Rauhal­lista joulua ja menes­tyk­se­kästä uutta vuotta 2015

Julkaistu: 19.12.2014

Kokoo­mus on lahjoit­ta­nut joulu­kort­ti­ra­hat tänä vuonna koti­maan lapsi­per­hei­den autta­mi­seen.

Pelas­ta­kaa Lapset ry tekee arvo­kasta työtä kantaen huolta koti­maan lapsi­per­hei­den tilan­teesta ja jaksa­mi­sesta. Pienillä teoilla on perheen jaksa­mi­sen kannalta suuri merki­tys.

Kansal­li­nen Kokoo­mus toivot­taa rauhal­lista joulun­ai­kaa ja kaik­kea hyvää uudelle vuodelle.

Puolue­toi­mis­tomme on pääsään­töi­sesti suljet­tuna 7.1.2015 saakka

Lähet­täes­säsi Kokoo­muk­seen sähkö­pos­tia on hyvä huomioida, että vies­tin vastaa­not­tava henkilö on toden­nä­köi­sesti lomalla, joten vastauk­sen saami­nen voi viedä aikaa. Myös palau­te­lo­mak­keen väli­tyk­sellä tule­vissa vastauk­sissa ja info(at)kokoomus.fi -osoit­tee­seen lähe­tet­tyi­hin vies­tei­hin vastaa­mi­sessa saat­taa esiin­tyä loma-aikana pitkiä­kin viiveitä.