Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Pirkan­maan edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat

Nyt on oikea aika kään­tää Suomen talous nousuun. Me kokoo­muk­sessa haluamme, että suoma­lai­silla jää rahaa unel­mien­kin toteut­ta­mi­seen. Ennak­ko­ää­nes­tys on koti­maassa 22.–28.3.2023. Vaali­päivä on sunnun­taina 2.4.2023. Muista äänes­tää!

79

Teemu Aaltonen

toimitusjohtaja, yrittäjä

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen Teemu Aalto­nen, 49-vuotias perheel­li­nen yrit­täjä itä-Tampe­­reelta. Olen asunut ja toimi­nut yrit­tä­jänä 27 vuotta Tampe­reen keskus­tassa, joten olen saanut seurata keskus­tan kehi­tystä aitio­pai­kalta. Nyky­ään asun koil­­lis-Tampe­­reella ja vapaa-aikaani vietän upeassa Teis­kossa. Mottoni on, että puhetta tarvi­taan, mutta teot merkit­se­vät. “Työ ja talous etusi­jalla Tampe­reen ja Pirkan­maan puolesta.”

Lahjoita

80

Pirjo Berg

FM, toimitusjohtaja vanhuspalvelut

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen FM Pirjo Berg Ikaa­li­sista, äiti ja isoäiti. Työs­ken­te­len vanhus­pal­ve­luissa johto­teh­tä­vissä. Toimin Kyrös­jär­ven kokoo­mus­nais­ten halli­tuk­sessa ja Pirkan­maan kokoo­mus­nais­ten piiri­hal­li­tuk­sessa. Minulle on tärkeää, että ihmi­sestä pide­tään hyvää huolta. Hyvään elämän turvaa­mi­seen tarvi­taan oikeat osaa­jat oike­aan paik­kaan. Ikäsyr­jin­nän elemen­tit on puret­tava. Osal­li­suus digi­ta­li­soi­tu­vassa yhteis­kun­nassa on turvat­tava kaike­ni­käi­sille. Välit­tä­mi­nen lisää turval­li­suu­den tunnetta ja vastuu välit­tä­mi­sen kult­tuu­rista on meillä kaikilla. Luodaan yhdessä valoisa, kestävä tule­vai­suus.

Lahjoita

81

Tommi Evilä

VEAT, valmennuspäällikkö

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Yhteis­kun­nan raken­ta­mi­nen on jouk­kue­laji. Lupaan olla luotet­tava jouk­kue­pe­laaja sekä tarvit­taessa pelin­ra­ken­taja. Tulen teke­mään kaik­keni edis­tääk­seni koko­nais­val­tai­sem­paa terveyttä, turval­li­sem­paa yhteis­kun­taa ja kestä­väm­pää taloutta.

Lahjoita

82

Jussi Haavisto

Toimitusjohtaja, rakennusinsinööri (AMK)

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Pirkan­maalla asiat etsi­vät teki­jäänsä. On arki­sia ongel­mia nuori­son opis­­kelu- ja työpaik­ko­jen järjes­tä­mi­sessä. On väyliä, jotka odot­ta­vat kunnos­tusta. On toiveita ja mahdol­li­suuk­sia, joista tahto ja taito raken­ta­vat kaikille parem­paa Pirkan­maata. Jussi pyrkii edus­ta­maan koti­maa­kun­taansa sinne, missä asioista pääte­tään – sillä tekijä ei katsele sivusta. ANNA ÄÄNESI JUSSIN HYVIIN KÄSIIN! Lisä­tie­toja löydät vaik­kapa www.jussihaavisto.fi tai somesta https://www.facebook.com/kaivurijussi/ ja aina voit tieten­kin soit­taa: 0409022752

Lahjoita

83

Sonja Hietaranta

Ylihoitaja, terveystieteiden maisteri

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen Pirkan­maa­lai­nen edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas, äiti, vaimo ja sairaan­hoi­taja. Koulu­tuk­sel­tani olen terveys­tie­tei­den mais­teri ja työs­ken­te­len ylihoi­ta­jana Tampe­reen yliopis­tol­li­sessa keskus­sai­raa­lassa. Olen työs­ken­nel­lyt julki­sessa ja yksi­tyi­sessä tervey­den­huol­lossa 25 vuotta. Tervey­den­huolto on krii­sissä. Osaa­van ja riit­tä­vän henki­lös­tön saata­vuu­den turvaa­mi­nen on koko sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den kohta­lon­ky­sy­mys. Ilman henki­lös­töä ei ole palve­luita. Päät­tä­jien pitää osal­lis­tua valin­to­jen teke­mi­seen. Vaikut­ta­vuus­tie­toa tarvi­taan päätök­sen­teon tueksi.

Lahjoita

84

Anna-Kaisa Ikonen

pormestari, YTT

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen Tampe­reen pormes­tari, Pirkan­maan hyvin­voin­tia­lu­een valtuus­ton vara­pu­heen­joh­taja, yhteis­kun­ta­tie­tei­den tohtori ja kahden lapsen äiti. Kuulun Kokoo­muk­sen puolue­joh­toon puolu­een vara­pu­heen­joh­ta­jana. Haluan tuoda valta­kun­nan päätök­sen­te­koon eteen­päin katso­vaa ja yhteis­työ­hen­kistä otetta ja laajan vaikut­ta­ja­ko­ke­muk­seni Tampe­reen johdosta, valta­kun­nan­po­li­tii­kasta ja asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä. Vaikut­ta­mi­nen on erityi­sen tärkeää nyt, kun Suomen turval­­li­­suus- ja talous­ti­lanne on vaikea ja elämme haas­ta­via aikoja. Suomen tule­vai­suus vaatii rohkeaa, tule­vai­suu­teen katso­vaa päätök­sen­te­koa.

Lahjoita

85

Aleksi Jäntti

apulaispormestari, upseeri (evp)

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen pitkälle kaljuun­tu­nut yhteis­kun­nan moniot­te­lija. Toimin nyt kuudetta vuotta apulais­por­mes­ta­rina Tampe­reella. Valmis­tut­tuani upsee­riksi työs­ken­te­lin alkuun virka­mie­henä puolus­tus­voi­missa. Kansain­vä­listä työko­ke­musta minulla on Naton KFOR-operaa­­tiosta. Olen toimi­nut yrit­tä­jänä raken­nusa­lalla sekä palkol­li­sena henki­lös­tö­pal­ve­lua­lalla. Kolman­nen sekto­rin koke­mus tulee urhei­luseu­ra­työstä ja kokoo­musyh­dis­tyk­sistä. Olen Pirkan­maan Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja ja Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tuk­sen jäsen. Minulla on kolme 13-25-vuotiasta lasta. Tiedän siis myös, millaista elämää neljäs sektori elää.

Lahjoita

86

Antti Järvensivu

Järjestökoordinaattori

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen Antti Järven­sivu. 22-vuotias ylöjär­ve­läi­nen oikeis­to­lai­nen ja Pirkan­maan oikeis­to­lai­sin ehdo­kas. Liityin puolu­ee­seen kuusi vuotta sitten 2017 kun kiin­nos­tuk­seni yhteis­kun­nal­lista vaikut­ta­mista kohtaan kasvoi merkit­tä­västi lukiossa. Toimin tällä hetkellä kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna Ylöjär­vellä, kasva­­tus- ja opetus­lau­ta­kun­nan vara­pu­heen­joh­ta­jana, Kokoo­muk­sen Ylöjär­ven Kunnal­lis­jär­jes­tön puheen­joh­ta­jana sekä Pirkan­maan Kokoo­muk­sen piiri­hal­li­tuk­sessa. Työs­ken­te­len Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liitossa järjes­tö­koor­di­naat­to­rina. Töissä pääsen aitio­pai­kalta seuraa­maan päivän poli­tii­kan teke­mistä ja olemaan vahvasti vaikut­ta­massa niin Kokoo­mus­nuor­ten kuin emopuo­lu­een­kin arkeen. Valmis­tuin Ylöjär­ven lukiosta yrit­tä­jyys­lin­jalta 2020 ja nykyi­sin opis­ke­len liike­ta­loutta Tampe­reen ammat­ti­kor­kea­kou­lussa.

Lahjoita

87

Jari Kinnunen

kansanedustaja, rikosylikomisario, HTM

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Tinki­mät­tö­mästi lain, oikeu­den­mu­kai­suu­den ja yhden­ver­tai­suu­den puolesta. Ennal­taes­tä­mi­nen on edul­li­sinta. Satsa­taan nuoriin perhei­siin, lapsiin ja nuoriin ajoissa. Velka on veli otet­taessa, veljen­poika makset­taessa.

Lahjoita

88

Pauli Kiuru

Kansanedustaja, FM, MBA

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Koulu­tuk­seni (FM, MBA), koke­muk­seni ja verkos­toni anta­vat hyvät edel­ly­tyk­set kansan­edus­ta­juu­delle myös vuoden 2023 edus­kun­ta­vaa­leissa. Koke­musta edus­kun­nasta on sopi­vasti eli vuodesta 2011 lähtien. Moti­vaa­tiota ja kuntoa riit­tää. Hallit­sen ajan­käyt­töni. Olen edus­kun­nassa paikalla säntil­li­sesti ilman pois­sao­loja. Vastaan saamiini vies­tei­hin. Haluan vaikut­taa ja uskon Pirkan­maan ja Suomen tule­vai­suu­teen. Poli­tiikka on kestä­vyys­laji. Tarvit­semme liikettä, sisua ja toivoa.

Lahjoita

89

Ida Leino

kasvatustieteen maisteri, Kokoomusnuorten puheenjohtaja

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen Ida Leino, 29-vuotias kasva­tus­tie­teen mais­teri. Olen Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­taja, Tampe­reen kaupun­gin­val­tuu­tettu, Pirkan­maan alue­val­tuu­tettu ja ehdolla edus­kun­taan Pirkan­maalta. Tule­vai­suus pitää tehdä tänään. Suomi tarvit­see uuden suun­nan ja vahvan vision tule­vai­suu­desta. Asioi­den muut­ta­mi­nen vaatii rohkeutta ja olen siihen valmis. Julkista taloutta on tule­villa halli­tus­kausilla sopeu­tet­tava, työl­li­syy­sas­tetta nostet­tava, ihmis­ten hyvin­voin­nista on huoleh­dit­tava sekä varmis­taa, että päätök­set tehdään sosi­aa­li­sesti, ekolo­gi­sesti ja talou­del­li­sesti kestä­västi.

Lahjoita

90

Sebastian Lohja

Vanhempi konstaapeli / Opiskelija

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Arjen turval­li­suus merkit­see sitä, että voit huoletta askel­taa elin­voi­maa sykki­vän maakun­tamme kaduilla. Samalla se vahvis­taa luot­ta­mus­tasi yhteis­kun­nan apuun kaikissa olosuh­teissa. Sinun turval­li­suu­tesi on minulle sydä­men asia, mistä en ole valmis tinki­mään tuumaa­kaan. Meidän nuoremme ovat huomi­sen vastuun­kan­ta­jia. Heidän tule­vai­suu­tensa raken­ne­taan tämän päivän teoilla - ei puheilla tai koru­lauseilla. Menes­tyk­sel­li­sen Pirkan­maan tiekart­toja tulee maalata inno­va­tii­vi­sin vedoin. Nyt vaadi­taan rohkeita visioita, sillä niistä synty­vät tule­vai­suu­den raken­nus­pa­li­kat.

Lahjoita

91

Pia Nordström

Kirurgiylilääkäri, MBA

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Tervey­den­huolto on rikki ja meidän tulee korjata se. Ylilää­kä­rin koke­muk­sella: Minulla on yli 30 vuoden koke­mus työstä tervey­den­huol­lossa. Olen kirurgi, ylilää­käri (LT, MBA) ja olen toimi­nut vuodesta 2017 mm. sosi­aali- ja terveys­lau­ta­kun­nassa, YTHS:ssa sekä Tampe­reen Infrassa. Tarvit­semme päätök­sen­te­koon tervey­den­huol­lon vank­ku­ma­tonta osaa­mista, jota minulla on. Kirur­gin tark­kuu­della: Lääkä­rinä keski­tyn aina ihmi­seen. Tätä paino­tan edus­kun­nassa. Tutki­jan kiin­nos­tuk­sella: Palve­lui­den tulee olla saavu­tet­ta­via ja ihmis­lä­hei­siä. Pääl­lek­käi­syyk­siä tulee karsia. Näin luodaan hyvin­voin­nin takuu.

Lahjoita

92

Olli Salmi

yrittäjä

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Yrit­tä­jänä 37 vuotta, poliit­ti­nen tausta yrit­tä­jä­po­li­tii­kan saralta, Suomen yrit­tä­jien halli­tus 15 vuotta, Pirkan­maan yrit­tä­jien halli­tus 20 vuotta, Virtain yrit­tä­jien halli­tus 24 vuotta, pj 11 vuotta, sitä kautta saanut olla mukana valta­kun­nan­po­li­tii­kan näkö­ala­pai­kalla, yritys myyty, asun koti­ti­lalla jossa pieni­muo­toista maa- ja metsä­ta­loutta.

Lahjoita

93

Arto Satonen

Kansanedustaja, opettaja, yrittäjä

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen viiden­nen kauden kansan­edus­taja Sasta­ma­lasta. Ennen edus­kun­tau­raa olen työs­ken­nel­lyt kansan­ta­lous­tie­teen opet­ta­jana ja gril­liy­rit­tä­jänä. Koulu­tuk­sel­tani olen yhteis­kun­ta­tie­tei­den mais­teri. Edus­kun­nassa olen toimi­nut mm. vara­pu­he­mie­henä, suuren valio­kun­nan puheen­joh­ta­jana ja edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jana. Minulle tärkeitä asioita ovat työ, yrit­tä­jyys, turval­li­suus ja vastuul­li­nen talou­den­pito. Omassa elämässä lähei­seksi ovat tulleet omais­hoi­ta­juus ja urhei­luseu­ro­jen vapaa­eh­tois­työ nuor­ten parissa. Haluan toimia aktii­vi­sena edun­val­vo­jana koko Pirkan­maan puolesta, maaseu­tua unoh­ta­matta.

Lahjoita

94

Jocka Träskbäck

yrittäjä

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen lähes 30 vuotta yrit­tä­jänä toimi­nut perhee­nisä, alue­val­tuu­tettu ja kunnan­val­tuus­ton puheen­joh­taja. Työuralla olen toimi­nut kaupan kassalla, DJ:nä ja juon­ta­jana, artis­tina, mark­ki­noin­ti­pääl­lik­könä, matkaop­paana sekä toimit­ta­jana lehdissä, radiossa ja tele­vi­siossa. Nykyi­sin olen mukana useissa yrityk­sissä, joista osa star­tu­peja. Minut valit­tiin vuoden yrit­tä­jäksi 2011 ja sain Yrit­tä­jien kultai­sen ristin 2016. Lisä­tie­toja verkossa www.jocka.fi.

Lahjoita

95

Saana Vahvelainen

luokanopettaja, YTM

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Opet­ta­jana ja pien­ten lasten äitinä kasva­tus ja koulu­tus ovat erityi­sen lähellä sydän­täni. Päätök­sen­teossa minua ohjaa vastuu yhteis­kun­nasta ja ympä­ris­töstä, jonka jätämme lapsil­lemme. Katse on kään­net­tävä tule­vai­suu­teen, koska se tehdään tänään. Jatku­vasti lisään­ty­vän velan sijaan tarvit­semme kestä­vää kasvua. Olen valmis teke­mään työtä, koska vain vastuul­li­sesti hoidettu julki­nen talous turvaa laaduk­kaat palve­lut, maail­man parhaan koulun, puhtaan luon­non, heikoim­masta huoleh­ti­mi­sen ja Suomen turval­li­suu­den. Lupaan viedä edus­kun­taan muka­nani rohkeutta, vastuun­kan­toa ja tule­vai­suu­de­nus­koa.

Lahjoita

96

Sofia Vikman

kansanedustaja, yhteiskuntatieteiden maisteri

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen tampe­re­lai­nen kolman­nen kauden kansan­edus­taja, Tampe­reen kaupun­gin­val­tuu­tettu, Pirkan­maan alue­val­tuu­tettu ja maakun­ta­val­tuus­ton puheen­joh­taja. Tavoit­te­len innos­tu­neena jatko­kautta kansan­edus­ta­jana. Tahdon vaikut­taa, koska väli­tän. Uskon, että koke­mus ja osaa­mi­nen ovat nyt tarpeen. Kansan­edus­ta­juus on vaati­vaa ammat­ti­työtä, joka vaatii erityis­osaa­mista. Elämme talou­den ja turval­li­suu­den osalta poik­keuk­sel­li­sen haas­ta­via aikoja. Se moti­voi enti­ses­tään teke­mään työtä Suomen ja Pirkan­maan puolesta. Olen varma, että Suomi pärjää ja menes­tyy, kunhan teemme oikeita asioita.

Lahjoita

97

Katri Virkkunen

lakimies, varatuomari

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen Puolus­tus­voi­mien laki­mies ja vara­tuo­mari. Turval­li­suus on työni ja sydä­men asia. Olin päät­tä­mässä Suomen histo­rian suurim­masta puolus­tus­tar­vi­ke­han­kin­nasta, F35 -hävit­tä­jistä. Puolus­tus­voi­mien palve­luk­sessa minulle on muodos­tu­nut vahva osaa­mi­nen turval­li­suu­desta. Vara­tuo­ma­rina olen koulu­tettu päätös­ten tekoon. Suomen tilanne on nyt vaikea talou­den ja turval­li­suu­den näkö­kul­masta. Osaa­mi­sel­lani ja koke­muk­sel­lani voin auttaa. Tiedän, mistä puhun, kun sanon, että lain­sää­dän­nöllä tulee vähen­tää byro­kra­tiaa ja lisätä mahdol­li­suuk­sia. Uskon, että Suomen tule­vai­suus on turval­li­nen.

Lahjoita

Skip to content