Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Oulun vaali­pii­rin edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat

Nyt on oikea aika kään­tää Suomen talous nousuun. Me kokoo­muk­sessa haluamme, että suoma­lai­silla jää rahaa unel­mien­kin toteut­ta­mi­seen. Ennak­ko­ää­nes­tys on koti­maassa 22.–28.3.2023. Vaali­päivä on sunnun­taina 2.4.2023. Muista äänes­tää!

161

Janne Heikkinen

Kansanedustaja, YTM

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen yrit­tä­jä­taus­tai­nen yhteis­kun­ta­tie­tei­den mais­teri, kansan­edus­taja ja neljän­nen kauden kaupun­gin­val­tuu­tettu. Minulle tärkeitä asioita ovat luon­toon, työn­te­koon ja yrit­tä­mi­seen liit­ty­vät asiat sekä pohjoi­sen elin­kei­noista ja turval­li­suu­desta huoleh­ti­mi­nen. Huomi­sen vastuun­kan­ta­jana olen huoles­tu­nut julki­sen sekto­rin ennä­tys­no­peasta velkaan­tu­mi­sesta, alati kiris­ty­västä sään­te­lyn ilma­pii­ristä sekä lapsi­per­hei­demme jaksa­mi­sesta.

Lahjoita

162

Matti Heikkinen

YTL, yliopettaja

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Minä olen Matti Heik­ki­nen. Minä olen, koska me olemme. Olen ehdolla edus­kun­ta­vaa­leissa, koska haluan entistä parem­man tule­vai­suu­den. Haluan, että suoma­lai­silla on vapaus valita. Vapaus parem­paan tervey­teen, hyvin­voin­tiin ja elämään. Olen sote-alan asian­tun­tija, yliopet­taja ja alue­val­tuu­tettu. Olen järki­va­linta tule­vissa vaaleissa. Löydät lisä­tie­toa minusta http://www.mattiheikkinen.com ja sosi­aa­li­sesta mediasta: #heik­ki­sen­vaa­li­kam­panja Muista äänes­tää parem­man tule­vai­suu­den puolesta vaaleissa!

Lahjoita

163

Riikka Huotari

KM Erityisluokanopettaja

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Minä olen äiti ja opet­taja. Haluan olla vaikut­ta­massa ja päät­tä­mässä Suomen asioista, niin että lastemme tule­vai­suus on turval­li­nen ja hyvin­voiva. Perhei­den hyvin­vointi on yhteis­kun­nan kulma­kivi. Enna­koi­vaan työhön ja tervey­teen panos­ta­mi­nen auttaa kaik­kia ikäluok­kia. Eriar­voi­suutta tasoi­te­taan parhai­ten laaduk­kaalla kasva­tuk­sella ja opetuk­sella. Hyvin­voin­nin ja turval­li­suu­den eteen on tehtävä oikeita ja pitkä­kes­toi­sia päätök­siä ja tekoja.Talous on kään­net­tävä halli­tusti oikealle raiteelle.

Lahjoita

164

Juha Hänninen

Majuri (evp), TM

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen Oulun kaupun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­taja, Pohjois-Pohjan­­maan hyvin­voin­tia­lu­een alue­val­tuus­ton 1. vara­pu­heen­joh­taja, Pohjois-Pohjan­­maan Kokoo­muk­sen 1. vara­kan­san­edus­taja ja kokoo­mus­lai­nen polii­tikko. Koti, rakkaus ja isän­maa ovat arvo­maa­il­maani. Olen neljän tyttä­ren ylpeä isä ja kolmen pojan pappa. Olen edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaana 2023 edus­kun­ta­vaa­leissa, koska haluan, että edus­kun­ta­vaa­lien jälkeen Suomen suunta muut­tuu. Tärkein yksit­täi­nen muutos on taata suoma­lais­ten ihmis­ten turval­li­nen arki. Tärkeää on myös kään­tää talous­po­li­tii­kan kurssi. Emme voi jatku­vasti elää tule­vien suku­pol­vien piik­kiin, eikä kiris­ty­vällä vero­tuk­sella ruokita kasvua, eikä osto­voi­maa. Poli­tii­kassa pitää pyrkiä siihen, että jätämme maail­man lapsil­lemme parem­massa kunnossa, kun olemme sen itse aika­naan saaneet. Tehdään Suomesta maa, jossa on turval­lista asua, hoide­taan taloutta kestä­västi ja anne­taan jokai­selle mahdol­li­suus toteut­taa unel­mi­aan. Muista käyt­tää ääntäsi!

Lahjoita

165

Hanne-Mari Juntunen

Oikeustieteen maisteri

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 29-vuotias oikeus­tie­teen mais­teri ja syyt­täjä. Tule­valla vaali­kau­della on tärkeää, että saisimme maksi­moi­tua meidän kaik­kien suoma­lais­ten vapau­den tehdä asioita. Vapaus yrit­tää, tehdä työtä ja elää juuri sellai­sina kuin olemme. Toinen tärkeä asia on saada julki­nen talou­temme kestä­välle pohjalle. Viimei­siin vuosiin on mahtu­nut useita krii­sejä, jotka ovat koetel­leet meitä jokaista. On vält­tä­mä­töntä, että meillä on myös tule­vai­suu­dessa sellai­nen pohja, että voimme vastata ja selvitä tule­vis­ta­kin haas­teista. Suku­pol­vien väli­nen tasa-arvo on tärkeää. On ajatel­tava sekä vanhem­pia, jo työnsä tehneitä ihmi­siä, mutta huoleh­dit­tava samalla siitä, että me emme jätä tule­ville suku­pol­ville velka­taak­kaa tai saas­tu­nutta ympä­ris­töä ja ilmas­toa. Uskon vilpit­tö­mästi siihen, että kun me annamme yksi­löille mahdol­li­sim­man suuren vapau­den toimia ja toteut­taa itse­ään sellai­sina kuin he ovat ja hyväk­sy­tään heidät sellai­sina, koko yhteis­kun­nan inhi­mil­li­nen poten­ti­aali saadaan käyt­töön.

Lahjoita

166

Paavo Koho

Lääkäri

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 27-vuotias lääkäri ja Pohjois-Pohjan­­maan alue­hal­li­tuk­sen vara­pu­heen­joh­taja. Pääosin teen lääkä­rin töitä Kainuussa poli­tii­kan toimien ohella. Alue­hal­li­tuk­sessa työs­ken­tely on erityi­sen miele­kästä, koska pääsen vaikut­ta­maan merkit­tä­västi sote-palve­­lui­­den tuot­ta­mi­seen Pohjois-Pohjan­­maalla. Olen ehdolla edus­kun­taan, jotta voisin tehdä entistä vaikut­ta­vam­paa työtä koko Suomen hyväksi. Suomessa on mielen­ter­veys­kriisi. Ihmi­set hake­vat Kelalta tukea psyko­te­ra­pi­aan, ja vaikka saisi­vat hyväk­sy­tyn päätök­sen, ei hoitoon pääse sillä psyko­te­ra­peut­teja ei ole riit­tä­västi saata­villa. Krii­sin ratkai­se­mi­seksi psyko­te­ra­peut­tien koulu­tus tulee aloit­taa esimer­kiksi ammat­ti­kor­kea­kou­luissa. Tarvit­semme merkit­tä­västi lisää psyko­te­ra­peut­teja. Muista käyt­tää ääntäsi!

Lahjoita

167

Mikko Korkeakoski

Vanhempi konstaapeli

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Työs­ken­te­len Oulun polii­si­lai­tok­sella, toimien Ylivies­kan polii­sia­se­malla valvonta- ja häly­tys­teh­tä­vissä. Olen 34-vuotias ylivies­ka­lai­nen, vanhempi kons­taa­peli sekä perhee­nisä. Minulle tärkeitä asioita ovat turval­li­suus, tule­vai­suus sekä talous ja kestävä kasvu. Mieles­täni turval­li­nen tule­vai­suus on kaiken hyvin­voin­nin perusta ja siksi edus­kun­taan tarvi­taan päät­tä­jiksi turval­li­suu­den asian­tun­ti­joita! Olen toista kertaa ehdolla edus­kun­taan ja valmis kanta­maan edun­val­von­nan vastuuta laajan vaali­pii­rimme hyväksi yhteis­työ­ky­kyäni hyödyn­täen. Tutustu lisää meikä­läi­seen alla olevien painik­kei­den kautta.

Lahjoita

168

Juha Malinen

Valmentaja

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen ylpeä pohjois­suo­ma­lai­suu­des­tani, vaikka työni on vienyt minua lähes 30 vuotta ympäri Suomea ja Euroop­paa. Tärkein tehtä­väni valmen­ta­jana on huoleh­tia ympä­ris­töni hyvin­voin­nista, sillä silloin menes­tys on mahdol­li­nen. Urhei­lussa oppi­mani laina­lai­suu­det toimi­vat myös elin­voi­mai­sessa yhteis­kun­nassa. Vahvaa koulu­tus­jär­jes­tel­määmme on uskal­let­tava rohkeasti päivit­tää, sillä nuoret on saatava harras­ta­maan ja samalla estämme syrjäy­ty­mi­sen. Korkea­ta­sois­ten opis­ke­lu­mah­dol­li­suuk­sien ja yrit­tä­jyy­den tuke­mi­nen nostaa jouk­kue­hen­keämme lisä­ten työpaik­koja. Meidän on myös enna­koi­tava ikään­ty­vien haas­teita avus­ta­malla heitä aktii­vi­seen elämään ja sosi­aa­li­seen toimin­taan. Kaiken kaik­ki­aan sekä liikunta, että kult­tuuri pitä­vät yhteis­kun­tamme vahvana, elin­voi­mai­sena ja kestä­vänä. Urhei­lussa olen myös oppi­nut, että menes­tys vaatii ymmär­rystä, yhteis­työtä sekä into­hi­moa työn­te­koon. Turha kinas­telu syö ener­giamme. Näitä haluan painot­taa jatkossa myös poli­tii­kassa.

Lahjoita

169

Maarit Matinolli

LT, yleislääketieteen erikoislääkäri

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 41-vuotias yleis­lää­ke­tie­teen erikois­lää­käri Tyrnä­vältä. Perhee­seeni kuuluu puoliso ja kolme perus­kou­lui­käistä lasta. Toimin Tyrnä­vän kunnan­hal­li­tuk­sen 1. vara­pu­heen­joh­ta­jana ja Pohteen alue­hal­li­tuk­sessa. Minulle tärkeitä asioita ovat vastuul­li­nen talou­den­pito, elin­­tar­­vike- ja ener­gia­huol­lon huol­to­var­muus, vaikut­ta­vat ja kustan­nus­te­hok­kaasti tuote­tut sote-palve­­lut ja työn­teon kannat­ta­vuus. Ominai­suuk­siani, joista uskon olevan etua kansan­edus­ta­jan työssä ovat ihmis­lä­hei­syys, nopea kyky omak­sua uusia asioita ja orga­ni­soin­ti­kyky.

Lahjoita

170

Sari Nurro

YTM

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen työs­ken­nel­lyt Suomen ja Ruot­sin puolus­tus­mi­nis­te­riöissä, YK:n pääma­jan aserii­sun­tao­sas­tolla New Yorkissa, kent­tä­ope­raa­tioissa Libe­riassa ja Norsun­luu­ran­ni­kolla. Suomeen palat­tuani olen tehnyt järjestö- ja vapaa­eh­tois­työtä koti­­seutu-, musiikki- ja vanhem­pai­nyh­dis­tyk­sessä. Nykyi­set luot­ta­mus­teh­tä­väni: kaupun­gin­hal­li­tuk­sen, maakun­ta­hal­li­tuk­sen ja seura­kun­ta­val­tuus­ton jäsen. Ehdolla edus­kun­ta­vaa­leissa Suomen suun­nan muut­ta­mi­seksi. Tärkeim­mät vaali­tee­mani ovat tule­vai­suus, turval­li­suus ja talous. Lue lisää polii­tik­ko­si­vul­tani netistä ja somesta.

Lahjoita

171

Matti Peltola

Insinööri (YAMK), lehtori

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Julki­nen talous on saatava kestä­väksi seuraa­van kahden halli­tus­kau­den aikana. Talous kohe­nee kun yrit­tä­mi­nen ja työn teke­mi­nen on kannus­ta­vaa. Sen myötä työl­li­syy­saste nousee edel­leen. Leik­kauk­sia­kin on tehtävä ja toivot­ta­vasti julki­sen hallin­non kehit­tä­mi­nen riit­tää. Aitoja ja oikeita tule­vai­suusin­ves­toin­teja ei saa unoh­taa. Kun meillä on talous kunnossa, meillä on parem­mat mahdol­li­suu­det huoleh­tia myös vähä­osai­sista ja kehit­tää yhteis­kun­nan palve­luja. Hyvä talous mahdol­lis­taa turval­li­suu­den ja huol­to­var­muu­den kehit­tä­mi­sen. Suomi on suoma­lais­ten koti, jossa kaik­kien on tunnet­tava turval­li­suutta.

Lahjoita

172

Pauliina Rovio

Projektipäällikkö, ensihoitaja (YAMK)

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Minulle on tärkeää, että turvaamme päätök­sil­lämme tule­vai­suu­den myös tule­ville suku­pol­ville sekä edis­tämme sitä, että kaikilla on mahdol­li­suus hyvään elämään. Olen 42-vuotias tervey­den­huol­lon ammat­ti­lai­nen, yrit­tä­jän vaimo ja kolmen lapsen äiti. Tällä hetkellä työs­ken­te­len projek­ti­pääl­lik­könä Kainuun hyvin­voin­tia­lu­eella. Olen koke­nut ja yhteis­työ­ky­kyi­nen päätök­sen­te­kijä ja mukana niin kunnal­li­sessa kuin hyvin­voin­tia­lu­een päätök­sen­teossa. Haluan olla mukana vaikut­ta­massa siihen, että yhteis­kun­tamme on hyvin­voiva ja toimiva. Talou­den velkaan­tu­mi­nen on saatava pysäh­ty­mään ja talous­kasvu käyn­tiin. Meidän on tärkeää ymmär­tää ennal­taeh­käi­se­vien palve­lu­jen ja toimien merki­tys hyvin­voin­nin ja tervey­den edis­tä­jinä. Minulle on tärkeää, että huoleh­dimme työvoi­man saata­vuu­den turvaa­mi­sesta sekä toimi­vista liiken­neyh­teyk­sistä myös tänne meille Pohjoi­sen Suomen alueelle.

Lahjoita

173

Jyri Saastamoinen

Apteekkari

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen apteek­kari Vaalassa. Toimin jo poli­tii­kassa kunta­ta­sosta vala­kun­nan­ta­solle saakka. Harras­tuk­siani on metsäs­tys, kalas­tus, partio ja sakso­foni. Äitini oli Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jana, eli tässä ollaan vähän äidin jäljillä. Suomen pitää olla turval­li­nen ja hyvä paikka asua pohjoi­sinta sopuk­kaa myöten. Työn vero­tus ja tuet eivät saa olla työn­teon esteinä. On elet­tävä varo­jen mukaan, sillä muuten syömme etukä­teen lasten­lap­siemme vaurau­den. Minulle on tärkeää, ettei poli­tiikka vieraannu ihmi­sistä. Minulle on tärkeää, että ihmi­siä kuul­laan ja että päätök­sen­teko perus­tuu tutkit­tuun tietoon.

Lahjoita

174

Tanja Suomalainen

FT, yliopettaja

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 41-vuotias filo­so­fian tohtori, kolmen lapsen äiti ja Tiitu-koiran omis­taja. Työk­seni olen yliopet­taja Lapin ammat­ti­kor­kea­kou­lussa, jossa vastaan kansain­vä­li­sestä Digi­tal Busi­ness Mana­ge­ment ylem­män ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­non toteut­ta­mi­sesta. Olen ehdolla edus­kun­ta­vaa­leissa, koska haluan, että ihmi­set voivat hyvin, koulu­tus­jär­jes­tel­mämme on laadu­kas, työn teke­mi­seen kannus­te­taan ja ahke­ruu­desta palki­taan. Siksi nostan esille teemat, jotka ovat meille nyt erit­täin ajan­koh­tai­sia ja joilla luodaan pohja tule­vai­suu­delle: työ, terveys ja koulu­tus.

Lahjoita

175

Valtter Tahkola

Yrittäjä

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Suomen suunta on huoles­tut­tava. Talous on ajettu todella heik­koon kuntoon ja samaan aikaan lähes kaikki tärkeim­mät palve­lut kaipai­si­vat kipeästi lisää rahaa. Talous­kasvu on ollut olema­tonta edel­li­set 14 vuotta, eikä ilman reagoin­teja asia tule muut­tu­maan. Talous on saatava tasa­pai­noon mahdol­li­sim­man nopeasti, kuiten­kin niin että se samaan aikaan tukee talous­kas­vun käyn­nis­ty­mistä. Yhä useampi työky­kyi­sistä on saatava töihin, inves­toin­tiym­pä­ris­töä on kehi­tet­tävä ja yrit­tä­jyyttä on tuet­tava. 8 vuoden yrit­tä­jyy­den ja verkos­to­jen koke­muk­sella, olen valmis toimeen. Lue lisää: www.valttertahkola.fi

Lahjoita

176

Mari-Leena Talvitie

Ympäristötekniikan DI, Kansanedustaja

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen Mari-Leena Talvi­tie, oulu­lai­nen perhee­näiti ja ympä­ris­tö­tek­nii­kan diplomi-insi­­nööri, partio­taus­tai­nen kokoo­muk­sen kansan­edus­taja ja Pohjois-Pohjan­­maan maakun­ta­val­tuus­ton puheen­joh­taja. Olen ehdolla kevään edus­kun­ta­vaa­leissa jatko­kau­delle, koska huomi­sen hyvin­vointi tarvit­see vastuun­kan­toa ja välit­tä­mistä. Edus­kun­nassa olen toimi­nut sisäi­sen turval­li­suu­desta vastaa­van hallin­to­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­ta­jana ja kokoo­muk­sen vastaa­vana sisäi­sen turval­li­suu­den asioissa. Tärkein tehtä­vämme on huoleh­tia Suomen turval­li­suu­desta. Yrit­tä­jä­per­heessä kasva­neena tiedän ja tunnen yrit­tä­jän arjen. Haluan jatkaa työtä yrit­tä­mi­sen edel­ly­tyk­sien edis­tä­mi­seksi, suoma­lais­ten osaa­mis­ta­son nosta­mi­seksi ja kestä­vän kasvun kiih­dyt­tä­mi­seksi pohjoi­sia vahvuuk­siamme hyödyn­täen – koko Suomen hyväksi. Ajat­te­len siten, ettei ympä­ristö ole lahjaa menneiltä suku­pol­vilta vaan myös lainaa tule­vilta - siksi tarvit­semme vastuun­kan­toa ja järke­viä ympä­ris­tö­toi­mia.

Lahjoita

177

Jonna Tamminen

Diplomi-insinööri, Oulun kaupungin museoiden ja tiedekeskuksen johtaja

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Innos­tuin edus­kun­ta­vaa­leista, koska koen, ettei nykyi­nen halli­tuk­sen linja ole enää kestä­vällä pohjalla. Velkaan­tu­mi­nen pitää pysäyt­tää ja on aika tehdä myös vaikeita päätök­siä. En halua lait­taa omia lapsiani maksa­maan meidän velkoja eli muutok­sen aika on juuri nyt. Pidän myös tärkeänä Oulun ja koko pohjoi­sen Suomen veto­voi­man ja pito­voi­man lisää­mistä eli päätök­sissä pitää huomioida meidän olosuh­teet ja etäi­syy­det.

Lahjoita

178

Tuomo Törmänen

Kirkkoherra, TM

Lue lisää

Lahjoita
Skip to content