Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
Kokoomus.fi / Artiklar / Politik / Juhana Vartiai­nen, ny ordfö­rande för Borger­lig samling i Finland: ris och ros till rege­rings­pro­gram­met

Juhana Varti­ai­nen, ny ordfö­rande för Borger­lig samling i Finland: ris och ros till rege­rings­pro­gram­met

Publicerad:

Borger­lig samling i Finlands årsmöte har valt riks­dags­le­da­mot Juhana Varti­ai­nen som ordfö­rande. Varti­ai­nen är andra mandat­pe­ri­o­dens riks­dags­le­da­mot. Under den senaste mandat­pe­ri­o­den har han varit medlem i Nordiska rådet. Han har en bred arbet­ser­fa­ren­het från Sverige där han har jobbat i 12 år.

”Jag tackar för förtro­en­det. Som en sann nordist har jag alltid känt en förkär­lek för det svenska språ­ket. Jag ser fram emot att enga­gera mig på svenska och erbjuda intres­sant och tanke­väc­kande verk­sam­het i BiF.” säger Varti­ai­nen.

Borger­lig samling i Finland är Samlings­par­ti­ets svensk­språ­kiga före­ning. Före­ningen har som syfte att främja svenska språ­ket i partiet samt en levande tvåsprå­kig­het i Finland. Före­ningen välkom­nar alla libe­rala och borger­ligt sinnade perso­ner med i sin verk­sam­het.

”Det finns ett tomrum som BiFen kan fylla i den allmän­po­li­tiska debat­ten på svenska i Finland. Vi vill erbjuda mark­nads­li­be­ral poli­tik, värde­ringar som fram­hä­ver indi­vi­du­ell frihet samt ta ansvar för de som behö­ver hjälp och för miljön – på svenska”, konsta­te­rar Varti­ai­nen.

Årsmö­tet godkände en reso­lu­tion Den nya rege­ring­ens planer vilar på rent önske­tän­kande. Reso­lu­tio­nen förhål­ler sig kritiskt till Antti Rinnes rege­rings­pro­gram som bygger på ett anta­gande om ekono­misk till­växt och ökad syssel­sätt­ning men inne­hål­ler inga nödvän­diga arbets­mark­nads­re­for­mer.

BiF välkom­nar dock planen att förstärka svens­kans ställ­ning i studentex­a­men.

”Det nya rege­rings­pro­gram­met saknar konkreta åtgär­der som skulle möjlig­göra deras poli­tik. Detta är helt enkelt önske­tänk – jag är oroad för Finlands fram­tid. Den ökade skuld­sätt­ningen blir en börda för kommande gene­ra­tio­ner.

Däre­mot så finns det också godtag­liga aspek­ter till program­met. Jag är nöjd över skriv­ningen om student­svens­kan. Vi måste ta vara på vår tvåsprå­kig­het” säger Varti­ai­nen.

På årsmö­tet valdes också en ny styrelse. Till styrel­sen valdes Maria-Elena Ehrn­rooth, Michael Berner och Veera Hell­man från Helsing­fors, Annika Warras-Stjern­vall och Matilda af Häll­ström från Nyland, Mikael Lundqvist från Egent­liga Finland, Max Björk­skog, Petri Mänty­saari och Bjarne Kallis från Öster­bot­ten samt Kimmo Sasi från övriga Finland och Heikki Paka­ri­nen som vice ordfö­rande. Silva Mertsola fort­sät­ter som sekre­te­rare för före­ningen.

Mera infor­ma­tion

Juhana Varti­ai­nen, ordfö­rande i BiF, 0505122394

Silva Mertsola, sekre­te­rare i BiF, 0445532295

Mer innehåll i samma kategori

6.11.2023

Petteri Orpo: “Det krävs konkreta åtgär­der för att trygga svenska tjäns­ter”

Denna debattar­ti­kel publi­ce­ra­des ursprung­li­gen i Hufvud­stads­bla­det den 6 novem­ber 2023. Svenska språ­ket garan­te­ras en stark juri­disk ställ­ning i Finland. Det

8.2.2023

Samlings­par­ti­ets valpro­gram 

Nu är det rätt tid att kavla upp ärmarna och börja jobba. Det här är Samlings­par­ti­ets valpro­gram men i det

6.11.2019

Sirén: Rege­ring­ens klimat­mål åter­speglas inte i budge­ten

Rinnes rege­ring har satt upp mycket ambi­tiösa klimat­mål. Därför har det varit en besvi­kelse att erfara, hur lite de goda

Skip to content