Arto Sato­nen: Maalais­jär­jellä jäte­ve­det kuntoon!

Julkaistu: 18.12.2014

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen kiit­tää ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laasosta jäte­ve­sia­se­tuk­sen virhei­siin puut­tu­mi­sesta.

?Harva kansan­edus­taja on saanut työs­sään yhtä paljon palau­tetta muusta asiasta kuin jäte­ve­sia­se­tuk­sesta. Vaikka asetuk­seen tehtiin muutok­sia vuonna 2011, monet suoma­lai­set koke­vat sen vaati­muk­set edel­leen kohtuut­to­mina ja maalais­jär­jen vastai­sina. Hyvä, että edel­tä­jis­tään poike­ten uusi ympä­ris­tö­mi­nis­teri ottaa kansa­lais­ten palaut­teet tosis­saan?, painot­taa Sato­nen.

Sato­sen mukaan on vähin­tään kohtuul­lista ja perus­tel­tua, että asetuk­sen siir­ty­mä­ai­kaa piden­ne­tään vuoteen 2018 asti.

?Jäte­ve­sia­se­tuk­sen vaati­muk­set ovat voineet kuulos­taa pape­rilla perus­tel­luilta, mutta todel­li­suu­dessa valmis­te­lussa on unoh­tu­nut tyys­tin terve maalais­järki. Asetuk­sen siir­ty­mä­aika tehtiin jo alun perin liian tiukaksi, minkä vuoksi edel­leen yli 120 000 kiin­teis­tön osalta toimet ovat teke­mättä. Olisi erit­täin kehnoa hallin­toa jättää asetus voimaan tällai­se­naan, koska sen vaati­muk­set ja aika­taulu on aiem­min säädetty kohtuut­to­miksi?, painot­taa Sato­nen.

Sato­nen tukee ympä­ris­tö­mi­nis­te­rin esitystä lieven­nys­ten valmis­te­le­mi­sesta erot­ta­malla ympä­ris­tön­suo­je­lun kannalta tärkeät kohteet ja kuivan maan kiin­teis­töt toisis­taan.

?On selvää, että ympä­ris­tön ja pohja­ve­sien suoje­le­mi­seksi vesis­tö­jen lähellä olevien kiin­teis­tö­jen pitää lait­taa jäte­ve­si­asiansa kuntoon asetuk­sen mukai­sesti. Miksi kuiten­kin sadat tuhan­net kuivan maan koti­ta­lou­det velvoi­tet­tai­siin samaan tapaan teke­mään tuhan­sien euro­jen muutos­työt jäte­ve­sien käsit­te­lyyn, vaikka niiden vaiku­tus ympä­ris­tön kannalta on vähäi­nen? Tällai­set perus­teet­to­mat vaati­muk­set on muutet­tava?, painot­taa Sato­nen.

?Huonosti valmis­teltu lain­sää­däntö ei edistä ympä­ris­tön suoje­lua vaan päin­vas­toin herät­tää ihmi­sissä turhau­tu­mista. Monen mutkan jälkeen jäte­ve­sia­se­tusta viedään nyt oike­aan suun­taan. Jospa maalais­järki voit­taisi viimein?? tuumaa Sato­nen.