• FI
 • SV
 • MENU
  Katai­nen: Kohti uusia kasvua­loja
  Twiittaa

  Katai­nen: Kohti uusia kasvua­loja

  Julkaistu: 06.05.2013 Julkaisut

  ?Noste­taan Suomi puhtai­den tekno­lo­gioi­den kärki­maaksi.?

  Viime aikoina olemme saaneet lukea ikäviä uuti­sia yt-menet­te­lyistä ja irti­sa­no­mi­sista. Monilla perin­tei­sillä teol­li­suu­den aloilla työpaik­koja katoaa kiih­ty­vää tahtia. Suomi ja koko länti­nen maailma ovat suuren raken­ne­muu­tok­sen kourissa. Teol­lista toimin­taa ja työpaik­koja siir­tyy länti­sistä maista Aasi­aan. Moni perhe on joutu­nut jo kohtaa­maan työt­tö­myy­den aiheut­ta­mat hanka­luu­det. Muutok­sen suunta on ollut sama jo vuosi­kausia ja nyt talous­kriisi on nopeut­ta­nut kehi­tystä enti­ses­tään.

  Näiden vaikeuk­sien edessä meidän on mietit­tävä Suomen pärjää­mi­selle uusia eväitä. Mistä löydämme jatkossa työpaik­koja ja toimeen­tu­loa suoma­lai­sille? Mistä uudet kasvun lähteet löyty­vät?

  Halli­tus ei voi eikä sen pidä­kään lähteä valit­se­maan voit­ta­jia. Halli­tuk­sella ei ole edel­ly­tyk­siä enna­koida, että mitkä ovat juuri niitä tule­vai­suu­den kasvua­loja. Tuskin kukaan olisi vaik­kapa kymme­nen vuotta sitten käsit­tä­nyt, kuinka merkit­tävä vaik­kapa tablet­pe­li­mark­kina voi Suomelle olla.

  Olen­naista on se, että halli­tus luo parhaat mahdol­li­set edel­ly­tyk­set sille, että kaikilla eri aloilla voi syntyä korkean lisä­ar­von liike­toi­min­taa. Tämä tarkoit­taa vakaata toimin­taym­pä­ris­töä, laadu­kasta koulu­tusta, huip­pu­tut­ki­musta, rahoi­tus­mah­dol­li­suuk­sia kasvu­yri­tyk­sille ja niin edel­leen. Juuri näitä asioita halli­tus on muun muassa kehys­rii­hessä edis­tä­nyt.

  Suoma­lai­silla on kaikki edel­ly­tyk­set pärjätä myös jatkossa. Meillä on monilla eri aloilla todella innos­ta­via esimerk­kejä yrityk­sistä, jotka pärjää­vät kansain­vä­li­sillä mark­ki­noilla ja tuovat työtä Suomeen.

  Yhtenä Suomen kansal­li­sista vahvuuk­sista on luon­nol­li­sesti laadu­kas koulu­tus ja panos­tuk­set osaa­mi­seen. Esimer­kiksi koulu­tus­vien­tiä kehit­tä­mällä meillä on mahdol­li­suus laajen­taa vien­ti­tu­lo­jen lähteitä ja samalla vahvis­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme rahoi­tuk­sen perus­taa.

  Myös Suomen korkea osaa­mi­nen tieto- ja vies­tin­tä­tek­no­lo­gian (ICT) alalla tulee osata käyt­tää oikein. Meillä on erit­täin hyvä perusta toimia ICT:n kärki­maana. Halli­tus on omalta osal­taan toimen­pi­teitä toimia­lan edis­tä­mi­seksi.

  Samoin meidän tulee osata hyödyn­tää sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen kysyn­nän voima­kasta kasvua. Hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen kysyntä kasvaa joka puolella maail­maa. Esimer­kiksi terveys­tek­no­lo­gia voi avata Suomelle aivan uuden­lai­sia vien­ti­mah­dol­li­suuk­sia ja tuoda työtä suoma­lai­sille.

  Ilmas­ton­muu­tok­sen edetessä yhä tärkeäm­mäksi kasvua­laksi nousee myös puhtai­den tekno­lo­gioi­den kehit­tä­mi­nen. Ener­gia, mine­raa­lit, vesi ja ruoka ovat niuk­koja luon­non­va­roja. Puhtaalle tekno­lo­gialle, vähä­pääs­töi­sille ratkai­suille, ener­gia- ja mate­ri­aa­li­te­hok­kaille tuot­teille on kehit­ty­mässä valta­vat maail­man­laa­jui­set mark­ki­nat. Noste­taan Suomi puhtai­den tekno­lo­gioi­den kärki­maaksi.

  Uudet öljy- ja kaasu­löy­döt arkti­silla alueilla ja koil­lis­väy­län avau­tu­mi­nen haas­ta­vat meitä katso­maan kart­taa uudesta näkö­kul­masta. Pohjoi­nen Suomi erityi­sesti, mutta koko maam­me­kin ?cold-how? -maana on aitio­pai­kalla hyödyn­tä­mässä esimer­kiksi kylmä­osaa­mi­sen, arkti­sen meri­teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja ener­giain­fra­struk­tuu­rin huimia mahdol­li­suuk­sia. Ruot­sin ja venä­jän kielet ovat valuut­taa arkti­sessa liike­toi­min­taym­pä­ris­tössä.

  Näiden esimerk­kien lisäksi Suomella on paljon muita­kin uuden työn kasvua­loja. Samalla pitää muis­taa, että perin­tei­nen teol­li­suus uusiu­tuu jatku­vasti ja toimii pohjana uudelle kasvulle. Tästä hyvinä esimerk­keinä ovat metsä- ja metal­li­teol­li­suu­den uudet tuot­teet.

  Halli­tus teki kehys­rii­hes­sään joukon kasvuun kannus­ta­via päätök­siä ja samalla huoleh­dimme talou­den vakau­desta. Päätök­sillä loimme parem­mat menes­ty­mi­sen puit­teet juuri näille uuden kasvun ja uusien työpaik­ko­jen aloille.

  Suomella on kaikki menes­ty­mi­sen kortit edel­leen käsis­sään. Nyt ne vain pitää osata käyt­tää viisaasti.

  Julkaistu Savon Sano­missa 5.5.2013