Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
Kokoomus.fi / Artiklar / Politik / Samlings­par­tiets valpro­gram 

Samlings­par­ti­ets valpro­gram 

Publicerad:

Nu är det rätt tid att kavla upp ärmarna och börja jobba.

Det här är Samlings­par­ti­ets valpro­gram men i det här skedet före­drar vi att kalla det en åtgärds­lista. Som bäst har vi en stark känsla att tiden är inne för hand­lingar i stäl­let för tomma ord. Det är dags att kavla upp ärmarna och börja jobba.

Finland är vår gemen­samma sak, välkom­men med i talko­ar­be­tet. 

1. Nu är det rätt tid att vända uppåt på Finlands ekonomi och finlän­dar­nas levnads­stan­dard

Samlings­par­tiet vill vända uppåt på Finlands ekonomi och vända nedåt på utsläp­pen. Vi vill att finlän­dar­nas levnads­stan­dard och köpkraft stiger så det blir pengar över för att förverk­liga dröm­mar. Samlings­par­tiet har formeln för till­växt i sin hand. Vi vill förbättra mark­nads­e­ko­no­min genom att lätta på regle­ringen och avlägsna hind­ren för inträde på mark­na­den. 

Samlings­par­ti­ets åtgärds­lista inne­hål­ler 10 punk­ter: 

 1. Vi sätter ordning på förut­sätt­ning­arna för Finlands ekono­mis till­växt. Vi ska påskynda inve­ste­ringar i Finland och förbättra natio­na­le­ko­no­mins konkur­rens­kraft i enlig­het med Samlings­par­ti­ets till­växt­for­mel. Vi samar­be­tar ännu tätare med r Finlands städer, kommu­ner och regi­o­ner för att skapa till­växt.
 2. Vi förbätt­rar förut­sätt­ning­arna för finländskt före­ta­gande. Vi säker­stäl­ler för före­ta­gen en stimu­le­rande, stabil och förut­säg­bar verk­sam­hets­miljö och beskatt­ning. Vi gör det lättare att inve­stera i Finland och säker­stäl­ler smidiga till­stånds­pro­ces­ser. 
 3. Vi förbätt­rar de finländska före­ta­gens export­möj­lig­he­ter. Vi fort­sät­ter att fördjupa EU:s inre mark­nad och libe­ra­li­sera den inter­na­tio­nella handeln för att främja Finlands export­möj­lig­he­ter. Vi mins­kar bero­en­det av dikta­tu­rer.
 4. Vi förverk­li­gar program­met för rätt­vis konkur­rens. Vi bryter ned barriä­rer för inträde på mark­na­den, ökar konkur­ren­sen mellan före­tag, lättar på regle­ringen och avveck­lar onödiga stan­dar­der för att sänka konsu­ment­pri­serna. I andan av ansvars­full mark­nads­e­ko­nomi förnyar vi bland annat alko­hol­po­li­ti­ken, järn­vägs­tra­fi­kens konkur­rens, spel­sy­ste­met och offent­liga upphand­lingar samt lättar på apoteks­re­gle­ringen.
 5. Vi stär­ker finlän­dar­nas möjlig­he­ter till ekono­miskt välstånd. Vi utökar använd­nings­möj­lig­he­terna för akti­e­spar­kon­ton, tar bort dess maxi­mala inve­ste­rings­gräns och inför ett akti­e­spar­konto för nyfödda. Vi förbätt­rar förut­sätt­ning­arna för ägande genom att lansera ett inhemskt ägan­de­pro­gram. 
 6. Vi sätter trans­port­för­bin­del­serna i hela Finland i skick. Funge­rande förbin­del­ser inom Finland och från Finland till värl­den är en förut­sätt­ning för ekono­misk till­växt och för vår försörj­nings­trygg­het. Vi mins­kar väg- och järn­vägs­re­pa­ra­tions­skul­den och tar hand om sjö- och flyg­för­bin­del­serna. Vi möjlig­gör funge­rande pendel­tåg­s­trans­por­ter till nya tätor­ter, utveck­lar snab­bare järn­vägs­för­bin­del­ser och främ­jar konkur­ren­sen inom järn­vägs­trans­por­ten
 7. Vi utnytt­jar möjlig­he­terna som digi­ta­li­se­ringen och datae­ko­no­min erbju­der. Vi acce­le­re­rar till­väx­ten genom att främja i synner­het små och medel­stora före­tags data­kom­pe­tens och digi­ta­li­se­ring. Vi gör inve­ste­ringar i höghas­tig­hets­för­bin­del­ser, forsk­ning och produkt­ut­veck­ling. Vi tar hand om den riksom­fat­tande tele­kom­mu­ni­ka­tions­in­fra­struk­tu­ren. Vi använ­der digi­ta­li­se­ring till att förbättra offent­liga tjäns­ter och öppnar upp data från den offent­liga sektorn för att stödja uppkoms­ten av nya inno­va­tio­ner.
 8. Vi förnyar Finlands bostads­po­li­tik. Vi tar bort hemlös­he­ten genom att till­dela subven­tio­ne­rade hyreslä­gen­he­ter till dem som behö­ver dem mest. Vi brom­sar bostads­pris­ut­veck­lingen genom att öka utbu­det av tomter och lägen­he­ter. Vi förnyar bostads­stöds­sy­ste­met samt regle­ringen av markan­vänd­ning och byggande. Vi stär­ker part­ner­ska­pet mellan staten och städerna. 
 9. Vi förbätt­rar den finländska livs­me­dels­pro­duk­tio­nens konkur­rens­kraft. Vi säker­stäl­ler försörj­nings­sä­ker­he­ten och livs­me­dels­för­sörj­ningen. Säker, hälso­sam och håll­bart produ­ce­rad finsk mat ska finnas till­gäng­lig. Jord­bru­ket bör utveck­las i en konkur­rens­kraf­tig, levande och entre­pre­nö­ri­ell rikt­ning. Vi förbätt­rar förut­sätt­ning­arna för expor­ten av mat och livs­me­del.
 10. Vi säker­stäl­ler håll­bar använd­ning av natur­re­sur­ser. Ansvars­fullt skogs­bruk och cirku­lär ekonomi erbju­der lösningar för bekämp­ningen av klimat­för­änd­ring­arna och skapan­det av välstånd för hela Finland. Vi säker­stäl­ler den natio­nella skogs­po­li­ti­ken. 

2. Nu är det rätt tid att sluta leva på skuld

Samlings­par­ti­ets mål är ett Finland, där finan­sie­ringen av välfärds­sam­häl­let säkras även för kommande gene­ra­tio­ner. Vi vill balan­sera den offent­liga ekono­min utan att höja den beskatt­ningsni­vån. Vi vill stärka den ekono­miska till­väx­ten och skapa nya arbets­plat­ser, öka produk­ti­vi­te­ten i den privata och offent­liga sektorn samt prio­ri­tera och minska på de offent­liga utgif­terna. 

Samlings­par­ti­ets åtgärds­lista inne­hål­ler 10 punk­ter: 

 1. Vi balan­se­rar den offent­liga sektorns inkoms­ter och utgif­ter. Vi uppgör ett ekono­miskt sane­rings­pro­gram som sträc­ker sig över två valpe­ri­o­der. Med program­met balan­se­ras Finlands offent­liga ekonomi och vi lägger stopp för skuld­sätt­ningen senast år 2031.
 2. Vi sänker Finlands totala beskatt­ningsnivå. Beskatt­ningen är redan hård i Finland. I stäl­let för skat­te­höj­ningar balan­se­rar vi ekono­min med till­växt- och syssel­sätt­nings­åt­gär­der samt genom att bromsa utgif­terna.
 3. Vi stäl­ler de offent­liga utgif­terna i prio­ri­te­rings­ord­ning. När man beslu­tar om att balan­sera ekono­min ser man över alla utgif­ter. Vi skär dock inte ner på på utbild­nings- och kulturut­gif­ter, utgif­ter som är kritiska för syssel­sätt­ning och till­växt eller natio­nellt försvar och säker­het.
 4. Om vi ​​ökar på utgif­terna gör vi bespa­ringar på andra fron­ter. Vi finan­si­e­rar i första hand skat­te­sänk­ning­arna genom att dra in på utgif­terna och genom att skärpa de minst skad­liga skat­terna för syssel­sätt­ning och till­växt. 
 5. Vi förbätt­rar den offent­liga sektorns produk­ti­vi­tet. Vi främ­jar till exem­pel frikom­muns­ex­pe­ri­ment, utnytt­jar digi­ta­li­se­ringen, påskyn­dar proces­ser och styr resur­ser från admi­nist­ra­tion till verk­sam­het och tjäns­ter. På så sätt sparar vi perso­na­lens arbets­tid och ork.
 6. Vi höjer syssel­sätt­nings­gra­den till 80 procent senast år 2030. Med Samlings­par­ti­ets förslag kommer 100 000 finlän­dare att få arbete under nästa valpe­riod. Vi bryter ned barriä­rer för arbete, förnyar arbets­mark­na­den och satsar på välbe­fin­nande i arbe­tet. 
 7. Vi gör arbete lönsamt i alla situ­a­tio­ner. Vi refor­me­rar beskatt­ningen och soci­al­skyd­det och tar bort inci­ta­ments­fäl­lor, så att åtminstone hälf­ten av den euro som tjänas genom arbete alltid finns kvar. 
 8. Vi sänker arbets­be­skatt­ningen på ett rätt­vist i alla inkomst­klas­ser. Skat­te­lätt­na­der, om de riktas rätt, ökar den ekono­miska till­väx­ten och uppmunt­rar till arbete och då får staten får till­baka en del av priset för skat­te­sänk­ningen. Skat­te­sänk­ning­arna leder inte till mera skuld. Vi flyt­tar fokus för beskatt­ning från beskatt­ning av arbete och före­ta­gande till beskatt­ning av olägen­he­ter, utsläpp och konsum­tion. 
 9. Vi förnyar det finländska arbets­li­vet och arbets­mark­na­den. Vi ökar frihe­ten av att ingå i lokala avtal på alla arbets­plat­ser. Vi främ­jar arbets­fred i samhäl­let. Vi kommer att anpassa steg­vis det inkomstre­la­te­rade arbets­lös­hets­skyd­det och utöka det till alla. Vi stär­ker arbets­för­må­gan, triv­seln på arbets­plat­sen och jämställd­he­ten i arbets­li­vet.
 10. Vi påskyn­dar den inter­na­tio­nella rekry­te­ringen. Finlands befolk­ning i arbets­för ålder mins­kar samti­digt som anta­let äldre ökar. Ekva­tio­nen utma­nar grun­den för vår välfärd. Vi lättar på byrå­kra­tin genom hela inter­na­tio­nella rekry­te­rings­pro­ces­sen. Vi säker­stäl­ler att det är smidigt att få arbete i Finland och att arbets­till­stån­den bevil­jas snabbt.

3. Det är dags att göra Finland till en stor­makt när det gäller ren, förmån­lig och till­för­lit­lig energi 

Samlings­par­tiet vill göra Finland till en stor­makt när det gäller ren, förmån­lig och till­för­lit­lig energi, så att elen räcker till för hushåll och före­tag även när det är smäll­kallt. Energi behövs för att hålla belys­ningen på, hemmen varma och före­ta­gen igång. Samti­digt kan Finland med ren energi locka till sig ener­gi­in­ten­siv indu­stri och arbets­plat­ser. Vikten av ren, förmån­lig och till­för­lit­lig energi som motor för ekono­misk till­växt kommer att öka. Det är en förut­sätt­ning för vår välfärd.  

Samlings­par­ti­ets åtgärds­lista inne­hål­ler 10 punk­ter: 

 1. Vi säker­stäl­ler till­gång till förmån­lig el för all finlän­dare. Vi refor­me­rar elmark­na­den och elpris­mo­del­len för att göra den mer rätt­vis för att lätta hushål­lens och före­ta­gens elräk­ningar. Den dyraste elpro­duk­tio­nen kan inte ensam avgöra priset på all el. Vi ser till att det finns till­räck­ligt med förmån­lig, inhemsk och ren el även när det är smäll­kallt.
 2. Vi bekäm­par klimat­för­änd­ringen. Vi förverk­li­gar utsläpps­minsk­ningar på ett kost­nads­ef­fek­tivt, mark­nads­ba­se­rat och teknik­ne­utralt sätt – utan att ge avkall på vår levnads­stan­dard. De finländska före­ta­gens märk­bara insat­ser mot koldi­ox­id­ut­släpp säker­stäl­ler att klimat­för­änd­ringen bekäm­pas effek­tivt.
 3. Vi utnytt­jar mark­nads­e­ko­no­min för att bekämpa klimat­för­änd­ringen. Vi främ­jar infö­ran­det av ny tekno­logi och uppkoms­ten av inhemska inno­va­tio­ner. Vi beskat­tar klima­t­ut­släp­pen lika utan att se på utsläppskäl­lan. En smart skat­te­po­li­tik som förhind­rar koldi­ox­id­läc­kage är ett sätt att förverk­liga klimat­må­len på enligt mark­nads­vill­kor.
 4. Vi försva­rar natu­rens mång­fald. Vi skyd­dar Öster­sjön, det sårbara Skär­gårds­ha­vet och Finlands vatten­drag, skogar och myrar. Vi stär­ker hand­lings­pla­nen för den biolo­giska mång­fal­den (METSO) och livsmil­jöpro­gram­met Helmi. Vi mins­kar på närings­be­last­ningen som orsa­kar över­göd­ning i Öster­sjön. 
 5. Vi satsar på ren energi. Vi främ­jar använd­ningen av vind- och solkraft. Vi lösgör oss från bero­ende på impor­ten av rysk fossil energi vilket främ­jar både försörj­nings­trygg­he­ten och klimat­må­len. 
 6. Vi satsar på kärn­kraft. Vi förbin­der oss till att ta posi­tiva prin­cip­be­slut till alla kärn­krafts­pro­jekt som uppfyl­ler säker­hets­vill­ko­ren. Vi bryter ner hind­ren för byggan­det av små kärn­kraft­verk. Vi säker­stäl­ler inci­ta­ment att inve­stera i till­för­lit­lig elpro­duk­tion och upprätt­hålla den.
 7. Vi stär­ker Finlands ener­gi­själv­för­sörj­ning. En star­kare själv­för­sörj­ning stär­ker inte bara Finlands försörj­nings­trygg­het och säker­het, utan också den inhemska indu­strins konkur­rens­kraft.
 8. Vi effek­ti­vi­se­rar plane­rings- och till­stånds­pro­ces­serna för ener­gi­in­ve­ste­ringar. Vi ordnar till­stånds­ga­ranti för ener­gi­pro­jekt som är avgö­rande för Finlands försörj­nings­trygg­het och säker­het. Vi prio­ri­te­rar projek­ten högst inom i plane­rings-, till­stånds- och över­kla­gan­de­pro­ces­serna.
 9. Vi främ­jar ökningen av flex­i­bi­li­tet i elkon­sum­tio­nen. Vi uppmunt­rar och förplik­tar vid behov elle­ve­ran­tö­rer att erbjuda elav­tal som kombi­ne­rar stabi­li­te­ten av fasta pris med möjlig­he­ten att spara pengar genom att flytta förbruk­ningen bort från de högsta förbruk­nings­tim­marna.  
 10. Vi utveck­lar väte­ek­o­no­min, lagringen av energi och över­fö­rings­för­bin­del­serna för el. Vi säker­stäl­ler att Finland lockar inve­ste­ringar inom väte­ek­o­no­min. Vi tar fram en natio­nell stra­tegi för väte­ek­o­nomi i Finland. Vi förbätt­rar över­fö­rings­för­bin­del­serna för el inom Finland och i Norden.

4. Nu är det rätt tid att säker­ställa Finlands och finlän­dar­nas säker­het

Samlings­par­ti­ets mål är ett tryggt Finland som är en oskilj­ak­tig del av den väster­ländska värde-, ekonomi- och säker­hets­ge­men­ska­pen. Finlands vikti­gaste part­ners finner vi i Euro­pe­iska unio­nen och inom försvars­al­li­an­sen Nato. Utöver det inter­na­tio­nella samar­be­tet vill vi satsa på ett starkt natio­nellt försvar, inre säker­het och rätts­sta­tens grund­pe­lare.

Samlings­par­ti­ets åtgärds­lista inne­hål­ler 10 punk­ter: 

 1. Vi gör Finland till en aktiv medlem i försvars­al­li­an­sen Nato. Vi stär­ker Finlands posi­tion som en del av väst. Finland defi­ni­e­rar sin egen roll och linje i Nato. Vi sätter inga restrik­tio­ner för delta­gande i Natos verk­sam­het.
 2. Vi säker­stäl­ler till­räck­liga resur­ser för Finlands försvar. Vi stär­ker verk­sam­hets­för­ut­sätt­ning­arna för den inhemska och euro­pe­iska försvars­in­du­strin. Vi förbin­der oss att hålla försvars­ut­gif­terna på minst 2 procent av BNP. Hela ålders­grup­per kallas till uppbåd. Vi säker­stäl­ler att de bästa förmå­gorna i ålders­grup­pen deltar i försva­ret.
 3. Vi stär­ker säker­he­ten vid Finlands gräns. Vi säkrar finan­sie­ringen av gräns­be­vak­ningen samt byggan­det av gräns­stängs­let mellan Finland och Ryss­land.
 4. Vi stär­ker den över­gri­pande säker­he­ten och den natio­nella resi­li­en­sen. Vi säker­stäl­ler att Finland med alla möjliga medel förbe­re­der sig för hybrid- och cyber­hot. Vi stär­ker skyd­det av den kritiska infra­struk­tu­ren samt försörj­nings­trygg­he­ten och mat- och ener­gi­själv­för­sörj­ningen.
 5. Vi förbätt­rar säker­he­ten i finlän­dar­nas vardag. Vi ingri­per i våld i nära rela­tio­ner. Vi främ­jar trygg­het i hemmen och på gatorna. Vi ökar anta­let poli­ser och säker­stäl­ler till­räck­liga resur­ser och befo­gen­he­ter för myndig­he­terna för inre säker­het. 
 6. Vi stär­ker rätts­sta­ten. Vi uppda­te­rar straff­lag­stift­ningen så att den är aktu­ell och förkor­tar rätts­pro­ces­ser­nas varak­tig­het. 
 7. Vi bekäm­par ungas utan­för­skap, krimi­na­li­tet och gäng­bild­ning samt ser till att vi inte går i Sveri­ges fotspår. Vi använ­der både mjuka och hårda meto­der. Vi förbätt­rar före­byg­gande stöd­tjäns­ter för unga, barn­skyd­det och integ­ra­tions­po­li­ti­ken. Vi satsar på ungas psykiska hälsa och före­byg­gande miss­bruks­ar­bete. Vi skär­per straf­fen för gatugängs­brotts­lig­het och skjut­va­pen­brott.
 8. Vi uppda­te­rar asyl­po­li­cyn. Vi riktar posi­tiva asyl­be­slut till de mest behö­vande och förhind­rar miss­bruk av syste­met. Vi effek­ti­vi­se­rar både hand­lägg­nings­pro­ces­sen av asylan­sök­ningar och åter­vän­dande till ursprungs­lan­det. Vi säker­stäl­ler starka inci­ta­ment för integ­ra­tion av invand­rare genom att ställa högre krav på syssel­sätt­ningen och språ­kin­lär­ning.
 9. Vi verkar aktivt och proak­tivt i EU och främ­jar en stark och ekono­miskt konkur­rens­kraf­tig union. Vi fördju­par integ­ra­tio­nen i de områ­den där det är förnuf­tigt och beto­nar medlems­län­der­nas eget ansvar i andra. Vi skapar en stra­tegi för att minska bero­en­det av och riskerna från aukto­ri­tärt styrda länder som Kina. Vi bedri­ver stra­te­giskt, aktivt och effek­tivt utveck­lings­sam­ar­bete som binder utveck­lings­län­derna till ett regel­ba­se­rat inter­na­tio­nellt system som respek­te­rar de mänsk­liga rättig­he­terna.
 10. Vi säker­stäl­ler Finlands intres­sen i värl­den. Den vikti­gaste uppgif­ten för Finlands utri­kes­po­li­tik är att säker­ställa Finlands säker­het och finlän­dar­nas välbe­fin­nande samt att till­go­dose de kommer­si­ella intres­sena. Med den till­ta­gande stor­maktskon­kur­ren­sen och konflik­terna kräver främ­jan­det av dessa mål ett nytt förhåll­nings­sätt av den finska utri­kes­po­li­ti­ken och diplo­ma­tin.

5. Nu är tiden inne att stärka finlän­dar­nas kunnande och påskynda inno­va­tio­ner  

Samlings­par­ti­ets mål är ett Finland, vars konkur­rens­kraft grun­dar sig på stark utbild­ning och hög kompe­tens. Vi vill att varje barn ska ha en stark utgångs­punkt för livet genom högkva­li­ta­tiv småbarnspe­da­go­gik och indi­vi­du­ell grund­ut­bild­ning. Vi vill lyfta Finlands högsko­lor och den finska forsk­ningen till världs­top­pen.

Samlings­par­ti­ets åtgärds­lista inne­hål­ler 10 punk­ter: 

 1. Vi ökar kvali­te­ten och delta­gan­de­gra­den i småbarnspe­da­go­gi­ken. Vi genom­för en tvåå­rig försko­le­ut­bild­ning och har som målsätt­ning kost­nads­fri försko­le­verk­sam­het. 
 2. Vi sätter grund­sko­lan i skick. I grund­ut­bild­ningen foku­se­rar vi på grun­derna: inlär­nings­fred och till­räck­ligt med indi­vi­du­ellt stöd. Vi gör det möjligt för lärarna att foku­sera på under­vis­ningen och vi stop­par nedgången på inlär­nings­re­sul­ta­ten. Vi ser till att barnen går ut grund­sko­lan med till­räck­liga färdig­he­ter.
 3. Vi säker­stäl­ler andra gradens utbild­ning för hela ålders­grup­pen. Vi säker­stäl­ler till­räck­liga resur­ser för inne­hål­let och stöd­tjäns­terna i andra gradens utbild­ning. Vi säker­stäl­ler att det finns till­räck­ligt med under­vis­nings­tim­mar i yrkes­ut­bild­ningen för de unga. Vi främ­jar läro­av­tal och gör det möjligt att bevisa kompe­tens även genom prak­tiska hand­lingar. 
 4. Vi ökar ande­len perso­ner med högsko­le­ut­bild­ning i befolk­ningen. Fram till år 2030 ska50 % avlägga högsko­le­ex­a­men. Vi anvi­sar högsko­le­ut­bild­ning­ens start­plat­ser till de ämnen där det råder störst brist på högt utbil­dade.
 5. Vi förnyar arbets­för­del­ningen, profi­le­ringen och samar­be­tet mellan högsko­lorna. Vi uppmunt­rar högsko­lorna att hitta de områ­den, där de kan sikta mot världs­top­pen. Vi stär­ker högsko­lor­nas auto­nomi genom att kapi­ta­li­sera dem. Vi möjlig­gör fler indi­vi­du­ella utbild­nings­vä­gar, flex­ibla vägar till arbets­li­vet och arbets­ba­se­rat lärande.
 6. Vi stär­ker finan­sie­ringen av veten­skap och forsk­ning. Vi genom­för ett program genom vilket högsko­lorna kapi­ta­li­se­ras med totalt en miljard euro offent­liga pengar och minst en halv miljard privata pengar. 
 7. Vi ökar finan­sie­ringen av forsk­ning, utveck­ling och inno­va­tion till 4 procent av BNP senast år 2030. Vi inför perma­nent omfat­tande RDI-skat­te­av­drags­rätt för före­ta­gen, vilket ökar före­ta­gens andel av RDI-inve­ste­ring­arna.
 8. Vi ökar utbild­ning­ens inter­na­tio­na­li­tet. Vi säker­stäl­ler ett tvåå­rigt uppe­hålls­till­stånd, för dem som avlagt examen från högsko­lor, för att söka arbete. Vi ökar anta­let inter­na­tio­nella stude­rande i andra gradens utbild­ning och säker­stäl­ler förut­sätt­ning­arna för språk­kun­ska­per och integ­ra­tion i samhäl­let redan i unga år.
 9. Vi stär­ker verk­sam­hets­vill­ko­ren för kultu­ren och den krea­tiva ekono­min. Vi utveck­lar kultu­r­ex­por­ten och turis­men och stär­ker kultur­sek­torn efter coro­na­pan­de­min. 
 10. Vi stär­ker förut­sätt­ning­arna för motion och idrott. Vi stöd­jer männi­skors hälsa och välbe­fin­nande genom att främja en fysiskt aktiv livs­stil. Förut­sätt­ning­arna för elitid­rott utökas i samar­bete med närings­li­vet. 

6. Nu är tiden inne att stärka finlän­dar­nas välfärd och förhindra utan­för­skap

Samlings­par­ti­ets målsätt­ning är att Finland är ett bra samhälle för barn, unga, perso­ner i arbets­för ålder och äldre. Vi vill främja finlän­dar­nas hälsa och välfärd och inve­stera i att före­bygga utan­för­skap samt andra problem. Vi vill påskynda finlän­dar­nas till­gång till social- och hälso­vårds­tjäns­ter samt säker­ställa en funge­rande vardag för varje finlän­dare. 

Samlings­par­ti­ets åtgärds­lista inne­hål­ler 10 punk­ter: 

 1. Vi förkor­tar vänte­ti­den till social- och hälso­vårds­tjäns­ter. Vi förbätt­rar till­gäng­lig­he­ten av tjäns­ter med bland annat distans­mot­tag­ningar och andra digi­tala tjäns­ter.
 2. Vi främ­jar männi­skors genu­ina möjlig­het att välja bland social- och hälso­vårds­tjäns­terna. För att orga­ni­sera tjäns­ter utnytt­jar vi bland annat Fpa-ersätt­ning, service­sed­lar och person­lig budge­te­ring. 
 3. Vi utnytt­jar även före­tag och orga­ni­sa­tio­ner inom social- och hälso­vårds­tjäns­terna. Genom att ha flera typers produ­cen­ter förbätt­rar vi kvali­te­ten och kost­nads­ef­fek­ti­vi­te­ten för tjäns­ter. Vi över­va­kar kvali­te­ten på tjäns­terna, oavsett produ­cent, och vi ingri­per när bris­ter upptäcks.
 4. Vi vidtar målmed­vetna åtgär­der för att lösa bris­ten på vårdare. Vi satsar på utbild­ningen av vårdare, välbe­fin­nande i arbe­tet, utveck­lings­möj­lig­he­ter och inter­na­tio­nell rekry­te­ring.
 5. Vi satsar på att före­bygga problem med hälsan och välmå­en­det. Vi förverk­li­gar en tera­pi­ga­ranti och förbätt­rar mental­vår­den. Vi åtgär­dar proble­men i ett tidigt skede, så att de mänsk­liga och soci­ala kost­na­derna orsa­kade av dem, förblir så små som möjligt. Vi mins­kar orör­lig­he­ten genom att främja möjlig­he­terna till en aktiv vardags­livs­stil. 
 6. Vi tryg­gar en värde­full ålder­dom för varje äldre. Vi sätter ordning på heldygns­vår­den, boen­de­tjäns­terna, hemvår­den och famil­je­omsor­gen som en helhet. Vi stöd­jer anhö­rig­vår­dare så att de ska orka. Vi ser till att upprätt­hålla seni­o­rer­nas aktiva livs­stil.
 7. Vi avlägs­nar hind­ren för funk­tions­hind­rade männi­skors boende och delta­gande. Vi plane­rar stads­mil­jön så att den är hinders­fri och att tjäns­terna är till­gäng­liga. I besluts­fat­tan­det tar vi hänsyn till exem­pel­vis rörlig­hets-, hörsel- och synbe­gräns­ningar samt utveck­lings­stör­ningar. Vi säker­stäl­ler möjlig­he­ter för funk­tions­hind­rade att delta i arbets­li­vet.
 8. Vi under­lät­tar barn­fa­mil­jer­nas vardag. Vi säkrar tjäns­ter för famil­jer för att göra varda­gen enklare. Vi säker­stäl­ler före­byg­gande tjäns­ter och tidigt ingri­pande, så att hjälp och stöd kan erhål­las innan proble­men mång­dubb­las. Vi stär­ker barnens och de ungas välbe­fin­nande. 
 9. Vi utveck­lar famil­je­le­dig­he­ter utifrån jämställd­het och syssel­sätt­ning. Vi tar hänsyn till barnets intresse och famil­jer­nas indi­vi­du­ella perspek­tiv.
 10. Vi stär­ker finlän­dar­nas samhö­rig­het och förhind­rar utan­för­skap. Vi bygger ett jämställt och jämlikt Finland. Vi stär­ker käns­lan av trygg­het. Vi arbe­tar för att alla ska känna att de är en del av samhäl­let.

Mer innehåll i samma kategori

6.11.2023

Petteri Orpo: “Det krävs konkreta åtgär­der för att trygga svenska tjäns­ter”

Denna debattar­ti­kel publi­ce­ra­des ursprung­li­gen i Hufvud­stads­bla­det den 6 novem­ber 2023. Svenska språ­ket garan­te­ras en stark juri­disk ställ­ning i Finland. Det

6.11.2019

Sirén: Rege­ring­ens klimat­mål åter­speglas inte i budge­ten

Rinnes rege­ring har satt upp mycket ambi­tiösa klimat­mål. Därför har det varit en besvi­kelse att erfara, hur lite de goda

6.6.2019

Juhana Varti­ai­nen, ny ordfö­rande för Borger­lig samling i Finland: ris och ros till rege­rings­pro­gram­met

Borger­lig samling i Finlands årsmöte har valt riks­dags­le­da­mot Juhana Varti­ai­nen som ordfö­rande. Varti­ai­nen är andra mandat­pe­ri­o­dens riks­dags­le­da­mot. Under den senaste

Skip to content