Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: Suomen maitoala saa EU:lta tukea vien­ti­krii­siin

Orpo: Suomen maitoala saa EU:lta tukea vien­ti­krii­siin

Julkaistu:

EU:n maata­lous­ko­mis­saari Phil Hogan on tänään ilmoit­ta­nut, että unioni tukee Venä­jän tuon­ti­kiel­losta kärsi­neitä suoma­lai­sia maidon­tuot­ta­jia 10,7 miljoo­nalla eurolla.

?Komis­sion tuki Suomelle on hyvä uuti­nen, sanoo maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Petteri Orpo. ?Tämä on tärkeä lisä Suomen jo kansal­li­sesti päät­tä­mien Venäjä-krii­si­tu­kien 22,5 miljoo­naan euroon, joista suurin osa kohdis­tuu maitoa­lalle.?

Minis­teri Orpo toteaa, että komis­sion tuore esitys tukea Suomen maitoa­laa, sekä aiempi vastaava päätös Viron, Latvian ja Liet­tuan maitoa­lan tuesta ovat histo­rial­li­sia.

?Milloin­kaan aiem­min EU:n kassasta ei ole maksettu ylimää­räistä tukea suoraan vain tiet­ty­jen jäsen­mai­den tuot­ta­jille?, hän sanoo.

Alkusyk­syllä komis­sio tuki normaa­leilla käytet­tä­vissä olevilla mark­ki­na­hal­lin­ta­kei­noilla hedelmä- ja vihan­ne­sa­laa sekä maito­tuot­tei­den varas­toin­tia krii­sin takia. Nämä olivat unio­nin normaa­liin toimin­taan kuulu­via tuki­toi­mia, joilla tasoi­te­taan erilai­sia häiriöitä mark­ki­noilla, mutta näitä keinoja ei Suomessa pystytty Orpon mukaan hyödyn­tä­mään.

?Tämä asia on ollut suuri peri­aat­teel­li­nen kysy­mys Suomelle. Vaikka nyt saatu tuki ei kompen­soi­kaan kaik­kia mene­tyk­siä, on se tärkeä käde­no­jen­nus EU:lta suoma­lai­selle tuot­ta­jalle, minis­teri toteaa.?

 

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content