Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Grahn-Laaso­nen: Suomi tarvit­see ilmas­to­he­rä­tyk­sen

Grahn-Laaso­nen: Suomi tarvit­see ilmas­to­he­rä­tyk­sen

Julkaistu:

Tervei­set Liman ilmas­to­ko­kouk­sesta Perusta! Täällä on valmis­teltu kahden viikon ajan katta­vaa kansain­vä­listä ilmas­to­so­pi­musta.

Parhail­laan käsillä ovat kokouk­sen viime hetket, joiden aikana ratkais­taan pohja ensi vuoden neuvot­te­lui­den onnis­tu­mi­selle. Ensi joulu­kuussa Parii­sissa on tarkoi­tus solmia koko maail­man kattava ilmas­to­so­pi­mus. Jos Perussa epäon­nis­tu­taan, Parii­sin sopi­muk­sen aikaan­saa­mi­nen vaaran­tuu, sillä liian monia asioita ei voi jäädä auki ennen viimeistä kokousta.

Ilmas­ton­muu­tok­sen pysäyt­tä­mi­seksi maailma tarvit­see kunnian­hi­moi­sen ilmas­to­so­pi­muk­sen. Jos emme toimi, ilmas­ton lämpe­ne­mi­nen johtaa peruut­ta­mat­to­miin muutok­siin elinym­pä­ris­tös­sämme. Töitä sopi­muk­sen eteen tehdään­kin hartia­voi­min täällä Perussa.

Liman kokouk­sessa tavoit­teena on päästä sopuun Parii­sin sopi­muk­sen keskei­sim­mistä elemen­teistä, kansal­lis­ten panos­ten käsit­te­lystä vuonna 2015 ja panos­ten yhtey­dessä annet­ta­vien tieto­jen vaati­muk­sista.

Kansal­li­set panok­set tarkoit­ta­vat sitä, mitä kukin maa on valmis tuomaan yhtei­seen sopi­mus­pöy­tään. Limassa käydään neuvot­te­luja siitä, voivatko panok­set olla pääs­tö­vä­hen­nys­ta­voit­tei­den lisäksi ilmas­ton­muu­tok­seen sopeu­tu­mi­seen tähtää­viä toimia ja lupauk­sia rahoi­tuk­sesta.

Kokouk­sella on ollut hyvä pohja­vire, sillä useat maat ovat ilmoit­ta­neet sitou­muk­sis­taan vihre­ään ilmas­to­ra­has­toon, ja tavoi­teltu 10 miljar­dia USA:n dolla­ria on ylitetty. Suomi on ilmoit­ta­nut jo aikai­sem­min osal­lis­tu­mi­ses­taan rahas­toon 80 miljoo­nalla eurolla.

EU, Kiina ja Yhdys­val­lat kertoi­vat ennen kokousta pääs­tö­ta­voit­teis­taan, eli perin­tei­set asetel­mat ovat murtu­massa ja ymmär­rys pääs­tö­vä­hen­nys­ten tarpeesta kasvaa globaa­listi. On kuiten­kin hyvin tiedossa, että lisää kunnian­hi­moa tarvi­taan, jos kahden asteen tavoite aiotaan saavut­taa. Tätä myös Suomi on neuvot­te­luissa ajanut.

Suomen avajais­pu­heen­vuo­rossa nostin esille arkti­sen alueen merki­tyk­sen ilmas­ton­muu­tok­sen torjun­nassa. Ilmas­ton­muu­tok­sen vaiku­tuk­set arkti­sella alueella, kuten jääpeit­teen kutis­tu­mi­nen ja ikirou­dan sula­mi­nen, vaikut­ta­vat meren­pin­nan nousuun globaa­listi. Toin esille myös Liman kokouk­sen onnis­tu­mi­sen tärkey­den, Suomen 80 miljoo­nan euron sitou­muk­sen vihre­ään ilmas­to­ra­has­toon, suku­puol­ten tasa-arvon huomioon otta­mi­sen sekä clean­tec­hin mahdol­li­suu­det.

Viikko on ollut täynnä kokous­ta­mista ja mieleen­pai­nu­via kohtaa­mi­sia. Yksin näistä oli tapaa­mi­nen Al Goren kanssa. Yhdys­val­tain enti­nen varapre­si­dentti Gore on saanut Nobe­lin rauhan­pal­kin­non työs­tään ilmas­ton­muu­tos­tie­toi­suu­den kasvat­ta­mi­seksi.

Myös elin­kei­noe­lämä on mukana Limassa. World Climate Summit on tärkein vuosit­tai­nen elin­kei­noe­lä­män tapah­tuma ilmas­to­ko­kouk­sen yhtey­dessä. Maailma on herää­mässä ilmas­ton­muu­tok­sen aiheut­ta­miin haas­tei­siin.

Ilmas­ton­muu­tos on aikamme suurin uhka, mutta samalla se on valtava busi­ness­mah­dol­li­suus. Maailma tarvit­see uuden tavan luoda talous­kas­vua. Me tarvit­semme ympä­ris­tön kannalta kestä­vää kasvua ja työpaik­koja, ja tämä avaa ennen­nä­ke­mät­tö­män koko­luo­kan mark­ki­nat clean­tec­hille.

Clean­tec­hin maail­man­laa­jui­nen liike­vaihto on jo noin 2000 miljar­dia euroa. Ympä­ris­tö­tek­no­lo­gian maail­man­mark­ki­noi­den on arvioitu kasva­van tällä hetkellä yli 10 prosent­tia vuodessa. Pääs­töt­tö­män tekno­lo­gian ja ener­giaa sääs­tä­vien ratkai­su­jen kysyntä tulee kasva­maan sitä mukaa kun valtiot sopi­vat kunnian­hi­moi­sem­mista tavoit­teista.

Clean­tec­hissä suoma­lai­silla yrityk­sillä on etumat­kaa esimer­kiksi vesio­saa­mi­sessa, bioener­gia- ja biota­lous­tuot­teissa ja mate­ri­aali- ja ener­gia­te­hok­kuu­dessa. Meidän pitää jatkaa Suomen clean­tec­hin kärjen terä­vöit­tä­mistä. Ei kannata tehdä kaik­kea vähän, vaan keskit­tyä ydin­a­luei­siin.

Suoma­lai­sella clean­tech-osaa­mi­sella on kysyn­tää. Pohjo­lassa tarvi­taan kunnon ilmas­to­he­rä­tys, jotta yrityk­set pystyi­si­vät hyödyn­tä­mään täysi­mää­räi­sesti puhtaan tekno­lo­gian kasva­vat vien­ti­mark­ki­nat. Meidän täytyy kertoa osaa­mi­ses­tamme ja pitää ääntä. Kun yrityk­set ja julki­syh­tei­söt maail­malla ajat­te­le­vat clean­tec­hiä, haluan heidän ajat­te­le­van Suomea.

Maailma on herää­mässä. Tartu­taan tilai­suu­teen ja tehdään Suomesta aidosti maail­man clean­tech-kärki­maa. Samalla voimme vaikut­taa siihen, että maapallo säilyy elin­kel­poi­sena tule­ville suku­pol­ville.

 

Kirjoi­tus on julkaistu Hämeen Sano­missa 12.12.2014 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content