Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Katai­nen: Kohti uusia kasvua­loja

Katai­nen: Kohti uusia kasvua­loja

Julkaistu:

?Noste­taan Suomi puhtai­den tekno­lo­gioi­den kärki­maaksi.?

Viime aikoina olemme saaneet lukea ikäviä uuti­sia yt-menet­te­lyistä ja irti­sa­no­mi­sista. Monilla perin­tei­sillä teol­li­suu­den aloilla työpaik­koja katoaa kiih­ty­vää tahtia. Suomi ja koko länti­nen maailma ovat suuren raken­ne­muu­tok­sen kourissa. Teol­lista toimin­taa ja työpaik­koja siir­tyy länti­sistä maista Aasi­aan. Moni perhe on joutu­nut jo kohtaa­maan työt­tö­myy­den aiheut­ta­mat hanka­luu­det. Muutok­sen suunta on ollut sama jo vuosi­kausia ja nyt talous­kriisi on nopeut­ta­nut kehi­tystä enti­ses­tään.

Näiden vaikeuk­sien edessä meidän on mietit­tävä Suomen pärjää­mi­selle uusia eväitä. Mistä löydämme jatkossa työpaik­koja ja toimeen­tu­loa suoma­lai­sille? Mistä uudet kasvun lähteet löyty­vät?

Halli­tus ei voi eikä sen pidä­kään lähteä valit­se­maan voit­ta­jia. Halli­tuk­sella ei ole edel­ly­tyk­siä enna­koida, että mitkä ovat juuri niitä tule­vai­suu­den kasvua­loja. Tuskin kukaan olisi vaik­kapa kymme­nen vuotta sitten käsit­tä­nyt, kuinka merkit­tävä vaik­kapa tablet­pe­li­mark­kina voi Suomelle olla.

Olen­naista on se, että halli­tus luo parhaat mahdol­li­set edel­ly­tyk­set sille, että kaikilla eri aloilla voi syntyä korkean lisä­ar­von liike­toi­min­taa. Tämä tarkoit­taa vakaata toimin­taym­pä­ris­töä, laadu­kasta koulu­tusta, huip­pu­tut­ki­musta, rahoi­tus­mah­dol­li­suuk­sia kasvu­yri­tyk­sille ja niin edel­leen. Juuri näitä asioita halli­tus on muun muassa kehys­rii­hessä edis­tä­nyt.

Suoma­lai­silla on kaikki edel­ly­tyk­set pärjätä myös jatkossa. Meillä on monilla eri aloilla todella innos­ta­via esimerk­kejä yrityk­sistä, jotka pärjää­vät kansain­vä­li­sillä mark­ki­noilla ja tuovat työtä Suomeen.

Yhtenä Suomen kansal­li­sista vahvuuk­sista on luon­nol­li­sesti laadu­kas koulu­tus ja panos­tuk­set osaa­mi­seen. Esimer­kiksi koulu­tus­vien­tiä kehit­tä­mällä meillä on mahdol­li­suus laajen­taa vien­ti­tu­lo­jen lähteitä ja samalla vahvis­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme rahoi­tuk­sen perus­taa.

Myös Suomen korkea osaa­mi­nen tieto- ja vies­tin­tä­tek­no­lo­gian (ICT) alalla tulee osata käyt­tää oikein. Meillä on erit­täin hyvä perusta toimia ICT:n kärki­maana. Halli­tus on omalta osal­taan toimen­pi­teitä toimia­lan edis­tä­mi­seksi.

Samoin meidän tulee osata hyödyn­tää sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen kysyn­nän voima­kasta kasvua. Hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen kysyntä kasvaa joka puolella maail­maa. Esimer­kiksi terveys­tek­no­lo­gia voi avata Suomelle aivan uuden­lai­sia vien­ti­mah­dol­li­suuk­sia ja tuoda työtä suoma­lai­sille.

Ilmas­ton­muu­tok­sen edetessä yhä tärkeäm­mäksi kasvua­laksi nousee myös puhtai­den tekno­lo­gioi­den kehit­tä­mi­nen. Ener­gia, mine­raa­lit, vesi ja ruoka ovat niuk­koja luon­non­va­roja. Puhtaalle tekno­lo­gialle, vähä­pääs­töi­sille ratkai­suille, ener­gia- ja mate­ri­aa­li­te­hok­kaille tuot­teille on kehit­ty­mässä valta­vat maail­man­laa­jui­set mark­ki­nat. Noste­taan Suomi puhtai­den tekno­lo­gioi­den kärki­maaksi.

Uudet öljy- ja kaasu­löy­döt arkti­silla alueilla ja koil­lis­väy­län avau­tu­mi­nen haas­ta­vat meitä katso­maan kart­taa uudesta näkö­kul­masta. Pohjoi­nen Suomi erityi­sesti, mutta koko maam­me­kin ?cold-how? -maana on aitio­pai­kalla hyödyn­tä­mässä esimer­kiksi kylmä­osaa­mi­sen, arkti­sen meri­teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja ener­giain­fra­struk­tuu­rin huimia mahdol­li­suuk­sia. Ruot­sin ja venä­jän kielet ovat valuut­taa arkti­sessa liike­toi­min­taym­pä­ris­tössä.

Näiden esimerk­kien lisäksi Suomella on paljon muita­kin uuden työn kasvua­loja. Samalla pitää muis­taa, että perin­tei­nen teol­li­suus uusiu­tuu jatku­vasti ja toimii pohjana uudelle kasvulle. Tästä hyvinä esimerk­keinä ovat metsä- ja metal­li­teol­li­suu­den uudet tuot­teet.

Halli­tus teki kehys­rii­hes­sään joukon kasvuun kannus­ta­via päätök­siä ja samalla huoleh­dimme talou­den vakau­desta. Päätök­sillä loimme parem­mat menes­ty­mi­sen puit­teet juuri näille uuden kasvun ja uusien työpaik­ko­jen aloille.

Suomella on kaikki menes­ty­mi­sen kortit edel­leen käsis­sään. Nyt ne vain pitää osata käyt­tää viisaasti.

Julkaistu Savon Sano­missa 5.5.2013

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

23.5.2024

Sakari Pääkkö: ”Itä-Suomesta Euroo­pan ytimeen”

Lähes­ty­vissä EU-vaaleissa on puhuttu paljon erityi­sesti talou­desta ja turval­li­suu­desta. EU:lla on erit­täin merkit­tävä alue­po­liit­ti­nen ulot­tu­vuus ja erityi­sesti Itä-Suomelle todella suuri

25.4.2024

Kokoo­muk­sen EU-vaalioh­jelma 2024

Missä EU, siellä mahdol­li­suus. Vahva Euroo­pan unioni tarkoit­taa vahvem­paa itse­näistä Suomea Jäse­nyys EU:ssa vahvis­taa Suomen vakautta, turvaa ja hyvin­voin­tia. Kansa

Skip to content