Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Arto Sato­nen: Maalais­jär­jellä jäte­ve­det kuntoon!

Arto Sato­nen: Maalais­jär­jellä jäte­ve­det kuntoon!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen kiit­tää ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laasosta jäte­ve­sia­se­tuk­sen virhei­siin puut­tu­mi­sesta.

?Harva kansan­edus­taja on saanut työs­sään yhtä paljon palau­tetta muusta asiasta kuin jäte­ve­sia­se­tuk­sesta. Vaikka asetuk­seen tehtiin muutok­sia vuonna 2011, monet suoma­lai­set koke­vat sen vaati­muk­set edel­leen kohtuut­to­mina ja maalais­jär­jen vastai­sina. Hyvä, että edel­tä­jis­tään poike­ten uusi ympä­ris­tö­mi­nis­teri ottaa kansa­lais­ten palaut­teet tosis­saan?, painot­taa Sato­nen.

Sato­sen mukaan on vähin­tään kohtuul­lista ja perus­tel­tua, että asetuk­sen siir­ty­mä­ai­kaa piden­ne­tään vuoteen 2018 asti.

?Jäte­ve­sia­se­tuk­sen vaati­muk­set ovat voineet kuulos­taa pape­rilla perus­tel­luilta, mutta todel­li­suu­dessa valmis­te­lussa on unoh­tu­nut tyys­tin terve maalais­järki. Asetuk­sen siir­ty­mä­aika tehtiin jo alun perin liian tiukaksi, minkä vuoksi edel­leen yli 120 000 kiin­teis­tön osalta toimet ovat teke­mättä. Olisi erit­täin kehnoa hallin­toa jättää asetus voimaan tällai­se­naan, koska sen vaati­muk­set ja aika­taulu on aiem­min säädetty kohtuut­to­miksi?, painot­taa Sato­nen.

Sato­nen tukee ympä­ris­tö­mi­nis­te­rin esitystä lieven­nys­ten valmis­te­le­mi­sesta erot­ta­malla ympä­ris­tön­suo­je­lun kannalta tärkeät kohteet ja kuivan maan kiin­teis­töt toisis­taan.

?On selvää, että ympä­ris­tön ja pohja­ve­sien suoje­le­mi­seksi vesis­tö­jen lähellä olevien kiin­teis­tö­jen pitää lait­taa jäte­ve­si­asiansa kuntoon asetuk­sen mukai­sesti. Miksi kuiten­kin sadat tuhan­net kuivan maan koti­ta­lou­det velvoi­tet­tai­siin samaan tapaan teke­mään tuhan­sien euro­jen muutos­työt jäte­ve­sien käsit­te­lyyn, vaikka niiden vaiku­tus ympä­ris­tön kannalta on vähäi­nen? Tällai­set perus­teet­to­mat vaati­muk­set on muutet­tava?, painot­taa Sato­nen.

?Huonosti valmis­teltu lain­sää­däntö ei edistä ympä­ris­tön suoje­lua vaan päin­vas­toin herät­tää ihmi­sissä turhau­tu­mista. Monen mutkan jälkeen jäte­ve­sia­se­tusta viedään nyt oike­aan suun­taan. Jospa maalais­järki voit­taisi viimein?? tuumaa Sato­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content