Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Arto Sato­nen: Maalais­jär­jellä jäte­ve­det kuntoon!

Arto Sato­nen: Maalais­jär­jellä jäte­ve­det kuntoon!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen kiit­tää ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laasosta jäte­ve­sia­se­tuk­sen virhei­siin puut­tu­mi­sesta.

?Harva kansan­edus­taja on saanut työs­sään yhtä paljon palau­tetta muusta asiasta kuin jäte­ve­sia­se­tuk­sesta. Vaikka asetuk­seen tehtiin muutok­sia vuonna 2011, monet suoma­lai­set koke­vat sen vaati­muk­set edel­leen kohtuut­to­mina ja maalais­jär­jen vastai­sina. Hyvä, että edel­tä­jis­tään poike­ten uusi ympä­ris­tö­mi­nis­teri ottaa kansa­lais­ten palaut­teet tosis­saan?, painot­taa Sato­nen.

Sato­sen mukaan on vähin­tään kohtuul­lista ja perus­tel­tua, että asetuk­sen siir­ty­mä­ai­kaa piden­ne­tään vuoteen 2018 asti.

?Jäte­ve­sia­se­tuk­sen vaati­muk­set ovat voineet kuulos­taa pape­rilla perus­tel­luilta, mutta todel­li­suu­dessa valmis­te­lussa on unoh­tu­nut tyys­tin terve maalais­järki. Asetuk­sen siir­ty­mä­aika tehtiin jo alun perin liian tiukaksi, minkä vuoksi edel­leen yli 120 000 kiin­teis­tön osalta toimet ovat teke­mättä. Olisi erit­täin kehnoa hallin­toa jättää asetus voimaan tällai­se­naan, koska sen vaati­muk­set ja aika­taulu on aiem­min säädetty kohtuut­to­miksi?, painot­taa Sato­nen.

Sato­nen tukee ympä­ris­tö­mi­nis­te­rin esitystä lieven­nys­ten valmis­te­le­mi­sesta erot­ta­malla ympä­ris­tön­suo­je­lun kannalta tärkeät kohteet ja kuivan maan kiin­teis­töt toisis­taan.

?On selvää, että ympä­ris­tön ja pohja­ve­sien suoje­le­mi­seksi vesis­tö­jen lähellä olevien kiin­teis­tö­jen pitää lait­taa jäte­ve­si­asiansa kuntoon asetuk­sen mukai­sesti. Miksi kuiten­kin sadat tuhan­net kuivan maan koti­ta­lou­det velvoi­tet­tai­siin samaan tapaan teke­mään tuhan­sien euro­jen muutos­työt jäte­ve­sien käsit­te­lyyn, vaikka niiden vaiku­tus ympä­ris­tön kannalta on vähäi­nen? Tällai­set perus­teet­to­mat vaati­muk­set on muutet­tava?, painot­taa Sato­nen.

?Huonosti valmis­teltu lain­sää­däntö ei edistä ympä­ris­tön suoje­lua vaan päin­vas­toin herät­tää ihmi­sissä turhau­tu­mista. Monen mutkan jälkeen jäte­ve­sia­se­tusta viedään nyt oike­aan suun­taan. Jospa maalais­järki voit­taisi viimein?? tuumaa Sato­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content