Lasse Männistö: Kasvu­ra­hoitus kuntoon joukko­vel­ka­kir­ja­mark­ki­noilla – kokoomus.fi
MENU
Lasse Männistö: Kasvu­ra­hoitus kuntoon joukko­vel­ka­kir­ja­mark­ki­noilla

Lasse Männistö: Kasvu­ra­hoitus kuntoon joukko­vel­ka­kir­ja­mark­ki­noilla

Julkaistu: 09.01.2014 Uncategorized

Pitkään jatkunut talou­del­li­sesti heikko aika näkyy yrityk­sissä muiden haasteiden ohella myös rahoi­tuksen saannin vaikeutena. Ne pk-yritykset, joilta löytyy sekä halua että mahdol­li­suuksia tavoi­tella kasvua hanka­lassa markki­na­ti­lan­teessa, törmäävät usein kasvuun tarvit­tavan rahoi­tuksen saannin vaikeuteen.

Onneksi Suomessa vallitsee pääoma­si­joi­tuksia aktivoinut startup-buumi, joka on saanut hyvää vetoapua kansain­vä­li­sesti huippu­me­nes­ty­neistä peliyh­tiöis­tämme. Oman pääoma­neh­toiset sijoi­tukset ovat lisään­tyneet ja kehitystä on edistetty myös poliit­ti­silla päätök­sillä. Muun muassa kasvu­ra­hastot ja elinkei­no­ve­ro­tuksen uudistus ovat erittäin merkit­täviä toimia ja kannus­tavat yksityisiä sijoit­tajia aktii­vi­suuteen.

Oman pääoma­neh­toisten sijoi­tusten piris­ty­minen ei kuitenkaan ratkaise vieraan pääoma­neh­toisen pankki­ra­hoi­tuksen saannin vaikeuksia. Uusien ja kasvavien alojen yritys­toi­minnan luonne on entistä vähemmän taseval­taista, eli siis vakuusar­vol­lista, valmis­tus­toi­mintaa ja enemmän vakuuk­siksi kelpaa­ma­tonta tieto­työtä. Tämä yhdis­tettynä pankkien kiris­ty­neisiin vakava­rai­suus­sään­nöksiin luo hankalan tilanteen sekä pankeille, että rahoi­tusta kaipaa­ville pk-yrityk­sille.

Yksi mahdol­linen suunta rahoi­tuson­gelman ratkai­se­miseen on hakea apua perin­teisen pankki­ra­hoi­tuksen ulkopuo­lelta, joukko­vel­ka­kir­joista. Joukko­vel­ka­kirjat mielletään ja ne ovat olleet Suomessa ainoastaan suurten yritysten rahoi­tus­vaih­toehto. Tähän tulee saada muutos.

Pk-yrityk­sille tulisi luoda omat toimivat joukko­vel­ka­kir­ja­mark­kinat. Ne eivät kenties synny itsestään, mutta Norjassa markkinat on onnis­tuttu synnyt­tämään. Norjassa käytössä on järjes­telmä, jossa ulkopuo­linen hallin­noin­tiyhtiö toimii yritysten ja sijoit­tajien välissä. Luotta­musmies toimii sijoit­tajien edustajana neuvot­te­luissa yritysten kanssa.

Luotta­mus­miehen lisäksi oleel­lista Norjan mallissa on standar­doitu laina­do­ku­men­taatio, jonka ansiosta luotto­luo­kitus ei muodostu kohtuut­toman kalliiksi yksit­täi­selle pk-yrityk­selle.

Luotta­mus­mies­mal­lissa ehdoton valtti on se, että molem­milla osapuo­lilla on vain yksi neuvot­te­lu­kumppani. Tämä parantaa merkit­tä­västi luotta­muksen synty­mistä lainan antajien ja hakijoiden välille etenkin korkean tuoton joukko­vel­ka­kir­joissa, joissa riski luotto­tap­pioista on merkittävä. Mallin myötä sijoit­tajien mahdol­li­suudet saatavien perintään maksu­ky­vyt­tö­myys­ti­lan­teessa paranevat merkit­tä­västi.

Hallitus on linjannut, että se edistää pk-yritysten joukko­vel­ka­kir­ja­mark­ki­noiden syntyä. Tämän tulee tarkoittaa konkreet­tisia toimia Norjan viitoit­ta­malla tiellä. Oiva tilaisuus päätök­sille olisi ensi kevään kehys­riihen yhtey­dessä.

Lasse Männistö
Kirjoittaja on entinen yrittäjä ja Kokoo­muksen kansan­edustaja Helsin­gistä

 

Yrittäjyyskiertue


Kokoomus.fi