Kokoomus.fi
Arto Satonen: Maalais­jär­jellä jätevedet kuntoon!

Arto Satonen: Maalais­jär­jellä jätevedet kuntoon!

Julkaistu: 18.12.14 Uutiset

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Arto Satonen kiittää ympäris­tö­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasosta jäteve­sia­se­tuksen virheisiin puuttu­mi­sesta.

?Harva kansan­edustaja on saanut työssään yhtä paljon palau­tetta muusta asiasta kuin jäteve­sia­se­tuk­sesta. Vaikka asetukseen tehtiin muutoksia vuonna 2011, monet suoma­laiset kokevat sen vaati­mukset edelleen kohtuut­tomina ja maalais­järjen vastaisina. Hyvä, että edeltä­jistään poiketen uusi ympäris­tö­mi­nisteri ottaa kansa­laisten palautteet tosissaan?, painottaa Satonen.

Satosen mukaan on vähintään kohtuul­lista ja perus­teltua, että asetuksen siirty­mä­aikaa piden­netään vuoteen 2018 asti.

?Jäteve­sia­se­tuksen vaati­mukset ovat voineet kuulostaa paperilla perus­tel­luilta, mutta todel­li­suu­dessa valmis­te­lussa on unohtunut tyystin terve maalais­järki. Asetuksen siirty­mäaika tehtiin jo alun perin liian tiukaksi, minkä vuoksi edelleen yli 120 000 kiinteistön osalta toimet ovat tekemättä. Olisi erittäin kehnoa hallintoa jättää asetus voimaan tällai­senaan, koska sen vaati­mukset ja aikataulu on aiemmin säädetty kohtuut­to­miksi?, painottaa Satonen.

Satonen tukee ympäris­tö­mi­nis­terin esitystä lieven­nysten valmis­te­le­mi­sesta erotta­malla ympäris­tön­suo­jelun kannalta tärkeät kohteet ja kuivan maan kiinteistöt toisistaan.

?On selvää, että ympäristön ja pohja­vesien suoje­le­mi­seksi vesis­töjen lähellä olevien kiinteis­töjen pitää laittaa jäteve­si­asiansa kuntoon asetuksen mukai­sesti. Miksi kuitenkin sadat tuhannet kuivan maan kotita­loudet velvoi­tet­taisiin samaan tapaan tekemään tuhansien eurojen muutostyöt jätevesien käsit­telyyn, vaikka niiden vaikutus ympäristön kannalta on vähäinen? Tällaiset perus­teet­tomat vaati­mukset on muutettava?, painottaa Satonen.

?Huonosti valmis­teltu lainsää­däntö ei edistä ympäristön suojelua vaan päinvastoin herättää ihmisissä turhau­tu­mista. Monen mutkan jälkeen jäteve­sia­se­tusta viedään nyt oikeaan suuntaan. Jospa maalais­järki voittaisi viimein?? tuumaa Satonen.


Kokoomus.fi