Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Edus­kun­ta­vaa­lit keväällä 2023

Nyt kään­ne­tään Suomen suunta!

Nyt on oikea aika kään­tää Suomen talous nousuun. Me kokoo­muk­sessa haluamme, että suoma­lai­silla jää rahaa unel­mien­kin toteut­ta­mi­seen. Ennak­ko­ää­nes­tys on koti­maassa 22.–28.3.2023. Vaali­päivä on sunnun­taina 2.4.2023. Muista äänes­tää!

Aikaa edus­kun­ta­vaa­lien varsi­nai­seen vaali­päi­vään

Eduskuntavaalit 2023 - Kokoomuksen ehdokkaat ja vaaliohjelma - Nyt käännetään Suomen suunta!

Meillä kokoo­muk­sessa on tällä hetkellä 37 kansan­edus­ta­jaa. Suoma­lai­set valit­se­vat uudet edus­ta­jat edus­kun­ta­vaa­leissa keväällä 2023.

Me kokoo­muk­sessa haluamme muut­taa Suomen suun­nan kohti parem­paa – tavoit­tee­namme onkin kasvat­taa kansan­edus­ta­jiemme määrää. Näin voimme toteut­taa ne uudis­tuk­set, joilla Suomi voidaan pitää jatkos­sa­kin pohjois­mai­sena hyvin­voin­ti­val­tiona, jossa jokai­nen voi elää oman­nä­köistä elämää.

Ennak­ko­ää­nes­tys on koti­maassa 22.–28.3.2023. Ulko­mailla voi äänes­tää ennak­koon 22.–25.3.2023. Vaali­päivä on sunnun­taina 2.4.2023.

Käy äänes­tä­mässä – jokai­sen ääni on tärkeä.

Tärkeitä päivä­mää­riä

Ulko­maille tilat­ta­vien kirje­ää­nes­tys­asia­kir­jo­jen tilaus­pal­velu avau­tuu: maanan­taina 2.1.2023

Äänioi­keus­re­kis­te­rin tieto­jen poimin­ta­päivä (minkä kunnan kohdalle kukin on merkitty äänioi­keu­te­tuksi): perjan­taina 10.2.2023

Ehdo­kas­ha­ke­muk­set jätet­tävä vaali­pii­ri­lau­ta­kun­nille: viimeis­tään tiis­taina 21.2.2023 ennen klo 16

Ehdo­kas­a­set­te­lun vahvis­ta­mi­nen vaali­pii­ri­lau­ta­kun­nissa: tors­taina 2.3.2023

Äänioi­keus­re­kis­teri lain­voi­mai­nen: tiis­tai 21.3.2023

Koti­ää­nes­tyk­seen ilmoit­tau­tu­mi­nen päät­tyy: tiis­taina 21.3.2023 klo 16

Ennak­ko­ää­nes­tys koti­maassa: keski­vii­kosta tiis­tai­hin 22. – 28.3.2023

Ennak­ko­ää­nes­tys ulko­mailla:  keski­vii­kosta lauan­tai­hin 22. – 25.3.2023

Vaali­päi­vän äänes­tys:  sunnun­taina  2.4.2023 klo 9 – 20

Tulos­ten vahvis­ta­mi­nen: keski­viikko 5.4.2023

Katso ehdok­kaat vaali­pii­reit­täin

Skip to content