Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Timo Heino­nen: Lähi­ruu­asta kasvua koko alueelle

Timo Heino­nen: Lähi­ruu­asta kasvua koko alueelle

Julkaistu:

Lähiruuasta puhutaan paljon. Se on vakiinnuttamassa paikkansa markkinoilla trendistä pysyväksi ilmiöksi. Kuluttajat ovat valmiita maksamaan tuoreudesta ja korkeasta laadusta. Sen vahvuudet markkinoilla ovat sen jäljitettävyys, alkuperä, tuottaja ja se, että valmistaja tiedetään. Lähiruoka on myös tärkeä tekijä omavaraisuutemme ja huoltovarmuutemme takia. Nämä kaikki luovat mahdollisuuksia maaseutuyrittäjillemme.

Hallitusohjelmaan kirjattiin tavoite lähiruuan aseman vahvistamisesta ja tätä varten luotiin syksyllä julkaistu lähiruokaohjelma. Lähiruuasta on tarkoitus tehdä kärki ruokapolitiikkaamme.

Hallituksen ohjelmassa lähiruoka määritellään paikallisruuaksi, joka edistää oman alueen paikallistaloutta, työllisyyttä ja ruokakulttuuria. Se on tuotettu ja jalostettu oman alueen raaka-aineista ja se markkinoidaan sekä kulutetaan omalla alueella. Lähiruualla tuetaan kestävää kehitystä ja maaseudun mahdollisuuksia. Lähiruokaa ostettaessa eurot jäävät omalle alueelle luoden työtä ja pitämällä yllä paikallista elinvoimaa.

Sektorin markkinat ovat vasta elinkaarensa alkuvaiheessa. Tämä on havaittavissa lähiruuan tarjonnassa, se ei ole vielä kaikkien suomalaisten saatavilla. Korjataksemme asian tarvitsemme uusia lähiruokayrittäjiä, rohkeutta ja liiketoimintaosaamista. On selvää, että lähiruuassa on kasvupotentiaalia. Lähiruokamarkkinoiden kasvattaminen vaatiikin ajatustapa muutosta. Kun haluamme tehdä lähiruuasta kärkituotteen maaseudullemme, on siihen suhtauduttava todellisena yritystoimintana, ei vain sivutuotteena.

Hallituksen tavoitteena tulevaisuudessa on helpottaa lähiruokatuottajien yritystoiminnan aloittamista sekä pääsyä markkinoilla lainsäädännön keinoin. On löydettävä toimintamalli, jonka turvin yrittäjillä riittää uskoa investoida ja kehittää liiketoimintaansa. Haluamme lähiruuasta kärkituotteen ja markkinoille lisää lähiruokatuottajia!

Lähiruokaan erikoistuneen yrityksen kasvattaminen koetaan haasteelliseksi, osaksi senkin takia, että suomalainen maatalous on edelleen hyvin pientilavaltaista. Apuna voisi olla yhä enenevässä määrin verkostoituminen sekä tuottajien välinen tiivis yhteistyö.

Markkinoille tarvitaan vahvoja lähiruokabrändejä, jotka löytävät ja omaksuvat osansa laajoilla elintarvikemarkkinoilla. Kasvavien markkinoiden haasteisiin on osattava vastata uudenlaisilla jakelukonsepteilla, täsmällisellä mainonnalla sekä alkutuotannon järkevällä tehostamisella. Lähiruokasektorin kasvaessa on myös huolehdittava, että ruoka on tulevaisuudessakin puhdasta ja luotettavaa. Sektorin ja yritysten kasvu ei saa vaikuttaa laatuun.

Yrittäjyyskiertue

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content