Petteri Orpo: Kunnal­liset yhtiöt eivät saa sotkea markki­noita – kokoomus.fi
MENU
Petteri Orpo: Kunnal­liset yhtiöt eivät saa sotkea markki­noita

Petteri Orpo: Kunnal­liset yhtiöt eivät saa sotkea markki­noita

Julkaistu: 14.01.2014 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja, kansan­edustaja Petteri Orpo haluaa turvata vapaan kilpailun kuntien markki­noilla. Kunnissa on paljon työtä tehtä­väksi myös pk-yrityk­sille, kunhan markkinat toimivat terveellä pohjalla eivätkä kunnal­liset yhtiöt häiritse vapaata kilpailua.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän yrittä­jyys­kiertue jatkui viime viikolla kotikon­nuillani Turussa, kun Logomon audito­rioon pakkautui lähes 50-päinen yrittä­jäy­leisö keskus­te­lemaan yrittä­mi­sestä Suomessa.

Useissa puheen­vuo­roissa yrittäjät nostivat esiin huolensa siitä, että kilpailu kunta­mark­ki­noilla takkuaa paikoi­tellen pahasti.

Kaupunkien liike­lai­tokset tuottavat palve­luita ja kilpai­levat samoista urakoista ja palve­luiden tuotta­mi­sesta kuin yrittäjät ja kolmannen sektorin toimijat. Nämä liike­lai­tokset kuuluvat kaupungin organi­saa­tioon ja ovat kaupungin itsensä omistamia. Siis kaupunki tilaa toisella kädellä ja ostaa toisella kädellä itseltään palve­luita.

Eräällä paikka­kun­nalla kunnan liike­laitos päätti kilpai­luttaa kuntien katujen huoltotyöt. Kunta sai useita tarjouksia myös paikal­li­silta pk-yrittä­jiltä. Kunnan oma liike­laitos onnistui laskemaan oman tarjous­hin­tansa niin alas, ettei yksityis­yrittäjä pystynyt sillä maksamaan edes palkkaa harja-auton­kul­jet­ta­jalleen ? saati sitten muita kustan­nuksia.

Kunnal­liset yhtiöt sen sijaan toimivat osana kaupungin omaa organi­saa­tiota. Siten veron­mak­sajien rahoja voidaan pahim­massa tapauk­sessa käyttää näiden yhtiöiden tukemiseen. Kunnal­liset yhtiöt eivät saa toimia markki­na­häi­rik­köinä, eikä niiden toimintaa saa tukea verovaroin.

Tällaiset esimerkit nostavat esille epäilyksiä siitä, että markkinat eivät toimi terveellä tavalla. Todel­linen kilpailu palve­luiden tuotta­mi­sesta sumenee helposti, kun pelisäännöt ovat epäselvät. Tämän ovat monet pk-yrittäjät huomanneet. Niin minäkin saamani palautteen määrästä.

Kunnissa riittää paljon työtä tehtä­väksi myös suoma­lai­sille pk-yrittä­jille, kunhan laitamme pelisäännöt markki­noilla kuntoon. Kun kunnat keskit­tyvät perus­pal­ve­luiden tuotta­miseen ja poistavat ylimää­räiset esteet markki­noilta, rehel­linen ja vapaa kilpailu toteutuu parhaiten.

Jo eduskunnan hyväk­sy­mällä lakimuu­tok­sella kunnat velvoi­tetaan yhtiöit­tämään liike­lai­tok­sensa, mikäli niiden harjoit­tamat tehtävät ovat kilpai­luilla markki­noilla. Tämä korjaa epäter­vettä kilpailua pois markki­noilta ja helpottaa erityi­sesti niitä pk-yrittäjiä, jotka ovat jääneet alakynteen kilpai­lussa kunnal­listen yhtiöiden kanssa.

Tämä ei riitä, vaan meidän on huoleh­dittava siitä, että kaikilla yrittä­jillä on reilut ja tasaver­taiset mahdol­li­suudet osallistua kilpailuun. Entistä vapaampi kilpailu tarjoaa uusia mahdol­li­suuksia suoma­lai­sille pk-yrittä­jille työn tekemiseen ja työllis­tä­miseen.

Yrittäjät ja kolmas sektori voivat tarjota laaduk­kaita palve­luita kunta­laisten hyväksi ja suitsia kustan­nusten nousua, kunhan markki­na­häiriöt poistetaan. Siihen me olemme valmiita.

Itse asiassa paras yrittä­jyysteko onkin vapaan ja tasapuo­lisen kilpailun edistä­minen. Siitä kun hyötyvät loppujen lopuksi niin kunnat kuin niiden asukkaatkin. Ja samalla myös alueen yrittäjät.

Petteri Orpo
Kirjoittaja on Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja ja kansan­edustaja.

Yrittäjyyskiertue


Kokoomus.fi