Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Katai­nen: Lisää työtä Suomeen

Katai­nen: Lisää työtä Suomeen

Julkaistu:

Halli­tus päätti tors­taina kehys­rii­hes­sään laajasta joukosta toimen­pi­teitä, joilla saamme lisää työtä Suomeen ja lisää työpaik­koja suoma­lai­sille. Vakau­tamme velka­ta­son vuoteen 2015 mennessä ja puramme ikään­ty­vän Suomen kestä­vyys­va­jetta. Poik­keuk­sel­li­sen haas­ta­vassa tilan­teessa olevaa Suomea kään­ne­tään nyt takai­sin kasvun ja menes­tyk­sen uralle.

Työpaik­koja ja kasvua

Halli­tus toteut­taa työl­lis­tä­vän vero­uu­dis­tuk­sen. Sen tavoite on luoda Suomeen uusia työpaik­koja. Keven­nämme työpaik­ko­jen synty­mi­sen kannalta kaik­kein haital­li­sim­pia veroja kuten yhtei­sö­ve­roa ja pieni­tu­lois­ten palk­ka­ve­roa. Yritys­ten kannalta yhte­näi­nen vero­pohja ja mata­lam­mat vero­kan­nat tarjoa­vat suotui­sam­man toimin­taym­pä­ris­tön. Myös koti­ta­lous­vä­hen­nystä noste­taan. Samalla kiris­tämme työn kannalta vähem­män haital­li­sia veroja kuten haitta- ja ympä­ris­tö­ve­roja.

Osana työl­lis­tä­vää vero­uu­dis­tusta yhtei­sö­ve­roa keven­ne­tään 20 prosent­tiin. Halli­tus on näin sopi­nut jo kuuden prosent­tiyk­si­kön keven­nyk­sestä inves­toin­tien ja työpaik­ko­jen synnyn kannus­ta­mi­seksi. Inves­toi­mi­nen tulee kannat­ta­vam­maksi, mikä tarkoit­taa uusia työpaik­koja Suomeen. Yrityk­sille jää enem­män varaa työl­lis­tää. Tulosta kannat­taa näyt­tää Suomessa, eikä ohjata voit­toja muiden vero­tet­ta­vaksi.

Osana tätä uudis­tusta osin­ko­ve­ro­tusta kiris­te­tään hieman. Vero­tuk­sen pain­opiste siis siir­tyy. Yrityk­sen sisään jätet­tä­vää tulosta vero­te­taan kevyem­min. Kun voitto otetaan yrityk­sestä ulos, vero­tus on aiem­paa kireäm­pää.

Aiem­min listaa­mat­to­masta yhtiöstä voitiin maksaa huojen­nuk­sen piirissä osin­koja ilman osin­ko­ve­roa. Nyt huojen­nuk­sen alueella osin­goista 25 prosent­tia on vero­na­laista pääoma­tu­loa. Tämä tarkoit­taa, että pienistä osin­goista makse­taan huojen­nuk­sen piirissä yhteensä 7,5 prosen­tin vero. Kun laske­taan yrityk­sen koko voiton vero­ra­si­tus, se on yhtei­sö­vero huomioi­den 26 prosent­tia. Tämä on sama kuin halli­tus­kau­den alussa.

Vastaa­vasti huojen­nusa­luetta raja­taan 9 prosen­tista 8 prosent­tiin. Kasvua haitan­nut euro­mää­räi­nen yläraja kuiten­kin pois­tuu. Tämä on selvä viesti suoma­lai­sille yrityk­sille: kasva­kaa ja luokaa Suomeen uusia työpaik­koja!

Vero­muu­tos­ten lisäksi halli­tus paran­taa työl­li­syyttä panos­ta­malla osaa­mi­seen ja työelä­män jous­ta­vuu­teen. Nuor­ten yhteis­kun­ta­ta­kuuta vahvis­te­taan lisa?panostuksella erityi­sesti nuor­ten oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­seen. Osatyo?kykyisten tyo?llistymistä helpo­te­taan ja tyo?llisyysma?a?ra?rahoja suun­na­taan varsin­kin pitka?aikaistyo?tto?mien tyo?llistymisen paran­ta­mi­seksi. Maahan­muut­ta­jien korkeaa tyo?tto?myytta? pyrita?a?n va?henta?ma?a?n panos­ta­malla pitka?ja?nteiseen kotout­ta­mi­seen.

Kehys­rii­hen päätök­sillä puolus­tamme myös teol­li­suu­den työpaik­koja. Merkit­tä­vän yhtei­sö­ve­ron keven­tä­mi­sen lisäksi teol­li­suu­den kilpai­lu­ky­kyä vahvis­te­taan ja teol­li­sia työpaik­koja puolus­te­taan muun muassa paran­ta­malla ties­töä, leik­kaa­malla wind­fall-veron tuot­toa 120 miljoo­nalla eurolla ja teke­mällä runsaan 100 miljoo­nan euron inves­toin­nit neste­kaasu-infra­struk­tuu­riin. Päätimme myös korot­taa raskai­den kulje­tus­ajo­neu­vo­jen enim­mäis­mas­soja ja -mittoja. Tällä uudis­tuk­sella paran­ne­taan yritys­ten ja työpaik­ko­jen toimin­tae­del­ly­tyk­siä ja alen­ne­taan kulje­tus­kus­tan­nuk­sia.

Tuot­ta­vuu­den paran­ta­mi­sessa infor­maa­tio- ja kommu­ni­kaa­tio­tek­no­lo­gialla on keskei­nen rooli, ja nyt kehys­rii­hessä tehtiin päätök­siä Suomen nosta­mi­sesta takai­sin tieto­yh­teis­kun­tien kärkeen. Vastaamme myös yritys­ten rahoi­tuk­sen ongel­miin perus­ta­malla uudet siemen­vai­heen ja kasvu­vai­heen yritys­ten rahas­tot. Yritys­ten rahoi­tus­mah­dol­li­suuk­sia paran­ta­malla luomme edel­ly­tyk­siä uusien työpaik­ko­jen synty­mi­selle. Työn linja näkyy halli­tuk­sen kaikissa päätök­sissä.

Valtion velkaan­tu­mi­nen tait­tuu

Halli­tus teki kehys­rii­hessä päätök­siä, joilla velkaan­tu­mi­nen saadaan tait­tu­maan. Valtion­ta­loutta sopeu­te­taan yhteensä 600 miljoo­nalla eurolla vuoden 2015 tasolla. Nämä ovat kipeitä, mutta tarpeel­li­sia toimia, jotta Suomi säilyy talou­del­taan vakai­den maiden joukossa.

Kestä­vyys­va­jetta kuro­taan umpeen vauh­dit­ta­malla kunta­uu­dis­tuk­sen ja sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen uudis­tuk­sen etene­mistä. Näitä molem­pia uudis­tuk­sia viedään eteen­päin rinta rinnan. Kunta­ra­ken­ne­laki anne­taan edus­kun­nalle huhti­kuussa. Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut järjes­te­tään kunta­poh­jai­sesti pääsään­töi­sesti vastuu­kun­ta­mal­lin pohjalta. Vaikka uudis­tuk­set voivat tuntua hanka­lilta, niiden eteen­päin viemi­nen on hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen turvaa­mi­sen kannalta äärim­mäi­sen tärkeää.

Kestä­vyys­va­jetta pure­taan myös työuria piden­tä­mällä, muun muassa työn ja perhe-elämän entistä parem­malla yhteen­so­vit­ta­mi­sella sekä paran­ta­malla työelä­män tasa-arvoa. Otamme käyt­töön uuden jous­ta­van hoito­ra­han ja porras­tamme päivä­hoi­to­mak­sut käytön mukaan. Opin­to­tu­kea uudis­tamme kannus­ta­vam­paan suun­taan.

Suomi on tilan­teessa, jossa on jarru­tet­tava ja kiih­dy­tet­tävä saman­ai­kai­sesti. Kehys­rii­hen päätök­sillä pidämme julki­sen talou­den kunnossa, mutta samalla teemme voimak­kaat panos­tuk­set uusien työpaik­ko­jen ja talous­kas­vun eteen. Kehys­rii­hen kaikki päätök­set tähtää­vät työn­teon ja yrit­tä­mi­sen lisää­mi­seen. Tällä resep­tillä Suomi pärjää jatkos­sa­kin.

Savon Sano­mat, 24.3.2013

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

Skip to content