Kokoomus.fi / 2014 / Sivu 2

Vuosi: 2014

5.12.2014

Parempi koulu -kier­tue Jyväs­ky­lässä

Kokoo­muk­sen Parempi koulu -kier­tu­eella Jyväs­ky­lässä 8.12. keskus­tel­laan varhais­kas­va­tuk­sesta Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män Parempi koulu -kier­tue tuo Kokoo­muk­sen vaikut­ta­jia Jyväs­ky­lään maanan­taina 8.12. Suoma­lai­nen

2.12.2014

Toivakka pohtii puhees­saan Venä­jän ja Suomen talou­del­lista yhteis­työtä

Eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toiva­kan puhe suoma­­lais-venä­­läi­­sillä ener­gia­päi­villä 2.12.2014. Puhe muutos­va­rauk­sin. Lienee sattu­maa, että suoma­­lais-venä­­läi­­set ener­gia­päi­vät on päätetty järjes­tää vuoden

1.12.2014

Grahn-Laaso­sen puhe Clean­tech- ja kaup­pa­po­li­tiik­ka­se­mi­naa­rissa

Ympä­ris­tö­mi­nis­teri ja kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­­nen totesi 1.12.2014 clean­­tech- ja kaup­pa­po­li­tiik­ka­se­mi­naa­rissa, että suoma­lai­selle clean­­tech-osaa­­mi­­sella on kysyn­tää. Alla on hänen puheensa

1.12.2014

Alexan­der Stub­bin puhe talvi­so­dan muis­to­päi­vä­se­mi­naa­rissa

Talvi­so­dan alka­mi­sen muis­to­päi­vää vietet­tiin 30.11. talvi­so­ta­se­mi­naa­rin merkeissä Kuhmossa. Päämi­nis­teri Alexan­der Stubb toi juhlaan valtio­neu­vos­ton terveh­dyk­sen. Kunnioi­te­tut sotiemme vete­raa­nit ja Lotat,

28.11.2014

Viro­lai­nen: Kansa­lais­aloit­teessa kyse ihmis­ten erilai­suu­den arvos­ta­mi­sesta ja kunnioit­ta­mi­sesta

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja ja suuren valio­kun­nan jäsen Anne-Mari Viro­lai­nen pitää tasa-arvoi­­sen kansa­lais­aloit­teen hyväk­sy­mistä edus­kun­nassa kannan­ot­tona ihmis­ten erilai­suu­den arvos­ta­mi­sen ja kunnioit­ta­mi­sen

28.11.2014

Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston marras­kuun kolumni: Koski­so­dasta raken­ta­vaan rauhaan

Istuin lapsuu­teni kesinä monesti nuotion ääressä Kitka- ja Oulan­ka­joen varressa ja kuun­te­lin paikal­lis­ten kala­mies­ten värik­käitä tari­noita Kuusa­mon koski­so­dasta. Miehet muis­te­li­vat

27.11.2014

Eero Suutari: Vauh­tia inves­toin­tei­hin tupla­pois­toilla

Kokoo­muk­sen yrit­tä­jyys­val­tuus­kun­nan puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Eero Suutari pitää halli­tuk­sen päätöstä vauh­dit­taa tuotan­nol­li­sia inves­toin­teja kaksin­ker­tai­sen poisto-oikeu­­den avulla erit­täin yrit­tä­jä­myön­tei­senä ratkai­suna. Halli­tus hyväk­syi

27.11.2014

Vapaa­vuori: Tule­van halli­tuk­sen sovit­tava heti vaali­kau­den sopeu­tus­toi­mista

Elin­kei­no­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuo­ren mukaan tule­van halli­tuk­sen on heti vaali­kau­den alussa laadit­tava rehel­li­nen arvio valtion­ta­lou­den sopeu­tus­tar­peesta ja tehtävä valtion­ta­lou­den tasa­pai­not­ta­mi­sen kannalta

27.11.2014

Alexan­der Stub­bin vetoo­mus tasa-arvoi­sen avio­liit­to­lain puolesta

Äänes­tämme huomenna perjan­taina edus­kun­nassa tasa-arvoi­­sesta avio­liit­to­laista. Ihmi­soi­keu­det, tasa-arvo ja yhden­ver­tai­suus lain edessä ovat minulle hyviä syitä kannat­taa kansa­lais­aloit­teen hyväk­sy­mistä. Toivon,

26.11.2014

Kokoo­mus tarjoaa glögiä ja pipar­kak­kuja 29.11.

Kokoo­muk­sen paikal­li­syh­dis­tyk­set tarjoa­vat lauan­taina 29.11. glögiä ja pipar­kak­kuja kymme­nissä tapah­tu­missa ympäri Suomen. Osassa tapah­tu­mista järjes­te­tään myös joulu­ke­räys vähä­va­rai­sille lapsille. Mukana