Pieti­käi­nen: ?Nyt otetaan miehestä mittaa?

Julkaistu: 12.12.2014

Euro­par­la­men­taa­rikko Sirpa Pieti­käi­nen kommen­toi komis­sion työoh­jel­maa ja uskoo komis­sion ja parla­men­tin väli­sen yhteis­työn muodos­tu­van hyväksi. Katso videolta ajatuk­set ohjel­masta ja odotuk­set ensi vuodelle.