• FI
 • SV
 • MENU
  Timo Heino­nen: Lähi­ruu­asta kasvua koko alueelle
  Twiittaa

  Timo Heino­nen: Lähi­ruu­asta kasvua koko alueelle

  Julkaistu: 21.01.2014 Uncategorized

  Lähi­ruu­asta puhu­taan paljon. Se on vakiin­nut­ta­massa paik­kansa mark­ki­noilla tren­distä pysy­väksi ilmiöksi. Kulut­ta­jat ovat valmiita maksa­maan tuoreu­desta ja korkeasta laadusta. Sen vahvuu­det mark­ki­noilla ovat sen jälji­tet­tä­vyys, alku­perä, tuot­taja ja se, että valmis­taja tiede­tään. Lähi­ruoka on myös tärkeä tekijä omava­rai­suu­temme ja huol­to­var­muu­temme takia. Nämä kaikki luovat mahdol­li­suuk­sia maaseu­tu­yrit­tä­jil­lemme.

  Halli­tus­oh­jel­maan kirjat­tiin tavoite lähi­ruuan aseman vahvis­ta­mi­sesta ja tätä varten luotiin syksyllä julkaistu lähi­ruo­kaoh­jelma. Lähi­ruu­asta on tarkoi­tus tehdä kärki ruoka­po­li­tiik­kaamme.

  Halli­tuk­sen ohjel­massa lähi­ruoka määri­tel­lään paikal­lis­ruu­aksi, joka edis­tää oman alueen paikal­lis­ta­loutta, työl­li­syyttä ja ruoka­kult­tuu­ria. Se on tuotettu ja jalos­tettu oman alueen raaka-aineista ja se mark­ki­noi­daan sekä kulu­te­taan omalla alueella. Lähi­ruu­alla tuetaan kestä­vää kehi­tystä ja maaseu­dun mahdol­li­suuk­sia. Lähi­ruo­kaa ostet­taessa eurot jäävät omalle alueelle luoden työtä ja pitä­mällä yllä paikal­lista elin­voi­maa.

  Sekto­rin mark­ki­nat ovat vasta elin­kaa­rensa alku­vai­heessa. Tämä on havait­ta­vissa lähi­ruuan tarjon­nassa, se ei ole vielä kaik­kien suoma­lais­ten saata­villa. Korja­tak­semme asian tarvit­semme uusia lähi­ruo­kay­rit­tä­jiä, rohkeutta ja liike­toi­min­tao­saa­mista. On selvää, että lähi­ruu­assa on kasvu­po­ten­ti­aa­lia. Lähi­ruo­ka­mark­ki­noi­den kasvat­ta­mi­nen vaatii­kin ajatus­tapa muutosta. Kun haluamme tehdä lähi­ruu­asta kärki­tuot­teen maaseu­dul­lemme, on siihen suhtau­dut­tava todel­li­sena yritys­toi­min­tana, ei vain sivu­tuot­teena.

  Halli­tuk­sen tavoit­teena tule­vai­suu­dessa on helpot­taa lähi­ruo­ka­tuot­ta­jien yritys­toi­min­nan aloit­ta­mista sekä pääsyä mark­ki­noilla lain­sää­dän­nön keinoin. On löydet­tävä toimin­ta­malli, jonka turvin yrit­tä­jillä riit­tää uskoa inves­toida ja kehit­tää liike­toi­min­taansa. Haluamme lähi­ruu­asta kärki­tuot­teen ja mark­ki­noille lisää lähi­ruo­ka­tuot­ta­jia!

  Lähi­ruo­kaan erikois­tu­neen yrityk­sen kasvat­ta­mi­nen koetaan haas­teel­li­seksi, osaksi senkin takia, että suoma­lai­nen maata­lous on edel­leen hyvin pien­ti­la­val­taista. Apuna voisi olla yhä enene­vässä määrin verkos­toi­tu­mi­nen sekä tuot­ta­jien väli­nen tiivis yhteis­työ.

  Mark­ki­noille tarvi­taan vahvoja lähi­ruo­kabrän­dejä, jotka löytä­vät ja omak­su­vat osansa laajoilla elin­tar­vi­ke­mark­ki­noilla. Kasva­vien mark­ki­noi­den haas­tei­siin on osat­tava vastata uuden­lai­silla jake­lu­kon­sep­teilla, täsmäl­li­sellä mainon­nalla sekä alku­tuo­tan­non järke­vällä tehos­ta­mi­sella. Lähi­ruo­ka­sek­to­rin kasvaessa on myös huoleh­dit­tava, että ruoka on tule­vai­suu­des­sa­kin puhdasta ja luotet­ta­vaa. Sekto­rin ja yritys­ten kasvu ei saa vaikut­taa laatuun.

  Yrittäjyyskiertue