Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Helsin­gin edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat

Nyt on oikea aika kään­tää Suomen talous nousuun. Me kokoo­muk­sessa haluamme, että suoma­lai­silla jää rahaa unel­mien­kin toteut­ta­mi­seen. Ennak­ko­ää­nes­tys on koti­maassa 22.–28.3.2023. Vaali­päivä on sunnun­taina 2.4.2023. Muista äänes­tää!

132

Maaret Castrén

Lääkäri, Sairaanhoitaja, Äiti, Kaupunginvaltuutettu

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

63v äiti, sairaan­hoi­taja, lääkäri, profes­sori, kaupunginvaltuutettu.SOTE-ammattilaisena 45v. 20v ambu­lans­si­lää­kä­rinä, jolloin kier­sin monet kodit, tiedän miten ihmi­set elävät ja voivat. Tsuna­min uhrien hoidosta lento­ken­tällä Suomen Leijo­nan 1. luokan ritarimerkki.Vastaan Uuden­maan kiireel­li­sestä hoidosta ensi­hoi­dosta päivys­tyk­siin. 15 v keskit­ty­nyt vanhus­hoi­don kehittämiseen.Neljän erityis­lap­sen yksin­huol­taja, nyt koulu­tet­tuja, työtä­te­ke­viä aikuisia.Monipuolisen koke­muk­seni myötä olen vaikut­ta­nut kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna toimia­lani päätöksiin.Monipuoliselle osaa­mi­sel­leni on nyt akuutti tilaus.

Lahjoita

133

Veli-Pekka Dufva

Liikunnan lehtori ja opettajankouluttaja.

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen Veli-Pekka Dufva, 46-vuotias opet­taja ja opet­ta­jan­kou­lut­taja. Työs­ken­te­len Helsin­gin Nors­sissa ja asun Jätkä­saa­ressa. Perhee­seeni kuuluu rehto­rina toimiva vaimo sekä 12-vuotias poika. Olen tällä hetkellä Helsin­gin kaupun­gin kasva­­tus- ja koulu­tus­lau­ta­kun­nan jäsen sekä mm. Suomen harjoit­te­lu­kou­lu­jen opet­ta­jien halli­tuk­sen jäsen. Minua ajaa eteen­päin koulu­tus, lapset ja nuoret, liikun­nan ja hyvin­voin­nin kuulu­mi­nen kaikille, kult­tuu­rin tärkeys sekä arvo­kas vanhe­ne­mi­nen ikäih­mi­sille.

Lahjoita

134

Juha Hakola

Ylikomisario, HTM., kaupunginvaltuutettu

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 55-vuotias Helsin­gin polii­sin yliko­mi­sa­rio, kaupun­gin­val­tuu­tettu ja koke­nut päät­täjä. Kansan­edus­ta­jan työko­ke­musta minulla on kaudelta 2007–2011. Perhee­seeni kuuluu vaimo ja teini-ikäi­­set tyttä­ret (14- ja 17-vuotta) sekä border­ter­rieri Onni. Turval­li­suus raken­tuu realis­ti­sesta päätök­sen­teosta. Turval­li­suu­den ammat­ti­lai­sena tuon poliit­ti­seen päätök­sen­te­koon käytän­nön koke­musta ja asian­tun­te­musta. Haluan nostaa avoi­mesti ja oikea-aikai­­sesti keskus­te­luun uhat ja epäkoh­dat. Kansan­edus­ta­jana toimin puolus­tus­va­lio­kun­nan ja hallin­to­va­lio­kun­nan jäse­nenä. Lisää minusta netti­si­vuil­tani.

Lahjoita

135

Anniina Iska­nius

VTM, kaupunginvaltuutettu

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Haluan olla ratko­massa arjen asioita ja päät­tä­mässä Suomelle tärkeitä tule­vai­suu­den visioita. Minun Suomeni on kansain­vä­li­nen ja se menes­tyy työllä ja yrit­tä­mi­sellä. Tarvit­semme uusia osaa­jia Suomeen: koulu­tus­ta­son nosta­mi­nen on edel­ly­tys, jotta voimme tavoi­tella kestä­vää kasvua. Varhais­kas­va­tuk­sen ja perus­kou­lun ongel­mat pitää korjata. Olen Helsin­gin kaupun­gin­val­tuus­ton ja -halli­tuk­sen jäsen ja tehnyt työurani poli­tii­kan eri tehtä­vissä mm. edus­kun­nassa ja Euroo­pan parla­men­tissa. Perhee­seeni kuulu­vat lapset Arvi ja Saimi sekä upsee­ri­puo­li­soni Matti. Juok­sen, uin ja työmat­kat sähkö­pyö­räi­len.

Lahjoita

136

Atte Kaleva

Kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen kansan­edus­taja, kaupun­gin­val­tuu­tettu, sota­tie­tei­den mais­teri, kapteeni evp. ja yrit­täjä. Olen naimi­sissa ja kahden pienen lapsen isä. Ennen poli­tiik­kaan tuloa palve­lin upsee­rina puolus­tus­voi­missa.

Lahjoita

137

August Kiatt­ra­koolc­hai

NUORISOVALTUUTETTU, OPISKELIJA

Lue lisää

Lahjoita
138

Terhi Koulu­mies

Kansanedustaja, VTM

Lue lisää

Lue lisää ehdok­kaasta

Olen kokoo­muk­sen kansan­edus­taja, sosi­aali- ja terveys­va­lio­kun­nan jäsen, valtio­tie­tei­den mais­teri ja äiti. Hyvin­voin­ti­val­tiota tarvi­taan tule­vai­suu­des­sa­kin. Elämä on arvaa­ma­tonta ja kuka tahansa voi joutua tilan­tee­seen, jossa tarvit­see apua. Hyvin­vointi perus­tuu tervee­seen talou­teen, velkaan­tu­mi­nen on pysäy­tet­tävä. Suomen omava­rai­suu­desta ja huol­to­var­muu­desta on pidet­tävä huolta.

139

Kons­tan­tin Kouz­mitc­hev

Projektinjohtaja, opiskelija

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen sini­vih­reä ja arvo­li­be­raali. Minulle tärkeintä tule­valla vaali­kau­della on kestävä talou­den tasa­pai­not­ta­mi­nen, ilmasto- ja ympä­ris­tö­krii­sin torju­mi­nen, suku­pol­vi­po­li­tiikka ja kansain­vä­li­sen Suomen raken­ta­mi­nen. Minulle tärkeää on tiede päätök­sen­teon pohjalla. Lupaan tehdä kaik­keni, jotta neljän vuoden päästä meillä olisi kansain­vä­li­sempi, kestä­vämpi ja kilpai­lu­ky­kyi­sempi Suomi. Haluan olla suku­pol­veni ääni edus­kun­nassa.

Lahjoita

140

Tapio Lehti­nen

Purjehtija

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen henki­lö­koh­tai­sesti ollut totea­massa laji­ka­don ja saas­tu­mi­sen purjeh­duk­sil­lani maail­man merillä, mutta Suomi on insi­nöö­ri­tai­don ihme­maa, me pystymme tuot­ta­maan ratkai­suja, jolla maailma pelas­tuu. Isänä ja isoi­sänä haluan jättää planee­tan parem­massa kunnossa jälki­pol­ville. Suoma­lai­nen opin­to­polku teki minusta sen, joka olen. Opis­ke­lun muka­naan tuoman sivis­tyk­sen turvin olemme kasva­neet maail­man onnel­li­sim­maksi kansaksi. Korkean iän saavut­ta­neita ei voi kylliksi kiit­tää panok­ses­taan suoma­lai­sen yhteis­kun­nan muovaa­mi­seksi, arvoi­sensa kaunis aurin­gon­lasku.

Lahjoita

141

Jarmo Lind­berg

Puolustusvoimien entinen komentaja, kenraali evp.

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Maan­puo­lus­tus­ko­ke­muk­seni myötä minulla olisi annet­ta­vaa suoma­lais­ten turval­li­suu­den takaa­mi­seksi. Olen ollut suun­nit­te­le­massa toimia, jotka ovat johta­neet Suomen hyvään Nato-valmiu­­teen. On tärkeää, että maamme suoriu­tuu koko­nais­maan­puo­lus­tuk­seen liit­ty­vistä velvol­li­suuk­sis­taan. Maamme huol­to­var­muus ja riit­tävä omava­rai­suus on turvat­tava. Talou­del­li­nen turval­li­suus on huole­naihe sekä kansal­li­sella että yksi­lö­ta­solla. Maamme on velkaan­tu­nut voimak­kaasti, mikä edel­lyt­tää toimia tule­valla edus­kun­ta­kau­della. Erita­soi­sissa virka­teh­tä­vissä pääkau­pun­kimme hallin­to­ko­neisto on tullut tutuksi.

Lahjoita

142

Otto Meri

kaupunginvaltuutettu, oikeustieteen tohtori

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen Otto Meri, 33-vuotias asia­na­jaja ja vara­tuo­mari. Väit­te­len oikeus­tie­teen tohto­riksi tammi­kuussa 2023. Työs­ken­te­len oikeu­den­käyn­tei­hin erikois­tu­neena asia­na­ja­jana. Olen toisen kauden kaupun­gin­val­tuu­tettu, kaupun­gin­hal­li­tuk­sen vara­jä­sen ja valtuus­to­ryh­mämme vara­pu­heen­joh­taja. Arvoil­tani olen libe­raali ja talous­nä­ke­myk­sil­täni oikeis­to­lai­nen. Uskon vahvasti yksi­lön­va­pau­teen ja mark­ki­na­ta­lou­teen. Yhdessä ne muodos­ta­vat yhteis­kun­nan hyvin­voin­nin perus­tan.

Lahjoita

143

Matti Niira­nen

Valtiotieteiden maisteri, yrittäjä

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Perus­ar­voi­hini kuulu­vat suoma­lai­suu­den ja vapau­temme vaali­mi­nen, mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo ja arvo­li­be­raa­li­suus. Suomen talous on saatava kuntoon ja velkaan­tu­mi­nen kuriin. Ihmi­siä on kannus­tet­tava työhön ja yrit­tä­jyy­teen, vain siten voimme turvata hyvät sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut kaikille. Senio­rei­den sote-palve­­lut on turvat­tava. Sään­te­lyä ja byro­kra­tiaa on puret­tava. Suomen ainut­ker­tai­sen luon­non suoje­lua on tehos­tet­tava. Puolus­tan suoma­laista sivis­tystä ja kult­tuu­ria. Pide­tään hyvä huoli maan­puo­lus­tuk­sesta! Lue blogeja, elämän­ta­ri­nani ja CV koti­si­vuil­tani https://www.mattiniiranen.fi/

Lahjoita

144

Nea Nätti­nen

Kokoomusopiskelijoiden pj., opiskelija

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 25-vuotias sosio­no­mio­pis­ke­lija ja toimin kokoo­muk­sen opis­ke­li­ja­lii­ton puheen­joh­ta­jana. Kannan suurta huolta hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme tule­vai­suu­desta ja miel­täni painaa huoli siitä, minkä­lai­sen maail­man jätämme tule­ville suku­pol­ville. Velka­ve­toi­nen poli­tiikka tulee lopet­taa. Tarvit­semme kasvua, mutta tämä kasvu ei saa tapah­tua ilmas­ton, ympä­ris­tön tai eläin­ten kustan­nuk­sella. Suomi tarvit­see työtä, yrit­tä­jyyttä ja ahke­ruutta. Unel­mien toteut­ta­mi­nen on mahdol­lista vain maail­man parhaalla koulu­tuk­sella. Olen ehdolla edus­kun­ta­vaa­leissa, jotta kukaan ei putoa ja kaikki olisi mahdol­lista.

Lahjoita

145

Heikki Pursiai­nen

pääekonomisti

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 48-vuotias libe­raali ekono­misti ja kolmen lapsen isä Valli­lasta /​​ Kala­sa­ta­masta. Harras­tan histo­riaa, mate­ma­tiik­kaa, Twit­te­riä ja omis­tan kiin­teä­vä­li­tyk­si­sen polku­pyö­rän. Visioni on vapaampi, avoi­mempi Suomi, jossa vanhat ja uudet suoma­lai­set voivat raken­taa oman näköi­sensä tule­vai­suu­den. Minusta ihmis­kun­nan tärkein päämäärä on köyhyy­den pois­ta­mi­nen maail­masta. Uskon, että mark­ki­na­ta­lous ja libe­raali demo­kra­tia tarjoa­vat siihen ainoan todel­li­sen mahdol­li­suu­den.

Lahjoita

146

Aura Salla

EU-asioiden johtaja

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen koulu­tuk­sel­tani valtio­tie­tei­den tohtori ja töissä Metan EU-asioi­­den johta­jana ja toimis­ton pääl­lik­könä Brys­se­lissä. Työs­ken­te­lin aiem­min kuusi vuotta Euroo­pan komis­siossa, komis­sion vpj:n ja puheen­joh­ta­jan poliit­ti­sena neuvo­nan­ta­jana. Hyvin­voin­timme voidaan turvata vain vastuul­li­sella talous­po­li­tii­kalla, vahvalla koko­nais­tur­val­li­suu­della sekä taita­valla kv- ja EU-vaikut­­ta­­mi­­sella. Tämä edel­lyt­tää oikein kohden­net­tuja julkis­ten varo­jen käyt­töä, vakaata valtion­ta­loutta, yksi­tyi­sen ja julki­sen sekto­rin sauma­tonta yhteis­työtä sekä sään­te­lyn keven­tä­mistä.

Lahjoita

147

Sari Sarko­maa

Kansanedustaja, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, terveydenhuollon maisteri

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Helsinki ja Suomi tarvit­se­vat kaupun­ki­lais­jär­keä. Suomen on oltava monien mahdol­li­suuk­sien maa kaiken ikäi­sille. Työn ja yrit­tä­mi­sen on kanna­tet­tava. Apua on saatava tarvit­taessa. Paras perintö lapsil­lemme on terve talous, puhdas ympä­ristö ja hyvä koulu­tus. Olen tervey­den­huol­lon mais­teri, rönt­gen­hoi­taja ja toimi­nut tervey­­den- ja vanhus­ten­huol­lon eri tehtä­vissä. Opetus­mi­nis­te­rinä vasta­sin Aalto-yliopis­­ton perus­ta­mi­sesta. Kansan­edus­ta­jana olen koke­nut tekijä. Olen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja ja valtio­va­rain­va­lio­kun­nan jäsen. Kolmen nuoren äitinä on vahva tuntuma arjesta. Kestävä tule­vai­suus raken­ne­taan asian­tun­te­muk­sella ja kyvyllä tehdä asioita uudella tavalla.

Lahjoita

148

Mirita Saxberg

Yrittäjä, HM, kaupunginvaltuutettu

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Opet­ta­jan arvot ja yrit­tä­jän asenne. Olen Helsin­gin kaupun­gin­val­tuu­tettu, sink­ku­äiti sekä sinni­käs piru­lai­nen. Yksi­ny­rit­täjä vuodesta 2006 ja kahden lapsen äiti vuodesta 2011. Tehnyt töitä teini-iästä alkaen ja työl­lis­tä­nyt itse tois­ta­sa­taa ihmistä. Tiedän mitä taval­li­nen arki on - myös eroper­heissä. Tekoja poli­tii­kassa 10 vuoden ajan, joista viisi edus­kun­nassa. Koulu­tuk­sel­tani olen hallin­to­tie­tei­den mais­teri, amma­til­li­nen opet­taja ja kaup­pa­tie­tei­den tohto­rio­pis­ke­lija. Helsin­gin Yrit­tä­jien halli­tuk­sen jäsen. Olen kiitol­li­nen kaikesta tuesta vaaleissa. Tutus­tu­taan! Katso teemat: www.mirita.fi

Lahjoita

149

Daniel Sazo­nov

Apulaispormestari, OTM, kaupunginvaltuutettu

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen Daniel Sazo­nov, kaupun­ki­po­lii­tikko ja juristi, jolle Helsinki on aina ollut koti. Toimin nykyi­sin Helsin­gin sosi­aali- terveys- ja pelas­tus­toi­mesta vastaa­vana apulais­por­mes­ta­rina ja kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna. Poli­tii­kassa on jälleen kyse perus­ta­van­laa­tui­sista asioista: talou­desta ja turval­li­suu­desta, vakau­desta ja demo­kra­tiasta, luot­ta­muk­sesta toisiimme, yhteis­kun­taan ja tule­vaan. Meidän on kyet­tävä nykyi­seen verrat­tuna huomat­ta­vasti parem­paan, jotta voimme huoleh­tia Suomesta ja suoma­lai­sista - myös huomenna. Tutustu minuun ja vaali­tee­moi­hini tarkem­min verk­ko­si­vuil­lani.

Lahjoita

150

Seida Sohrabi

Lähi-idän ja islamin asiantuntija, VTM

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Matkani pako­lais­ty­töstä itse­näi­seksi naiseksi on vaati­nut ponnis­te­luja ja päät­tä­väi­syyttä. Tasa-arvo ja yhden­ver­tai­suus ovat minulle tärkeitä arvoja. Olen omis­tau­tu­nut paran­ta­maan maahan­mut­ta­ja­nais­ten ja -tyttö­jen asemaa, torju­maan rinnak­kai­syh­teis­kun­tien synty­mistä ja koven­ta­maan seksu­aa­li­ri­kos­ten ja väki­val­lan­te­ko­jen rangais­tus­käy­tän­töjä. En kaihda puhua vaikeista asioista kuten maahan­muu­ton ongel­mista. Lupaan tehdä töitä turval­li­sen hyvin­voin­ti­val­tion eteen. Uskon, että koke­muk­sil­leni ja taidoil­leni on suuri tilaus edus­kun­nassa.

Lahjoita

151

Nina Suoma­lai­nen

Kriisinhallinnan asiantuntija, VTM

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Nina Suoma­lai­nen on kansain­vä­li­sen krii­sin­hal­lin­nan asian­tun­tija 25 vuoden koke­muk­sella. Hän on työs­ken­nel­lyt Etyjin operaa­tioi­den pääl­lik­könä Balka­nilla ja johta­nut sota­ri­kos­ten tutkin­nan järjes­töä Gene­vessä. Nina rakas­taa luon­toa ja mökkei­lyä, ulkoi­lee koiransa Leian kanssa ja harras­taa luovaa kirjoit­ta­mista ja musiik­kia. Nina koti on Helsin­gin Palo­hei­nässä. Nina on kaupun­gin­val­tuu­tettu (kok) ja kult­­tuuri- ja vapaa-ajan lauta­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja. Koulu­tuk­sel­taan Nina on valtio­tie­tei­den mais­teri Åbo Akade­mista.

Lahjoita

152

Elina Valto­nen

Kansanedustaja, diplomi-insinööri

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen kolman­nen kauden kansan­edus­taja, kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja ja kahden lapsen äiti. Rakas­tan kaik­kia pallo­pe­lejä ja merta! Olen asunut ja työs­ken­nel­lyt eri maissa, mm. Britan­niassa, Saksassa ja Tans­kassa. Varsi­nai­sen työurani aloi­tin kooda­rina, mutta työko­ke­musta löytyy myös mm. turis­tiop­paana toimi­mi­sesta. Ennen poli­tiik­kaa toimin yrit­tä­jänä ja johta­jana rahoi­tusa­lalla. Tehdään Nato-maa Suomesta puhtaan ener­gian suur­valta, jossa kunnioi­te­taan vireää yrit­te­liäi­syyttä ja ollaan avoi­mia edis­tyk­selle. Asete­taan syrjäy­ty­mi­selle stoppi ja tehdään Suomesta mahdol­li­suuk­sien maa!

Lahjoita

153

Maarit Vieru­nen

Rahoituspäällikkö

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 54-vuotias kaup­pa­tie­tei­den mais­teri ja teini­po­jan äiti Vuosaa­resta. Työs­ken­te­len rahoi­tus­pääl­lik­könä Espoon kaupun­gilla. Olen kaupun­gin­val­tuu­tettu, kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen sekä kokoo­muk­sen valtuus­to­ryh­män puheen­joh­taja. Minä haluan toimia terveen julki­sen talou­den puolesta, jotta kaiken ikäi­sillä suoma­lai­silla on mahdol­li­suus toimi­vaan hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taan, sen turvaan sekä palve­lui­hin. Julki­nen talous on pidet­tävä vahvana myös siksi, että suoma­lais­ten vero­ra­si­tus ei kasvaisi kohtuut­to­maksi ja jotta julki­sen velan määrä pysyisi hallin­nassa.

Lahjoita

154

Ben Zyskowicz

Oik.kand., kansanedustaja

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Näinä aikoina edus­kun­nassa tarvi­taan poliit­tista koke­musta. Tätä edel­lyt­tä­vät sekä Suomen talou­den kuntoon­saat­ta­mi­nen vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen jäljiltä että Venä­jän raaka­lais­mai­sen hyök­käyk­sen aiheut­tama turval­li­suusuhka koko Euroo­passa. Ben Zyskowicz on nykye­dus­kun­nan pitkä­ai­kai­sin kansan­edus­taja, joka on toimi­nut edus­kun­nassa merkit­tä­vissä tehtä­vissä, kuten perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan ja Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jana. Hänet on opittu tunte­maan itse­näi­sistä ajatuk­sis­taan, moni­puo­li­sesta asian­tun­te­muk­ses­taan ja sana­val­miu­des­taan. Hänen johdon­mu­kai­suu­del­leen, yhteis­työ­ky­vyl­leen ja huumo­rin­ta­jul­leen on edel­leen käyt­töä edus­kun­nassa.

Lahjoita

Skip to content