Kokoomus.fi
Orpo: Suomen maitoala saa EU:lta tukea vienti­kriisiin

Orpo: Suomen maitoala saa EU:lta tukea vienti­kriisiin

Julkaistu: 10.12.14 Uutiset

EU:n maata­lous­ko­mis­saari Phil Hogan on tänään ilmoit­tanut, että unioni tukee Venäjän tuonti­kiel­losta kärsi­neitä suoma­laisia maidon­tuot­tajia 10,7 miljoo­nalla eurolla.

?Komission tuki Suomelle on hyvä uutinen, sanoo maa- ja metsä­ta­lous­mi­nisteri Petteri Orpo. ?Tämä on tärkeä lisä Suomen jo kansal­li­sesti päättämien Venäjä-kriisi­tukien 22,5 miljoonaan euroon, joista suurin osa kohdistuu maitoa­lalle.?

Ministeri Orpo toteaa, että komission tuore esitys tukea Suomen maitoalaa, sekä aiempi vastaava päätös Viron, Latvian ja Liettuan maitoalan tuesta ovat histo­rial­lisia.

?Milloinkaan aiemmin EU:n kassasta ei ole maksettu ylimää­räistä tukea suoraan vain tiettyjen jäsen­maiden tuotta­jille?, hän sanoo.

Alkusyk­syllä komissio tuki normaa­leilla käytet­tä­vissä olevilla markki­na­hal­lin­ta­kei­noilla hedelmä- ja vihan­ne­salaa sekä maito­tuot­teiden varas­tointia kriisin takia. Nämä olivat unionin normaaliin toimintaan kuuluvia tukitoimia, joilla tasoi­tetaan erilaisia häiriöitä markki­noilla, mutta näitä keinoja ei Suomessa pystytty Orpon mukaan hyödyn­tämään.

?Tämä asia on ollut suuri periaat­teel­linen kysymys Suomelle. Vaikka nyt saatu tuki ei kompen­soikaan kaikkia menetyksiä, on se tärkeä kädeno­jennus EU:lta suoma­lai­selle tuotta­jalle, ministeri toteaa.?

 

 


Kokoomus.fi