Kokoomus.fi / Artiklar / Politik / Juhana Varti­ai­nen, ny ordfö­rande för Borger­lig samling i Finland: ris och ros till rege­rings­pro­gram­met

Juhana Varti­ai­nen, ny ordfö­rande för Borger­lig samling i Finland: ris och ros till rege­rings­pro­gram­met

Publicerad:

Borger­lig samling i Finlands årsmöte har valt riks­dags­le­da­mot Juhana Varti­ai­nen som ordfö­rande. Varti­ai­nen är andra mandat­pe­ri­o­dens riks­dags­le­da­mot. Under den senaste mandat­pe­ri­o­den har han varit medlem i Nordiska rådet. Han har en bred arbet­ser­fa­ren­het från Sverige där han har jobbat i 12 år.

”Jag tackar för förtro­en­det. Som en sann nordist har jag alltid känt en förkär­lek för det svenska språ­ket. Jag ser fram emot att enga­gera mig på svenska och erbjuda intres­sant och tanke­väc­kande verk­sam­het i BiF.” säger Varti­ai­nen.

Borger­lig samling i Finland är Samlings­par­ti­ets svensk­språ­kiga före­ning. Före­ningen har som syfte att främja svenska språ­ket i partiet samt en levande tvåsprå­kig­het i Finland. Före­ningen välkom­nar alla libe­rala och borger­ligt sinnade perso­ner med i sin verk­sam­het.

”Det finns ett tomrum som BiFen kan fylla i den allmän­po­li­tiska debat­ten på svenska i Finland. Vi vill erbjuda mark­nads­li­be­ral poli­tik, värde­ringar som fram­hä­ver indi­vi­du­ell frihet samt ta ansvar för de som behö­ver hjälp och för miljön – på svenska”, konsta­te­rar Varti­ai­nen.

Årsmö­tet godkände en reso­lu­tion Den nya rege­ring­ens planer vilar på rent önske­tän­kande. Reso­lu­tio­nen förhål­ler sig kritiskt till Antti Rinnes rege­rings­pro­gram som bygger på ett anta­gande om ekono­misk till­växt och ökad syssel­sätt­ning men inne­hål­ler inga nödvän­diga arbets­mark­nads­re­for­mer.

BiF välkom­nar dock planen att förstärka svens­kans ställ­ning i studentex­a­men.

”Det nya rege­rings­pro­gram­met saknar konkreta åtgär­der som skulle möjlig­göra deras poli­tik. Detta är helt enkelt önske­tänk – jag är oroad för Finlands fram­tid. Den ökade skuld­sätt­ningen blir en börda för kommande gene­ra­tio­ner.

Däre­mot så finns det också godtag­liga aspek­ter till program­met. Jag är nöjd över skriv­ningen om student­svens­kan. Vi måste ta vara på vår tvåsprå­kig­het” säger Varti­ai­nen.

På årsmö­tet valdes också en ny styrelse. Till styrel­sen valdes Maria-Elena Ehrn­rooth, Michael Berner och Veera Hell­man från Helsing­fors, Annika Warras-Stjern­vall och Matilda af Häll­ström från Nyland, Mikael Lundqvist från Egent­liga Finland, Max Björk­skog, Petri Mänty­saari och Bjarne Kallis från Öster­bot­ten samt Kimmo Sasi från övriga Finland och Heikki Paka­ri­nen som vice ordfö­rande. Silva Mertsola fort­sät­ter som sekre­te­rare för före­ningen.

Mera infor­ma­tion

Juhana Varti­ai­nen, ordfö­rande i BiF, 0505122394

Silva Mertsola, sekre­te­rare i BiF, 0445532295

Mer innehåll i samma kategori

6.11.2019

Sirén: Rege­ring­ens klimat­mål åter­speglas inte i budge­ten

Rinnes rege­ring har satt upp mycket ambi­tiösa klimat­mål. Därför har det varit en besvi­kelse att erfara, hur lite de goda