Orpo: Suomen maitoala saa EU:lta tukea vien­ti­krii­siin

Julkaistu: 10.12.2014

EU:n maata­lous­ko­mis­saari Phil Hogan on tänään ilmoit­ta­nut, että unioni tukee Venä­jän tuon­ti­kiel­losta kärsi­neitä suoma­lai­sia maidon­tuot­ta­jia 10,7 miljoo­nalla eurolla.

?Komis­sion tuki Suomelle on hyvä uuti­nen, sanoo maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Petteri Orpo. ?Tämä on tärkeä lisä Suomen jo kansal­li­sesti päät­tä­mien Venäjä-krii­si­tu­kien 22,5 miljoo­naan euroon, joista suurin osa kohdis­tuu maitoa­lalle.?

Minis­teri Orpo toteaa, että komis­sion tuore esitys tukea Suomen maitoa­laa, sekä aiempi vastaava päätös Viron, Latvian ja Liet­tuan maitoa­lan tuesta ovat histo­rial­li­sia.

?Milloin­kaan aiem­min EU:n kassasta ei ole maksettu ylimää­räistä tukea suoraan vain tiet­ty­jen jäsen­mai­den tuot­ta­jille?, hän sanoo.

Alkusyk­syllä komis­sio tuki normaa­leilla käytet­tä­vissä olevilla mark­ki­na­hal­lin­ta­kei­noilla hedelmä- ja vihan­ne­sa­laa sekä maito­tuot­tei­den varas­toin­tia krii­sin takia. Nämä olivat unio­nin normaa­liin toimin­taan kuulu­via tuki­toi­mia, joilla tasoi­te­taan erilai­sia häiriöitä mark­ki­noilla, mutta näitä keinoja ei Suomessa pystytty Orpon mukaan hyödyn­tä­mään.

?Tämä asia on ollut suuri peri­aat­teel­li­nen kysy­mys Suomelle. Vaikka nyt saatu tuki ei kompen­soi­kaan kaik­kia mene­tyk­siä, on se tärkeä käde­no­jen­nus EU:lta suoma­lai­selle tuot­ta­jalle, minis­teri toteaa.?