Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Grahn-Laaso­nen: Suomi tarvit­see ilmas­to­he­rä­tyk­sen

Grahn-Laaso­nen: Suomi tarvit­see ilmas­to­he­rä­tyk­sen

Julkaistu:

Tervei­set Liman ilmas­to­ko­kouk­sesta Perusta! Täällä on valmis­teltu kahden viikon ajan katta­vaa kansain­vä­listä ilmas­to­so­pi­musta.

Parhail­laan käsillä ovat kokouk­sen viime hetket, joiden aikana ratkais­taan pohja ensi vuoden neuvot­te­lui­den onnis­tu­mi­selle. Ensi joulu­kuussa Parii­sissa on tarkoi­tus solmia koko maail­man kattava ilmas­to­so­pi­mus. Jos Perussa epäon­nis­tu­taan, Parii­sin sopi­muk­sen aikaan­saa­mi­nen vaaran­tuu, sillä liian monia asioita ei voi jäädä auki ennen viimeistä kokousta.

Ilmas­ton­muu­tok­sen pysäyt­tä­mi­seksi maailma tarvit­see kunnian­hi­moi­sen ilmas­to­so­pi­muk­sen. Jos emme toimi, ilmas­ton lämpe­ne­mi­nen johtaa peruut­ta­mat­to­miin muutok­siin elinym­pä­ris­tös­sämme. Töitä sopi­muk­sen eteen tehdään­kin hartia­voi­min täällä Perussa.

Liman kokouk­sessa tavoit­teena on päästä sopuun Parii­sin sopi­muk­sen keskei­sim­mistä elemen­teistä, kansal­lis­ten panos­ten käsit­te­lystä vuonna 2015 ja panos­ten yhtey­dessä annet­ta­vien tieto­jen vaati­muk­sista.

Kansal­li­set panok­set tarkoit­ta­vat sitä, mitä kukin maa on valmis tuomaan yhtei­seen sopi­mus­pöy­tään. Limassa käydään neuvot­te­luja siitä, voivatko panok­set olla pääs­tö­vä­hen­nys­ta­voit­tei­den lisäksi ilmas­ton­muu­tok­seen sopeu­tu­mi­seen tähtää­viä toimia ja lupauk­sia rahoi­tuk­sesta.

Kokouk­sella on ollut hyvä pohja­vire, sillä useat maat ovat ilmoit­ta­neet sitou­muk­sis­taan vihre­ään ilmas­to­ra­has­toon, ja tavoi­teltu 10 miljar­dia USA:n dolla­ria on ylitetty. Suomi on ilmoit­ta­nut jo aikai­sem­min osal­lis­tu­mi­ses­taan rahas­toon 80 miljoo­nalla eurolla.

EU, Kiina ja Yhdys­val­lat kertoi­vat ennen kokousta pääs­tö­ta­voit­teis­taan, eli perin­tei­set asetel­mat ovat murtu­massa ja ymmär­rys pääs­tö­vä­hen­nys­ten tarpeesta kasvaa globaa­listi. On kuiten­kin hyvin tiedossa, että lisää kunnian­hi­moa tarvi­taan, jos kahden asteen tavoite aiotaan saavut­taa. Tätä myös Suomi on neuvot­te­luissa ajanut.

Suomen avajais­pu­heen­vuo­rossa nostin esille arkti­sen alueen merki­tyk­sen ilmas­ton­muu­tok­sen torjun­nassa. Ilmas­ton­muu­tok­sen vaiku­tuk­set arkti­sella alueella, kuten jääpeit­teen kutis­tu­mi­nen ja ikirou­dan sula­mi­nen, vaikut­ta­vat meren­pin­nan nousuun globaa­listi. Toin esille myös Liman kokouk­sen onnis­tu­mi­sen tärkey­den, Suomen 80 miljoo­nan euron sitou­muk­sen vihre­ään ilmas­to­ra­has­toon, suku­puol­ten tasa-arvon huomioon otta­mi­sen sekä clean­tec­hin mahdol­li­suu­det.

Viikko on ollut täynnä kokous­ta­mista ja mieleen­pai­nu­via kohtaa­mi­sia. Yksin näistä oli tapaa­mi­nen Al Goren kanssa. Yhdys­val­tain enti­nen varapre­si­dentti Gore on saanut Nobe­lin rauhan­pal­kin­non työs­tään ilmas­ton­muu­tos­tie­toi­suu­den kasvat­ta­mi­seksi.

Myös elin­kei­noe­lämä on mukana Limassa. World Climate Summit on tärkein vuosit­tai­nen elin­kei­noe­lä­män tapah­tuma ilmas­to­ko­kouk­sen yhtey­dessä. Maailma on herää­mässä ilmas­ton­muu­tok­sen aiheut­ta­miin haas­tei­siin.

Ilmas­ton­muu­tos on aikamme suurin uhka, mutta samalla se on valtava busi­ness­mah­dol­li­suus. Maailma tarvit­see uuden tavan luoda talous­kas­vua. Me tarvit­semme ympä­ris­tön kannalta kestä­vää kasvua ja työpaik­koja, ja tämä avaa ennen­nä­ke­mät­tö­män koko­luo­kan mark­ki­nat clean­tec­hille.

Clean­tec­hin maail­man­laa­jui­nen liike­vaihto on jo noin 2000 miljar­dia euroa. Ympä­ris­tö­tek­no­lo­gian maail­man­mark­ki­noi­den on arvioitu kasva­van tällä hetkellä yli 10 prosent­tia vuodessa. Pääs­töt­tö­män tekno­lo­gian ja ener­giaa sääs­tä­vien ratkai­su­jen kysyntä tulee kasva­maan sitä mukaa kun valtiot sopi­vat kunnian­hi­moi­sem­mista tavoit­teista.

Clean­tec­hissä suoma­lai­silla yrityk­sillä on etumat­kaa esimer­kiksi vesio­saa­mi­sessa, bioener­gia- ja biota­lous­tuot­teissa ja mate­ri­aali- ja ener­gia­te­hok­kuu­dessa. Meidän pitää jatkaa Suomen clean­tec­hin kärjen terä­vöit­tä­mistä. Ei kannata tehdä kaik­kea vähän, vaan keskit­tyä ydin­a­luei­siin.

Suoma­lai­sella clean­tech-osaa­mi­sella on kysyn­tää. Pohjo­lassa tarvi­taan kunnon ilmas­to­he­rä­tys, jotta yrityk­set pystyi­si­vät hyödyn­tä­mään täysi­mää­räi­sesti puhtaan tekno­lo­gian kasva­vat vien­ti­mark­ki­nat. Meidän täytyy kertoa osaa­mi­ses­tamme ja pitää ääntä. Kun yrityk­set ja julki­syh­tei­söt maail­malla ajat­te­le­vat clean­tec­hiä, haluan heidän ajat­te­le­van Suomea.

Maailma on herää­mässä. Tartu­taan tilai­suu­teen ja tehdään Suomesta aidosti maail­man clean­tech-kärki­maa. Samalla voimme vaikut­taa siihen, että maapallo säilyy elin­kel­poi­sena tule­ville suku­pol­ville.

 

Kirjoi­tus on julkaistu Hämeen Sano­missa 12.12.2014 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content