Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Vaasan vaali­pii­rin edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat

Nyt on oikea aika kään­tää Suomen talous nousuun. Me kokoo­muk­sessa haluamme, että suoma­lai­silla jää rahaa unel­mien­kin toteut­ta­mi­seen. Ennak­ko­ää­nes­tys on koti­maassa 22.–28.3.2023. Vaali­päivä on sunnun­taina 2.4.2023. Muista äänes­tää!

76

Mari Hiltula

Hyvinvointi- ja henkilöstöpäällikkö / Välfärds- och personalchef

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Sosi­aali- ja tervey­sa­lan monio­saaja, opet­ta­mi­nen ja yrit­tä­mi­nen on tullut myös tutuksi. Nykyi­sessä työssä toimin hyvin­­vointi- ja henki­lös­tö­pääl­lik­könä Kaskis­ten kaupun­gilla. Työni ovat olleet aina toimi­mista laajasti erilais­ten verkos­to­jen ja sidos­ryh­mien kanssa. Suomi tulee raken­taa sellai­seksi, että työs­sä­käynti on aina kannat­ta­vaa ja siitä ei rangaista. Meidän on huoleh­dit­tava, että suury­ri­tys­ten kannat­taa inves­toida Suomeen, joka synnyt­tää ympä­ril­leen pienem­piä yrityk­siä luoden työl­li­syyttä ja talous­kas­vua. Perus­o­pe­tus on oltava keskiössä koulu­tuk­sesta puhut­taessa, koska jos siellä epäon­nis­tu­taan, on todel­li­nen haaste saada jatko-opin­­noissa opis­ke­li­jat osaa­mista vaati­valle tasolle ja yrityk­sille on löydyt­tävä osaa­jia. Tule­vai­suu­den sote-palve­­lut vaati­vat uudel­leen miet­ti­mistä, jotta saamme palve­lut oikea-aikai­­sesti ja ennal­taeh­käi­syyn painot­tuen järjes­tet­tyä. Ikään­ty­vän väes­tön palve­lut tulee turvata. Kaike­ni­käis­ten syrjäy­ty­mi­sen ehkäisy, on panos­tus tule­vai­suu­teen.

Lahjoita

77

Henrik Huhta

Yrittäjä, KTM - Företagare

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Nästa rege­ring måste åstad­komma bättre resul­tat med samma eller mindre resurs­ser. Vi har inte råd att belasta, varken den offent­liga eller den privata sektorn med onödig byrå­krati. En sjukvård som fokuse­rat på admi­ni­stra­tion istäl­let för konkreta vårdin­sat­ser hjäl­per inte en åldrande befolk­ning och vi måste i fram­ti­den bli bättre på att ta till oss inno­va­tio­ner och söka samar­be­ten som höjer produktiviteten.Vi behö­ver också mera flexi­bi­li­tet på arbets­mark­na­den - vi kan inte låta folk margi­na­li­se­ras. Bris­ten på arbets­kraft förut­sät­ter att alla som kan och vill, ska få jobb. Och alla måste integre­ras. Ny tekno­logi, batteri- väte, arti­ficiell intel­li­gens och auto­ma­ti­se­ring för industrin visar på möjlig­he­ter som vi, för miljöns skull och för kommande gene­ra­tio­ner, måste bli bättre på.

Lahjoita

78

Janne Jukkola

Yrittäjä

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 45 –vuotias perheel­li­nen 4 lapsen isä Kokko­lan Lohta­jalta. Maito­ti­lalla kasva­neena olen oppi­nut maalais­jär­jen käytön päätök­sen­teossa. Harras­tan koti­seu­dun puolus­ta­mista Keski-Pohjan­­maan maakun­ta­jou­koissa ja toimeen­tu­loni saan juus­to­kat­ti­lan äärellä toimies­sani juus­to­mes­ta­rina perhey­ri­tyk­ses­sämme. Me pohja­lai­set olemme histo­riassa pitä­neet oikeuk­sis­tamme huolta ja jos päät­tä­jät ovat epäon­nis­tu­neet, niin teiltä on löyty­nyt aina oikeu­den­tun­non­ta­jua, olette aina vaati­neet ja puolus­ta­neet sitä. Keväällä on taas aika vaaleissa puolus­taa niitä arvoja, jotka ovat meille tärkeitä. Jos saan teidän tukenne, olen valmiina niitä puolus­ta­maan Suomen edus­kun­nassa.

Lahjoita

79

Sami Keski­nen

Palomies, Rakennusmestari AMK

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen palo­mies Sami Kuri­kan Jalas­jär­veltä, Kuri­kan kaupun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­taja sekä E-P:n hyvin­voin­tia­lu­een alue­hal­li­tuk­sen vara­pu­heen­joh­taja. Pais­kin töitä myös raken­nus­mes­ta­rina pieny­rit­tä­jänä. Suomi elää nyt velaksi lapsil­lemme. Haluan muut­taa tämän suun­nan. Vain kestä­vän talou­den pohjalle voimme raken­taa turval­li­sen Suomen, maail­man parhaan koulu­tuk­sen sekä tervey­den­huol­lon. Nyt on oikea aika palaut­taa suoma­lai­nen sisu, arvos­tus ja kannus­ta­vuus kaik­keen teke­mi­seen. Äänestä ja vaikuta!

Lahjoita

80

Riitta Koivula

Yrittäjä, perhe-ja riippuvuusterapeutti - Företagare, familj-och beroendeterapeut

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Arki­roh­keaa, kuun­te­le­vaa ja vaikut­ta­vaa päätök­sen­te­koa. Minusta on sanottu, että olen on sen verran suora, että asiat tulee ymmär­re­tyksi ja sen verran kiero, että saan ihmi­set itse­kin ajat­te­le­maan. Arki­roh­keus on tinki­mä­töntä uskoa ihmi­seen, rohkeutta puut­tua epäkoh­tiin, rohkeutta raken­taa ja rakas­taa. Arki­roh­keus on elämistä täydellä sydä­mellä, keske­ne­räi­syyttä, ihmis­lä­hei­syyttä. Rohkeutta muut­taa asioita, joita voi muut­taa. Arvo­jen mukai­nen elämä on arki­roh­keaa. Suomen epäva­kaa­seen suun­taan on saatava muutos. Tarvi­taan vakaut­ta­via toimia tasa­pai­non löytä­mi­seen ja sen vahvis­ta­mi­seen.

Lahjoita

81

Harri Koskela

Yrittäjä, toimitusjohtaja

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

40-vuotias sähkö­alan yrit­täjä ja työnan­taja. Toisen kauden kunnan­val­tuu­tettu ja alue­val­tuu­tettu, kunnan­hal­li­tuk­sessa 2017-2021, valtuus­ton pj.2021-2/2023. Yksin- ja mikro­sek­to­rin yrit­tä­jyyttä tulee helpot­taa sekä paikal­lista sopi­mista lisät­tävä. Työn teke­mi­sestä ja vastaa­not­ta­mi­sesta on tehtävä kannus­ta­vam­paa. Puhdas koti­mai­nen ruoan­tuo­tanto turvat­tava ja tuot­ta­jien toimin­tae­del­ly­tyk­siä paran­net­tava. Opetuk­sessa on palat­tava perus­asioi­den äärelle ja opet­ta­jille taat­tava työrauha itse opet­ta­mi­seen.

Lahjoita

82

Susanna Koski

Yksityisyrittäjä, HTM

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Suomi on meille suoma­lai­sille maail­man tärkein maa. Minulla on ollut suuri kunnia palvella suoma­lai­sia elin­kei­noe­lä­mässä, kansan­edus­ta­jana edus­kun­nassa ja nyt maati­lan omis­ta­jana, yksi­tyis­yrit­tä­jänä. Tärkein tehtä­väni on kesken, siksi tarvit­sen apuasi

Lahjoita

83

Sam Leijo­nan­mieli

Kunnanjohtaja, yliluutnantti (evp.)

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen suurella sydä­mellä saanut johtaa Vimpe­lin kuntaa neljän vuoden ajan, edis­täen yhdessä muiden kanssa Järvi­seu­dun ja koko Pohjan­maan kehi­tystä, sekä edun­val­von­taa. Tätä ennen palve­lin Puolus­tus­voi­missa eri tehtä­vissä, suorit­taen diplo­ma­tian ja sota­tie­tei­den mais­te­rin tutkin­non Yhdys­val­loissa soti­las­kou­lu­tus­oh­jel­massa. Olen opera­tii­vi­selta tasolta seuran­nut, upsee­rin urani alku­vai­heessa, Suomen puolus­tus­ky­vyn alas­ajoa. Kunnan­joh­ta­jan uran aikana olen seuran­nut julki­sen talou­den hallit­se­ma­tonta velkaan­tu­mista, nopeaa ikära­ken­teen muutosta, kasva­vaa pulaa osaa­vasta työvoi­masta, elin­kei­noe­lä­män alhaista jalos­tus astetta, kilpai­lu­ky­vyn laskua, nuor­ten syrjäy­ty­mistä ja taval­lis­ten kansa­lais­ten osto­voi­man heik­ke­ne­mistä. Olen aset­tu­nut ehdolle, koska en enää ole valmis seuraa­maan Suomen valtiolle ja sen kansalle epäe­dul­lista kehi­tystä. Suomi tarvit­see nyt jos koskaan enem­män johta­juutta, konkreet­ti­sia ratkai­suja olemassa oleviin ongel­miin ja vähem­män juhla­pu­heita.

Lahjoita

84

Jesse Luhtala

Yrittäjä

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 30-vuotias Pohjan­maan Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, yrit­täjä, kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen, Seinä­joen koulu­tus­kun­tayh­ty­män valtuus­ton vara­pu­heen­joh­taja ja toisen kauden valtuu­tettu Seinä­joelta. Suoma­lai­nen hyvin­voin­tiyh­teis­kunta on vaarassa vastuut­to­man poli­tii­kan seurauk­sena. Näin ei voi jatkua. Minä haluan, että seuraa­vat­kin suku­pol­vet saavat elää turval­li­sessa ja itse­näi­sessä Suomessa, jossa on mahdol­lista tavoi­tella unel­mi­aan, käydä maail­man parasta koulua, työl­lis­tyä ja tulla toimeen sekä luot­taa siihen, että apua on saata­villa. Nyt tarvi­taan uusia päät­tä­jiä suun­nan kään­tä­mi­seksi.

Lahjoita

85

Kai Luoma

Rehtori

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen kolmen aikui­sen pojan isä ja uusper­heel­li­nen rehtori Vaasasta. Haluan olla kansan­edus­ta­jana vaikut­ta­massa ja päät­tä­mässä erityi­sesti koulu­tuk­seen ja nuor­ten hyvin­voin­tiin liit­ty­vistä asioista. Meillä ei ole varaa menet­tää nuoria. Hyvin­voi­vat ja koulu­te­tut nuoret ovat meidän maamme tule­via eri ammat­tien osaa­jia ja yrit­tä­jiä. Uskon, että lähes kaikki hyvin­voin­tiimme liit­ty­vät asiat lähte­vät siitä, että me saamme nuoret voimaan hyvin, ja että heidän koulu­tuk­seensa panos­te­taan resurs­soin­nilla riit­tä­västi. Lapset ja nuoret ovat niitä, jotka kannat­te­le­vat yhteis­kun­taamme tule­vai­suu­dessa.

Lahjoita

86

Tommi Mäki

Toimitusjohtaja, yrittäjä

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Työtä, elin­voi­maa ja elämyk­siä yli maakun­ta­ra­jo­jen. Uuden suku­pol­ven edus­ta­jasi ehdolla pohja­lais­ten kansan­edus­ta­jaksi. Kehit­tä­mi­seen tähtää­vää päätök­sen­te­koa pohja­lai­sella perik­sian­ta­mat­to­muu­della, arjessa kiinni olevalla teke­mi­sellä ja sisuk­kuu­della 30- vuotias sarjay­rit­täjä toimi­tus­joh­taja ja kaupun­gin­val­tuus­ton vpj. Elin­kei­noe­lä­män ammat­ti­lai­nen sekä laajat verkos­tot omaava vaikut­taja. Pohja­lai­nen sydän sykkii yrit­tä­jä­hen­keä. Tunne­taan aikaan­saa­vana kehit­tä­jänä sekä tiimin­ra­ken­ta­jana. Koke­musta poli­tii­kasta jo yli 15 vuoden ajalta paikal­lis­ta­solta valta­kun­nan poli­tiik­kaan.

Lahjoita

87

Jyrki Mäky­nen

Yrittäjä, KTM

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Elänyt työnan­ta­jay­rit­tä­jän elämää 30 vuotta, läpi laman, taan­tu­mien ja kasvun aiko­jen. Johta­nut Suomen suurinta elin­kei­noe­lä­män järjes­töä, Suomen Yrit­tä­jiä alueen-, valta­­kun­­nan- ja Euroo­pan tasolla. Toimi­nut lisäksi yli kaksi­kym­mentä vuotta yhteis­kun­nal­li­sissa tehtä­vissä. Hyvin­vointi syntyy edel­leen­kin vain työstä. Siksi enem­män vapauk­sia, vähem­män yksi­tyis­koh­taista sääte­lyä. Talous on väline hyvin­voin­tiin. Terve talous on turval­li­suutta, vakautta, itse­näi­syyttä ja ylisu­ku­pol­vista oikeu­den­mu­kai­suutta. Parem­paan tule­vai­suu­teen uskoen: kyllä me pärjä­tään. Avio­mies, isä ja pappa.

Lahjoita

88

Annu Ridan­­pää-Tait­­to­­nen

Liikunnanopettaja, LitM

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen liikun­nan­opet­taja (LitM) Annu Ridan­­pää-Tait­­to­­nen Kuor­ta­neelta. Päivä­työk­seni koulu­tan liikun­­ta­­neu­­voja-opis­­ke­­li­­joita Kuor­ta­neen Urhei­luo­pis­tolla. Pitkä­ai­kai­nen koke­mus päätök­sen­teossa niin paikal­li­sella kuin maakun­nal­li­sel­la­kin tasolla anta­vat uskoa kykyyn vaikut­taa isom­mal­la­kin aree­nalla. Into­hi­moni on levit­tää hyvin­voin­nin ja tervey­den edis­tä­mi­sen ilosa­no­maa. Me suoma­lai­set tarvit­semme sitä juuri nyt enem­män kuin koskaan. Erityi­sesti kannan huolta lasten ja nuor­ten fyysi­sen kunnon ja oppi­mis­tu­los­ten laskusta. Tiedossa on, että liikun­nal­li­nen elämä ja koulu­me­nes­tys kulke­vat käsi kädessä. Ratkai­su­kes­kei­nen ja yhteis­työ­ha­kui­nen toimin­ta­tapa tuot­ta­vat mieles­täni parhaan tulok­sen. Tarvit­semme edel­leen naisia ja miehiä rinnak­kain raken­ta­maan tasa-arvoista ja TERVETTÄ Suomea. “Ei haukuta muita, mutta kehu­ta­han omia”

Lahjoita

89

Paula Risikko

Kansanedustaja, TtT

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Kansan­edus­taja ja sivis­tys­va­lio­kun­nan pj. Aikai­sem­min myös edus­kun­nan puhe­mies. Olen toimi­nut perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rinä, sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­rinä, liikenne- ja kunta­mi­nis­te­rinä sekä sisä­mi­nis­te­rinä. Minulla on lukui­sia luot­ta­mus­teh­tä­viä valta­­kun­­nan-, alue- ja paikal­lis­ta­solla. Olen mm. Nais­ten Valmius­lii­ton pj ja Etelä-Pohjan­­maan hyvin­voin­tia­lu­een valtuus­ton pj. Olen koulu­tuk­sel­tani terveys­tie­tei­den tohtori, tervey­den­huol­lon opet­taja ja sairaan­hoi­taja. Olen hallin­to­tie­tei­den kunnia­toh­tori Vaasan yliopis­tossa ja lääke­tie­teen kunnia­toh­tori Tampe­reen yliopis­tossa. Nyt jos koskaan tarvi­taan koke­musta. Mottoni on: Maha­ro­toonta ei ookkaan!

Lahjoita

90

Janne Sankelo

Kansanedustaja, KM

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen toisen kauden kansan­edus­taja Kauha­valta. Haluan paran­taa edun­val­von­taamme infra­hank­keissa ja koulu­tuk­sen saata­vuu­dessa. Julki­sen talou­den tasa­pai­no­tus edel­lyt­tää toimen­pi­teitä, joilla edis­te­tään työl­li­syyttä ja kehi­te­tään yritys­ten toimin­taym­pä­ris­töä. Vero­tuk­sen tulee olla kannus­ta­vaa. Suomen EU-vaikut­­ta­­mista on paran­net­tava ja Suomen roolia aktii­vi­sena Nato-jäsen­­maana on vahvis­tet­tava. Haluan, että ruuan­tuo­tan­non kannat­ta­vuu­teen tehdään suun­nan­muu­tos. Huol­to­var­muus on nähtävä osana koko­nais­tur­val­li­suutta. Nyt koke­mus ratkai­see.

Lahjoita

91

Harri Seppälä

Yrittäjä, kapteeni (evp.)

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Haluan kansan­edus­ta­jana helpot­taa perhei­den arkea. Huoleh­tia lasten ja nuor­ten hyvin­voin­nista Talou­del­li­nen turval­li­suus, maan­puo­lus­tus ovat asioita, joihin haluan panos­taa. Yrit­tä­jänä tiedän, millai­sia ovat yrit­tä­jän haas­teet ja miten suuri merki­tys on työn­te­ki­jöi­den hyvin­voin­nilla. Arvos­tan paljon kolman­nen sekto­rin tekoja sekä vapaa­eh­tois­työtä – Voimme Tehdä Tekoja -

Lahjoita

Skip to content