• FI
 • SV
 • MENU
  Petteri Orpo: Kunnal­li­set yhtiöt eivät saa sotkea mark­ki­noita
  Twiittaa

  Petteri Orpo: Kunnal­li­set yhtiöt eivät saa sotkea mark­ki­noita

  Julkaistu: 14.01.2014 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Petteri Orpo haluaa turvata vapaan kilpai­lun kuntien mark­ki­noilla. Kunnissa on paljon työtä tehtä­väksi myös pk-yrityk­sille, kunhan mark­ki­nat toimi­vat terveellä pohjalla eivätkä kunnal­li­set yhtiöt häiritse vapaata kilpai­lua.

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män yrit­tä­jyys­kier­tue jatkui viime viikolla koti­kon­nuil­lani Turussa, kun Logo­mon audi­to­rioon pakkau­tui lähes 50-päinen yrit­tä­jäy­leisö keskus­te­le­maan yrit­tä­mi­sestä Suomessa.

  Useissa puheen­vuo­roissa yrit­tä­jät nosti­vat esiin huolensa siitä, että kilpailu kunta­mark­ki­noilla takkuaa paikoi­tel­len pahasti.

  Kaupun­kien liike­lai­tok­set tuot­ta­vat palve­luita ja kilpai­le­vat samoista urakoista ja palve­lui­den tuot­ta­mi­sesta kuin yrit­tä­jät ja kolman­nen sekto­rin toimi­jat. Nämä liike­lai­tok­set kuulu­vat kaupun­gin orga­ni­saa­tioon ja ovat kaupun­gin itsensä omis­ta­mia. Siis kaupunki tilaa toisella kädellä ja ostaa toisella kädellä itsel­tään palve­luita.

  Eräällä paik­ka­kun­nalla kunnan liike­lai­tos päätti kilpai­lut­taa kuntien katu­jen huol­to­työt. Kunta sai useita tarjouk­sia myös paikal­li­silta pk-yrit­tä­jiltä. Kunnan oma liike­lai­tos onnis­tui laske­maan oman tarjous­hin­tansa niin alas, ettei yksi­tyis­yrit­täjä pysty­nyt sillä maksa­maan edes palk­kaa harja-auton­kul­jet­ta­jal­leen ? saati sitten muita kustan­nuk­sia.

  Kunnal­li­set yhtiöt sen sijaan toimi­vat osana kaupun­gin omaa orga­ni­saa­tiota. Siten veron­mak­sa­jien rahoja voidaan pahim­massa tapauk­sessa käyt­tää näiden yhtiöi­den tuke­mi­seen. Kunnal­li­set yhtiöt eivät saa toimia mark­ki­na­häi­rik­köinä, eikä niiden toimin­taa saa tukea vero­va­roin.

  Tällai­set esimer­kit nosta­vat esille epäi­lyk­siä siitä, että mark­ki­nat eivät toimi terveellä tavalla. Todel­li­nen kilpailu palve­lui­den tuot­ta­mi­sesta sume­nee helposti, kun peli­sään­nöt ovat epäsel­vät. Tämän ovat monet pk-yrit­tä­jät huoman­neet. Niin minä­kin saamani palaut­teen määrästä.

  Kunnissa riit­tää paljon työtä tehtä­väksi myös suoma­lai­sille pk-yrit­tä­jille, kunhan laitamme peli­sään­nöt mark­ki­noilla kuntoon. Kun kunnat keskit­ty­vät perus­pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­seen ja pois­ta­vat ylimää­räi­set esteet mark­ki­noilta, rehel­li­nen ja vapaa kilpailu toteu­tuu parhai­ten.

  Jo edus­kun­nan hyväk­sy­mällä laki­muu­tok­sella kunnat velvoi­te­taan yhtiöit­tä­mään liike­lai­tok­sensa, mikäli niiden harjoit­ta­mat tehtä­vät ovat kilpai­luilla mark­ki­noilla. Tämä korjaa epäter­vettä kilpai­lua pois mark­ki­noilta ja helpot­taa erityi­sesti niitä pk-yrit­tä­jiä, jotka ovat jääneet alakyn­teen kilpai­lussa kunnal­lis­ten yhtiöi­den kanssa.

  Tämä ei riitä, vaan meidän on huoleh­dit­tava siitä, että kaikilla yrit­tä­jillä on reilut ja tasa­ver­tai­set mahdol­li­suu­det osal­lis­tua kilpai­luun. Entistä vapaampi kilpailu tarjoaa uusia mahdol­li­suuk­sia suoma­lai­sille pk-yrit­tä­jille työn teke­mi­seen ja työl­lis­tä­mi­seen.

  Yrit­tä­jät ja kolmas sektori voivat tarjota laaduk­kaita palve­luita kunta­lais­ten hyväksi ja suit­sia kustan­nus­ten nousua, kunhan mark­ki­na­häi­riöt pois­te­taan. Siihen me olemme valmiita.

  Itse asiassa paras yrit­tä­jyys­teko onkin vapaan ja tasa­puo­li­sen kilpai­lun edis­tä­mi­nen. Siitä kun hyöty­vät loppu­jen lopuksi niin kunnat kuin niiden asuk­kaat­kin. Ja samalla myös alueen yrit­tä­jät.

  Petteri Orpo
  Kirjoit­taja on Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja ja kansan­edus­taja.

  Yrittäjyyskiertue