Harri Jaskari: Vaihtoeh­toina yhteis­kunnan suunnan­muutos tai konkurs­si­aalto – kokoomus.fi
MENU
Harri Jaskari: Vaihtoeh­toina yhteis­kunnan suunnan­muutos tai konkurs­si­aalto

Harri Jaskari: Vaihtoeh­toina yhteis­kunnan suunnan­muutos tai konkurs­si­aalto

Julkaistu: 02.01.2014 Uncategorized

Suomessa sanotaan usein polii­tik­kojen ja virka­miesten suusta, että rahaa kyllä riittää hyville yritys­hank­keille. Mistä me tiedämme, mikä hanke on hyvä? Sen tietävät ainoastaan ne ihmiset, jotka panevat omat rahansa ja maineensa likoon ideoi­densa puolesta.

Usein hanke voi olla aivan mahtava, mutta hakijoiden vakuus­ti­lanne ei juuri silloin ole riittävä. Tai yritys saattaa olla väliai­kai­sissa vaikeuk­sissa, mutta tulevai­suu­den­nä­kymät ovat hyvät. Silloinkin rahoittaja saattaa katsoa lähinnä viime vuoden tilin­pää­töstä ? ei poten­ti­aa­lista tulevai­suutta. Ja rahaa ei tule. Lähiviik­kojen aikana olen tavannut juuri edellä kuvatun kaltaisia yrittäjiä. Tätä menoa Suomeen iskee ennen­nä­ke­mätön konkurs­si­aalto.

Otetaan esimerkki tosie­lä­mästä. Nimet ja numerot on vaihdettu. Eräs ystäväni on vuosi­kausia johtanut ja omistanut hyvää kasvu­yri­tystä. Viime vuonna kysyntä tyssäsi koko toimia­lalla ja myös hän joutui myöntymään rökäle­tap­pioon, koska ei halunnut vähentää radikaa­listi työnte­ki­jöitään.

Viime syksynä tilaus­kanta väheni jälleen niin ohueksi, että tällä kertaa teolli­suus­laitos laitettiin pariksi kuukau­deksi toppiin ja työnte­kijät lomau­tettiin.  Yrittä­jällä oli kuitenkin vahva usko siihen, että kova myyntityö tulee jälleen tuomaan tuloksia ja että kevät tuo jälleen auringon. Nyt yhtiö oli kuitenkin likvi­di­teet­ti­vai­keuk­sissa.

Pankit ja julkiset rahoit­tajat eivät kuitenkaan halunneet enää olla mukana. Suuri kiinteis­tön­vä­littäjä arvioi teolli­suus­kiin­teistön 2 miljoonan euron arvoi­seksi.  Yrityk­sellä oli tuolloin velkaa puoli miljoonaa. Pankista todettiin, että kiinteistö ei ollut kuin 400 000 euron arvoinen. Lisärahaa ei tippunut.

Eläkeyh­tiöltä yritys olisi saanut 250 000 euroa, mutta se vaati 100 prosentin takuun. Finnvera voisi tulla rahoit­tamaan 50 prosent­ti­sesti, mutta he eivät voi olla päära­hoit­tajia, joten pankkia tarvittiin mukaan. Yrittäjä ehdotti pankille, että hän laittaa omaa rahaa 125 000 euroa sulje­tulle pankki­ti­lille vastaaman pankki­ta­kausta. Pankki kieltäytyi tästäkin ehdotuk­sesta. Konkurssin uhka häämöttää ja taas menee paljon työpaikkoja.

Nyt tietysti syyttävä sormi osoittaa helposti pankkeja, mutta muut sormet osoit­tavat meitä polii­tikkoja. Me olemme euroop­pa­lai­sessa pankki­ka­ta­stro­fissa tekemässä sellaisia regulaa­tioita ja kustan­nuksia pankeille, että ne keskit­tyvät vain omiin parhaimpiin asiak­kai­siinsa. Pankkien vakava­raisuus pitää olla siinä kunnossa, että riskejä pitää välttää viimeiseen asti. Siksi rahaa annetaan kitsaasti, vain varmoilla vakuuk­silla ja korkealla korolla. Samalla yritysten veren­kierto katkeaa ja tuloksena on infarkti eli konkurssi.

Saman­ai­kai­sesti julkiset yritys­ra­hoit­tajat ovat linkit­ty­neitä pankkeihin. Mikäli pankit eivät lähde rahoit­tamaan, Finnve­rakaan ei lähde rahoit­tamaan. Oman pääoman julki­sista rahoit­ta­jista Teolli­suus­si­joi­tuk­sella on taas valtavat tuotto­vaa­ti­mukset. Missä ovat aidosti julkiset riski­ra­hoit­tajat?

Kyllähän nyt pitää saada ihmiset ja valtio­valta mukaan tukemaan suoma­laisia isänmaal­lisia yrityksiä ? muuten meidän hukka perii. Ameri­kassa kysytään ensim­mäisenä rahoi­tusta veljiltä, siskoilta, isiltä, äideiltä, sukulai­silta tai ystäviltä. Suomessa heiltä kysytään viimeisenä ? sehän on noloa, mikäli hanke epäon­nistuu. Tämä kulttuuri on saatava muuttumaan.

Nyt on pakko saada ihmisten pankki­ti­leillä lepäävät rahat (tai pankkien sijoit­tamat) tukemaan suoma­laisia yrityksiä. Keskeinen osa suoma­laisten säästöistä, noin 80 miljardia euroa, lepää pankki­ti­leillä. Yksi keino olisi säätää pienet, esimer­kiksi alle 1000 euron osingot verova­paiksi. Samoin julkisten yritys­ra­hoit­tajien on heti hyväk­syttävä nykyistä riskialt­tiimpi rahoi­tus­po­li­tiikka. Muuten me olemme kohta kaikki työttö­myys­kor­tis­tossa.

Harri Jaskari
Kirjoittaja on Kokoo­muksen kansan­edustaja.

Yrittäjyyskiertue

 


Kokoomus.fi