Timo Heinonen: Lähiruuasta kasvua koko alueelle – kokoomus.fi
MENU
Timo Heinonen: Lähiruuasta kasvua koko alueelle

Timo Heinonen: Lähiruuasta kasvua koko alueelle

Julkaistu: 21.01.2014 Uncategorized

Lähiruuasta puhutaan paljon. Se on vakiin­nut­ta­massa paikkansa markki­noilla trendistä pysyväksi ilmiöksi. Kulut­tajat ovat valmiita maksamaan tuoreu­desta ja korkeasta laadusta. Sen vahvuudet markki­noilla ovat sen jälji­tet­tävyys, alkuperä, tuottaja ja se, että valmistaja tiedetään. Lähiruoka on myös tärkeä tekijä omava­rai­suu­temme ja huolto­var­muu­temme takia. Nämä kaikki luovat mahdol­li­suuksia maaseu­tu­yrit­tä­jil­lemme.

Halli­tus­oh­jelmaan kirjattiin tavoite lähiruuan aseman vahvis­ta­mi­sesta ja tätä varten luotiin syksyllä julkaistu lähiruo­kaoh­jelma. Lähiruuasta on tarkoitus tehdä kärki ruoka­po­li­tiik­kaamme.

Halli­tuksen ohjel­massa lähiruoka määri­tellään paikal­lis­ruuaksi, joka edistää oman alueen paikal­lis­ta­loutta, työlli­syyttä ja ruoka­kult­tuuria. Se on tuotettu ja jalos­tettu oman alueen raaka-aineista ja se markki­noidaan sekä kulutetaan omalla alueella. Lähiruualla tuetaan kestävää kehitystä ja maaseudun mahdol­li­suuksia. Lähiruokaa ostet­taessa eurot jäävät omalle alueelle luoden työtä ja pitämällä yllä paikal­lista elinvoimaa.

Sektorin markkinat ovat vasta elinkaa­rensa alkuvai­heessa. Tämä on havait­ta­vissa lähiruuan tarjon­nassa, se ei ole vielä kaikkien suoma­laisten saata­villa. Korja­tak­semme asian tarvit­semme uusia lähiruo­kay­rit­täjiä, rohkeutta ja liike­toi­min­tao­saa­mista. On selvää, että lähiruuassa on kasvu­po­ten­ti­aalia. Lähiruo­ka­mark­ki­noiden kasvat­ta­minen vaatiikin ajatustapa muutosta. Kun haluamme tehdä lähiruuasta kärki­tuotteen maaseu­dul­lemme, on siihen suhtau­duttava todel­lisena yritys­toi­mintana, ei vain sivutuot­teena.

Halli­tuksen tavoit­teena tulevai­suu­dessa on helpottaa lähiruo­ka­tuot­tajien yritys­toi­minnan aloit­ta­mista sekä pääsyä markki­noilla lainsää­dännön keinoin. On löydettävä toimin­ta­malli, jonka turvin yrittä­jillä riittää uskoa inves­toida ja kehittää liike­toi­min­taansa. Haluamme lähiruuasta kärki­tuotteen ja markki­noille lisää lähiruo­ka­tuot­tajia!

Lähiruokaan erikois­tuneen yrityksen kasvat­ta­minen koetaan haasteel­li­seksi, osaksi senkin takia, että suoma­lainen maatalous on edelleen hyvin pienti­la­val­taista. Apuna voisi olla yhä enene­vässä määrin verkos­toi­tu­minen sekä tuottajien välinen tiivis yhteistyö.

Markki­noille tarvitaan vahvoja lähiruo­kabrändejä, jotka löytävät ja omaksuvat osansa laajoilla elintar­vi­ke­mark­ki­noilla. Kasvavien markki­noiden haasteisiin on osattava vastata uuden­lai­silla jakelu­kon­sep­teilla, täsmäl­li­sellä mainon­nalla sekä alkutuo­tannon järke­vällä tehos­ta­mi­sella. Lähiruo­ka­sek­torin kasvaessa on myös huoleh­dittava, että ruoka on tulevai­suu­des­sakin puhdasta ja luotet­tavaa. Sektorin ja yritysten kasvu ei saa vaikuttaa laatuun.

Yrittäjyyskiertue


Kokoomus.fi