Jan Vapaa­vuori: Parhaille löytyy tilaa kovas­sakin kilpai­lussa – kokoomus.fi
MENU
Jan Vapaa­vuori: Parhaille löytyy tilaa kovas­sakin kilpai­lussa

Jan Vapaa­vuori: Parhaille löytyy tilaa kovas­sakin kilpai­lussa

Julkaistu: 07.01.2014 Uncategorized

Olemme pitkin vuotta käyneet keskus­telua siitä, kuinka kovassa murrok­sessa Suomen elinkei­noe­lämän rakenne on ollut. Perin­teiset talou­temme kivijalat, metsä­teol­lisuus ja ict-klusteri ovat olleet suurissa vaikeuk­sissa. Teolli­suu­desta on hävinnyt kymme­nessä vuodessa yli 100 000 työpaikkaa. Toki uuttakin on syntynyt, mutta vähemmän.

Vaikka tilanne on vaikea, maail­malla on aina valta­vasti mahdol­li­suuksia. Parhaat pärjäävät aina. Perus­e­del­ly­tykset Suomessa ovat jo tunne­tusti kunnossa. Jotain silti puuttuu. Erityi­sesti asenne­puo­lella. Kyse on paljon siitä, onko ilmapiiri sopiva riskin ottami­selle ja välillä myös epäon­nis­tu­mi­sista nouse­mi­selle. Myös menes­ty­misen hyväksyvä ilmapiiri on kokonai­suuden kannalta merkit­tävää. On ollut ilo huomata, että esimer­kiksi Suomessa Supercellin kauppa on tehnyt näistä mainioista yrittä­jistä myös oman alansa rokki­tähtiä. Menes­ty­mistä arvos­tetaan. Tätä, jos mitä, tarvit­semme.

Unohta­matta perin­teistä teolli­suutta sekä sen uusiu­tu­mis­mah­dol­li­suuksia, tarvit­semme työpaikkoja uusille aloille. Uusia työpaikkoja ei synny ilman menes­tyviä ja kasvu­ha­luisia yrityksiä, eikä menes­tyviä yrityksiä synny ilman taitavia ja innok­kaita yrittäjiä. Yrittäjät, ja Suomi siinä samalla, tarvit­sevat ennen kaikkea elinvoi­maisia ideoita ja unelmia sekä niiden päämää­rä­tie­toista toteut­ta­mista. Yrittäjät eivät kuitenkaan toimi tyhjiössä. Ympäröivä yhteis­kunta vaikuttaa voimak­kaasti yrityksien mahdol­li­suuteen menestyä.

Valtio voi ja sen pitää osaltaan luoda yrityksien menes­ty­mistä edesaut­tavat olosuhteet. Kilpai­lu­kyvyn takaa­mi­sessa valtio­val­lalla on mahdol­lisuus vaikuttaa. Mikäli toimin­taym­pä­ristö sekä edelly­tykset yrittä­jyy­delle ovat kunnossa, on yrityk­sillä mahdol­lisuus menestyä. Riskin ottami­sesta ja pärjää­mi­sestä pitäisi luoda entistä tavoi­tel­lumpaa, sillä pärjää­mällä ja vauras­tu­malla yritykset luovat samalla hyvin­vointia myös ympärilleen.

Kasvavat yritykset luovat eniten uutta. Suomessa kasvu­ha­kuisia yrityksiä on kuitenkin kansain­vä­li­sessä vertai­lussa suhteel­lisen vähän. Kasvun tiellä olevia esteitä pitää ehdot­to­masti tarkas­tella väsymättä myös jatkossa.

Kyse on paljon myös siitä, miten asioita ja yrittä­jyyttä käsitellään julki­suu­dessa. Kovin usein keskustelu rajoittuu verotie­tojen kautta analy­soi­tuihin tuloihin tai erinäisiin bonuksiin. Suomen yli 300 000 yrityksen joukosta muutamat harvat leimaavat koko keskus­telua. Tarvit­semme väistä­mättä median panosta, jotta yrittä­minen saa ansait­se­mansa arvos­tuksen. Toki ongel­mista ja lieveil­miöistä pitää uutisoida, mutta onnis­tu­mi­sista ja yrittä­jyyden merki­tyk­sestä vähintään yhtäläi­sesti.

Menes­ty­miseen tarvitaan rohkeutta. Yhtä menes­ty­nyttä yritystä kohti on vähintään yhtä monta vähemmän menes­ty­nyttä. Epäon­nis­tu­miseen en tietenkään kannusta, rohkeuteen ja ennak­ko­luu­lot­to­muuteen kylläkin. Vaikka yrittä­jyy­destä ei haasteita ja riskejä puutu, lienee selvää, että yrittäjyys myös antaa paljon. Yrittäjä saa tehdä työtä itselleen ja tehdä asioita parhaaksi katso­mallaan tavalla. Luovuu­della ei yrittä­jyy­dessä ole rajoja.

Osaaminen ja siihen vankasti liittyvä koulu­tus­jär­jes­telmän korkea taso ovat perin­tei­sesti ollut kilpai­lu­ky­kymme suurimpia valtteja. Pelkkä osaaminen ei tosin koskaan riitä ? pitää olla aitoa innos­tu­nei­suutta ja paloa yrittä­jyyteen. Keskin­ker­tai­sella asenteella saavuttaa ainoastaan keskin­ker­taisen tuloksen. Oikealla asenteella ja innolla pääsee usein pidem­mälle.

Suurin osa uudesta rakentuu aina olemassa olevan varaan. Menes­ty­mi­semme riippuu siksi isolta osin siitä, miten nykyinen yritys­kan­tamme uudistuu. Aivan erityisen olennaista on se, miten suury­ri­tyk­semme muuttuvan maailman mieltävät. Maailma muuttuu koko ajan. Sen mukana on osattava, haluttava ja uskal­lettava uudistua. Ja näyttää tietä.

Menes­tyäkseen yrityksen on pystyttävä nousemaan muiden yläpuo­lelle. On muistettava, että parhaille löytyy tilaa myös kovassa kilpai­lu­ti­lan­teessa. Valtio ei voi valita voittajia.

Jan Vapaa­vuori

Kirjoittaja on Kokoo­muksen kansan­edustaja ja elinkei­no­mi­nisteri.

Yrittäjyyskiertue


Kokoomus.fi