Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Savo-Karja­lan edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat

Nyt on oikea aika kään­tää Suomen talous nousuun. Me kokoo­muk­sessa haluamme, että suoma­lai­silla jää rahaa unel­mien­kin toteut­ta­mi­seen. Ennak­ko­ää­nes­tys on koti­maassa 22.–28.3.2023. Vaali­päivä on sunnun­taina 2.4.2023. Muista äänes­tää!

2

Markku Eestilä

Kansanedustaja, eläinlääkäri

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen kolman­nen kauden kansan­edus­taja Savo-Karja­­lan vaali­pii­ristä. Koulu­tuk­sel­tani olen eläin­lää­ke­tie­teen lisen­si­aatti. Minulla on moni­puo­li­nen koke­mus, verkos­tot ovat kunnossa ja pereh­dyn asioi­hin huolel­li­sesti. Olen edel­leen moti­voi­tu­nut sekä kiin­nos­tu­nut ihmi­sistä ja asioista. Suhteet muiden puoluei­den kansan­edus­ta­jiin ja minis­te­rei­hin ovat hyvät ja mutkat­to­mat. Pystyn ajamaan ja perus­te­le­maan asioita kuin asioita, mutta erityistä osaa­mista minulle on kerty­nyt ener­gia­po­li­tii­kasta, liiken­ne­asioista sekä maa- ja metsä­ta­lou­desta. Koulu­tuk­seni takia ymmär­rän hyvin tervey­den­huol­lon haas­teita.

Lahjoita

3

Joel Elmaci

Politiikan ja viestinnän suunnittelija

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Hei, olen varkau­te­lai­nen kaupun­gin­val­tuu­tettu sekä töik­seni poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­lija. Olen ehdolla toista kertaa edus­kun­ta­vaa­leissa Savo-Karja­­lan piirissä. Minulle tärkeää on pitää huolta hyvin­voin­ti­val­tiosta, joka on pitä­nyt huolta minusta. Tule­vai­suus tarvit­see vastuun­kan­ta­jia ja tähän tehtä­vään olen valmis.

Lahjoita

4

Timo Elo

Toimitusjohtaja, varakansanedustaja

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Nyt on oikea aika pitää Itä-Suomen puolta. Olen vara­kan­san­edus­taja, Suomen Kori­pal­lo­lii­ton puheen­joh­taja, media-alan yhtiön toimi­tus­joh­taja ja kahden teini-ikäi­­sen pojan isä. Olen toimi­nut monissa tehtä­vissä poli­tii­kan ja urhei­lun parissa sekä valta­kun­nal­li­sissa järjes­töissä koko aikui­si­käni. Tunnen Suomen päät­tä­jät ja asioi­den valmis­te­li­jat. Menes­ty­mi­nen vaatii taitoa, koke­musta ja jouk­kue­pe­liä. Turval­li­suus, vahva talous ja hyvin­voi­vat ihmi­set takaa­vat Itä-Suomen menes­tyk­sen jatkos­sa­kin.

Lahjoita

5

Kati Hynninen

Asiakkuusjohtaja

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

IHMISEN edus­taja. HYVINVOINNIN puolus­taja - Koko­Kan­san­Kati. Itäi­sen Suomen edun­val­von­nan tehos­ta­mi­nen innosti minut lähte­mään mukaan ehdolle edus­kun­ta­vaa­lei­hin. Olen ollut mukana poliit­ti­sessa toimin­nassa vuodesta 2009 ja koen, että kerty­neen koke­muk­sen ja laajo­jen verkos­to­jen myötä minulla on annet­ta­vaa yhteis­ten asioi­den edis­tä­mi­sessä valta­kun­nan tasolla. Olen 41-vuotias varkau­te­lai­nen kahden teini­po­jan äiti. Toimin tällä hetkellä Varkau­den kaupun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jana, Pohjois-Savon maakun­ta­hal­li­tuk­sen jäse­nenä ja Pohjois-Savon hyvin­voin­tia­lue valtuus­ton 1.varapuheenjohtajana.

Lahjoita

6

Karita Kaita

Yrittäjä, lapsen oikeuksien lähettiläs, aluehallituksen jäsen, kaupunginvaltuutettu

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Minua voi määri­tellä monella asialla, mutta kuvaa­vin on leijo­naemo. Olen 39-vuotias yksin­huol­taja, lapsen oikeuk­sien lähet­ti­läs ja yrit­täjä. Toimin kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna, alue­hal­li­tuk­sessa, Kasva­­tus- ja koulu­tus­lau­ta­kun­nassa sekä Unice­fin Lapsiys­tä­väl­li­nen kunta -koor­di­naa­tio­ryh­mässä, jonka tehtä­vänä on lapsen oikeuk­sien jalkaut­ta­mi­nen. Toivon, että olet samaa mieltä, ettei lapsista, hyvin­voin­nista tai turval­li­suu­desta tule tinkiä. Velkaan­tu­mi­nen on nopeaa ja tarvi­taan vastuuta. Päät­tä­jillä on oltava ymmär­rystä talou­den lisäksi nyky­päi­vän haas­teista, lapsista, koulu­maa­il­masta ja sote-alalta.

Lahjoita

7

Marko Kilpi

kansanedustaja, poliisi, kirjailija

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 53-vuotias kansan­edus­taja, poliisi ja kirjai­lija. Päätee­moi­nani on turval­li­suus, terveys ja tule­vai­suus. Täysin muut­tu­neessa maail­man­ti­lan­teessa turval­li­suus nousee entistä merkit­tä­väm­pään asemaan. Turval­li­suutta on jatku­vasti kehi­tet­tävä, se työ ei tule koskaan valmiiksi. Puolus­tuk­seen Suomi on satsan­nut histo­rial­li­sen suuria varoja, mutta sisäi­nen turval­li­suus, oikeus­ketju kaut­taal­taan polii­sista vankein­hoi­toon on kroo­ni­sesti alire­surs­soitu. Sellai­nen tilanne ei voi jatkua tällai­sessa pohjois­mai­sessa, kehit­ty­neessä hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nassa.

Lahjoita

8

Anne Knaapi

Johtaja, varapääsihteeri

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen Anne Knaapi johtaja, vara­pää­sih­teeri Suomen sosi­aali- ja terveys ry SOSTEsta. Yhteis­kun­nal­li­sen koulu­tuk­sen ja ammat­ti­taus­tan pohjalta kansan­edus­ta­jaksi pyrkivä moni­paik­kai­nen vaikut­taja. Minulla on työko­ke­musta julkis­hal­lin­nosta, yrit­tä­jänä ja kansan­edus­ta­jana toimi­mi­sesta sekä työs­ken­te­lystä yksi­tyi­sellä sekto­rilla ja viimeksi sote-järjes­­tö­­ken­­tällä. Osal­li­suutta lisää­vän, uudis­tu­van demo­kra­tian asialla. Minulle tärkeitä asioita ovat talous, hyvin­vointi ja turval­li­suus. Talous ja hyvin­vointi ovat saman koli­kon kaksi puolta. Molem­mat luovat pohjaa turval­li­suu­delle.

Lahjoita

9

Kari Kulmala

Ylikonstaapeli, HM

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Asun pienessä kunnassa nimeltä Rääk­kylä. Sivii­liam­ma­til­tani olen poliisi ja toimin Itä-Suomen polii­si­lai­tok­sen liiken­ne­val­von­ta­ryh­mässä ryhmän­joh­ta­jana. Olen toimi­nut poli­tii­kassa vuodesta 2008 alkaen. Viime edus­kun­ta­kau­della toimin kansan­edus­ta­jana. Vaadin asioi­den hoidossa ehdo­tonta rehel­li­syyttä, inhi­mil­li­syyttä ja oikeu­den­mu­kai­suutta sekä itsel­täni, että muilta. Haluan, että näytämme omalla käytök­sel­lämme esimerk­kiä suvait­se­vai­suu­desta ja ihmis­ten kunnioit­ta­mi­sesta myös silloin, kun olemme heidän kans­saan eri mieltä. Se on minun arvo­jen mukaista!

Lahjoita

10

Pekka Niiranen

Toimittaja, dosentti

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 58-vuotias kuopio­lai­nen toimit­taja, naimi­sissa ja kahden lapsen isä. Olen Kuopion kaupun­gin­val­tuus­ton ja Kuopion kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen sekä Pohjois-Savon maakun­ta­val­tuu­tettu. Toimin Kuopion Paasi­­kivi-Seuran, Pohjois-Savon UKK-Seuran ja Kuopion Isän­maal­li­sen Seuran puheen­joh­ta­jana. Olen kirkol­lis­ko­kouse­dus­taja ja Kuopion hiip­pa­kun­ta­val­tuus­ton puheen­joh­taja. Olen jäse­nenä Kuopion Kalla­ve­den seura­kun­ta­neu­vos­tossa, Kuopion ev.-lut. seura­kun­tayh­ty­män yhtei­sessä kirk­ko­val­tuus­tossa ja toimin Kirkon media­sää­tiön hallin­to­neu­vos­ton puheen­joh­ta­jana. Soti­la­sar­vol­tani olen reser­vin kapteeni.

Lahjoita

11

Kari Ojala

Oikeuspsykiatrian erikoislääkäri

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Ehdok­kuu­teni kolme kanta­vaa teemaa ovat julki­sen talou­den tasa­paino, Itä-Suomen elin­voi­mai­suus ja mielen­ter­veys­po­ti­lai­den ja heidän läheis­tensä arjen suju­vuus. Olen pitkän­lin­jan tervey­den­huol­lon, tervey­den­huol­lon hallin­non ja johta­mi­sen ammat­ti­lai­nen, koulu­tuk­sel­tani psykiat­rian ja oikeus­p­sy­kiat­rian erikois­lää­käri. Pääosan työuras­tani olen työs­ken­nel­lyt Niuvan­nie­men sairaa­lassa ylilää­kä­rinä. Merkit­tä­vim­mät luot­ta­mus­teh­tä­väni ovat Pohjois-Savon hyvin­voin­tia­lu­een halli­tuk­sen vpj. ja aiem­min sairaan­hoi­to­pii­rin valtuus­ton puheen­joh­ta­juus sekä monet Siilin­jär­ven kunnan luot­ta­mus­teh­tä­vät.

Lahjoita

12

Karoliina Partanen

asianajaja, varatuomari

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen kuopio­lai­nen äiti, vara­tuo­mari ja asia­na­jaja. Toimin Pohjois-Savon alue­hal­li­tuk­sen jäse­nenä ja kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna. Työs­säni olen tottu­nut aset­ta­maan tavoit­teita ja teke­mään kovasti töitä päämies­teni eteen. Päätök­sen­te­ki­jänä haluan toimia samoin. Savo-Karjala tarvit­see vahvaa edun­val­von­taa jatku­vasti muut­tu­vassa maail­massa. Tule­vana halli­tus­kau­tena on tärkeää lait­taa Suomen talous oikealle raiteelle. Kaikki työhön kyke­ne­vät on saatava töihin. Perus­ter­vey­den­huol­lon korjaus­sarja on tehtävä nyt. Talou­den haas­teista huoli­matta koulu­tus ja lapset eivät ole asia, josta voimme sääs­tää.

Lahjoita

13

Sakari Pääkkö

Projektipäällikkö, valtiotieteiden kandidaatti

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 28-vuotias kaupun­gin­val­tuu­tettu ja alue­val­tuu­tettu Kuopiosta. Toimin myös Savo-Karja­­lan Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana ja Kuopion kaupun­ki­ra­ken­ne­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­jana. Työko­ke­musta minulla on erityi­sesti sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon asian­tun­tija tehtä­vistä suun­nit­te­li­jana vanhus- ja vammais­pal­ve­luissa ja projek­ti­pääl­lik­könä. Koulu­tuk­sel­tani olen valtio­tie­tei­den kandi­daatti kansan­ta­lous­tie­teestä ja teen loppuun mais­te­rio­pin­toja terveys­ta­lous­tie­teestä. Minulle keskei­siä arvoja poli­tii­kassa on vapaus ja vastuu sekä mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo.

Lahjoita

14

Kari Raimo Riihola

Yrittäjä, AmVt, Työfysioterapeutti

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 55-vuotias yrit­täjä Savo-Karja­­lan alueelta. Asuin paik­ka­kun­ta­nani on Iisalmi. Perhee­seeni kuuluu vaimo ja viisi aikuista lasta. Tällä hetkellä toimin iisal­me­lais­ten edus­ta­jana kaupun­gin­val­tuus­tossa ja kaupun­gin­hal­li­tuk­sen 1. vara­pu­heen­joh­ta­jana. Muita luot­ta­mus­toi­mia on jäse­nyy­det erilai­sissa julkis­ten ja yksi­tyis­ten orga­ni­saa­tioi­den halli­tuk­sissa. Tarkempi listaus luot­ta­mus­toi­mista ja kuvaus minusta löytyy netti­si­vuilta www.kaririihola.fi. ”Yhdessä enem­män” pitää paik­kansa niin perhe-elämäs­­säni kuin yrit­tä­jyy­des­sä­kin ja poli­tii­kassa. Toimi­malla yhdessä saadaan enem­män aikaan.

Lahjoita

15

Jaana Turunen

Musiikin maisteri, kulttuurialan yrittäjä

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Ekolo­gi­sesti ja sosi­aa­li­sesti vastuul­li­seen mark­ki­na­ta­lou­teen nojaava, vapau­den ja yhden­ver­tai­suu­den puolesta puhuva ehdo­kas, jolla on myös poli­tii­kan ulko­puo­lista elämän­ko­ke­musta. Tunnen kult­tuu­rin merki­tyk­sen kaikessa laajuu­des­saan. Luotan päätök­sen­teossa faktoi­hin.

Lahjoita

16

Marjo Vallius-Hyttinen

Yksikönjohtaja

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 52-vuotias johta­mi­sen ja sotea­lan ammat­ti­lai­nen. Työs­säni johdan mielen­ter­veys­kun­tou­tu­jien kotia. Minulla on kolme aikuista lasta ja yksi lapsen­lapsi. Harras­tan monen­laista kuntoi­lua, luon­nossa liik­ku­mista, leipo­mista ja kines­te­tiik­kaa. Minulle päätök­sen­teossa on tärkeää, että ihmi­nen on keskiössä. Tarvit­ta­viin palve­lui­hin on pääs­tävä ajoissa. Mahdol­lis­te­taan oppi­mi­nen kouluissa ja unoh­de­taan inkluusio. Aute­taan pieniä ja keski­suu­ria yrityk­siä menes­ty­mään. Pide­tään edel­ly­tyk­set luon­non moni­puo­li­selle käytölle. Tiever­kos­ton kunnos­sa­pito on taat­tava, jotta Suomessa on turval­lista liik­kua.

Lahjoita

Skip to content