Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Kaak­kois-Suomen edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat

Nyt on oikea aika kään­tää Suomen talous nousuun. Me kokoo­muk­sessa haluamme, että suoma­lai­silla jää rahaa unel­mien­kin toteut­ta­mi­seen. Ennak­ko­ää­nes­tys on koti­maassa 22.–28.3.2023. Vaali­päivä on sunnun­taina 2.4.2023. Muista äänes­tää!

73

Mirja Anunti-Virta

fysioterapeutti, yrittäjä

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 41-vuotias fysio­­te­­ra­­pia-alan yrit­täjä ja kolmen nuoren äiti Sulka­valta. Harras­tan metsäs­tystä, laulan pop-laulu­­kuo­­rossa ja liikun koiran kanssa. Olen ensim­mäi­sen kauden kunnan­val­tuu­tettu ja alue­val­tuu­tettu Etelä-Savon hyvin­voin­tia­lu­eella. Olen ehdolla edus­kun­ta­vaa­leissa, koska huomaan, että ahke­ralla työn­teolla on mahdol­lista vaikut­taa suun­taan, johon viemme Suomea. Luot­ta­mus­toi­mia: Sulka­van yrit­tä­jien vpj, Etelä-Savon Yrit­tä­jien halli­tuk­sen jäsen, Sulka­van kunnan­val­tuus­ton 3.vpj, Eloi­san alue­val­tuu­tettu ja tarkas­tus­lau­ta­kun­nan pj. ‚Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton jäsen.

Lahjoita

74

Linda Brandt-Ahde

KTM. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä, VTM.

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Hei! Olen Linda Brandt-Ahde, 37-vuotias äiti lähtöi­sin yrit­tä­jä­per­heestä. Koulu­tuk­sel­tani olen kaup­pa­tie­tei­den mais­teri LUT-yliopis­­tosta ja valtio­tie­tei­den mais­teri Helsin­gin yliopis­tosta. Työs­ken­te­len lasten­suo­je­lun sosi­aa­li­työn­te­ki­jänä. Olen ehdolla, sillä nyt on oikea aika panos­taa sosi­aa­li­seen ja talou­del­li­seen turval­li­suu­teemme. Holtit­to­malle velkaan­tu­mi­selle on laitet­tava stoppi. Sosi­aa­li­tur­vaan on tehtävä koko­nai­suu­dis­tus, jotta työn vastaa­not­ta­mi­nen on aina kannat­ta­vaa. Tämä on inhi­mil­li­sesti ja talou­del­li­sesti oikein. Hyvin­vointi syntyy työstä ja yrit­tä­jyy­destä.

Lahjoita

75

Christa Carpelan

toiminnanjohtaja, valtiotieteiden maisteri, sairaanhoitaja YAMK

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen Christa Carpe­lan 46v. neljän lapsen äiti ja yrit­tä­jä­taus­tan omaava sote-ammat­­ti­­lai­­nen Kouvo­lasta. Työs­ken­te­len MLL:n Kaak­­kois-Suomen piirin toimin­nan­joh­ta­jana. Olen kaupun­gin­val­tuu­tettu ja kasva­­tus- ja opetus­lau­ta­kun­nan puheen­joh­taja sekä Kymen­laak­son hyvin­voin­tia­lu­een valtuu­tettu ja alue­hal­li­tuk­sen jäsen. Lasten ja nuor­ten sekä ikäih­mis­ten - erilais­ten perhei­den - todel­li­nen arki on tullut minulle tutuksi yli 20v. aikana ympäri Kaak­­kois-Suomen. Tarvit­semme turval­lista ja hyvin­voi­vaa arkea, ja haluan olla raken­ta­massa Suomea kestä­västi ja vastuul­li­sesti seuraa­ville suku­pol­ville.

Lahjoita

76

Johanna Hasu

Toiminnanjohtaja, Terveydenhuollonmaisteri, erikoissairaanhoitaja

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen tervey­den­huol­lon mais­teri, erikois­sai­raan­hoi­taja, sekä Moni­kult­tuu­ri­sen Toimin­ta­kes­kus Myllyn toimin­nan­joh­taja Kotkasta. Luot­ta­mus­teh­tä­viäni ovat 2. kauden kaupun­gin­val­tuu­tettu, Kotkan kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen sekä mm. Kymen­laak­son Hyvin­voin­tia­lu­een valtuu­tettu ja halli­tuk­sen vara­jä­sen sekä palve­lu­lau­ta­kun­nan jäsen. Saan vastuul­leni 1.11.2023 Kymen­laak­son Hyvin­voin­tia­lu­een palve­lu­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­juu­den. Onnel­li­sesti olen ollut naimi­sissa saman miehen kanssa jo 21-vuoti­aasta saakka ja olen kahden aikui­sen nuoren äiti sekä pienen perhos­koi­ran omis­taja.

Lahjoita

77

Antti Häkkänen

kansanedustaja, lakimies

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen ehdolla edus­kun­taan, koska luotan Suomen tule­vai­suu­teen. Päät­tä­jän tehtävä on ottaa johta­juus ja vastuu tule­vai­suu­des­tamme. Kaikista suku­pol­vista, myös tule­vista. Meillä on kaikki mahdol­li­suu­det pelas­taa hyvää maa jokai­selle suoma­lai­selle ja Kokoo­mus tulee sen teke­mään. Jokai­nen ääni ratkai­see. Olen valmis töihin ja vastuuseen.

Lahjoita

78

Ville Kaunisto

Kansanedustaja

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 1-vuoti­aan tytön ja 5-vuoti­aan pojan isä, avio­mies, Oxfor­din yliopis­ton mais­te­rio­pis­ke­lija ja kansan­edus­taja. Luotan raken­ta­vaan, asian­tun­te­vaan ja yhteis­työ­ky­kyi­seen päätök­sen­te­koon. Enti­senä ammat­tiur­hei­li­jana ja nykyi­sin kansan­edus­ta­jana minulle on aina koros­tu­nut työn­teko, vastuu itses­tään ja heikoim­mista huolen pitä­mi­nen. Haluan, että Suomi on jatkos­sa­kin turval­li­nen maa, jonka tule­vai­suus raken­ne­taan yrit­tä­jyy­den, työn­teon ja koulu­tuk­sen voimalla.

Lahjoita

79

Jukka Kopra

kansanedustaja, diplomi-insinööri

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen kansan­edus­taja, perhee­nisä, diplomi-insi­­nööri ja toimi­nut 26 vuotta yrit­tä­jänä. Edus­kun­nassa olen työs­ken­nel­lyt nyt kolme kautta. Uskon työn­te­koon ja siihen, että heikom­mista pide­tään huolta. Luomalla yrit­tä­jyy­delle ja työn­teolle parem­mat edel­ly­tyk­set syntyy talous­kas­vua, jonka avulla yhteis­kun­tamme palve­lut rahoi­te­taan. Varhais­kas­va­tus, opetus, koulu­tus, tervey­den­hoito, maan­puo­lus­tus, poliisi paljon muun ohella ovat toimin­toja tai palve­luita, joita meidän tulee kehit­tää ja varmis­taa oikeu­den­mu­kai­nen saata­vuus kaikille suoma­lai­sille.

Lahjoita

80

Aleksi Kurki

opiskelija

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Hei! Olen Aleksi Kurki, 20-vuotias inno­kas pyhtää­läi­nen. Opis­ke­len kaup­pa­tie­teitä Aalto-yliopis­­tossa ensim­mäistä vuotta. Poliit­ti­nen taipa­leeni alkoi, kun pääsin Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jalle, Eero Suuta­rille, TET-harjoit­­te­­luun yhdek­sän­nellä luokalla. Nyt olen­kin jo Kaak­­kois-Suomen Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja ja Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liiton halli­tuk­sessa. Olen ikäi­sek­seni poik­keuk­sel­li­sen koke­nut, ja Kymen Sano­mat onkin sitee­ran­nut minua ”Nuorena Konka­rina”.

Lahjoita

81

Sanni Montonen

Elinvoimakoordinaattori, Restonomi AMK - Opiskelija

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Minulle on tärkeää, että asioita tarkas­tel­laan koko­nai­suu­tena. Useat asiat vaikut­taa toisiinsa ja nivou­tu­vat yhteen. Päätök­siä ei tule tehdä yhden asian näkö­kul­masta, vaan aina tulee miet­tiä vaiku­tuk­sia laajem­min. Maaseu­dun elin­voi­mai­suus on minulle sydä­men asia. Käytän­nön elämän epäkoh­dat tulee korjata ja yrit­tä­jyy­den edel­ly­tyk­siä paran­taa. Ahke­ruus tulee palkita ja avun­tar­vit­si­joita auttaa. Edus­kunta tarvit­see uutta ääntä ja sitä minulta löytyy. Poli­tii­kan ulko­puo­lelta mukaan lähte­neenä, mutta vahvaa koke­musta elämästä omaa­vana, tiedän, että minulla on paljon annet­ta­vaa.

Lahjoita

82

Satu Naukkarinen

perusopetuksen lehtori

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Haluan edis­tää ja pidän tärkeänä: 1) yksi­lön ja yhtei­sön tasa­pai­non tavoit­te­lua vapauk­si­neen ja vastui­neen, 2) työn­te­ki­jän ja työn kohtaa­mista, yrit­tä­jien ja työn kunnioi­tusta, 3) vastuul­lista metsän­hoi­toa ja ymmär­rystä maan­vil­je­lyn tärkey­destä omava­rai­suu­temme yllä­pi­tä­jänä, 4) turval­li­sen ympä­ris­tön luomista, ja tätä kautta uskoa tule­vaan sekä 5) sivis­tystä, joka raken­tuu koulu­tuk­sesta ja kult­tuu­rista, ja joka on lähtö­kohta toisemme huomioi­vaan käytök­seen yhteis­kun­nassa ja myös sosi­aa­li­sessa mediassa. Maakun­tamme tarvit­see osaa­via ja inno­va­tii­vi­sia teki­jöitä!

Lahjoita

83

Jenni Pauliina Oksanen

Aluesuunnittelupäällikkö (DI)

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 35-vuotias diplomi-insi­­nööri ja kahden pienen lapsen äiti Mikke­listä. Työs­ken­te­len Etelä-Savon maakun­ta­lii­tossa alue­suun­nit­te­lu­pääl­lik­könä, jossa vastaan maakun­ta­kaa­vasta ja liiken­ne­jär­jes­tel­män kehit­tä­mi­sestä. Olen Mikke­lin kaupun­gin­val­tuu­tettu ja kasva­­tus- ja opetus­lau­ta­kun­nan jäsen sekä Etelä-Savon ener­gian halli­tuk­sen jäsen. Minulle tärkeää on, että voimme olla hyvin­voin­tiyh­teis­kunta myös tule­vai­suu­dessa. Tämä tarkoit­taa kestä­vää taloutta. Lope­te­taan lasten piik­kiin elämi­nen. Myös työn­teosta tulee tehdä kannat­ta­vaa kaikissa tilan­teissa.

Lahjoita

84

Antti Pellinen

lääkäri työterveys, lääkintämajuri evp

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen työs­ken­nel­lyt ihmis­ten kanssa menes­tyk­sellä erilai­sissa toimin­taym­pä­ris­töissä. Minulla on hyvä kyky havain­noida asioita ja tehdä sen perus­teella hyviä ratkai­suja. Kuun­te­len, ajat­te­len ja en suhmu­roi. Ei sidon­nai­suuk­sia.

Lahjoita

85

Sami Ristiniemi

yrittäjä, kauppias

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen aito kotka­lai­nen 45-vuotias K-kaup­­pias. Olen kolmen lapsen isä, ja perhe on yksi elämäni kulma­ki­vistä. Perheen hyvin­vointi on keskei­nen osa myös omaa hyvin­voin­tiani. Koti­seu­tuni Kotka ja koko Kymen­laakso ovat nekin minulle hyvin rakkaita. Koti­seu­tuni menes­tys ja kasvu ovat asioita, joiden eteen olen tehnyt ja teen vasta­kin paljon työtä! Kuten kaikki tiedämme, tehtä­vää on vielä riit­tä­miin. Isän­maa, itse­näi­nen ja vahva Suomi, on arvo­maa­il­mani ytimessä. Kuulun vapaa­eh­toi­seen maakun­ta­komp­pa­ni­aan. Soti­la­sar­vol­tani olen yliluut­nantti.

Lahjoita

86

Oskari Valtola

Työterveyslääkäri

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Unel­mani on Suomi, jossa työn­teko ja koulut­tau­tu­mi­nen kannat­taa. Suomi, johon kannat­taa inves­toida. Suomi, jossa ihmi­set luot­ta­vat tule­vai­suu­teen ja uskal­ta­vat unel­moida. Turval­li­nen lapsuus, kannus­tava perus­kou­lu­tus ja tule­vai­suu­den mahdol­li­suu­det tulee olla kaik­kien saata­villa. Pääs­täk­semme tähän, työn vero­tusta on alen­net­tava, kehi­tet­tävä työn­teon ja koulut­tau­tu­mi­sen kannus­ti­mia. On panos­tet­tava tutki­muk­seen ja koulu­tuk­seen. Siksi minä 47-vuotias kolmen lapsen isä, etelä­sa­vo­lai­nen työter­veys­lää­käri, työn ja tervey­den asian­tun­tija - olen pyrki­mässä edus­kun­taan.

Lahjoita

Skip to content