Kokoomus.fi
Stubb: Kyllä Suomi pärjää

Stubb: Kyllä Suomi pärjää

Julkaistu: 31.12.14 Uutiset

Pärjääkö Suomi? Pärjäämmekö me? Kysymykset ovat olleet tänä vuonna erittäin ajankoh­taisia. Ikäväs­säkin mielessä. Monien työpaik­kojen rankat yt-neuvot­telut, huoli omasta tulevai­suu­desta - nämä ovat täysin ymmär­ret­täviä huolia jokai­sella suoma­lai­sella sekä suoma­lai­sella perheellä.

Me suoma­laiset olemme kuitenkin parhaim­mil­lamme, kun ajat ovat vaikeat. Sisulla Suomi on aina selvinnyt vaikeis­takin paikoista. Nyt tarvit­semme sisua. Tuota suoma­lai­sille ominaista luonteen­lu­juutta, joka ajaa meitä entistä kovempiin ponnis­te­luihin hankalina aikoina.

Vaikka ajat ovat vaikeat, niin kyllä me pärjäämme. Pärjä­simme 1990-luvun lama-aikana ja siitä eteenpäin. Ja niin Suomi pärjää nytkin.

Elämme Suomessa ponnis­te­lu­vuosia. Pelkästään politiikan saralla joudumme tekemään ikäviä sopeu­tus­pää­töksiä. Niitä on tehty halli­tus­kau­della jo mitta­vasti, 6,5 miljardin euron edestä. Toisaalta päätökset ovat aivan välttä­mät­tömiä, jotta Suomi olisi asumisen ja elämisen arvoinen maa myös tuleville sukupol­ville.

Istuva hallitus on aloit­tanut myös merkit­tävät raken­ne­uu­dis­tukset tällä halli­tus­kau­della. Mutta pitää ymmärtää, että tämä on ollut vasta välttä­mätön ja tarpeel­linen alku.

Ensi kevättä politii­kassa hallit­sevat tulevat vaalit. Suoma­laiset ansait­sevat tässä tilan­teessa hyvin selkeitä perus­te­luita jokai­selle lupauk­selle, joka annetaan. Tiukassa talous­ti­lan­teessa välttäisin löysiä lupauksia. Niiden toteut­ta­minen voi olla hyvin hankalaa.

Mutta ennen kaikkea Suomi ansaitsee jämäkän lähdön uudestaan liikkeelle. Politii­kassa se tarkoittaa yhtenäistä ja vaikei­siinkin päätöksiin nopeasti kykenevää halli­tus­pohjaa. Suoma­laiset ansait­sevat tämän vaikeassa tilan­teessa.

Mutta politiikka on vain yksi osa siitä, miten Suomi saadaan liikkeelle. Muutos lähtee kuitenkin liikkeelle ihan jokai­sesta suoma­lai­sesta.

Viime vuoden aikana olen nähnyt paljon rohkai­sevia esimerkkejä. Paljon esimerkkejä siitä, kuinka paljon suoma­lai­silla on tahtoa ja kykyä ponnis­tella.

Kouluissa tapasin tuhansia nuoria, joilla on elämä edessään. Kehotin heitä unelmoimaan, taiste­lemaan kyyni­syyttä vastaan. Olemaan oma itsensä. Silloin pärjää.

Jäin miettimään välit­tä­mistä. Miten paljon se meille kaikille merkitsee, että välitämme toinen toisis­tamme. Sitä, että kaveria ei koskaan jätetä.

Muistelen lämmöllä käyntejäni vanhain­ko­deissa. Työnte­kijät ja vapaa­eh­toiset välit­tivät. Auttoivat pärjäämään.

Jäin miettimään autta­mista. Iloa, jonka autta­mi­sesta saa. Sitä kun tuo onnen jonkun toisen elämään.

Vuoden varrella tapasin ihmisiä, jotka auttoivat työkseen lapsia, nuoria, perheitä, opiske­li­joita, asunn­ot­tomia ja työttömiä. Sain jokai­sesta tapaa­mi­sesta voimaa, uskoa, että kyllä me pärjäämme.

Kovien talous­lu­kujen ja vaikean turval­li­suus­po­liit­tisen tilanteen keskellä kannattaa aina muistaa, että kaikki lähtee ihmisistä. Meistä jokai­sesta. Siitä miten me kohte­lemme toisiamme.

Suomen pärjää­minen edellyttää meiltä kaikilta välit­tä­mistä, autta­mista ja sisua. Yhdessä saamme Suomen nousuun. Ja yhdessä me pärjäämme.

 

Päämi­nisteri Alexander Stubbin uuden vuoden tervehdys julkiastu STT:llä 31.12.2014


Kokoomus.fi