tarjoaa mahdol­li­suu­den kantaa vastuuta itses­tään ja toisista. Joil­le­kin työ on mahdol­li­suus muut­taa maail­maa. Työ voi olla myös tapa tuoda elämään tärkeitä sosi­aa­li­sia suhteita. Moni on jopa löytä­nyt puoli­son työpai­kalta. Toisille työ tarkoit­taa vain toimeen­tu­loa ja sen mukana tule­vaa vapautta.

  Tavalla tai toisella työ tuot­taa hyvin­voin­tia sitä teke­välle ihmi­selle. Työ tuot­taa hyvin­voin­tia myös yhteis­kun­nalle. Työllä on siis valtava merki­tys sekä yksi­lön että Suomen hyvin­voin­nille.

  Maailma on viime vuosina muut­tu­nut kovaa kyytiä ja sen myötä uskomme parem­paan tule­vai­suu­teen on kärsi­nyt kolhun. Näemme ympä­ril­lämme vain uhkia, emme mahdol­li­suuk­sia. Koemme muutok­sen tai sen uhan alla voimat­to­muutta ja toivot­to­muutta. Unoh­damme helposti, että meillä on myös valtava mahdol­li­suus. Se on työ. Suomi kaipaa lisää työtä ja suoma­lai­set uusia työpaik­koja.

  Muutos lähtee aidosta uskosta siihen, että kaikki työ on arvo­kasta ja että Suomessa tarvi­taan erilaista työtä. Oli se työ sitten palk­ka­työtä, yrit­tä­mistä, vapaa­eh­tois­työtä, osa-aika­työtä, tila­päistä työtä, työhar­joit­te­lua.

  Meidän ei pidä antaa vanho­jen raken­tei­den seistä työn tiellä. Meidän on uskal­let­tava uudis­taa Suomea. Kokoo­mus sanoo kyllä jous­ta­vam­malle työelä­mälle ja erilai­sille mahdol­li­suuk­sille tehdä työtä. Vaikeil­ta­kin tuntu­vien ratkai­su­jen motii­vina on aina se, että ne niiden avulla saadaan lisää työtä. Sitä työtä, joka tuo hyvin­voin­tia sekä teki­jäl­leen että Suomelle.

  Kokoo­mus uskoo työhön. Me panemme keinoja parem­muus­jär­jes­tyk­seen sen perus­teella, miten ne luovat Suomeen uutta työtä ja uusia työpaik­koja. Uudet työpai­kat luovat toivoa niille, joilla ei työtä tällä hetkellä ole. Ja heitä on paljon.

  Ymmär­rän hyvin, että monen suoma­lai­sen on vaikea uskoa työhön. Joku ei löydä työtä vaikka haluaisi, joku ei löydä elämän­ti­lan­tee­seensa sopi­vaa työtä. Joku uupuu työpai­kalla, joku ei koe työn­te­koa riit­tä­vän kannat­ta­vaksi. Jota­kin kiusa­taan työs­sään, joku toinen joutuu teke­mään koulu­tus­taan vastaa­ma­tonta työtä ja joku ei koe työn teet­tä­mistä kannat­ta­vana.

  Nämä suoma­lai­set ovat epäus­kos­saan oikeassa. Mutta työ on niin arvo­kas asia, että sitä pitää korjata. Aivan samoin kuin korjaamme sosi­aa­li­tur­vaa tai julki­sia palve­luita tai olemme viime aikoina korjan­neet Euroo­pan taloutta ja euroa, myös työ on niin arvo­kas asia, että se ansait­see tulla korja­tuksi.

  Työn korjaa­mi­nen edel­lyt­tää toimia työpai­koilla. Halli­tus ei voi lopet­taa syrjin­tää tai kiusaa­mista millään mahti­käs­kyllä saati jollain asetuk­sella, vaan siihen tarvi­taan mukaan kaikki työn­te­ki­jät ja työnan­ta­jat. Asen­tei­den on muutut­tava. Koska työ on niin arvo­kasta, on kiusaa­mi­sen, suku­puo­leen tai ikään liit­ty­vän syrjin­nän tai ala-arvoi­sen johta­mi­sen kerta­kaik­ki­sesti loput­tava. Nämä ovat ilmiöitä, joita ei pidä sietää. Meistä jokai­nen kantaa vastuuta tästä.

  Työn korjaa­mi­nen edel­lyt­tää poli­tii­kassa yhtei­siä päätök­siä, joilla työtä kyetään Suomessa lisää­mään. Halli­tus etsii työtä lisää­viä ratkai­suja tule­vassa kehys­rii­hessä. Kaikissa ratkai­suissa Kokoo­mus uskoo työhön.

  Leik­kaa­malla tai veroja korot­ta­malla Suomeen ei luoda yhtään uutta työpaik­kaa. Jos luopui­simme velkaan­tu­mi­sen tait­ta­mista koske­vasta tavoit­teesta, horjut­taisi se Suomen vakautta ja veisi Suomesta työpaik­koja. Yksi­kään suoma­lai­nen ei saisi pelätä sitä, onko Suomi ylivel­kaan­tu­mis­kier­teessä ja Krei­kan tiellä. Sopeu­tusta on tehtävä juuri sen verran kuin on suoma­lais­ten työpaik­ko­jen kannalta pitkällä aika­vä­lillä viisasta.

  Kokoo­mus uskoo, että tarvi­taan vakautta ja lisää työpaik­koja tuova työmark­ki­na­rat­kaisu.

  Kokoo­mus haluaa lisää työtä luovan vero­uu­dis­tuk­sen. Haluamme keven­tää työn kannalta haital­li­sia veroja ja vastaa­vasti kiris­tää niitä veroja, jotka eivät ole työn kannalta aivan niin haital­li­sia. Vero­ta­voit­tei­tamme ohjaa vain yksi päämäärä: miten lisätä työpaik­ko­jen määrää Suomessa.

  Kokoo­mus haluaa uudis­tuk­sia, joilla tehdään yrit­tä­mi­sestä ja muiden työl­lis­tä­mi­sestä nykyistä kannat­ta­vam­paa. Kokoo­mus haluaa esimer­kiksi pääoma­mark­ki­noita uudis­ta­malla houku­tella Suomeen uusia inves­toin­teja. Inves­toin­nit tarkoit­ta­vat uusia työpaik­koja.

  Kokoo­mus haluaa pidem­piä työuria, koska ne tarkoit­ta­vat parem­pia ansioita, suurem­pia eläk­keitä ja vahvem­paa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa kaikille suoma­lai­sille.

  Kokoo­mus haluaa korkeam­paa työl­li­syyttä esimer­kiksi työn teke­mi­sen kannus­ta­vuutta paran­ta­malla. Se tarkoit­taa parem­paa toimeen­tu­loa, vahvem­paa julkista sekto­ria ja parem­pia eläk­keitä. Korkeampi työl­li­syys tarkoit­taa myös maltil­li­sem­paa vero­tusta: on reilua, että suurempi joukko maksaa vähän vähem­män veroja kuin että pieni työs­sä­käyvä porukka kantaa yhä raskaam­man taakan hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan rahoi­tuk­sesta.

  Mitä siitä seuraa, jos teemme päätök­siä, joilla lisä­tään työtä Suomessa? Suoma­lais­ten toimeen­tulo para­nee. Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta vahvis­tuu. Yksi­löi­den hyvin­vointi kasvaa, kun yhä useampi saa mahdol­li­suuk­sia toteut­taa itse­ään.

  Tämä on posi­tii­vi­nen ja toivoa herät­tävä ajatus. Näiden kaik­kien haas­tei­den keskellä voimme itse tehdä ne päätök­set, joilla Suomen suunta kään­ne­tään. Ne ratkai­sut, joita tarvit­semme, tarkoit­ta­vat parem­paa toimeen­tu­loa, parem­paa eläke­tur­vaa ja mahdol­li­suuk­sia toteut­taa itse­ään.?