Kokoomus.fi / 2014 / Sivu 3

Vuosi: 2014

26.11.2014

Stub­bin puhe MTK:n valtuus­kun­nan kokouk­sessa

Päämi­nis­teri Alexan­der Stub­bin puhe MTK:n valtuus­kun­nan kokouk­sessa ke 26.11. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia.  Hyvät MTK:n valtuus­kun­nan jäse­net, Suomen talous ei ole

25.11.2014

Uusi nousu: Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan uudis­ta­mi­nen ja kilpai­lu­ky­kyi­sempi talous

Suomi on globaa­lissa kilpai­lu­ti­lan­teessa, halusimme sitä tai emme. Globaali konteksti ja kansain­vä­li­nen talous ei ole asia, jonka voimme valita tai

25.11.2014

Sankelo: Kokoo­mus haki ratkai­sun vilje­li­jöille

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Janne Sankelo pitää hyvinä maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Petteri Orpon johdolla vilje­li­jä­tu­kien maksa­tusai­ka­tau­lui­hin Seinä­joella tehtyjä muutok­sia. - Kiitos

25.11.2014

Orpo: Vilje­li­jä­tuet maksuun enna­koi­tua aiem­min

Maaseu­tu­vi­rasto pystyy maksa­maan ensi vuoden vilje­li­jä­tuet enna­koi­maansa nopeam­min, sillä viras­tolle on tulossa halli­tuk­selta lisä­ra­hoi­tusta maksa­tus­ten hoita­mi­seen. Lisä­ra­hoi­tuk­sella turva­taan Maaseu­tu­vi­ras­ton vilje­li­jä­tu­kien

25.11.2014

Räty: Sote-ratkaisu mahdol­lis­taa parem­mat palve­lut

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Rädyn mukaan sote-uudis­­tus mahdol­lis­taa sosi­aali-ja terveys­pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­sen entistä laaduk­kaam­miksi. Palve­lu­jen laatua tulee jatkossa mitata muil­la­kin kritee­reillä

24.11.2014

Janne Sankelo: Kannettu oppi­las ei koulussa pysy

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja ja erityi­so­pe­tuk­sen rehtori Janne Sankelo pitää hyvänä, että halli­tus päätyi peru­maan kaavail­lun oppi­vel­vol­li­suusiän nosta­mi­sen ja suun­taa­maan resurs­sit niiden

20.11.2014

Orpo: Ilmas­to­ris­kei­hin on varau­dut­tava

Ilmas­ton­muu­tok­seen sopeu­tu­mi­nen on tarkoi­tus viedä osaksi päätök­sen­te­koa, suun­nit­te­lua sekä käytän­tö­jen ohjausta ja kehit­tä­mistä. Näin voimme kustan­nus­te­hok­kaasti tehdä ratkai­suja, jotka vahvis­ta­vat

19.11.2014

Sarva­maa: Maito­raha tulee, jos sille on tarve!

EU:n maata­lous­ko­mis­saari Phil Hogan ilmoitti tiis­taina, että unioni tukee Venä­jän vasta­pa­kot­teista kärsi­neitä Viron, Latvian ja Liet­tuan maidon­tuot­ta­jia. Suomi ei tois­tai­seksi

17.11.2014

Parempi koulu -kier­tu­eella Hämeen­lin­nassa keskus­tel­laan parem­masta perus­kou­lusta

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män parempi koulu -kier­tue tuo Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män johtoa Hämeen­lin­naan maanan­taina 17.11. Suoma­lai­nen koulu­tus on maail­man huip­pu­luok­kaa. Kokoo­mus kier­tää Suomessa

14.11.2014

Orpo maito­kom­pen­saa­tiosta: “Olen valmis lähte­mään vaikka ilta­lyp­sylle Brys­se­liin”

Venäjä kielsi usei­den EU:sta peräi­sin olevien maata­lous­tuot­tei­den tuon­nin elokuun 7. päivänä.  Kaikille oli selvää, että kiel­lon vaiku­tuk­set Suomen elin­tar­vi­ke­sek­to­riin olisi­vat