Kokoomus.fi
Esko Kurvinen: Yrittäjät pelas­tavat Suomen - hallitus turvaa olosuhteet

Esko Kurvinen: Yrittäjät pelas­tavat Suomen - hallitus turvaa olosuhteet

Julkaistu: 20.1.14 Uutiset

Jälleen kerran on todettava, että nyt jos koskaan Suomi tarvitsee pienten ja keski­suurten yrittäjien työpa­nosta, sisua ja ahkeruutta. Aina silloin, kun kansa­kun­nalla menee talou­del­li­sesti heikosti, viimeisenä oljen­kortena, käännytään yrittäjien puoleen. Toivoisi, että yrittäjiä muistet­taisiin myös normaa­liai­koina ja silloin voitaisiin rauhassa rakentaa pk-yrityk­sille edelly­tyksiä luoda työpaikkoja ja menestyä.

Mutta hyvinä aikoina kvartaa­li­ta­loutta elävät pörssiyhtiöt optioineen paistat­te­levat kansa­kunnan kaapin­päällä. Yrittä­jä­per­heenkin vanhemmat monesti innos­tuvat kannus­tamaan lapsiaan pienemmän riskin työuralle vaikka johonkin hyvää virkaan kunnan tai valtion töissä.

Nyt Suomessa ja koko Euroo­passa ja vieläkin laajemmin on taantuma, jopa lama. Suomen vienti on romah­tanut, tuotteemme eivät käy kaupaksi. Perin­teiset tukijal­kamme metsä­teol­lisuus ja parin viime vuosi­kym­menen menes­tys­tarina Nokia-klusteri ovat hiipu­massa ja inves­toin­ti­ta­va­roita teolli­suu­delle tuottavat konepa­jamme ovat vaikeuk­sissa.

Teolli­suu­temme on siis poikkeuk­sel­lisen raken­ne­muu­toksen kourissa. Väkeä on vähen­netty kymmeniä tuhansia ihmisiä. Ennus­teiden mukaan seuraa­vaksi vaikeuk­sissa ovat kotimark­kinat ja erityi­sesti kaupan ala, joka käy omaa muutostaan netti­kaupan hurjan kasvuna vauhdit­tamana.

Koko Suomen yksityinen sektori on kovassa murrok­sessa, siis se sektori, joka tuo yhteiseen myllyymme uusia euroja, jotta hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme pyörisi. Sehän pyörii pitkälle yksityisen yritys­toi­minnan vetämänä.

Pk-yritykset ovat ainoa ryhmä, joka pystyy luomaan uusia työpaikkoja ja verotuloja yhteis­kun­nalle. Tämän vuoksi yrittäjien osaaminen, kekse­liäisyys, muuntau­tu­miskyky ja sinnikkyys ovat kultaakin arvok­kaampia koko Suomelle.

Vuosi­kym­menien varrella on nähty yhteis­kunnan taholta monen­laista hyvää tarkoit­tavia toimia yrittä­jyyden edistä­mi­seksi ja yritys­toi­minnan olosuh­teiden helpot­ta­mi­seksi. Yrittäjän arvostus on tänä päivänä korkeam­malla kuin aikoihin, samoin yrittä­misen esteitä on vähemmän. Mutta jotenkin tuntuu, että velvoit­teita ja rasituksia tulla tupsahtaa milloin mistäkin asiasta. Yhden kun saa vaivalla pois niin kaksi tulee huomaa­matta tilalle.

Jyrki Kataisen halli­tuskin on tehnyt monia hyviä asioita yrittä­jyyden eteen yksiny­rit­täjän sosiaa­li­turvan paran­ta­mi­sesta yritysten vienni­ne­dis­tä­miseen saakka. En käy niitä yksitellen tämän enempää luette­lemaan, vaan totean ison periaat­teel­lisen suunnan muutoksen, joka kulmi­noituu pääosin verotukseen ja yritys­ra­hoi­tukseen.

Hallitus on halunnut lisätä suoma­laista omistusta ja vahvistaa yritysten omia taseita sekä vähentää vieraan pääoman osuutta. Verotuk­sel­li­sesti suunta on ns. Viron malliin, jossa yrityksen tulosta verotetaan vasta sitten, kun rahaa, joko palkkana tai osinkona, otetaan yhtiöstä ulos. Samoin yhtiön omista­minen ja sijoit­ta­minen suoma­laisiin yrityksiin olisi kannat­ta­vampaa kuin yrityksen myyminen ulkomaille.

Toinen iso linjaus on yritys­tu­ki­jär­jes­telmän uudis­ta­minen sekä aloit­tavien ja kasvavien yritysten rahoi­tuksen varmis­ta­minen.

Esko Kurvinen
Kirjoittaja on Kokoo­muksen kansan­edustaja Oulusta.

Yrittäjyyskiertue


Kokoomus.fi