Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Stubb: Kyllä Suomi pärjää

Stubb: Kyllä Suomi pärjää

Julkaistu:

Pärjääkö Suomi? Pärjääm­mekö me? Kysy­myk­set ovat olleet tänä vuonna erit­täin ajan­koh­tai­sia. Ikäväs­sä­kin mielessä. Monien työpaik­ko­jen rankat yt-neuvot­te­lut, huoli omasta tule­vai­suu­desta - nämä ovat täysin ymmär­ret­tä­viä huolia jokai­sella suoma­lai­sella sekä suoma­lai­sella perheellä.

Me suoma­lai­set olemme kuiten­kin parhaim­mil­lamme, kun ajat ovat vaikeat. Sisulla Suomi on aina selvin­nyt vaikeis­ta­kin paikoista. Nyt tarvit­semme sisua. Tuota suoma­lai­sille ominaista luon­teen­lu­juutta, joka ajaa meitä entistä kovem­piin ponnis­te­lui­hin hanka­lina aikoina.

Vaikka ajat ovat vaikeat, niin kyllä me pärjäämme. Pärjä­simme 1990-luvun lama-aikana ja siitä eteen­päin. Ja niin Suomi pärjää nytkin.

Elämme Suomessa ponnis­te­lu­vuo­sia. Pelkäs­tään poli­tii­kan saralla joudumme teke­mään ikäviä sopeu­tus­pää­tök­siä. Niitä on tehty halli­tus­kau­della jo mitta­vasti, 6,5 miljar­din euron edestä. Toisaalta päätök­set ovat aivan vält­tä­mät­tö­miä, jotta Suomi olisi asumi­sen ja elämi­sen arvoi­nen maa myös tule­ville suku­pol­ville.

Istuva halli­tus on aloit­ta­nut myös merkit­tä­vät raken­ne­uu­dis­tuk­set tällä halli­tus­kau­della. Mutta pitää ymmär­tää, että tämä on ollut vasta vält­tä­mä­tön ja tarpeel­li­nen alku.

Ensi kevättä poli­tii­kassa hallit­se­vat tule­vat vaalit. Suoma­lai­set ansait­se­vat tässä tilan­teessa hyvin selkeitä perus­te­luita jokai­selle lupauk­selle, joka anne­taan. Tiukassa talous­ti­lan­teessa vält­täi­sin löysiä lupauk­sia. Niiden toteut­ta­mi­nen voi olla hyvin hanka­laa.

Mutta ennen kaik­kea Suomi ansait­see jämä­kän lähdön uudes­taan liik­keelle. Poli­tii­kassa se tarkoit­taa yhte­näistä ja vaikei­siin­kin päätök­siin nopeasti kyke­ne­vää halli­tus­poh­jaa. Suoma­lai­set ansait­se­vat tämän vaikeassa tilan­teessa.

Mutta poli­tiikka on vain yksi osa siitä, miten Suomi saadaan liik­keelle. Muutos lähtee kuiten­kin liik­keelle ihan jokai­sesta suoma­lai­sesta.

Viime vuoden aikana olen nähnyt paljon rohkai­se­via esimerk­kejä. Paljon esimerk­kejä siitä, kuinka paljon suoma­lai­silla on tahtoa ja kykyä ponnis­tella.

Kouluissa tapa­sin tuhan­sia nuoria, joilla on elämä edes­sään. Keho­tin heitä unel­moi­maan, tais­te­le­maan kyyni­syyttä vastaan. Olemaan oma itsensä. Silloin pärjää.

Jäin miet­ti­mään välit­tä­mistä. Miten paljon se meille kaikille merkit­see, että väli­tämme toinen toisis­tamme. Sitä, että kave­ria ei koskaan jätetä.

Muis­te­len lämmöllä käyn­te­jäni vanhain­ko­deissa. Työn­te­ki­jät ja vapaa­eh­toi­set välit­ti­vät. Auttoi­vat pärjää­mään.

Jäin miet­ti­mään autta­mista. Iloa, jonka autta­mi­sesta saa. Sitä kun tuo onnen jonkun toisen elämään.

Vuoden varrella tapa­sin ihmi­siä, jotka auttoi­vat työk­seen lapsia, nuoria, perheitä, opis­ke­li­joita, asunn­ot­to­mia ja työt­tö­miä. Sain jokai­sesta tapaa­mi­sesta voimaa, uskoa, että kyllä me pärjäämme.

Kovien talous­lu­ku­jen ja vaikean turval­li­suus­po­liit­ti­sen tilan­teen keskellä kannat­taa aina muis­taa, että kaikki lähtee ihmi­sistä. Meistä jokai­sesta. Siitä miten me kohte­lemme toisiamme.

Suomen pärjää­mi­nen edel­lyt­tää meiltä kaikilta välit­tä­mistä, autta­mista ja sisua. Yhdessä saamme Suomen nousuun. Ja yhdessä me pärjäämme.

 

Päämi­nis­teri Alexan­der Stub­bin uuden vuoden terveh­dys julkiastu STT:llä 31.12.2014

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content