Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Lapin edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat

Nyt on oikea aika kään­tää Suomen talous nousuun. Me kokoo­muk­sessa haluamme, että suoma­lai­silla jää rahaa unel­mien­kin toteut­ta­mi­seen. Ennak­ko­ää­nes­tys on koti­maassa 22.–28.3.2023. Vaali­päivä on sunnun­taina 2.4.2023. Muista äänes­tää!

88

Heikki Autto

Kansanedustaja, HTM

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen toisen kauden kansan­edus­taja ja Kansal­li­sen Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja. Lapin ihmi­sille tärkei­den asioi­den edis­tä­mi­nen osana Suomen menes­tyk­sen raken­ta­mista on aina ollut tärkein tavoit­teeni. Lupaan, että Lapin ääni kuuluu edus­kun­nassa ja näkyy tule­van halli­tuk­sen poli­tii­kassa. Pien­ten lasten isänä teen päätök­siä, joista voin kantaa vastuun vielä vuosi­kym­men­ten­kin päästä.

Lahjoita

89

Reijo Jylhä

Akatemiapäällikkö, KM

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Hyvin­voin­nista hyvään teke­mi­seen. Olen 62-vuotias urhei­lun ja liikun­nan ammat­ti­lai­nen Rova­nie­meltä, Rova­nie­men kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen ja kasva­tus­tie­teen mais­teri. Olen koko työurani tehnyt töitä urhei­lun, ihmis­ten hyvin­voin­nin ja koko elämän mittai­sen hyvin­voin­nin edis­tä­mi­seksi. Kansan­edus­ta­jana teen töitä lappi­lais­ten eteen ja tavoit­tee­nani on erityi­sesti: 1. Liike on lääke. Enem­män arki­lii­kun­taa. 2. Perheille tukea. Lasten, nuor­ten ja aikuis­ten hyvin­voin­nin yksikkö on perhe. 3. Yrit­tä­jän leipä helpom­min pöytään: keven­ne­tään yrit­tä­jien vero­tusta ja helpo­te­taan työl­lis­tä­mistä.

Lahjoita

90

Antti Kaarlela

Yrittäjä

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Kolme vaali­tee­mani: 1. Työn teke­mi­nen on hyvin­voi­van yhteis­kun­nan edel­ly­tys. Työn­te­ke­mi­sen tulee olla teki­jäl­leen myös kannat­ta­vaa. Käteen jäävän palka­no­suu­den tulee kasvaa, jotta ihmi­nen voi itse päät­tää mihin työnsä hedel­mät haluaa käyt­tää. Työpai­kat synty­vät kehit­ty­vistä ja hyvin­voi­vista yrityk­sistä, joten niiden toimin­tae­del­ly­tyk­set tulee turvata. 2. Vakaa talous on kaiken toimin­nan perusta. Emme voi elää jatku­vasti velaksi. Talous­kas­vulla voidaan rahoit­taa osa nykyi­sin ylisuu­rista julki­sista menoista. Tarvit­semme myös meno­ku­ria, jotta voimme elää niillä varoilla, jotka suoma­lai­set pysty­vät teke­mään työllä ja yrit­tä­mi­sellä. En kannata veron­ko­ro­tuk­sia. 3. Siir­rymme Natoon. Meidän tulee olla aktii­vi­nen osa puolus­tus­liit­toa ja muis­taa samalla hoitaa oma tont­timme. Reser­vin koulut­ta­mi­nen on todella tärkeä asia. Tiedus­te­lu­toi­minta ja raja­val­vonta tulee olla kunnossa. Jengiy­­ty­­mis-kehi­­tys tulee saada aisoi­hin. Polii­sien määrän korot­ta­mi­nen Kokoo­muk­sen tavoi­te­ta­solle on tärkeää.

Lahjoita

91

Jaana Kostiainen

Tradenomi, toimistosihteeri

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 28-vuotias tornio­lai­nen toimis­to­sih­teeri sekä Lapin Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja. Poli­tiikka on ollut into­hi­moni jo pienestä pitäen. Haave yhtei­siin asioi­hin vaikut­ta­mi­sesta kansan­edus­ta­jana on elänyt mieles­säni jo parin vuosi­kym­me­nen ajan. Nyt on oikea aika pyytää lappi­lai­silta luot­ta­musta tuohon tehtä­vään. Poli­tiikka ei saa olla musta­val­koista eikä sini­sil­mäistä. Päätök­sen­teon lähtö­koh­tana on oltava inhi­mil­li­syys ja faktat. Haluan olla raken­ta­massa Suomea, jossa ahke­ruu­desta palki­taan ja aidosti heikoim­massa asemassa olevista pide­tään huolta.

Lahjoita

92

Elina Kuula

Oikeustieteen opiskelija

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 24-vuotias oikeus­tie­teen opis­ke­lija ja rova­nie­me­läi­nen nuori polii­tikko. Toimin Rova­nie­men kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna ja Lapin hyvin­voin­tia­lu­een vara­val­tuu­tet­tuna. Poli­tii­kassa tavoit­teeni on olla raken­ta­massa yhteis­kun­taa, jossa jokai­nen voi tavoi­tella unel­mi­aan, tehdä itsel­leen mielek­käitä elämän­va­lin­toja ja menes­tyä. Olen ehdolla, koska nuoren suku­pol­ven tule­vai­suu­den naker­ta­mi­sen on loput­tava, ja päätök­siä on tehtävä sekä kestä­vän talou­den että jokai­sen hyvin­voin­nin eteen.

Lahjoita

93

Joni Määttä

Kauppatieteiden opiskelija

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 23-vuotias kemi­läi­nen kaup­pa­tie­teen opis­ke­lija, kaupun­gin­val­tuu­tettu ja Lapin Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­taja. Haluai­sin elää sellai­sessa Suomessa jossa jokai­sella, riip­pu­matta lähtö­koh­dista, on aidot mahdol­li­suu­det tavoi­tella omia unel­mi­aan. Kestävä talous­kasvu, korkea työl­li­syys ja hyvin­voi­vat ihmi­set muodos­ta­vat keske­nään pohjan hyvin­voi­valle Suomelle. Kaikki pide­tään menossa mukana, elämä mais­tuu hyvältä ja työn, sekä muun arjen teke­mi­sen kautta kaikki saavat kantaa kortensa kekoon.

Lahjoita

94

Nina Niittyvuopio

Yrittäjä, företagare

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Yrit­täjä Inarin kunnasta (Hippu­puoti ja Luulam­men kahvila). Yhteis­kun­nan toimin­noissa aktii­vi­sesti mukana jo vuosi­kym­me­net. Lapsien myötä ajan­ta­saista tietoa myös nuor­ten elämästä. Koulu­tuk­set yo:n jälkeen matkai­lun ja luon­non parista. Harras­tuk­sina moni­puo­li­nen liikunta yksin ja ryhmissä, tanssi, teat­teri ja käsi­työt. Koti­töitä jaetaan, verhoja ei hirveästi vaih­della. Tykkään touhuta, ottaa kantaa ja kehit­tää. Lappi - asuk­kai­neen, yrityk­si­neen ja ystä­vi­neen - on erit­täin rakas ja arvo­kas moni­kult­tuu­ri­nen, kansain­vä­li­nen, kaunis ja elin­voi­mai­nen - siitä pide­tään jatkos­sa­kin huolta.

Lahjoita

95

Terhi Salmela

Sosionomi

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen amma­til­tani lähi­hoi­taja, hieroja, eläi­na­vus­tei­nen valmen­taja ja sosio­nomi. Työko­ke­musta kerty­nyt varhais­kas­va­tuk­sesta, lasten­suo­je­lun perhe­työstä, aikuis­so­si­aa­li­työstä ja työl­li­syys­pal­ve­luista, yrit­tä­jä­ko­ke­musta kerty­nyt 21-vuotta. Työs­ken­te­len Lapin hyvin­voin­tia­lu­eella, työl­lis­tä­mi­syk­si­kössä yksilövalmentajana/​​sosiaaliohjaajana. Harras­tan moot­to­ri­pyö­räi­lyä, metsäs­tystä ja liikun­taa, toimin myös kunto­nyrk­kei­ly­oh­jaa­jana. Maan­puo­lus­tus­nai­siin liityin 2022. Omaan korkean työmo­raa­lin ja asioita vien eteen­päin lempeän lujalla otteella.

Lahjoita

96

Riitta Savukoski

Työllisyysasiantuntija, HTM

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen äiti, orga­ni­soija ja johtaja. Perhee­seeni kuuluu mies ja neljä lasta. Tärkeintä on ihmis­ten aito kuun­te­le­mi­nen ja välit­tä­mi­nen. Toimin Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tuk­sessa ja Lapin piirin puheen­joh­ta­jana, Lapin liiton halli­tuk­sen vara­pu­heen­joh­ta­jana ja Kemi­jär­ven kaupun­gin­hal­li­tuk­sen 1. vara­pu­heen­joh­ta­jana. Haluan, että Lapissa jokai­sella on yhden­ver­tai­sesti mahdol­li­suus elää ja asua turval­li­sesti, kasvat­taa lapsia, lasten ja nuor­ten on hyvä vart­tua, käydä kouluja, täällä on hyvä tehdä töitä ja yrit­tää sekä ikään­tyä arvok­kaasti. Vahvempi Lappi on yhtei­nen tavoit­teemme!

Lahjoita

97

Annika Sipola

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Nyt teen täysillä töitä kohti unel­maani. Unel­mani on päästä Suomelle töihin, kansan­edus­ta­jaksi. Valmis­tuin 2017 Lapin yliopis­tosta poli­tiik­ka­tie­teistä mais­te­riksi ja valmis­tu­mi­sen jälkeen olen tehnyt monen­lai­sia työteh­tä­viä, joista viimei­sim­mät ovat Lapin Yrit­tä­jien järjes­tö­pääl­li­kön ja työl­li­syyttä edis­tä­vän hank­keen projek­ti­pääl­li­kön tehtä­vät. Olen synty­pe­räi­nen lappi­lai­nen ja asun tällä hetkellä asun puoli­soni kanssa Rova­nie­mellä ja vapaa-ajalla käyn cross­­fit-tree­­neissä ja teen usein todella hyvää ruokaa. Tykkään kuun­nella erityi­sesti suomi­räp­piä. Tärkeintä minulle on hyvin­vointi.

Lahjoita

98

Ilkka-Petri Välitalo

Erikoislääkäri

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 36-vuotias rova­nie­me­läi­nen erikois­lää­käri. Päivä­työ­näni työter­veys­huol­lon erikois­lää­kä­rinä hoidan ihmis­ten tervey­son­gel­mia ja edis­tän paikal­lis­ten yritys­ten kanssa työky­kyyn ja -turval­li­suu­teen liit­ty­viä asioita. Toimin myös Lapin hyvin­voin­tia­lu­een alue­hal­li­tuk­sessa. Tykkään olla paita hiessä juok­se­massa, hiih­tä­mässä ja pelaa­massa. Toisaalta pötkö­tel­len ja lukien. Olen ensi­si­jai­sesti lääkäri, joka on pereh­ty­nyt työhön ja yhteis­kun­nan toimin­taan, enkä ole täysin “poli­ti­koi­tu­nut”. Tämän vuoksi uskon pystyäni tuomaan suoma­lai­seen päätök­sen­te­koon uutta ja raikasta näke­mystä.

Lahjoita

Skip to content