Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
Kokoomus.fi / Artiklar / Yleinen / Miljö / Sirén: Rege­ring­ens klimat­mål åter­speglas inte i budge­ten

Sirén: Rege­ring­ens klimat­mål åter­speglas inte i budge­ten

Publicerad:

Rinnes rege­ring har satt upp mycket ambi­tiösa klimat­mål. Därför har det varit en besvi­kelse att erfara, hur lite de goda målsätt­ning­arna syns som åtgär­der i rege­ring­ens första budget.

Det är just i budge­ten rege­ring­ens målsätt­ningar borde förverk­li­gas. Den tydli­gaste inle­dande åtgär­den borde ha varit slopan­det av skat­te­för­må­nen för torv­för­brän­ning.

Torven ger upphov till en femte­del av utsläp­pen från Finlands ener­gi­pro­duk­tion. I förhål­lande till den produ­ce­rade ener­gi­an­de­len orsa­kar torv­för­brän­ningen fördubb­lat utsläpp. De av torv­för­brän­ning orsa­kade utsläp­pen motsva­rar utsläp­pen från hela Finlands person­bils­tra­fik. Utöver utsläp­pen skadar använd­ningen av torv såväl den biolo­giska mång­fal­den som vatten­dra­gen.

Trots detta åtnju­ter använd­ningen av torv i Finland i hög grad stat­ligt stöd. På årsnivå närmar sig skat­te­för­må­nen i dags­lä­get tvåhundra miljo­ner, vilket motsva­rar miljö­mi­ni­s­te­ri­ets hela budget. Det är fråga om en tydlig, för miljön skad­lig före­tags­sub­ven­tion.

Före riks­dags­va­let talade flera av de nuva­rande rege­rings­par­ti­erna för bety­dande nedskär­ningar av miljös­kad­liga före­tags­sub­ven­tio­ner – de gröna så mycket som två miljar­der och Väns­ter­för­bun­det satte som sitt mål minst en halv miljards nedskär­ningar. Dessa nedskär­ningar syftade till att finan­si­era kost­nads­ök­ningar.

Diskus­sio­nerna och klimatåt­gär­der­nas akuta läge till trots höjs de miljös­kad­liga före­tags­sub­ven­tio­nerna i rege­ring­ens första budget med hundra miljo­ner euro.

Diskus­sio­nerna och klimatåt­gär­der­nas akuta läge till trots höjs de miljös­kad­liga före­tags­sub­ven­tio­nerna i rege­ring­ens första budget med hundra miljo­ner euro. Rege­ringen kommer inte att slopa torvens skat­te­för­må­ner. Beslu­tet tas vid helhets­ö­ver­sy­nen av ener­gi­be­skatt­ningen nästa år. På basen av rege­rings­pro­po­si­tio­nen och budget­de­bat­ten skulle det vara över­ras­kande om det blev stora föränd­ringar vad gällde torv, även då.

I rege­rings­pro­po­si­tio­nen sätter rege­ringen som mål att ”ener­gi­an­vänd­ningen av torv åtminstone halve­ras innan 2030”. Målet är inte särskilt ambi­tiöst, eftersom använd­ningen av torv i och med utsläpps­han­deln i vilket fall som helst torde minska i unge­fär samma takt. Före valet hade till exem­pel de gröna som mål att stoppa ener­gi­an­vänd­ningen av torv innan år 2025, medan rege­ringen nu har en halve­ring av använd­ningen, fem år senare, som mål.

Rege­ringen har därtill beslu­tat inrätta en arbets­grupp, vars uppgift är att hitta nya sätt att ersätta torv. Dessa torde åtminstone omfatta produk­tio­nen av och odlings­sub­strat för aktivt kol. Rege­ring­ens målsätt­ning verkar därför inte vara en minsk­ning av använd­ningen av torv.

Använd­ningen av torv orsa­kar utsläpp och miljöska­dor oavsett avsedd använd­ning. Det verkade aningen kluvet att stats­mi­nis­tern, samti­digt som miljö­mi­nis­tern presen­te­rade de finländska miljömå­len vid FN: s klimat­kon­fe­rens, murade sten­fo­ten på den nya i Ilomants belägna aktiv­kol­fa­bri­ken, som använ­der torv.

Om utsläp­pen har ett pris och föro­re­na­ren ska stå för kost­na­den, utgör­tor­vens skat­te­för­må­ner det själv­klara målet för en föränd­ring. Samlings­par­tiet har i sitt miljö-och klimat­pro­gram förbun­dit sig till att avstå från en bety­dande ener­gi­an­vänd­ning av torv innan år 2035. I vårt alter­na­tiva budget­för­slag kommer vi att presen­tera vår modell för slopan­det av skat­te­för­må­nen för torv.

Mer innehåll i samma kategori

6.6.2019

Juhana Varti­ai­nen, ny ordfö­rande för Borger­lig samling i Finland: ris och ros till rege­rings­pro­gram­met

Borger­lig samling i Finlands årsmöte har valt riks­dags­le­da­mot Juhana Varti­ai­nen som ordfö­rande. Varti­ai­nen är andra mandat­pe­ri­o­dens riks­dags­le­da­mot. Under den senaste

2.5.2019

Samlings­par­ti­ets EU-valpro­gram 2019: Vi tror på Europa

Hitta din kandi­dat Samlings­par­ti­ets EU-valpro­gram: Vi tror på Europa Finland har varit medlem i Euro­pe­iska unio­nen i 24 år. Finlän­dare

28.2.2019

Valtema: Ett tryggt, öppet, inter­na­tio­nellt Finland

Finland är ett av värl­dens tryg­gaste länder, och vi vill att det ska vara så även i fram­ti­den. Trygg­het är

Skip to content