Kokoomus.fi / 2014

Vuosi: 2014

31.12.2014

Stubb: Kyllä Suomi pärjää

Pärjääkö Suomi? Pärjääm­mekö me? Kysy­myk­set ovat olleet tänä vuonna erit­täin ajan­koh­tai­sia. Ikäväs­sä­kin mielessä. Monien työpaik­ko­jen rankat yt-neuvot­­te­­lut, huoli omasta tule­vai­suu­desta

29.12.2014

Toivakka: Joulu on perheen ja työn yhteen­so­vit­ta­mi­sen päänäy­tös

Suoma­lai­sissa kodeissa on jälleen vietetty joulun pyhiä. Perheissä on jaettu joulu­lah­jat, vietetty yhdessä aikaa ja rauhoi­tuttu hetkeksi kiireen keskellä. Jotta

19.12.2014

Rauhal­lista joulua ja menes­tyk­se­kästä uutta vuotta 2015

Kokoo­mus on lahjoit­ta­nut joulu­kort­ti­ra­hat tänä vuonna koti­maan lapsi­per­hei­den autta­mi­seen. Pelas­ta­kaa Lapset ry tekee arvo­kasta työtä kantaen huolta koti­maan lapsi­per­hei­den tilan­teesta

18.12.2014

Arto Sato­nen: Maalais­jär­jellä jäte­ve­det kuntoon!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen kiit­tää ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laasosta jäte­ve­sia­se­tuk­sen virhei­siin puut­tu­mi­sesta. ?Harva kansan­edus­taja on saanut työs­sään yhtä paljon palau­tetta

16.12.2014

Stubb: Vastak­kain on uusi ja vanha

Mitä mahtaisi J.V. Snell­man ajatella Suomesta nyt? Isän­maamme sata­vuo­tis­juh­lien lähes­tyessä. Uskon, että Snell­man olisi varmasti ihmeis­sään Suomen talou­den räjäh­dys­mäi­sestä noususta

12.12.2014

Pieti­käi­nen: ?Nyt otetaan miehestä mittaa?

Euro­par­la­men­taa­rikko Sirpa Pieti­käi­nen kommen­toi komis­sion työoh­jel­maa ja uskoo komis­sion ja parla­men­tin väli­sen yhteis­työn muodos­tu­van hyväksi. Katso videolta ajatuk­set ohjel­masta ja

12.12.2014

Grahn-Laaso­nen: Suomi tarvit­see ilmas­to­he­rä­tyk­sen

Tervei­set Liman ilmas­to­ko­kouk­sesta Perusta! Täällä on valmis­teltu kahden viikon ajan katta­vaa kansain­vä­listä ilmas­to­so­pi­musta. Parhail­laan käsillä ovat kokouk­sen viime hetket, joiden

10.12.2014

Orpo: Suomen maitoala saa EU:lta tukea vien­ti­krii­siin

EU:n maata­lous­ko­mis­saari Phil Hogan on tänään ilmoit­ta­nut, että unioni tukee Venä­jän tuon­ti­kiel­losta kärsi­neitä suoma­lai­sia maidon­tuot­ta­jia 10,7 miljoo­nalla eurolla. ?Komis­sion tuki

8.12.2014

Toivakka: Suomesta maail­man paras maa naisille

Suomi on valittu kolmatta kertaa peräk­käin maail­man toiseksi tasa-arvoi­­sim­­maksi maaksi. Tieto perus­tuu vuodesta 2006 asti toteu­tet­tuun maail­man talous­foo­rumi WEF:n tutki­muk­seen.

5.12.2014

Alexan­der Stubb: Tule­vai­suu­dessa vastak­kain on uusi ja vanha

Puheen­joh­taja Alexan­der Stub­bin puhe Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tuk­sen kokouk­sessa 5.12.2014 “Muutok­sen alkuun riit­tää yksi ihmi­nen, mutta toteu­tuk­seen tarvi­taan koko­nai­nen jouk­kue.” Näin itse­näi­syys­päi­vän