Paula Risikko: Palve­luse­telin laajempi käyttö tukisi hoivay­rit­tä­jyyttä – kokoomus.fi
MENU
Paula Risikko: Palve­luse­telin laajempi käyttö tukisi hoivay­rit­tä­jyyttä

Paula Risikko: Palve­luse­telin laajempi käyttö tukisi hoivay­rit­tä­jyyttä

Julkaistu: 25.01.2014 Uncategorized

Sosiaali- ja terveys­mi­nisteri Paula Risikko kannustaa kuntia ottamaan palve­luse­telit nykyistä rohkeammin käyttöön. Keski-Suomen Yrittä­jä­juh­lassa Jyväs­ky­lässä puhuneen Risikon mukaan palve­luseteli on sosiaali- ja tervey­den­huol­lossa hyvin toimiva ja kustan­nus­te­hokas tapa parantaa kunta­laisten palveluja.

?Palve­luse­telin käyttöön­ottoa vastus­tetaan vieläkin liian usein sillä veruk­keella, ettei paikka­kun­nalla ole yrityksiä, jotka voisivat palveluja tuottaa. On selvää, ettei tarjontaa olekaan ilman kysyntää. Suoma­lainen yrittäjyys on kuitenkin niin ketterä ja idearikas laji, että kun kunta synnyttää kysyntää, synnyt­tävät pk-yritykset nopeasti laadu­kasta ja kilpai­lu­ky­kyistä tarjontaa?, ministeri Risikko sanoi.

Risikon mukaan palve­luseteli lisää asiakkaan valin­nan­mah­dol­li­suuksia, parantaa palve­lujen saata­vuutta ja monipuo­listaa paikka­kunnan palve­lu­tuo­tantoa.

?Palve­luseteli myös lisää positii­vi­sella tavalla palve­lun­tar­joajien välistä kilpailua. Siitä hyötyvät sekä asiakkaat että yhteis­kunta, eli molemmat voittavat?, ministeri Risikko muistutti.

Uutta hoivay­rit­tä­jyyttä rohkaistava

Viime vuosina suuret ja usein ylikan­sal­liset yritykset ovat ostaneet kuntien kanssa vuosi­kaudet hyvää yhteis­työtä tehneitä yksityisiä hoivay­ri­tyksiä. Julki­sessa keskus­te­lussa ja myös kunnissa suurten yritysten tuleminen hoiva-alalle on monesti nähty huonona kehityksenä.

?Mielestäni kyseessä on kuitenkin varsin johdon­mu­kainen ilmiö. Ensim­mäiset alalle tulleet hoivay­rit­täjät ovat saavut­taneet eläkeiän eivätkä vanhem­piensa raskasta työtaakkaa seuranneet lapset ole aina valmiita jatka­jiksi. Siksi yritys myydään haluk­kaalle ostajalle?, ministeri Risikko totesi.

Risikon mielestä kunnat voisi­vatkin nyt aidosti rohkaista uusia ihmisiä lähtemään hoiva-alan yrittä­jiksi. Hänen mukaansa palve­luseteli on yksi vastaus kuntien toiveisiin saada omalle paikka­kun­nalle työllis­täviä hoiva-alan pk-yrityksiä.

?Jos yrittäjä tekee työnsä oikein, hän pärjää. Se vaatii rautaista ammat­ti­taitoa, asiakas­pal­velun osaamista ja tarvit­taessa hyvinkin pitkän päivän tekemistä. Yleensä tämä tietää myös sitä, että asiakas on tyyty­väinen palve­luse­te­lillä saamaansa palveluun?, ministeri Risikko sanoi.

 

Yrittäjyyskiertue


Kokoomus.fi