Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­lioh­jelma 2023

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­lioh­jelma 2023

Julkaistu:

Nyt on oikea aika kääriä hihat ja ryhtyä töihin.

Tämä on Kokoo­muk­sen vaalioh­jelma, mutta tässä tilan­teessa kutsumme sitä mieluum­min työlis­taksi. Juuri nyt tuntuu vahvasti siltä, että aika on enem­män teko­jen kuin tyhjien koru­lausei­den. On aika kääriä hihat ja ryhtyä hommiin.

Terve­tu­loa talkoi­siin, sillä Suomi on meidän yhtei­nen asia.

1. Nyt on oikea aika kään­tää Suomen talous ja suoma­lais­ten elin­taso nousuun 

Kokoo­mus haluaa kään­tää Suomen talou­den kasvuun ja pääs­töt laskuun. Haluamme, että suoma­lais­ten elin­taso ja osto­voima nouse­vat, ja että rahaa jää unel­mien toteut­ta­mi­seen. Kokoo­muk­sella on hallus­saan kasvun kaava. Haluamme paran­taa mark­ki­na­ta­lou­den toimin­taa keven­tä­mällä sään­te­lyä ja purka­malla mark­ki­noille tulon esteitä. 

Ja näillä keinoin se tehdään:

 1. Laitamme Suomen talou­den kasvun edel­ly­tyk­set kuntoon. Vauh­di­tamme inves­toin­teja Suomeen ja paran­namme kansan­ta­lou­den kilpai­lu­ky­kyä Kokoo­muk­sen kasvun kaavan mukai­sesti. Otamme Suomen kaupun­git, kunnat ja alueet entistä tiiviim­min kump­pa­neiksi kasvun luomi­seen.
 2. Paran­namme suoma­lai­sen yrit­tä­jyy­den edel­ly­tyk­siä. Varmis­tamme yrityk­sille kannus­ta­van, vakaan ja ennus­tet­ta­van toimin­taym­pä­ris­tön ja vero­tuk­sen. Helpo­tamme inves­toi­mista Suomeen sekä varmis­tamme suju­vat lupa­pro­ses­sit. 
 3. Paran­namme suoma­lais­ten yritys­ten vien­ti­mah­dol­li­suuk­sia. Jatkamme EU:n sisä­mark­ki­noi­den syven­tä­mistä ja kansain­vä­li­sen kaupan vapaut­ta­mista Suomen vien­ti­mah­dol­li­suuk­sien edis­tä­mi­seksi. Vähen­nämme riip­pu­vuutta dikta­tuu­reista.
 4. Toteu­tamme reilun kilpai­lun ohjel­man. Puramme mark­ki­noille tulon esteitä, lisäämme yritys­ten välistä kilpai­lua, keven­nämme sään­te­lyä ja puramme tarpeet­to­mia normeja kulut­ta­ja­hin­to­jen laske­mi­seksi. Uudis­tamme muun muassa alko­ho­li­po­li­tii­kan, raide­lii­ken­teen kilpai­lun, raha­pe­li­jär­jes­tel­män ja julki­set hankin­nat sekä keven­nämme apteek­ki­sään­te­lyä vastuul­li­sen mark­ki­na­ta­lou­den hengessä.
 5. Vahvis­tamme suoma­lais­ten vauras­tu­mi­sen mahdol­li­suuk­sia. Laajen­namme osake­sääs­tö­ti­lin käyt­tö­alaa, pois­tamme sen maksi­mi­si­joi­tus­ra­jan ja otamme käyt­töön vasta­syn­ty­nei­den osake­sääs­tö­ti­lin. Paran­namme omis­ta­mi­sen edel­ly­tyk­siä käyn­nis­tä­mällä koti­mai­sen omis­ta­juu­den ohjel­man. 
 6. Laitamme koko Suomen liiken­neyh­tey­det kuntoon. Toimi­vat yhtey­det Suomen sisällä ja Suomesta maail­malle ovat edel­ly­tys talous­kas­vulle ja huol­to­var­muu­delle. Lyhen­nämme tie- ja raide­ver­kon korjaus­vel­kaa sekä huoleh­dimme meri- ja lento­yh­teyk­sistä. Mahdol­lis­tamme toimi­van lähi­ju­na­lii­ken­teen uusille kaupun­ki­seu­duille, kehi­tämme nopeam­pia raideyh­teyk­siä ja edis­tämme raide­lii­ken­teen kilpai­lua.
 7. Otamme kiinni digi­ta­li­saa­tion ja data­ta­lou­den mahdol­li­suuk­sista. Vauh­di­tamme kasvua edis­tä­mällä erityi­sesti pk-yritys­ten datao­saa­mista ja digi­ta­li­saa­tiota sekä inves­toin­teja nopei­siin yhteyk­siin, tutki­muk­seen ja tuote­ke­hi­tyk­seen. Huoleh­dimme maan­laa­jui­sesta tieto­lii­ken­nein­fra­struk­tuu­rista. Paran­namme julki­sia palve­luita digi­ta­li­saa­tion avulla ja avaamme julki­sen sekto­rin dataa tuke­maan uusien inno­vaa­tioi­den synty­mistä.
 8. Uudis­tamme Suomen asun­to­po­li­tii­kan. Pois­tamme asunn­ot­to­muutta kohden­ta­malla yhteis­kun­nan tuke­mat vuokra-asun­not niitä eniten tarvit­se­ville. Hillit­semme asumi­sen hinta­ke­hi­tystä lisää­mällä tontti- ja asun­to­tar­jon­taa. Uudis­tamme asumis­tu­ki­jär­jes­tel­män sekä maan­käy­tön ja raken­ta­mi­sen sään­te­lyn. Tiivis­tämme valtion ja kaupun­kien välistä kump­pa­nuutta.
 9. Paran­namme suoma­lai­sen ruoan­tuo­tan­non kilpai­lu­ky­kyä. Varmis­tamme huol­to­var­muu­den ja ruoka­tur­van. Tarjolla on oltava suoma­laista turval­lista, terveel­listä ja kestä­västi tuotet­tua ruokaa. Maata­loutta on kehi­tet­tävä kilpai­lu­ky­kyi­seen, elin­voi­mai­seen ja yrit­tä­jä­mäi­seen suun­taan. Paran­namme ruoka- ja elin­tar­vi­ke­vien­nin edel­ly­tyk­siä.
 10. Varmis­tamme luon­non­va­ro­jen kestä­vän käytön. Vastuul­li­nen metsä­ta­lous sekä kier­to­ta­lous tarjoa­vat ratkai­suja ilmas­ton­muu­tok­sen torjun­taan ja tuovat hyvin­voin­tia koko Suomeen. Turvaamme kansal­li­sen metsä­po­li­tii­kan.

2. Nyt on oikea aika lopet­taa velaksi elämi­nen

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on Suomi, jossa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan rahoi­tus on turvattu myös tule­ville suku­pol­ville. Haluamme tasa­pai­not­taa julkista taloutta nosta­matta koko­nais­ve­roas­tetta. Haluamme vahvis­taa talous­kas­vua ja luoda uusia työpaik­koja, lisätä tuot­ta­vuutta yksi­tyi­sellä ja julki­sella sekto­rilla sekä prio­ri­soida ja vähen­tää julki­sia menoja. 

Ja tällai­sen operaa­tion se vaatii:

 1. Laitamme julki­sen talou­den tulot ja menot tasa­pai­noon. Laadimme kahden vaali­kau­den mittai­sen talou­den terveh­dyt­tä­mis­oh­jel­man, jolla Suomen julki­nen talous tasa­pai­no­te­taan ja velkaan­tu­mi­nen lope­te­taan vuoteen 2031 mennessä.
 2. Laskemme Suomen koko­nais­ve­roas­tetta. Vero­tus on Suomessa jo kireää. Veron­ko­ro­tus­ten sijaan tasa­pai­no­tamme taloutta kasvu- ja työl­li­syys­toi­milla sekä menoja hillit­se­mällä.
 3. Laitamme julki­set menot tärkeys­jär­jes­tyk­seen. Talou­den tasa­pai­not­ta­mi­sesta päätet­täessä kaik­kia kohteita tarkas­tel­laan, mutta sääs­töjä välte­tään koulu­tus- ja kult­tuu­ri­me­noista, työl­li­syy­den ja kasvun kannalta kriit­ti­sistä menoista sekä maan­puo­lus­tuk­sesta ja turval­li­suu­desta.
 4. Jos lisäämme menoja, sääs­tämme toisaalla. Veron­ke­ven­nyk­set rahoi­tamme ensi­si­jai­sesti meno­sääs­töin sekä työl­li­syy­den ja kasvun kannalta vähi­ten haital­li­sia veroja kiris­tä­mällä. 
 5. Paran­namme julki­sen sekto­rin tuot­ta­vuutta. Edis­tämme esimer­kiksi vapaa­kun­ta­ko­kei­luita, hyödyn­nämme digi­ta­li­saa­tiota, nopeu­tamme proses­seja ja suun­taamme resurs­seja hallin­nosta teke­mi­seen sekä palve­lui­hin. Näin sääs­te­tään henki­lös­tön työai­kaa ja jaksa­mista.
 6. Nostamme työl­li­syy­sas­teen 80 prosent­tiin vuoteen 2030 mennessä. Kokoo­muk­sen toimilla 100 000 suoma­laista työl­lis­tyy ensi vaali­kau­den aikana. Puramme työn­teon esteitä, uudis­tamme työmark­ki­nat ja panos­tamme työhy­vin­voin­tiin. 
 7. Teemme työn­teosta kaikissa tilan­teissa kannat­ta­vaa. Uudis­tamme vero­tusta ja sosi­aa­li­tur­vaa sekä puramme kannus­tin­louk­kuja, jotta työllä ansai­tusta eurosta jää aina vähin­tään puolet käteen. 
 8. Keven­nämme työn vero­tusta oikeu­den­mu­kai­sesti kaikissa tulo­luo­kissa. Vero­jen keven­tä­mi­nen nostaa oikein kohden­net­tuna talou­den kasvua ja kannus­taa työn­te­koon, minkä kautta valtio saa osan veroa­len hinnasta takai­sin. Emme kevennä vero­tusta velaksi. Siir­rämme vero­tuk­sen pain­opis­tettä työn ja yrit­tä­mi­sen vero­tuk­sesta hait­to­jen, pääs­tö­jen ja kulu­tuk­sen vero­tuk­seen. 
 9. Uudis­tamme suoma­laista työelä­mää ja työmark­ki­noita. Lisäämme sopi­mi­sen vapautta kaikilla työpai­koilla. Edis­tämme työrau­haa yhteis­kun­nassa. Porras­tamme ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van ja laajen­namme sen kaikille. Vahvis­tamme työky­kyä, työhy­vin­voin­tia ja työelä­män tasa-arvoa.
 10. Nopeu­tamme kansain­vä­listä rekry­toin­tia. Suomen työi­käi­nen väestö vähe­nee samaan aikaan, kun ikään­ty­nei­den määrä kasvaa. Yhtälö haas­taa hyvin­voin­timme perus­taa. Keven­nämme koko kansain­vä­li­sen rekry­toin­nin ketjun byro­kra­tiaa. Varmis­tamme, että Suomeen pääsee suju­vasti töihin ja että työlu­vat myön­ne­tään nopeasti.

3. On aika tehdä Suomesta puhtaan, edul­li­sen ja varman ener­gian suur­valta 

Kokoo­mus haluaa Suomesta puhtaan, edul­li­sen ja varman ener­gian suur­val­lan, jotta suoma­lai­sille koti­ta­louk­sille ja yrityk­sille riit­tää sähköä myös pauk­ku­pak­ka­silla. Ener­giaa tarvi­taan pitä­mään valot päällä, kodit lämpi­mänä ja yritys­ten rattaat pyöri­mässä. Samalla puhtaalla ener­gialla Suomi voi houku­tella ener­giain­ten­sii­vistä teol­li­suutta ja työpaik­koja. Puhtaan, edul­li­sen ja varman ener­gian merki­tys talous­kas­vun moot­to­rina ja hyvin­voin­nin edel­ly­tyk­senä tulee vain kasva­maan. 

Näin laitamme tuule­maan:

 1. Varmis­tamme edul­li­sen sähkön saata­vuu­den suoma­lai­sille. Uudis­tamme sähkö­mark­ki­noita ja sähkön hinnoit­te­lu­mal­lia reilum­maksi, jotta koti­ta­louk­sien ja yritys­ten sähkö­las­kui­hin saadaan helpo­tusta. Kalleim­man sähkön­tuo­tan­non ei tule yksin määrit­tää kaiken sähkön hintaa. Varmis­tamme, että kohtuu­hin­taista, koti­maista ja puhdasta sähköä riit­tää myös pauk­ku­pak­ka­silla.
 2. Torjumme ilmas­ton­muu­tosta. Toteu­tamme pääs­tö­vä­hen­nyk­set kustan­nus­te­hok­kaasti, mark­ki­naeh­toi­sesti ja tekno­lo­gia­neut­raa­listi - elin­ta­sosta tinki­mättä. Suoma­lais­ten yritys­ten merkit­tävä hiili­kä­den­jälki varmis­taa, että ilmas­ton­muu­tosta torju­taan tehok­kaasti.
 3. Valjas­tamme mark­ki­na­ta­lou­den ilmas­ton­muu­tok­sen torjun­taan. Edis­tämme uusien tekno­lo­gioi­den käyt­töön­ot­toa ja koti­mais­ten inno­vaa­tioi­den synty­mistä. Vero­tamme ilmas­to­pääs­töjä yhtä­läi­sesti riip­pu­matta pääs­tö­läh­teestä. Fiksu ja hiili­vuo­toa estävä vero­po­li­tiikka on keino toteut­taa ilmas­to­ta­voit­teita mark­ki­naeh­toi­sesti.
 4. Puolus­tamme luon­non moni­muo­toi­suutta. Suoje­lemme Itämerta, haavoit­tu­vaa Saaris­to­merta sekä Suomen vesis­töjä, metsiä ja soita. Vahvis­tamme metsien moni­muo­toi­suu­den toimin­taoh­jel­maa (METSO) sekä Helmi-elinym­pä­ris­tö­oh­jel­maa. Vähen­nämme Itäme­ren rehe­vöi­ty­mistä aiheut­ta­vaa ravin­ne­kuor­maa. 
 5. Panos­tamme puhtaa­seen ener­gi­aan. Edis­tämme tuuli- ja aurin­ko­voi­man käyt­töä. Irrot­tau­tu­mi­nen venä­läi­sen fossii­lie­ner­gian tuon­nista edis­tää sekä huol­to­var­muutta että ilmas­to­ta­voit­teita. Nostamme puhtaan sini­val­koi­sen vien­nin keskei­seksi ilmas­to­po­li­tii­kan tavoit­teeksi.
 6. Raken­namme lisää ydin­voi­maa. Sitou­dumme anta­maan kaikille turval­li­suuseh­dot täyt­tä­ville ydin­voi­ma­hank­keille myön­tei­sen peri­aa­te­pää­tök­sen. Puramme pieny­din­voi­ma­loi­den raken­ta­mi­sen esteitä. Varmis­tamme kannus­ti­met inves­toida toimi­tus­var­maan sähkön­tuo­tan­toon ja yllä­pi­tää sitä.
 7. Vahvis­tamme Suomen ener­giao­ma­va­rai­suutta. Entistä vahvempi omava­rai­suus vahvis­taa Suomen huol­to­var­muutta ja turval­li­suutta mutta myös koti­mai­sen teol­li­suu­den kilpai­lu­ky­kyä.
 8. Suju­voi­tamme ener­giain­ves­toin­tien kaavoi­tus- ja lupa­pro­ses­seja. Säädämme Suomen huol­to­var­muu­den ja turval­li­suu­den kannalta kriit­ti­sille ener­gia­hank­keille lupa­ta­kuun. Asete­taan hank­keet korkeim­paan prio­ri­teet­ti­luok­kaan kaavoi­tus-, lupa- ja vali­tus­pro­ses­seissa.
 9. Edis­tämme sähkön kulu­tus­jous­to­jen yleis­ty­mistä. Kannus­tamme ja tarvit­taessa velvoi­tamme sähkön­myy­jät tarjoa­maan sähkö­so­pi­muk­sia, joissa kiin­teän hinnan vakaus yhdis­tyy mahdol­li­suu­teen sääs­tää rahaa siir­tä­mällä kulu­tusta pois huip­pu­ku­lu­tus­tun­neilta. 
 10. Kehi­tämme vety­ta­loutta, ener­gian varas­toin­tia ja sähkön siir­to­yh­teyk­siä. Varmis­tamme, että Suomi on houkut­te­leva vetyin­ves­toin­tien kohde, Luomme Suomelle kansal­li­sen vety­ta­lous­stra­te­gian ja lähdemme toteut­ta­maan sitä kunnian­hi­moi­sesti. Varmis­tamme yrityk­sille edel­ly­tyk­set hyödyn­tää vetyä sekä pärjätä globaa­leilla vety­mark­ki­noilla. Paran­namme sähkön siir­to­yh­teyk­siä Suomen sisällä ja Pohjois­maissa.

4. On oikea aika varmis­taa Suomen ja suoma­lais­ten turval­li­suus

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on turval­li­nen Suomi, joka on erot­ta­ma­ton osa läntistä arvo-, talous- ja turval­li­suusyh­tei­söä. Suomen tärkeim­mät kump­pa­nit löydämme Euroo­pan unio­nista ja puolus­tus­liitto Natosta. Haluamme panos­taa kansain­vä­li­sen yhteis­työn lisäksi vahvaan maan­puo­lus­tuk­seen, sisäi­seen turval­li­suu­teen sekä oikeus­val­tion perus­pi­la­rei­hin.

Turval­li­nen Suomi syntyy näillä keinoin:

 1. Teemme Suomesta puolus­tus­liitto Naton aktii­vi­sen jäsen­maan. Vahvis­tamme Suomen asemaa osana länttä. Suomi määrit­te­lee oman roolinsa ja linjansa Natossa. Emme aseta rajoi­tuk­sia Naton toimin­taan osal­lis­tu­mi­sessa.
 2. Turvaamme Suomen maan­puo­lus­tuk­selle riit­tä­vät resurs­sit. Vahvis­tamme koti­mai­sen ja euroop­pa­lai­sen puolus­tus­teol­li­suu­den toimin­tae­del­ly­tyk­siä. Sitou­dumme pitä­mään puolus­tus­me­not vähin­tään 2 prosen­tissa BKT:sta. Laajen­namme kutsun­nat koske­maan koko ikäluok­kaa. Varmis­tamme ikäluo­kan parhai­den kyky­jen osal­lis­tu­mi­sen maan­puo­lus­tuk­seen.
 3. Vahvis­tamme Suomen raja­tur­val­li­suutta. Varmis­tamme rahoi­tuk­sen raja­var­tio­lai­tok­selle sekä Suomen ja Venä­jän väli­sen raja-aidan raken­ta­mi­selle.
 4. Vahvis­tamme koko­nais­tur­val­li­suutta ja kansal­lista krii­sin­sie­to­ky­kyä. Varmis­tamme, että Suomi varau­tuu hybridi- ja kybe­ruh­kiin kaikin mahdol­li­sin keinoin. Vahvis­tamme kriit­ti­sen infra­struk­tuu­rin suoje­lua sekä huol­to­var­muutta ja ruoka- ja ener­giao­ma­va­rai­suutta.
 5. Paran­namme suoma­lais­ten arjen turval­li­suutta. Puutumme lähi­suh­de­vä­ki­val­taan. Varmis­tamme kotien ja katu­jen turval­li­suu­den. Nostamme polii­sien määrää ja varmis­tamme sisäi­sen turval­li­suu­den viran­omai­sille sekä oikeus­jär­jes­tel­mälle riit­tä­vät resurs­sit ja toimi­val­tuu­det. 
 6. Vahvis­tamme oikeus­val­tiota. Päivi­tämme rikos­lain­sää­dän­nön ajan­mu­kai­seksi ja lyhen­nämme oikeus­pro­ses­sien kestoa.  
 7. Torjumme nuor­ten syrjäy­ty­mistä, rikol­li­suutta ja jengiy­ty­mistä sekä estämme Ruot­sin tien. Hyödyn­nämme sekä pehmeitä että kovia keinoja. Laitamme kuntoon nuor­ten ennal­taeh­käi­se­vät tuki­pal­ve­lut, lasten­suo­je­lun ja kotout­ta­mis­po­li­tii­kan. Panos­tamme nuor­ten mielen­ter­vey­teen ja ehkäi­se­vään päih­de­työ­hön. Koven­namme katu­jen­gi­ri­kol­li­suu­den ja ampuma-aseri­kos­ten rangais­tuk­sia.
 8. Päivi­tämme turva­paik­ka­po­li­tii­kan ajan tasalle. Ohjaamme turva­pai­kat kaik­kein hädä­na­lai­sim­mille ja estämme järjes­tel­män väärin­käy­tön. Tehos­tamme sekä turva­paik­ka­ha­ke­mus­ten käsit­te­ly­pro­ses­seja että palau­tuk­sia lähtö­mai­hin. Varmis­tamme vahvat kannus­ti­met maahan­muut­ta­jien kotou­tu­mi­seen teke­mällä työn­teosta ja kiele­nop­pi­mi­sesta velvoit­ta­vam­paa.
 9. Toimimme aktii­vi­sesti ja enna­koi­vasti EU:ssa ja edis­tämme vahvaa sekä talou­del­li­sesti kilpai­lu­ky­kyistä unio­nia. Syven­nämme inte­graa­tiota niillä toimia­loilla, joissa se on järke­vää ja koros­tamme jäsen­val­tioi­den omaa vastuuta muilla. Tehos­tamme Suomen EU-vaikut­ta­mista ja turvaamme kansal­li­set etumme. Laadimme stra­te­gian, jolla vähen­ne­tään riip­pu­vuutta ja riskejä auto­ri­taa­ri­sesti johde­tuista maista, kuten Kiinasta. Harjoi­tamme stra­te­gista, aktii­vista ja teho­kasta kehi­ty­syh­teis­työtä, jolla kehit­ty­viä maita sido­taan sään­tö­poh­jai­seen, ihmi­soi­keuk­sia kunnioit­ta­vaan kansain­vä­li­seen järjes­tel­mään.
 10. Turvaamme Suomen edut maail­malla. Suomen ulko­po­li­tii­kan tärkein tehtävä on varmis­taa Suomen turval­li­suu­den ja suoma­lais­ten hyvin­voin­nin sekä kaupal­lis­ten etujen toteu­tu­mi­nen. Kasva­van suur­val­ta­kil­pai­lun ja konflik­tien myötä näiden tavoit­tei­den edis­tä­mi­nen vaatii uutta otetta suoma­lai­selta ulko­po­li­tii­kalta ja diplo­ma­tialta.

5.Suomalaiset inno­vaa­tiot ja osaa­mi­nen. Nyt on niiden aika.

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on Suomi, jonka kilpai­lu­kyky perus­tuu vahvaan sivis­tyk­seen ja korke­aan osaa­mi­seen. Haluamme jokai­selle lapselle vahvat lähtö­koh­dat elämään laaduk­kaan varhais­kas­va­tuk­sen ja yksi­löl­li­sen perus­o­pe­tuk­sen avulla. Haluamme nostaa Suomen korkea­kou­lut ja suoma­lai­sen tutki­muk­sen maail­man kärkeen.

Kas näin se onnis­tuu:

 1. Nostamme varhais­kas­va­tuk­sen laatua ja osal­lis­tu­mi­sas­tetta. Toteu­tamme kaksi­vuo­ti­sen esio­pe­tuk­sen ja tavoit­te­lemme maksu­tonta varhais­kas­va­tusta. 
 2. Laitamme perus­kou­lun kuntoon. Panos­tamme perus­o­pe­tuk­sessa perus­asioi­hin: oppi­mi­sen rauhaan ja riit­tä­vään yksi­löl­li­seen tukeen. Mahdol­lis­tamme opet­ta­jien keskit­ty­mi­sen opet­ta­mi­seen ja pysäy­tämme oppi­mis­tu­los­ten luisun. Varmis­tamme, että perus­kou­lusta valmis­tu­taan riit­tä­villä taidoilla.
 3. Varmis­tamme toisen asteen koulu­tuk­sen koko ikäluo­kalle. Turvaamme toisen asteen koulu­tuk­sen sisäl­töi­hin ja tuki­pal­ve­lui­hin riit­tä­vät resurs­sit. Varmis­tamme, että amma­til­li­sessa koulu­tuk­sessa nuorille on tarjolla riit­tä­västi opetus­tun­teja. Edis­tämme oppi­so­pi­muk­sia ja mahdol­lis­tamme päte­vyy­den todis­ta­mi­sen myös teke­mi­sen kautta.
 4. Kasva­tamme korkea­kou­lu­tet­tu­jen osuutta väes­töstä. Vuoteen 2030 mennessä 50 % suorit­taa korkea­kou­lu­tut­kin­non. Osoi­tamme korkea­kou­lu­jen aloi­tus­pai­kat sinne, missä osaa­jista on suurin pula.
 5. Uudis­tamme korkea­kou­lu­jen työn­ja­koa, profi­loi­tu­mista ja yhteis­työtä. Kannus­tamme korkea­kou­luja löytä­mään ne alat, joilla ne voivat tavoi­tella maail­man kärkeä. Vahvis­tamme korkea­kou­lu­jen auto­no­miaa pääomit­ta­malla niitä. Mahdol­lis­tamme nykyistä enem­män yksi­löl­li­siä oppi­mis­pol­kuja, jous­ta­via polkuja työelä­mään sekä työs­sä­op­pi­mista.
 6. Vahvis­tamme tieteen ja tutki­muk­sen rahoi­tusta. Toteu­tamme vaali­kau­den mittai­sen ohjel­man, jolla korkea­kou­luja pääomi­te­taan yhteensä miljar­dilla eurolla julkista rahaa ja vähin­tään puolella miljar­dilla yksi­tyistä rahaa. 
 7. Nostamme tutki­mus-, kehi­tys- ja inno­vaa­tio­ra­hoi­tuk­sen 4 prosent­tiin BKT:sta 2030 mennessä. Otamme pysy­västi käyt­töön yritys­ten laajan TKI-vero­vä­hen­ny­soi­keu­den, joka kasvat­taa yritys­ten TKI-inves­toin­tien määrää.
 8. Lisäämme koulu­tuk­sen kansain­vä­li­syyttä. Varmis­tamme korkea­kou­lu­tuk­sesta valmis­tu­neille kahden vuoden oles­ke­lu­lu­van työn­ha­kua varten. Lisäämme kansain­vä­lis­ten opis­ke­li­joi­den määrää toisella asteella ja varmis­tamme kieli­tai­don sekä yhteis­kun­taan integroi­tu­mi­sen edel­ly­tyk­set jo nuorena.
 9. Vahvis­tamme kult­tuu­rin ja luovan talou­den toimin­tae­del­ly­tyk­siä. Kehi­tämme kult­tuu­ri­vien­tiä ja -matkai­lua sekä vahvis­tamme kult­tuu­ria­laa koro­na­pan­de­mian jälkeen.  
 10. Vahvis­tamme liikun­nan ja urhei­lun edel­ly­tyk­siä. Tuemme liikun­nal­li­sesti aktii­vi­sen elämän­ta­van edis­tä­mi­sellä ihmis­ten terveyttä ja hyvin­voin­tia. Huippu-urhei­lun edel­ly­tyk­siä kasva­te­taan yhdessä elin­kei­noe­lä­män kanssa

6. Lisää hyvin­voin­tia ja vähem­män syrjäy­ty­mistä. Nyt on oikea aika.

Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille, nuorille, työi­käi­sille kuin ikäih­mi­sille. Haluamme edis­tää suoma­lais­ten terveyttä ja hyvin­voin­tia sekä panos­taa syrjäy­ty­mi­sen ja muiden ongel­mien ennal­taeh­käi­syyn. Haluamme nopeut­taa suoma­lais­ten pääsyä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­hin sekä turvata jokai­selle suoma­lai­selle toimi­van arjen. 

Tässä on resep­timme:

 1. Nopeu­tamme sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­hin pääsyä. Paran­namme palve­lui­den saata­vuutta muun muassa etävas­taa­noilla ja muilla digi­taa­li­silla palve­luilla.
 2. Edis­tämme ihmis­ten aitoa mahdol­li­suutta valita sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa. Hyödyn­nämme palve­lu­jen järjes­tä­mi­sessä muun muassa Kela-korvausta, palve­luse­te­leitä ja henki­lö­koh­taista budje­toin­tia. 
 3. Hyödyn­nämme sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­sessa myös yrityk­siä ja järjes­töjä. Paran­namme moni­tuot­ta­juu­della palve­lui­den laatua ja kustan­nus­te­hok­kuutta. Valvomme palve­lui­den laatua tuot­ta­jasta riip­pu­matta ja puutumme havait­tui­hin epäkoh­tiin.
 4. Teemme määrä­tie­toi­sesti toimen­pi­teitä hoita­ja­pu­lan ratkai­se­mi­seksi. Panos­tamme hoita­jien koulu­tuk­seen, työhy­vin­voin­tiin, kehit­ty­mis­mah­dol­li­suuk­siin ja kansain­vä­li­seen rekry­toin­tiin.
 5. Panos­tamme tervey­den ja hyvin­voin­nin ongel­mien ennal­taeh­käi­syyn. Toteu­tamme tera­pia­ta­kuun ja paran­namme mielen­ter­veys­pal­ve­luita. Hoidamme ongel­mat varhai­sessa vaiheessa, jotta niiden inhi­mil­li­set ja yhteis­kun­nal­li­set kustan­nuk­set jäävät mahdol­li­sim­man pieniksi. Vähen­nämme liik­ku­mat­to­muutta edis­tä­mällä mahdol­li­suuk­sia arjen aktii­vi­seen elämän­ta­paan. 
 6. Turvaamme jokai­selle ikäih­mi­selle arvok­kaan vanhuu­den. Laitamme ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoidon, asumis­pal­ve­lut, koti­hoi­don ja omais­hoi­don kuntoon koko­nai­suu­tena. Tuemme omais­hoi­ta­jien jaksamista.Huolehdimme senio­rei­den aktii­vi­sen elämän­ta­van yllä­pi­dosta.
 7. Pois­tamme vammais­ten ihmis­ten elämi­sen ja osal­lis­tu­mi­sen esteitä. Suun­nit­te­lemme kaupun­kiym­pä­ris­tön esteet­tö­mäksi sekä palve­lut saavu­tet­ta­viksi. Huomioimme päätök­sen­teossa esimer­kiksi liikunta-, kuulo- ja näkö­ra­joit­teet sekä kehi­tys­vam­mat. Turvaamme vammai­sille ihmi­sille mahdol­li­suu­det osal­lis­tua työelä­mään.
 8. Helpo­tamme lapsi­per­hei­den arkea. Turvaamme perheille palve­lut arjen helpot­ta­mi­seksi. Varmis­tamme ennal­taeh­käi­se­vät palve­lut ja varhai­sen puut­tu­mi­sen, jotta apua ja tukea saa ennen kuin ongel­mat kasva­vat monin­ker­tai­siksi.  Vahvis­tamme lasten ja nuor­ten hyvin­voin­tia. 
 9. Kehi­tämme perhe­va­paita tasa-arvon ja työl­li­syy­den lähtö­koh­dista. Huomioimme lapsen edun ja perhei­den yksi­löl­li­sen näkö­kul­man.
 10. Vahvis­tamme suoma­lais­ten yhtei­söl­li­syyttä ja ehkäi­semme syrjäy­ty­mistä. Raken­namme tasa-arvoista ja yhden­ver­taista Suomea. Vahvis­tamme turval­li­suu­den tunnetta. Teemme töitä sen eteen, että jokai­nen kokisi olevansa osa yhteis­kun­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

25.4.2024

Kokoo­muk­sen EU-vaalioh­jelma 2024

Missä EU, siellä mahdol­li­suus. Vahva Euroo­pan unioni tarkoit­taa vahvem­paa itse­näistä Suomea Jäse­nyys EU:ssa vahvis­taa Suomen vakautta, turvaa ja hyvin­voin­tia. Kansa

Skip to content