Kokoomus.fi / 2014 / Sivu 17

Vuosi: 2014

25.1.2014

Paula Risikko: Palve­luse­te­lin laajempi käyttö tukisi hoivay­rit­tä­jyyttä

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko kannus­taa kuntia otta­maan palve­luse­te­lit nykyistä rohkeam­min käyt­töön. Keski-Suomen Yrit­tä­jä­juh­lassa Jyväs­ky­lässä puhu­neen Risi­kon mukaan palve­luse­teli on

21.1.2014

Timo Heino­nen: Lähi­ruu­asta kasvua koko alueelle

Lähi­ruu­asta puhu­taan paljon. Se on vakiin­nut­ta­massa paik­kansa mark­ki­noilla tren­distä pysy­väksi ilmiöksi. Kulut­ta­jat ovat valmiita maksa­maan tuoreu­desta ja korkeasta laadusta. Sen

20.1.2014

Esko Kurvi­nen: Yrit­tä­jät pelas­ta­vat Suomen - halli­tus turvaa olosuh­teet

Jälleen kerran on todet­tava, että nyt jos koskaan Suomi tarvit­see pien­ten ja keski­suur­ten yrit­tä­jien työpa­nosta, sisua ja ahke­ruutta. Aina silloin,

14.1.2014

Petteri Orpo: Kunnal­li­set yhtiöt eivät saa sotkea mark­ki­noita

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Petteri Orpo haluaa turvata vapaan kilpai­lun kuntien mark­ki­noilla. Kunnissa on paljon työtä tehtä­väksi myös pk-yrityk­sille, kunhan

9.1.2014

Lasse Männistö: Kasvu­ra­hoi­tus kuntoon jouk­ko­vel­ka­kir­ja­mark­ki­noilla

Pitkään jatku­nut talou­del­li­sesti heikko aika näkyy yrityk­sissä muiden haas­tei­den ohella myös rahoi­tuk­sen saan­nin vaikeu­tena. Ne pk-yrityk­set, joilta löytyy sekä halua

7.1.2014

Jan Vapaa­vuori: Parhaille löytyy tilaa kovas­sa­kin kilpai­lussa

Olemme pitkin vuotta käyneet keskus­te­lua siitä, kuinka kovassa murrok­sessa Suomen elin­kei­noe­lä­män rakenne on ollut. Perin­tei­set talou­temme kivi­ja­lat, metsä­teol­li­suus ja ict-klus­teri

2.1.2014

Harri Jaskari: Vaih­toeh­toina yhteis­kun­nan suun­nan­muu­tos tai konkurs­si­aalto

Suomessa sano­taan usein polii­tik­ko­jen ja virka­mies­ten suusta, että rahaa kyllä riit­tää hyville yritys­hank­keille. Mistä me tiedämme, mikä hanke on hyvä?