Katainen: Kohti uusia kasvualoja – kokoomus.fi
MENU
Katainen: Kohti uusia kasvualoja

Katainen: Kohti uusia kasvualoja

Julkaistu: 06.05.2013 Julkaisut

?Nostetaan Suomi puhtaiden tekno­lo­gioiden kärki­maaksi.?

Viime aikoina olemme saaneet lukea ikäviä uutisia yt-menet­te­lyistä ja irtisa­no­mi­sista. Monilla perin­tei­sillä teolli­suuden aloilla työpaikkoja katoaa kiihtyvää tahtia. Suomi ja koko läntinen maailma ovat suuren raken­ne­muu­toksen kourissa. Teollista toimintaa ja työpaikkoja siirtyy länti­sistä maista Aasiaan. Moni perhe on joutunut jo kohtaamaan työttö­myyden aiheut­tamat hanka­luudet. Muutoksen suunta on ollut sama jo vuosi­kausia ja nyt talous­kriisi on nopeut­tanut kehitystä entisestään.

Näiden vaikeuksien edessä meidän on mietittävä Suomen pärjää­mi­selle uusia eväitä. Mistä löydämme jatkossa työpaikkoja ja toimeen­tuloa suoma­lai­sille? Mistä uudet kasvun lähteet löytyvät?

Hallitus ei voi eikä sen pidäkään lähteä valit­semaan voittajia. Halli­tuk­sella ei ole edelly­tyksiä ennakoida, että mitkä ovat juuri niitä tulevai­suuden kasvualoja. Tuskin kukaan olisi vaikkapa kymmenen vuotta sitten käsit­tänyt, kuinka merkittävä vaikkapa tablet­pe­li­markkina voi Suomelle olla.

Olennaista on se, että hallitus luo parhaat mahdol­liset edelly­tykset sille, että kaikilla eri aloilla voi syntyä korkean lisäarvon liike­toi­mintaa. Tämä tarkoittaa vakaata toimin­taym­pä­ristöä, laadu­kasta koulu­tusta, huippu­tut­ki­musta, rahoi­tus­mah­dol­li­suuksia kasvu­yri­tyk­sille ja niin edelleen. Juuri näitä asioita hallitus on muun muassa kehys­rii­hessä edistänyt.

Suoma­lai­silla on kaikki edelly­tykset pärjätä myös jatkossa. Meillä on monilla eri aloilla todella innos­tavia esimerkkejä yrityk­sistä, jotka pärjäävät kansain­vä­li­sillä markki­noilla ja tuovat työtä Suomeen.

Yhtenä Suomen kansal­li­sista vahvuuk­sista on luonnol­li­sesti laadukas koulutus ja panos­tukset osaamiseen. Esimer­kiksi koulu­tus­vientiä kehit­tä­mällä meillä on mahdol­lisuus laajentaa vienti­tu­lojen lähteitä ja samalla vahvistaa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme rahoi­tuksen perustaa.

Myös Suomen korkea osaaminen tieto- ja viestin­tä­tek­no­logian (ICT) alalla tulee osata käyttää oikein. Meillä on erittäin hyvä perusta toimia ICT:n kärki­maana. Hallitus on omalta osaltaan toimen­pi­teitä toimialan edistä­mi­seksi.

Samoin meidän tulee osata hyödyntää sosiaali- ja terveys­pal­ve­lujen kysynnän voima­kasta kasvua. Hyvin­voin­ti­pal­ve­lujen kysyntä kasvaa joka puolella maailmaa. Esimer­kiksi terveys­tek­no­logia voi avata Suomelle aivan uuden­laisia vienti­mah­dol­li­suuksia ja tuoda työtä suoma­lai­sille.

Ilmas­ton­muu­toksen edetessä yhä tärkeäm­mäksi kasvua­laksi nousee myös puhtaiden tekno­lo­gioiden kehit­tä­minen. Energia, mineraalit, vesi ja ruoka ovat niukkoja luonnon­varoja. Puhtaalle tekno­lo­gialle, vähäpääs­töi­sille ratkai­suille, energia- ja materi­aa­li­te­hok­kaille tuotteille on kehit­ty­mässä valtavat maail­man­laa­juiset markkinat. Nostetaan Suomi puhtaiden tekno­lo­gioiden kärki­maaksi.

Uudet öljy- ja kaasu­löydöt arkti­silla alueilla ja koillis­väylän avautu­minen haastavat meitä katsomaan karttaa uudesta näkökul­masta. Pohjoinen Suomi erityi­sesti, mutta koko maammekin ?cold-how? -maana on aitio­pai­kalla hyödyn­tä­mässä esimer­kiksi kylmä­osaa­misen, arktisen meriteol­li­suuden, logis­tiikan ja energiain­fra­struk­tuurin huimia mahdol­li­suuksia. Ruotsin ja venäjän kielet ovat valuuttaa arkti­sessa liike­toi­min­taym­pä­ris­tössä.

Näiden esimerkkien lisäksi Suomella on paljon muitakin uuden työn kasvualoja. Samalla pitää muistaa, että perin­teinen teollisuus uusiutuu jatku­vasti ja toimii pohjana uudelle kasvulle. Tästä hyvinä esimerk­keinä ovat metsä- ja metal­li­teol­li­suuden uudet tuotteet.

Hallitus teki kehys­rii­hessään joukon kasvuun kannus­tavia päätöksiä ja samalla huoleh­dimme talouden vakau­desta. Päätök­sillä loimme paremmat menes­ty­misen puitteet juuri näille uuden kasvun ja uusien työpaik­kojen aloille.

Suomella on kaikki menes­ty­misen kortit edelleen käsissään. Nyt ne vain pitää osata käyttää viisaasti.

Julkaistu Savon Sanomissa 5.5.2013


Kokoomus.fi