Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Uuden­maan edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat

Nyt on oikea aika kään­tää Suomen talous nousuun. Me kokoo­muk­sessa haluamme, että suoma­lai­silla jää rahaa unel­mien­kin toteut­ta­mi­seen. Ennak­ko­ää­nes­tys on koti­maassa 22.–28.3.2023. Vaali­päivä on sunnun­taina 2.4.2023. Muista äänes­tää!

47

Marja Ahava

Yleislääkäri, apulaisylilääkäri

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Yleis­lää­kä­rin työurani on kestä­nyt yli 25 vuotta terveys­a­se­milla ja päivys­tyk­sissä. Poli­tiik­kaan lähdin mukaan, koska halusin vaikut­taa sote-uudis­­tuk­­seen. Yleis­lää­kä­rinä olen tavan­nut hyvin erilai­sia ihmi­siä ongel­mi­neen. Haluan tehdä päätök­siä edus­kun­nassa, jotka lisää­vät ihmi­sen hyvin­voin­tia yhteis­kun­nassa. Peri­aat­teeni on tehdä päätök­siä tietoon perus­tuen päämää­ränä ihmi­sen hyvin­vointi. Päätee­mani: Työl­li­syys, työ lisää ihmi­sen hyvin­voin­tia. Toimiva perus­ter­vey­den­huolto kaikille, terveys­kes­kuk­sessa tai työter­veys­huol­lossa. Sosi­aa­li­tu­kien päivi­tys 2020-luvulle, koska työelämä on muut­tu­nut.

Lahjoita

48

Kaisa Alaviiri

Erityisluokanopettaja, EMBA, KM, Perusopetuksen aluepäällikkö

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Hyvin­voin­tia­lu­een tarkas­tus­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­jana ja kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna sekä kuuden lapsen äitinä minulla on realis­ti­nen käsi­tys arjen haas­teista. Työs­säni olen näkö­ala­pai­kalla koulu­maa­il­maan. Työs­ken­te­len ihmis­ten, luon­non ja talou­den puolesta. Uskon tasa-arvoon, yhden­ver­tai­suu­teen ja ihmis­ten kunnioit­ta­mi­seen. Nuor­ten hyvin­voin­tia on edis­tet­tävä ja koulu­tus laitet­tava kuntoon. Huoleh­dimme järke­västi talou­des­tamme, turvaamme hyvin­voin­nin ja arvok­kaan ikään­ty­mi­sen. Sosi­aa­li­työn, perhei­den koti­pal­ve­lun ja lasten­suo­je­lun resurs­sit on turvat­tava. Pide­tään kaikki mukana yhteis­kun­nassa.

Lahjoita

49

Anssi Aura

Yrittäjä, kaupunginvaltuutettu

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Yli kaksi­kym­mentä vuotta kunta­po­li­tiik­kaa, on opet­ta­nut ymmär­tä­mään, että poli­tii­kassa onnis­tu­mi­seen tarvi­taan kärsi­väl­li­syyttä, yhteis­työ­ky­kyä yli puolue­ra­jo­jen sekä hyviä vuoro­vai­ku­tus­tai­toja. Haluan olla omalta osal­tani varmis­ta­massa, että myös tule­ville suku­pol­ville turva­taan talou­del­li­sesti terve tule­vai­suus. Minun Suomeni on sellai­nen, joka pitää huolta suku­pol­vista, jotka ovat tämän maan raken­ta­neet. Yrit­tä­jyyttä ja työpaik­koja. Inno­vaa­tioita ja kehi­tystä. Puhdas ympä­ristö. Laaduk­kaat kasva­­tus- ja koulu­tus­pal­ve­lut. Siinä on tule­vai­suu­den raken­nusai­neet.

Lahjoita

50

Markus Eerola

Maaseutuyrittäjä

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen luomu­vil­je­lijä, maata­lous­yrit­täjä ja edun­val­voja. Taiteen Lisen­si­aatti ja hyvin­kää­läi­nen kaupun­gin­val­tuu­tettu. Suomessa, Euroo­passa on haas­teita, jotka vaati­vat yritys­ve­toi­sesti pikai­sia kestä­viä ratkai­suja. Monio­saa­jana olen valmis teke­mään töitä kestä­vän talou­den, työl­li­syy­den sekä kier­to­ta­lou­den toteut­ta­mi­sen eteen. Maati­lal­lamme on kehi­tetty kansain­vä­li­sesti tunnus­tettu malli uusiu­tu­van ener­gian ja ravin­tei­den kier­rä­tyk­seen ruoan­tuo­tan­nossa joka ratkaisu jopa globaa­lei­hin haas­tei­siin. Valtion velan­ot­toa tulee hillitä. On oltava rohkeutta kokeilla uutta ja kykyä ymmär­tää millai­set ratkai­sut ovat kustan­nus­te­hok­kaita ja toimi­via. Suomessa on henki­lös­tö­va­jetta. Jotta työn­te­ki­jöitä riit­tää, työn tulee olla työt­tö­myyttä kannat­ta­vam­paa. Koulu­tus­paik­koja pitää lisätä aloille, missä työn­te­ki­jä­pula on kriit­ti­sintä. Huol­to­var­muusor­ga­ni­saa­tiossa toimi­neena tiedän, että poik­kea­viin olosuh­tei­siin varau­tu­mi­nen on yhteis­kun­nan turval­li­suu­den kulma­kivi.

Lahjoita

51

Terhi Enjala

Fysioterapiayrittäjä, osteopaatti

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Asioita ei jätetä kesken. Mottoni on: Tule­vai­suus tehdään, se ei tapahdu itses­tään. Jokai­selle sosi­aali- ja tervey­den­huol­lossa työs­ken­te­le­välle tulee löytyä innos­tava ja tukea antava työpaikka, parem­paa hoivaa meille kaikille. Viisi­hen­ki­sen perheen elämä, ikään­ty­neet vanhem­mat, työ yrit­tä­jänä sekä itse­näi­nen elämä, ovat opet­ta­neet minulle paljon ihmi­sestä ja sitkey­destä. Tule­vai­suu­den kestävä Suomi tehdään koulu­tuk­sella. Perus­o­pe­tuk­sessa ja päivä­hoi­dossa tulee olla riit­tä­vät resurs­sit perhei­den tuke­mi­seen. Yrit­tä­jät tarvit­se­vat enna­koi­ta­vat ja vakaat toimin­taym­pä­ris­töt. Suomen tulee olla maail­man paras valtio yrit­tä­mi­sessä ja työl­lis­tä­mi­sessä. Työn teke­mi­nen tulee olla kannat­ta­vam­paa kuin joute­nolo. Uusi­maa pitää saada talou­den vetu­riksi. Äänes­tä­mällä minua nume­rolla 51 viemme näitä arvoja eteen­päin.

Lahjoita

52

Noora Fagerström

Yrittäjä, kaupunginvaltuutettu

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen urhei­lul­li­nen kolmen lapsen äiti, vaimo ja koiran omis­taja Espoosta. Perus­tin mieheni kanssa smoot­hie­baa­ri­ketju Jungle Juice Barin vuonna 2010, kun olin vasta 24-vuotias. Toimi­tus­joh­ta­jana olin lähes 10 vuoden ajan, ja sen jälkeen olen ollut useam­man yhtiön sekä yhdis­tyk­sen halli­tuk­sessa. Minut tunne­taan ennen kaik­kea teki­jänä. Suomi tarvit­see enem­män tekoja pärjä­täk­seen kilpai­lussa parhaasta työvoi­masta, parhaista veron­mak­sa­jista ja jotta voimme todella lunas­taa paik­kamme, emme pelkäs­tään ”maail­man onnel­li­sim­pana kansana”, vaan myös maail­man parhaana paik­kana elää, opis­kella, tehdä töitä ja yrit­tää, sekä kasvat­taa lapsemme. Suomi tarvit­see enem­män kasvu­myön­teistä asen­netta. Kannus­te­taan työn­te­koon ja yrit­tä­jyy­teen veroja alen­ta­malla. Opin­to­tu­kien tulo­raja sekä perin­tö­vero pois. Valtion velka on saatava kuriin ja kaikki työky­kyi­set töihin, kannus­tin­lou­kut on puret­tava. Panos­te­taan sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa ennal­taeh­käi­syyn.

Lahjoita

53

Sture Fjäder

Kauppatieteiden maisteri, Valtiotieteiden kandidaatti

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen suora­pu­hei­nen ja en pelkää vastuuta. Puheis­tani olen tunnettu, saat­taapa joku sanoa että olen suur­ten otsi­koi­den mies. Uskal­lan avata suuni minulle tärkei­den asioi­den edessä. Teemani vaaleissa ovat julki­nen talous jota pitää lait­taa tasa­pai­noon, talous­kasvu joka syntyy vahvem­man mark­ki­na­ta­lou­den kautta, osaa­mi­nen joka on Suomen elinehto ja perus­koulu ja koko koulu­tus­ketju keski­öön, sisäi­nen ja ulkoi­nen turval­li­suus pitää aina olla kunnossa, ahke­ruus kunni­aan ja Suomen työl­li­syy­saste nostet­tava pohjois­mai­selle tasolle, kannus­ta­vuus pitää olla kunnossa ja sen takia tulo­ve­ro­tusta pitää alen­taa, ihmi­selle itsel­leen pitää jäädä enem­män käteen hänen omista tulois­taan.

Lahjoita

54

Petri Tapani Graeffe

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, yrittäjä

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 54-vuotias yrit­täjä ja kaupun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­taja Järven­päästä. Olen myös ammat­tiop­pi­lai­tos Keudan halli­tuk­sen pj. Olen työs­ken­nel­lyt myös Uuden­maan Yrit­tä­jien toimi­tus­joh­ta­jana, Suomen kiel­ten­opet­ta­jien tj:na, lukio­kir­ja­kauppa Jame­ran tj:na sekä Mate­maat­tis­ten ainei­den opet­ta­jien tj:na. Vaalis­lo­ga­nini on “Pelas­te­taan hyvin­voin­ti­val­tio”. Nykyi­sen vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen jälkeen tarvi­taan vasta­voima, jolla on kolmio­sai­nen tehtävä: 1. pysäy­tämme velkaan­tu­mi­sen 2. keski­tymme oleel­li­seen ja varmis­tamme laaduk­kaat perus­pal­ve­lut ja 3. varau­du­taan tule­viin uhkiin ja haas­tei­siin.

Lahjoita

55

Heli Hakala

Erityisopettaja, TM

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen tehnyt työurani ensin perus­o­pe­tuk­sessa, ja nyt lukiossa erityi­so­pet­ta­jana. Saan työs­säni auttaa niitä nuoria, jotka tarvit­se­vat tukea oppi­mi­seen ja onnis­tu­mi­seen. Olen kaupun­gin­val­tuu­tettu, alue­val­tuu­tettu ja kirk­ko­val­tuu­tettu. Toimin kummi­val­tuu­te­tun tehtä­vässä nuori­so­val­tuus­tossa sekä vanhus­ten palve­lut -jaos­tossa hyvin­voin­tia­lu­eella. Opis­ke­lun, työn­teon ja yrit­tä­mi­sen pitää olla kaikille tavoi­tel­ta­vaa ja kannat­ta­vaa tukien varaan jättäy­ty­mi­sen sijasta. Tarvit­semme osaa­jia ja työvoi­maa, jotta Suomi pysyy kilpai­lu­ky­kyi­senä ja saamme palve­lut järjes­tet­tyä koko elämän­kaa­ren ajalle.

Lahjoita

56

Ira Hietanen-Tanskanen

Juristi, varatuomari

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Lähdin mukaan poli­tiik­kaan, koska haluan olla raken­ta­massa hyvin­voi­vaa, kestä­vää ja turval­lista Suomea. Tämän päivän lapset ovat huomi­sen aikui­sia ja siksi nyt on oikea tehdä päätök­siä, jotka lisää­vät lasten, nuor­ten ja perhei­den hyvin­voin­tia. Uskon, että laadu­kas koulu­tus on hyvin­voin­timme perusta. Laadu­kas koulu­tus aina varhais­kas­va­tuk­sesta korkea­kou­luun elini­käi­sen oppi­mi­sen mahdol­li­suuk­sia unoh­ta­matta, luo hyvin­voin­tia ja osaa­mista, ehkäi­see syrjäy­ty­mistä ja vähen­tää eriar­voi­suutta. Nyt on oikea aika panos­taa kasva­tuk­seen ja koulu­tuk­seen, sillä sivis­tys on super­voima.

Lahjoita

57

Seppo Ijäs

Vanhempi konstaapeli

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen vanhempi kons­taa­peli, neljän lapsen isä ja kahden lapsen­lap­sen isoisä Porvoosta. Olen täysin kaksi­kie­li­nen, äidin­kie­lenä Ruotsi. Työs­säni toimin mm. post-trau­­ma­­työ­­pa­­jan vetä­jänä ja olen toimi­nut jo 10 vuotta luot­ta­mus­mie­henä. Olen Porvoon kunnan­val­tuu­tettu ja kaupun­gin­hal­li­tuk­sen vara­jä­sen, kaupun­ki­ke­hi­tys­lau­ta­kun­nan sekä sivis­tys­lau­ta­kun­nan jäsen. Toimin myös Polii­sin Tuki Ry:n puheen­joh­ta­jana. Amma­tis­sani olen nähnyt elämän monta puolta. On selvää, että meidän yhteis­kunta kaipaa muutosta ja sen takia olen ehdolla edus­kun­taan. Pahoin­vointi, eten­kin lasten ja nuor­ten keskuu­dessa, on selvästi lisään­ty­nyt. Omaan hyvät taidot ongel­man ratkai­sussa rohkeasti, enkä pelkää päätök­siä. Asiat saavat riidellä keske­nään, ihmi­set eivät. Vapaa-ajalla käyn mielel­läni luon­nossa, venei­len ja kalas­tan ja käyn erilai­sissa musiik­ki­ta­pah­tu­missa, varsin­kin koti­mai­nen raskaampi musiikki on lähellä sydäntä.

Lahjoita

58

Timo Kallio

Erikoishammaslääkäri, yrittäjä

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen Timo Kallio, 57-vuotias erikois­ham­mas­lää­käri ja yrit­täjä. Toimin Inkoon kunnan­val­tuu­tet­tuna ja olen perus­tur­va­lau­ta­kun­nan ja tarkas­tus­lau­ta­kun­nan jäsen. Minulla on kolme hammas­lää­kä­ri­vas­taan­ot­toa, joissa työl­lis­tän 17 ammat­ti­laista. Perhee­seeni kuuluu neljä lasta ja avovaimo sekä hänen kaksi lastansa, jotka asuvat vuoro­vii­koin luonamme. Olemme kaksi­kie­li­nen perhe, jossa puhu­taan suomea ja ruot­sia. Kanna­tan kokoo­muk­sen keskei­siä arvoja kuten yrit­tä­jyyttä, järke­vää talous­po­li­tiik­kaa ja sitä, että jokai­sella tulee olla mahdol­li­suus vaikut­taa omaan menes­tyk­seensä.

Lahjoita

59

Mika Kasonen

Ylikonstaapeli

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 50-vuotias perhee­nisä. Perhee­seeni kuuluu vaimon lisäksi tytär, suomen­ajo­koira Nysse sekä karkea­kar­vai­nen mäyrä­koira Aino­kaisa. Töissä olen ylikons­taa­pe­lin virassa Helsin­gissä erityis­toi­min­tayk­si­kössä. Nyt on karsit­tava menoja, joka ei tule olemaan tässä tilan­teessa help­poa, mutta on pakol­lista. Kasvava inflaa­tio, valtion velan­otto, ruuan, sähkön sekä polt­toai­nei­den hinnan nousu tulee ravis­te­le­maan yhteis­kun­taamme aivan uudella tasolla. Isän­maal­li­suus, joka ilme­nee kiin­ty­myk­senä koti­maa­han, on myön­tei­nen voima. Koti, uskonto ja isän­maa ovat edel­leen hyviä arvoja poli­tii­kassa.

Lahjoita

60

Mervi Katainen

Kehittämispäällikkö, väitöskirjatutkija, VTM

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Suomi tarvit­see muutosta ja haluan olla sitä teke­mässä. Tule­valla vaali­kau­della prio­ri­teet­te­jani ovat julki­sen talou­den tasa­pai­not­ta­mi­nen, koulu­jen ja varhais­kas­va­tuk­sen ongel­mien korjaa­mi­nen ja suoma­lais­ten osaa­mis­ta­son nosto, lasten ja nuor­ten fyysi­sen ja psyyk­ki­sen hyvin­voin­nin edis­tä­mi­nen sekä sote-palve­­lu­­jen saata­vuu­den ja laadun turvaa­mi­nen. Olen * VTM ja aineen­opet­taja * kehit­tä­mis­pääl­likkö terveys­­tek­­no­­lo­­gia-alalla * väitös­kir­ja­tut­kija * kaupun­gin­val­tuu­tettu, kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen, alue­val­tuu­tettu, alue­val­tuus­to­ryh­män pj. * perhee­näiti * monen lajin liik­kuja * asial­li­nen tyyppi.

Lahjoita

61

Pia Kauma

Kansanedustaja, KTM

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen kolman­nen kauden kansan­edus­taja, KTM ja neljän lapsen äiti Espoosta. Ennen kansan­edus­ta­juutta työs­ken­te­lin vuosia yritys­joh­ta­jana muun muassa kansain­vä­li­sen kaupan parissa. Olen edus­kun­nassa myös kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja sekä toimin useissa kansain­vä­li­sissä tehtä­vissä, kuten Euroo­pan turval­­li­­suus- ja yhteis­työ­jär­jestö Etyjin yleis­ko­kouk­sen vara­pu­heen­joh­ta­jana. Vapaa-ajalla pidän yllä kieli­tai­toani ja kuntoi­len sekä mökkei­len Inkoon saaris­tossa. Kansan­edus­ta­jana olen keskit­ty­nyt erityi­sesti talou­teen, turval­li­suu­teen, yrit­tä­jyy­teen ja vero­tuk­seen sekä lapsi­per­hei­den, nuor­ten ja ikäih­mis­ten asioi­hin. Vaikka lähel­lämme käydään sotaa, arjen kustan­nuk­set ovat nous­seet ja Suomi on velkaan­tu­nut, olen varma, että tule­vai­suu­temme on valoisa. Toimeen on nyt vain tartut­tava määrä­tie­toi­sesti. Hyvin­vointi syntyy vain työn­teosta ja yrit­tä­mi­sestä sekä siitä, että pidämme kaikki mukana! Lue lisää www.piakauma.fi

Lahjoita

62

Pihla Keto-Huovinen

Kansanedustaja, aluesyyttäjä, varatuomari

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen Pihla Keto-Huovi­­nen ja ehdolla toiselle kaudelle. Arvois­tani tärkein on oikeu­den­mu­kai­suus ja haluan tehdä töitä turval­li­sen, osaa­van ja välit­tä­vän Suomen eteen, jotta jokai­nen meistä voi luot­taa tule­vai­suu­teen. Sivii­liam­ma­til­tani olen alue­syyt­täjä, eli koulu­tuk­sel­tani olen oikeus­tie­teen­kan­di­daatti ja vara­tuo­mari. Minulla on 18 vuoden koke­mus lain­sää­dän­tö­työstä asian­ajo­toi­mis­tossa, tuomiois­tui­messa ja syyt­tä­jä­lai­tok­sessa, josta on ollut paljon hyötyä kansan­edus­ta­jan työs­säni. Perhee­seeni kuuluu avio­mies, päivä­koti ikäi­nen tytär ja ala-astetta käyvä poika sekä kaksi koiraa.

Lahjoita

63

Mia Laiho

Kansanedustaja, LT, erikoislääkäri

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen kansan­edus­taja ja kolmen lapsen äiti. Koulu­tuk­seni on LT, sisä­tau­tien erikois­lää­käri, eMBA. Toimin Länsi-Uuden­­maan hyvin­voin­tia­lu­een alue­hal­li­tuk­sen ja Lasten­lii­ton puheen­joh­ta­jana. Edus­kun­nassa vaiku­tan sosi­aali-ja terveys­va­lio­kun­nan varapj:nä sekä sivis­tys­va­lio­kun­nassa. Ennen edus­kun­taa johdin Suomen suurim­pia päivys­tyk­siä ja sosi­aali- ja krii­si­päi­vys­tystä. Resep­tini: - Järkevä talou­den­hoito ja moni­tuot­ta­juus - Hoitoon­pääsy ja jatku­vuus omatii­­mi/o­­ma­­lää­­käri-mallilla -Turval­li­suu­desta ei tingitä - Koulu­tuk­sen ja tutki­muk­sen rahoi­tus turva­taan -Työn­teko aina kannat­ta­vaksi

Lahjoita

64

Lasse Lehtonen

Professori, diagnostiikkajohtaja

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen ollut vuosia mukana tervey­den­huol­lon johto­teh­tä­vissä sekä alan asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä niin Suomessa kuin Euroo­pan unio­nissa. Lääkä­rin­vas­taan­ot­toa olen pitä­nyt Espoon Leppä­vaa­rassa yli 30 vuoden ajan. Sosi­aali- ja tervey­den­huol­toa on kulu­valla halli­tus­kau­della uudis­tettu vahvasti ideo­lo­gi­sista lähtö­koh­dista käsin. Hoitoon pääsyn ongel­mat eivät kuiten­kaan ole ratken­neet. Tarvi­taan niin yksi­tyi­sen kuin julki­sen sekto­rin resurs­seja, jotta perus­asiat, kuten lääkä­rille pääsy, saadaan kuntoon. Sote-uudis­­tuk­­sen myötä tilanne Uudel­la­maalla on hankala. Siksi olen lähte­nyt Kokoo­muk­sen ehdok­kaaksi.

Lahjoita

65

Jarno Limnéll

Kyberturvallisuuden työelämäprofessori, sotatieteiden tohtori, kaupungin- ja aluevaltuutettu

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen kolmen lapsen isä ja avio­mies Espoosta. Olen työs­ken­nel­lyt turval­li­suus­po­li­tii­kan ja turval­li­suu­den sekä tekno­lo­gian, opet­ta­mi­sen ja ihmis­ten parissa yli 25 vuotta: upsee­rina puolus­tus­voi­missa, johto­teh­tä­vissä liike-elämässä ja profes­so­rina yliopis­tossa. Keskei­sin oppini on ollut, että yhdessä päät­tä­väi­sesti toimi­malla kaikki on mahdol­lista. Koulu­tuk­sel­tani on Sota­tie­tei­den tohtori, Valtio­tie­tei­den mais­teri ja Upseeri (majuri evp.). Poli­tii­kan pitää tuoda suoma­lai­set yhteen ja luoda toivoa tule­vaan. Olen vaalien turval­li­sin valinta. #turval­li­ses­tiyh­dessä

Lahjoita

66

Satu Hannele Lindgren

Lehtori, sairaanhoitaja YAMK

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Hyvin­vointi on Suomen sydän, se täytyy käyn­nis­tää uudel­leen. On elvy­tyk­sen aika. Olen kahden lapsen äiti, vaimo, lehtori ja luot­ta­mus­hen­kilö Myrs­ky­lästä. Koulu­tuk­sel­tani olen sairaan­hoi­taja YAMK, suun­tau­tu­mis­vaih­toeh­tona sosi­aali- ja tervey­sa­lan kehit­tä­mi­nen ja johta­mi­nen. Opis­ke­len tällä hetkellä työni ohella kriisi- ja poik­keus­o­lo­jen asian­tun­ti­jaksi. Keskei­sem­piä luot­ta­mus­teh­tä­viäni: Myrs­ky­län kunnan­hal­li­tuk­sen vara­pu­heen­joh­taja, sivis­­tys-ja hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­nan puheen­joh­taja, Itä-Uuden­­maan varau­­tu­­mi­­nen- ja turval­li­suus­lau­ta­kun­nan puheen­joh­taja.

Lahjoita

67

Kai Lintunen

Juristi-ekonomi

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 46-vuotias juristi-ekonomi Espoon Leppä­vaa­rasta ja kahden lapsen isä. Lupaus parem­masta yhteis­kun­nasta lapsil­lemme pitää voida myös lunas­taa, siksi myös jalka­pal­lo­val­men­taja. Haluan korjata Suomen talous­moot­to­rin ihan hyvin­voin­ti­val­tion­kin pelas­ta­mi­seksi. Panos­te­taan koulu­tuk­seen ja inves­toin­tei­hin. Katkais­taan velkaan­­tu­­mis- ja kurjis­tu­mis­kierre luomalla työtä ja yrit­tä­jyyttä. 10 v. koke­muk­sel­lani poli­tii­kasta ja 20 v. koke­muk­sel­lani suoma­lai­sen elin­kei­noe­lä­män huipulta olen juuri oikea henkilö tähän hommaan. Turval­li­suus syntyy ennen kaik­kea siitä, että Suomella on toimiva talous.

Lahjoita

68

Sari Multala

Kansanedustaja, ekonomi

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Hyvin­vointi tehdään työllä, yrit­tä­jyy­dellä ja osaa­mi­sella. Olen toisen kauden kansan­edus­taja, ekonomi, kaupun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­taja, urhei­lu­vai­kut­taja ja äiti. Polii­ti­kassa tehtä­vämme on jättää Suomi entistä parem­pana lapsil­lemme ja heidän lapsil­leen. Tällä vaali­kau­della olen pääs­syt edus­kun­nassa koulu­tus­tani vastaa­vaan tehtä­vään valtio­va­rain­va­lio­kun­nan jäse­nenä. Seuraa­valla vaali­kau­della talou­den osaa­mista tarvi­taan, sillä valtion velkaan­tu­mi­nen on taitet­tava. Saan voimani arkeen luon­nosta, perheen ja ystä­vien kanssa viete­tystä ajasta sekä liikun­nasta ja ulkoi­lusta.

Lahjoita

69

Kai Mykkänen

Kansanedustaja, ekonomisti

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 43-vuotias kahden lapsen isä Espoosta. Vaikut­ta­mi­sen haluni lähtee ennen kaik­kea tunteesta, että meidän tärkein vastuumme on, millai­sessa kunnossa jätämme yhteis­kun­tamme ja ympä­ris­tömme lapsil­lemme. Emme saa elää lastemme piik­kiin oli kyse valtion­ve­lasta tai ilmas­tosta. Olen taus­tal­tani ekono­misti. Toimin nykyi­sin kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jana. Kampan­jani ytimessä ovat talou­den ja turval­li­suu­den haas­tei­siin vastaa­mi­nen. On oikea aika katkaista Suomen velka­kierre, pysäyt­tää Venäjä Ukrai­nassa ja katu­jen­git omilla koti­kul­mil­lamme sekä tehdä Suomesta puhtaan ener­gian suur­valta.

Lahjoita

70

Martin Paasi

Talousasiantuntija, ekonomi, CEFA

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen rahoi­tusa­lan moniot­te­lija, Nord­net Pankin talous­asian­tun­tija, #raha­­podi-isäntä ja Suomen Ekono­mien halli­tuk­sen puheen­joh­taja. Poli­tiikka on minulle toimin­ta­kent­tänä uusi, talous ei. Maamme tarvit­see suun­nan­muu­tok­sen ja uskon, että minulla on tähän muutos­työ­hön annet­ta­vaa. Ajatus­teni, kuten talous­kas­vun ytimessä on tuot­ta­vuu­den kasvu, valtiolle kuulu­mat­to­man teke­mi­sen leik­kaa­mi­nen, sekä tehos­ta­mi­nen. Kun talous on kunnossa, muut­kin asiat saadaan kuntoon. Avaan teemoja ja ajatuk­siani tarkem­min netti­si­vuil­lani (martinpaasi.fi), käy luke­massa lisää ja kerro mitä mieltä olet!

Lahjoita

71

Mikko Piirtola

Asianajaja, varatuomari

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 61 -vuotias asia­na­jaja, partio­lai­nen ja luon­nossa viih­tyvä isä, tolkun mark­ki­na­ta­lou­den ja yksi­lön­va­pau­den kannat­taja. Käytän maalais­jär­keä, hallit­sen lain­sää­dän­nön ja talou­den­pi­don koko­nai­suu­det, olen posi­tii­vi­nen, vahvan yhteis­työn kannat­taja. Arvoina luot­ta­mus, oikeu­den­mu­kai­suus, hyvän­tah­toi­suus ja toisista välit­tä­mi­nen. Toimin Länsi-Uuden­­maan hyvin­voin­tia­lu­een valtuus­tossa ja halli­tuk­sessa, Uuden­maan maakun­ta­hal­li­tuk­sessa ja HUS halli­tuk­sessa. Tunnen Uuden­maan alueen erikois­sai­raan­hoi­don ja Sote -sekto­rin lain­sää­dän­nön ja talou­den tarpeet. Päämää­rä­näni on hyvin­voiva yhteis­kunta.

Lahjoita

72

Leevi Pursiainen

Yrittäjä

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen Vihdin kunnan­hal­li­tuk­sen pj ja n. 50 henki­löä työl­lis­tävä monia­lay­rit­täjä. Olen kehys­kun­nassa asuva aktii­vi­nen ja osal­lis­tuva päät­täjä, joka haluaa kehit­tää ja edis­tää yhtei­siä asioita. Yli 30 yrit­tä­jä­vuo­den kautta tiedän, mitä talous- ja tulos­vas­tuul­li­nen päätös­ten­teko tarvit­see. Yrit­tä­jä­jär­jes­tön pj:na 16-vuotta toimi­neena tunnen myös laajem­min sekto­rin ja sen tarpeet, jotka luovat hyvin­voin­tia. Teemo­jani ovat yrit­tä­jyys ja työl­lis­tä­mi­nen. Perus­a­ja­tuk­seni on, että sekä valtion lain­sää­dän­nön että kuntien toimin­nan tulok­sena tulee saada vahvis­tet­tua yrit­tä­mi­sen ja työl­li­syy­den kautta tulo­poh­jaa niin, että talou­den sopeut­ta­mi­sen tarve vähe­nee. Enem­män tehok­kuutta päätök­sen­te­koon, tulosta ei tule puhu­malla, vaan teke­mällä ja siten hyvin­vointi kasvaa. Olen perheel­li­nen maan­puo­lus­tus­hen­ki­nen reser­­vin- ja YK:n vääpeli. Harras­tan luon­nossa liik­ku­mista ja kult­tuu­ria sekä talkoo­toi­min­taa yhtei­seksi hyväksi. Haluan, että huomi­sen Suomi on edel­leen vastuul­li­nen ja turval­li­nen.

Lahjoita

73

Susanne Päivärinta

Toimittaja, yhteiskuntatieteiden maisteri

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen toimit­taja, äiti ja yhteis­kun­ta­tie­tei­den mais­teri Espoosta. Tinki­mät­tö­mänä fakto­jen kaiva­jana ja asioi­hin pereh­ty­vänä toimit­ta­jana olen nosta­nut esiin yhteis­kun­nal­li­sia epäkoh­tia ja myös paljas­ta­nut niitä. Yli 25 vuotta kestä­neen toimit­ta­jan urani aikana olen saanut paljon avun­pyyn­töjä liit­tyen mm. oikeus­tais­te­lui­hin, hoito­vir­hei­siin ja viran­omais­ten laimin­lyön­tei­hin. Pelkkä asioi­den esiin nosta­mi­nen ei enää minulle riitä. Nyt on aika tehdä enem­män. Suomen hyvin­voin­nin pohja on rapau­tu­massa. Syyt ovat olleet pitkään tiedossa. Nyt palve­lu­jen tuot­ta­mi­nen, raho­jen riit­tä­mi­nen ja henki­lö­kun­nan saata­vuus on yhä vaikeam­paa. Suomen talous on saatava kestä­välle pohjalle. Hyvin­voin­ti­val­tion elinehto on menes­ty­vät yrityk­set sekä korkea työl­li­syys. Vain siten voimme rahoit­taa hoivan, turvan ja pitää huolta kaike­ni­käi­sistä. Äitinä haluan kääriä hihat ennen kaik­kea tule­vai­suu­den puolesta. Nyt on panos­tet­tava varhais­kas­va­tuk­seen ja koulu­tuk­seen! Näen Suomen, jossa on valta­vasti mahdol­li­suuk­sia.

Lahjoita

74

Maarit Raja-Aho

TtM, terveydenhoitaja/sairaanhoitaja AMK, terveysalan opettaja, aluehallituksen puheenjohtaja

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen pitkän linjan tervey­sa­lan ammat­ti­lai­nen. Koulu­tuk­seni on terveys­tie­tei­den mais­teri (pääaine geron­to­lo­gia), tervey­sa­lan opet­taja, opetus­hal­lin­non tutkinto ja terveydenhoitaja/​​sairaanhoitaja AMK. Alalta on 25 vuoden koke­mus sairaan­hoi­ta­jan ja tervey­den­hoi­ta­jan tehtä­vistä lääkea­lan mark­­ki­­nointi- ja asian­tun­ti­ja­teh­tä­viin, sieltä palve­lu­ta­lon ja koti­hoi­don esihen­ki­lö­töi­den kautta lähi­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sen opet­ta­jaksi. Alue­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jan tehtä­vässä hyödyn­nän moni­puo­lista osaa­mis­tani. Olen toisen kauden kaupun­gin­val­tuu­tettu. Harras­tan moni­puo­li­sesti liikun­taa, rakkain laji ratsas­tus.

Lahjoita

75

Sakari Rokkanen

Ekonomisti, VTM, valtuustoryhmän pj.

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen ekono­misti ja kokoo­muk­sen talous­ver­kos­ton puheen­joh­taja. Suomi tarvit­see suun­nan­muu­tok­sen – meno­jen prio­ri­soin­tia ja uudis­tuk­sia, joilla saadaan kestä­vää kasvua ja velkaan­tu­mi­nen loppu­maan. Analy­soin työk­seni taloutta ja asun­to­mark­ki­noita Suomen Vuokra­nan­ta­jilla. Aiem­min työs­ken­te­lin edus­kun­nassa talous­asian­tun­ti­jana. Toimin valtuus­to­ryh­män puheen­joh­ta­jana ja alue­val­tuu­tet­tuna. Koke­musta valtuus­tosta on kerty­nyt jo vuosi­kym­me­nen verran. Olen sini­vih­reä libe­raali, jolle vastuul­li­suus sekä talous- että ilmas­to­asioissa, vapaus ja mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo ovat tärkeitä arvoja.

Lahjoita

76

Virpi Räty

Konsultoiva erityisopettaja, kunta- ja aluevaltuutettu

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 57-vuotias 3 aikui­sen lapsen äiti. Koulu­tuk­sel­tani olen kasva­tus­tie­teen mais­teri ja työs­ken­te­len konsul­toi­vana erityi­so­pet­ta­jana alakou­luissa. Kun haluan irti arjesta, käyn vesi­juok­se­massa ja teen puutar­ha­töitä. Rentou­dun kult­tuu­rin ja tans­si­mi­sen äärellä. Minulla on vahva koke­mus ja osaa­mi­nen kunnal­li­sesta sekä soten päätök­sen­teosta. Olen ollut myös Uuden­maan maakun­ta­val­tuus­tossa sekä vaikut­ta­massa KUUMA:n johto­kun­nassa. Pidän tärkeänä olla mukana MAL-suun­­ni­­tel­­mien (Maan­käyttö, asumi­nen ja liikenne) teke­mi­sessä. Haluan olla aktii­vi­sesti suun­nit­te­le­massa ja vaikut­ta­massa sivis­tys­toi­mia­lan kehit­tä­mi­seen ja rahoi­tuk­sen kohden­ta­mi­seen. Kansan­edus­ta­juu­den lisäksi tavoit­te­len sivis­tys­va­lio­kun­nan jäse­nyyttä. Mieles­täni työn teke­mi­nen ja työn teet­tä­mi­nen pitää olla aina kannat­ta­vaa: Työn teke­mi­sestä ei voi rangaista ja kannus­tin­lou­kut pitää purkaa. Juuri tässä ajassa on tärkeä pohtia tule­vai­suu­den sote-palve­­luita ja miten saada rahoi­tus riit­tä­mään palve­lui­den takaa­mi­seen.

Lahjoita

77

Anna Sahiluoma

Aluevaltuutettu, Asiantuntija

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 38-vuotias kolmen lapsen äiti Kirk­ko­num­melta. Koulu­tuk­sel­tani olen ympä­ris­tö­eko­no­misti (MMM). Työs­ken­te­len asian­tun­ti­jana Moti­valla ener­­gia- ja ilmas­to­asioi­den parissa. Vaiku­tan Länsi-uuden­­maan hyvin­voin­tia­lu­een valtuus­tossa ja halli­tuk­sessa sekä Kirk­ko­num­men kunnan­val­tuus­tossa ja -halli­tuk­sessa. Minulle on tärkeä mahdol­lis­taa hyvän elämän edel­ly­tyk­set myös tule­ville suku­pol­ville. Talous on saatava tasa­pai­noon. Työn­teon ja yrit­tä­mi­sen on oltava kannat­ta­vaa. Lisäksi haluan varmis­taa kohtuu­hin­tai­sen ener­gian, riit­tä­vän omava­rai­suu­den sekä kustan­nus­te­hok­kaan siir­ty­män kohti vähä­hii­li­syyttä

Lahjoita

78

Tere Sammallahti

Yksikönpäällikkö, aluevaltuutettu

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Suoma­lai­set maksa­vat jo riit­tä­västi veroja, liian moni raken­ne­uu­dis­tus on vielä teke­mättä, eikä Suomen julki­sen talou­den kestä­vyys­va­jetta voi korjata velkaan­tu­malla lisää. Jos olet samaa mieltä, meillä on varmasti yhtei­sym­mär­rys monesta muus­ta­kin asiasta. Olen insi­nööri (YAMK), Kokoo­muk­sen oikea laita­hyök­kääjä sekä valtuu­tettu niin Länsi-Uuden­­maan hyvin­voin­tia­lu­eella kuin Espoos­sa­kin. Tavoit­teeni on, että yhä useampi suoma­lai­nen voi elät­tää itsensä ja perheensä omalla työl­lään, turval­li­sesti ja vapaana.

Lahjoita

79

Pekka Toveri

kenraalimajuri (evp)

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 61 v. tuusu­la­lai­nen kenraa­li­ma­juri (evp). Yli 35 vuoden uraan Puolus­tus­voi­missa kuului palvelu koulut­ta­jana ja komen­ta­jana kahdessa joukko-osas­­tossa, krii­­sin­­hal­­linta-, yhtey­­sup­­seeri- ja puolus­tus­asia­mies­teh­tä­viä useissa maissa sekä opera­tii­vista ja stra­te­gista suun­nit­te­lua Pääe­si­kun­nassa. Pääe­si­kun­nan tiedus­te­lu­pääl­li­kön tehtä­västä jäin reser­viin 2020.Turvallisuustilanne on viime vuosina muut­tu­nut huonom­maksi. Uhat ovat laaja-alai­­sia, Venä­jän pitkä­ai­kai­sesta uhasta sisäi­sen turval­li­suu­den haas­tei­siin. Monet uhat, joita maan­puo­lus­tusta suun­ni­tel­taessa pohdimme, ovat toteu­tu­neet. Uhkiin vastaa­mi­seksi puolus­tus on oltava kunnossa. Samalla pitää huoleh­tia yksi­lön turval­li­suu­desta takaa­malla mm. polii­sin ja oikeus­lai­tok­sen resurs­sit. Unoh­ta­matta sitä, että Suomen pitää olla yhteis­kunta, joka on kaikille puolus­ta­mi­sen arvoi­nen. Uskon, että moni­puo­li­nen turval­­li­­suus- ja puolus­tus­po­liit­ti­nen koke­muk­seni ja osaa­mi­seni ovat parhai­ten hyödyksi palve­le­malla Suomea kansan­edus­ta­jana.

Lahjoita

80

Binga Tupamäki

Lakimies, kaupunginvaltuutettu

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen Binga Tupa­mäki, 24-vuotias oikeus­tie­teen mais­teri. Olen työs­ken­nel­lyt asian­ajo­toi­mis­toissa kilpai­luoi­keu­den ja liike­ju­ri­dii­kan parissa sekä opis­ke­len vapaa-ajalla filo­so­fiaa Helsin­gin yliopis­tossa. Toimin myös kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna Kauniai­sissa. Poliit­ti­selta suun­tau­tu­mi­selta olen mark­ki­na­li­be­raali realisti, joka haluaa pitää valtion määräys­val­lan tiukasti kurissa. Olen ehdolla, koska päätök­sen­te­ki­jöi­den jouk­koon tarvi­taan ihmi­siä, jotka vahti­vat, ettei vallan keskit­tä­mi­nen julki­selle sekto­rille tule kasva­maan. Siinä yksi­löi­den ainut­laa­tui­suus jäisi helposti jalkoi­hin.

Lahjoita

81

Emma-Stina Vehmanen

KTM, VTM, yrittäjäjärjestön asiantuntija

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 30-vuotias espoo­lai­nen kaupun­gin­val­tuu­tettu ja alue­val­tuu­tettu. Työko­ke­muk­seni on yhdis­telmä poli­tiik­kaa ja bisnestä: tällä hetkellä työs­ken­te­len Suomen Yrit­tä­jissä ja aiem­min olen toimi­nut mm. ison konsult­ti­ta­lon johta­vana neuvo­nan­ta­jana. Tärkein poliit­ti­nen tavoit­teeni on, että velkaan­tu­mi­nen pitää saada kuriin ja verot alas. Tarvit­semme lisää mark­ki­na­ta­loutta ja vähem­män byro­kra­tiaa. Lapsista ja nuorista on pidet­tävä huolta eikä perhe­tausta saa määrit­tää kenen­kään mahdol­li­suuk­sia pärjätä elämässä ja toteut­taa unel­mi­aan. Huip­pu­luo­kan koulu­tuk­sella ja tutki­muk­sella Suomi menes­tyy.

Lahjoita

82

Heikki Vestman

Kansanedustaja, energiajuristi

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen Uuden­maan kansan­edus­taja, ener­gia­ju­risti ja perhee­nisä. Olen oikeis­to­lai­nen realisti, päät­tä­jänä aikaan­saava ja koke­nut. Järjen käyttö on pääasia. Edus­kun­nassa vaiku­tan perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­ta­jana. Toimin Itä-Uuden­­maan alue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jana ja 19. vuotta valtuu­tet­tuna Sipoossa. Haluan, että työ ja yrit­tä­mi­nen kannat­ta­vat aina ja että vero­tusta alen­ne­taan. Suoma­lais­ten arjen kustan­nus­ten, kuten sähkön hinnan nousu on laitet­tava kuriin. Suomessa parhaansa yrit­tä­välle on käytävä hyvin. Haluan, että valtion velkaan­tu­mi­nen pysäy­te­tään ja että veron­mak­sa­jien rahoja hoide­taan vastuul­li­sesti. Julki­set menot on laitet­tava tärkeys­jär­jes­tyk­seen. Haluan, että isän­maan turval­li­suutta vahvis­te­taan. Katu­jen­geille on pistet­tävä stoppi, ja oikeus­val­tioon panos­tet­tava. Nato-Suomi on raken­net­tava omaan uskot­ta­vaan puolus­tuk­seen noja­ten. Haluan, että perheitä arvos­te­taan ja että jokai­nen lapsi saa käydä kannus­ta­vaa koulua. Perus­kou­lussa on palat­tava perus­asioi­hin.

Lahjoita

83

Henrik Vuornos

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen Henrik Vuor­nos, 29-vuotias perhee­nisä Espoosta. Työs­ken­te­len Espoon kaupun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jana. Koulu­tuk­sel­tani olen lähes valmis ekono­misti Helsin­gin yliopis­tosta. Olen ehdolla edus­kun­taan kevään 2023 vaaleissa. Olen kohtuul­li­sen oikealla. Kohtuul­li­suus tarkoit­taa minulle sitä, että tule­vai­suus asete­taan aina etusi­jalle. Suoma­lai­seen mielen­mai­se­maan on aina kuulu­nut se, että tänään toimi­taan, jotta huomenna asiat olisi­vat parem­min. Lapsille ja nuorille ei voi jättää ylivel­kaan­tu­nutta taloutta, muttei myös­kään elin­kel­vo­tonta ympä­ris­töä tai ilmas­toa.

Lahjoita

Skip to content