Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Rauhal­lista joulua ja menes­tyk­se­kästä uutta vuotta 2015

Rauhal­lista joulua ja menes­tyk­se­kästä uutta vuotta 2015

Julkaistu:

Kokoo­mus on lahjoit­ta­nut joulu­kort­ti­ra­hat tänä vuonna koti­maan lapsi­per­hei­den autta­mi­seen.

Pelas­ta­kaa Lapset ry tekee arvo­kasta työtä kantaen huolta koti­maan lapsi­per­hei­den tilan­teesta ja jaksa­mi­sesta. Pienillä teoilla on perheen jaksa­mi­sen kannalta suuri merki­tys.

Kansal­li­nen Kokoo­mus toivot­taa rauhal­lista joulun­ai­kaa ja kaik­kea hyvää uudelle vuodelle.

Puolue­toi­mis­tomme on pääsään­töi­sesti suljet­tuna 7.1.2015 saakka

Lähet­täes­säsi Kokoo­muk­seen sähkö­pos­tia on hyvä huomioida, että vies­tin vastaa­not­tava henkilö on toden­nä­köi­sesti lomalla, joten vastauk­sen saami­nen voi viedä aikaa. Myös palau­te­lo­mak­keen väli­tyk­sellä tule­vissa vastauk­sissa ja info(at)kokoomus.fi -osoit­tee­seen lähe­tet­tyi­hin vies­tei­hin vastaa­mi­sessa saat­taa esiin­tyä loma-aikana pitkiä­kin viiveitä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content