Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: Suomen maitoala saa EU:lta tukea vien­ti­krii­siin

Orpo: Suomen maitoala saa EU:lta tukea vien­ti­krii­siin

Julkaistu:

EU:n maata­lous­ko­mis­saari Phil Hogan on tänään ilmoit­ta­nut, että unioni tukee Venä­jän tuon­ti­kiel­losta kärsi­neitä suoma­lai­sia maidon­tuot­ta­jia 10,7 miljoo­nalla eurolla.

?Komis­sion tuki Suomelle on hyvä uuti­nen, sanoo maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Petteri Orpo. ?Tämä on tärkeä lisä Suomen jo kansal­li­sesti päät­tä­mien Venäjä-krii­si­tu­kien 22,5 miljoo­naan euroon, joista suurin osa kohdis­tuu maitoa­lalle.?

Minis­teri Orpo toteaa, että komis­sion tuore esitys tukea Suomen maitoa­laa, sekä aiempi vastaava päätös Viron, Latvian ja Liet­tuan maitoa­lan tuesta ovat histo­rial­li­sia.

?Milloin­kaan aiem­min EU:n kassasta ei ole maksettu ylimää­räistä tukea suoraan vain tiet­ty­jen jäsen­mai­den tuot­ta­jille?, hän sanoo.

Alkusyk­syllä komis­sio tuki normaa­leilla käytet­tä­vissä olevilla mark­ki­na­hal­lin­ta­kei­noilla hedelmä- ja vihan­ne­sa­laa sekä maito­tuot­tei­den varas­toin­tia krii­sin takia. Nämä olivat unio­nin normaa­liin toimin­taan kuulu­via tuki­toi­mia, joilla tasoi­te­taan erilai­sia häiriöitä mark­ki­noilla, mutta näitä keinoja ei Suomessa pystytty Orpon mukaan hyödyn­tä­mään.

?Tämä asia on ollut suuri peri­aat­teel­li­nen kysy­mys Suomelle. Vaikka nyt saatu tuki ei kompen­soi­kaan kaik­kia mene­tyk­siä, on se tärkeä käde­no­jen­nus EU:lta suoma­lai­selle tuot­ta­jalle, minis­teri toteaa.?

 

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content