Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: Suomen maitoala saa EU:lta tukea vien­ti­krii­siin

Orpo: Suomen maitoala saa EU:lta tukea vien­ti­krii­siin

Julkaistu:

EU:n maata­lous­ko­mis­saari Phil Hogan on tänään ilmoit­ta­nut, että unioni tukee Venä­jän tuon­ti­kiel­losta kärsi­neitä suoma­lai­sia maidon­tuot­ta­jia 10,7 miljoo­nalla eurolla.

?Komis­sion tuki Suomelle on hyvä uuti­nen, sanoo maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Petteri Orpo. ?Tämä on tärkeä lisä Suomen jo kansal­li­sesti päät­tä­mien Venäjä-krii­si­tu­kien 22,5 miljoo­naan euroon, joista suurin osa kohdis­tuu maitoa­lalle.?

Minis­teri Orpo toteaa, että komis­sion tuore esitys tukea Suomen maitoa­laa, sekä aiempi vastaava päätös Viron, Latvian ja Liet­tuan maitoa­lan tuesta ovat histo­rial­li­sia.

?Milloin­kaan aiem­min EU:n kassasta ei ole maksettu ylimää­räistä tukea suoraan vain tiet­ty­jen jäsen­mai­den tuot­ta­jille?, hän sanoo.

Alkusyk­syllä komis­sio tuki normaa­leilla käytet­tä­vissä olevilla mark­ki­na­hal­lin­ta­kei­noilla hedelmä- ja vihan­ne­sa­laa sekä maito­tuot­tei­den varas­toin­tia krii­sin takia. Nämä olivat unio­nin normaa­liin toimin­taan kuulu­via tuki­toi­mia, joilla tasoi­te­taan erilai­sia häiriöitä mark­ki­noilla, mutta näitä keinoja ei Suomessa pystytty Orpon mukaan hyödyn­tä­mään.

?Tämä asia on ollut suuri peri­aat­teel­li­nen kysy­mys Suomelle. Vaikka nyt saatu tuki ei kompen­soi­kaan kaik­kia mene­tyk­siä, on se tärkeä käde­no­jen­nus EU:lta suoma­lai­selle tuot­ta­jalle, minis­teri toteaa.?

 

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content