Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Varsi­nais-Suomen edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat

Nyt on oikea aika kään­tää Suomen talous nousuun. Me kokoo­muk­sessa haluamme, että suoma­lai­silla jää rahaa unel­mien­kin toteut­ta­mi­seen. Ennak­ko­ää­nes­tys on koti­maassa 22.–28.3.2023. Vaali­päivä on sunnun­taina 2.4.2023. Muista äänes­tää!

182

Pauli Aalto-Setälä

Yrittäjä, työelämäprofessori

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Pauli Aalto-Setälä (s. 1966) on jour­na­listi, yrit­täjä ja ammat­ti­joh­taja, jolla on miltei 30 vuoden ura yritys­ten johto­teh­tä­vistä mm. Nelo­sella, Ilta­leh­dessä, Alle­rilla, Koti­­maa-Yhtiöillä ja Dent­sulla. Aalto-Setälä on suorit­ta­nut EMBA-tutkin­­non Aalto-yliopis­­tossa vuonna 2012 ja saanut johta­mis­kou­lu­tusta Yalen ja Stan­for­din yliopis­toissa. Hän opet­taa muutos­joh­ta­mista työelä­mä­pro­fes­so­rina Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lussa ja on vies­tin­täy­ri­tys Kaikun osakas ja halli­tuk­sen puheen­joh­taja. Soti­la­sar­vol­taan hän on reser­vin majuri. Pauli Aalto-Setälä on kirjoit­ta­nut useita tieto­kir­joja johta­mi­sesta, alus­ta­ta­lou­desta, työhy­vin­voin­nista. Viimeksi neuvot­­telu- ja sovit­te­lu­tai­dosta nimellä ”Sovit­te­lija – Kuinka ratkoa riitoja (työ)elämässä (Tammi 2022). Paulin kampan­ja­tee­mat ovat Saaris­to­meri, kannat­tava kasvu ja turval­li­suus.

Lahjoita

181

Anu Aalto­nen

Kehitysjohtaja

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Poli­tiikka on minulle vastuun­kan­toa toisista ihmi­sistä, yhteis­kun­nasta ja ympä­ris­töstä. Neljän urhei­le­van nuoren äitinä haluan tehdä osani niin, että lapsemme voivat uskoa tule­vai­suu­teen ja mahdol­li­suuk­siinsa. Haluan, että me kaikki voimme ikään­tyä arvok­kaasti ja elää turvassa. Vastuul­li­nen päätök­sen­teko vaatii tietoa. Itsel­leni on tärkeää kuun­nella, harkita huolel­li­sesti ja lopulta seistä teke­mäni päätök­sen takana. Vaikut­ta­vien päätös­ten teke­mi­nen vaatii meiltä päät­tä­jiltä myös raken­ta­vaa ja toisia arvos­ta­vaa yhteis­työtä. Vain yhdessä meillä on mahdol­lista muut­taa Suomea ja maail­maa. Poli­tii­kassa tarvi­taan pitkää pinnaa – minulla on kärsi­väl­li­syyttä viedä asioita eteen­päin. Asiat eivät muutu hetkessä, vaikka kuinka toivoisi. Huolel­li­sesti edeten loppu­tu­los on kuiten­kin huitais­tua parempi. Vähem­pään kuin hyvään ei tule­kaan tyytyä. Tätä ajatusta toteu­tan myös työs­säni oman perheen yrityk­sessä. Tutustu minuun, ajatuk­siini ja vaali­tee­moi­hini: www.anuaaltonen.fi

Lahjoita

183

Sadri Beqiri

Tarkastusinsinööri

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 46-vuotias LVI-insi­­nööri ja työs­ken­te­len tarkas­tusin­si­nöö­rinä Turun kaupun­gissa. Perhee­seeni kuuluu minun lisäk­seni vaimo ja kaksi teini-ikäistä lasta. Talous- ja hyvin­voin­ti­asiat eivät hoidu ainoas­taan valit­ta­malla ja sivusta huute­le­malla. Olen poli­tii­kassa mukana siksi, että olen huolis­sani hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme tule­vai­suu­desta. Elämme noususuh­dan­netta ja maamme velkaan­tuu siitä huoli­matta jatku­vasti. Sivis­tys­val­tiossa heikom­mista on huoleh­dit­tava, mutta jokai­sen työi­käi­sen ja -kykyi­sen on osal­lis­tut­tava yhtei­seen toimeen. Suomi ansait­see enem­män työtä ja hyvin­voin­tia sekä vähem­män julki­sia menoja ja veroja. Ihmi­set täytyy saada töihin. Tahdon olla luomassa parem­paa, rohkeam­paa ja kestä­väm­pää Suomea.

Lahjoita

184

Alvar Euro

Poliittinen analyytikko, opiskelija

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen uuden suku­pol­ven polii­tikko, ja tavoit­tee­nani on kestävä kasvu. Olen 24-vuotias valtio­tie­tei­den yliop­pi­las, ja työs­ken­te­len poliit­ti­sena analyy­tik­kona yksi­tyi­sellä sekto­rilla. Toimin toista kaut­tani Turun kaupun­gin­val­tuus­tossa. Työs­ken­te­len Suomen puolesta, joka pysäyt­tää luon­to­ka­don, raken­taa talout­taan kestä­västi sekä tekee avointa ja edis­tyk­sel­listä arvo­po­li­tiik­kaa. Suomi tarvit­see päätök­siä, jotka kestä­vät seuraa­vat 50 vuotta pelk­kien vaali­kausien sijasta. Lue sivuil­tani lisää, ja tule tapaa­maan! Euron panok­sella parempi Suomi.

Lahjoita

185

Toni Fors­blom

Yrittäjä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen Toni Fors­blom, naan­ta­li­lai­nen yrit­täjä ja kaupun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­taja sekä alue­val­tuu­tettu. Minulle tärkeintä on tule­vai­suus. Ilman, että pidämme talou­des­tamme, ympä­ris­tös­tämme, lapsis­tamme ja toisis­tamme huolta, ei ole kestä­vää tule­vai­suutta. Olen ehdolla edus­kun­taan, sillä Suomi tarvit­see tule­vai­suu­teen ja eteen­päin katso­via päät­tä­jiä, joilla on visiota ja tule­vai­suusus­koa.

Lahjoita

186

Pertti Hemmilä

Yrittäjä, poliisi, maanviljelijä

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Metsä- ja uusiu­tu­van ener­­gia-alan yrit­täjä, maan­vil­je­lijä, poliisi, kansan­edus­taja 1999–2015, luut­nantti, neljän aikui­sen lapsen isä, jolla 9 lasten­lasta. Pitkä­ai­kai­sen edus­kun­ta­työni, luot­ta­mus­teh­tä­vieni ja amma­til­li­sen koke­muk­seni valossa olen seuran­nut kansa­kun­tamme julki­sen talou­den näivet­ty­mistä hyvin huoles­tu­neena. Tule­valla vaali­kau­della on ongel­mia ratkot­ta­vana valtava määrä. Siksi edus­kun­taan tarvi­taan koke­neita, osaa­via ja laajaa ymmär­rystä omaa­via edus­ta­jia. Enää ei ole aikaa ideo­lo­gi­sille kokei­luille tai työhar­joit­te­lulle, vaan korjaa­viin toimiin tulee tart­tua nopeasti ja rohkeasti. Nyt tarvi­taan viisaita päätök­siä ja rohkeita tekoja, jotta kansa­kun­tamme näivet­ty­mi­nen ja ihmis­ten köyh­ty­mi­nen saadaan loppu­maan.

Lahjoita

187

Milla Lahden­perä

Lehtori, filosofian tohtori

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen Milla Lahden­perä Taivas­sa­losta, puoliso ja kolmen tytön äiti. Filo­so­fian tohtori (hammastekniikka/​​biomateriaalitiede) ja työs­ken­te­len Turun amk:ssa lehto­rina, koulu­tus­vas­taa­vana ja tutki­jana. Sivu­toi­mi­sesti toimin polii­sina työs­ken­te­le­vän mieheni kanssa maa- ja metsä­ta­lous sekä matkai­lu­yrit­tä­jänä (Pollin Piha). Olen Taivas­sa­lon valtuus­ton puheen­joh­taja, alue­val­tuu­tettu ja Sote-lauta­­kun­­nan pj. Toimin kestä­västi ja vastuul­li­sesti niin talou­den, sosi­aa­li­sen vastuun, hyvän hallin­to­ta­van ja ympä­ris­tön osalta. Nyt on yhteis­kun­nal­li­sen ryhti­liik­keen paikka. Elämme yli varo­jen. Yksi­löi­den yhteis­kun­ta­vas­tuuta on terä­vöi­tet­tävä. Suomella pitää olla kilpai­lu­ky­kyä, joka edel­lyt­tää, että meillä tehdään jatku­vaa kehit­­tä­­mis-, tutki­­mus- ja inno­vaa­tio­työtä. Huol­to­var­muu­teen ja omaan ruoka­tuo­tan­toon, turval­li­suu­teen, moni­puo­li­seen ener­giao­ma­va­rai­suu­teen ja yrit­tä­jä­myön­tei­syy­teen pitää panos­taa

Lahjoita

188

Petteri Orpo

Kansanedustaja, valtiotieteiden maisteri

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 53-vuotias turku­lai­nen. Perhee­seeni kuuluu vaimo, kaksi teiniä ja kaksi koiraa. Vaimoni Niinan kanssa olemme kovia urhei­le­maan – kaikki mihin sisäl­tyy pitkä matka jalan tai suksin sopii meille. Oman paloni yhteis­ten asioi­den hoitoon sain Turun Yliopis­tossa opis­ke­li­ja­po­li­tii­kasta. Sillä tiellä olen edel­leen. Kevään edus­kun­ta­vaa­leissa haen vahvaa valta­kir­jaa viiden­nelle kaudelle. Haluan kantaa vastuuta isän­maasta ja huoleh­tia, että Suomi saadaan oikealle raiteelle. Nyt on oikea aika palata poli­tii­kan perus­asioi­hin – kasvua talou­teen, lujuutta turval­li­suu­teen ja toivoa tule­vai­suu­teen. Kun talous on kunnossa ja arki turval­lista, voimme keskit­tyä hyvästä elämästä ja puhtaasta ympä­ris­töstä huoleh­ti­mi­seen. Sinä ansait­set koke­neen edun­val­vo­jan edus­kun­taan. Olen tehtä­vään käytet­tä­vissä.

Lahjoita

189

Sanna Pitkä­nen

Toimialapäällikkö, maatalousyrittäjä

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Lapsi­per­heen äitinä ajat­te­len asioita käytän­nön­lä­hei­sesti ja perin­teis­ten arvot huomioon ottaen. Alue­val­tuu­tet­tuna ja maakun­ta­hal­li­tuk­sen vara­jä­se­nenä tiedän hyvin­voin­nin ja turval­li­sen arjen mahdol­lis­tu­van vain yrit­te­li­jäi­syy­den, järke­vän talou­den­pi­don ja oikeu­den­mu­kai­suu­den kautta. Tätä edis­tän myös seura­kun­nan ja arkki­hiip­pa­kun­nan luot­ta­mus­teh­tä­vissä. Työs­säni toimin ProAgria Länsi-Suomen talou­den ja johta­mi­sen toimia­la­pääl­lik­könä sekä Länsi-Suomen Maa- ja koti­ta­lous­nais­ten toimin­nan­joh­ta­jana. Kotona aika kuluu sekä perhey­ri­tyk­sen, että maa- ja metsä­ta­lou­den parissa.

Lahjoita

190

Sini Ruoho­nen

Toiminnanjohtaja, valtiotieteiden maisteri

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 38-vuotias kolmen koului­käi­sen lapsen äiti, valtio­tie­tei­den mais­teri ja yhteis­ten asioi­den aktii­vi­nen eteen­päin­viejä. Varsi­nais­suo­ma­lais­ten kansan­edus­ta­jana teki­sin kovasti töitä Saaris­to­me­ren, nopean junan, moni­puo­li­sen yritys­kent­tämme ja työpaik­ko­jen sekä korkea­kou­lu­jemme puolesta. Samoja asioita olen viemässä eteen­päin Turun kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäse­nenä ja valtuus­to­ryh­män puheen­joh­ta­jana tehdes­säni töitä kaupun­ki­lais­ten parhaaksi. Varsi­­nais-Suomen hyvin­voin­tia­lu­een valtuu­tet­tuna olen huoleh­ti­massa terveys­pal­ve­luista. Työs­ken­te­len poli­tii­kan ja yhteis­kun­nal­li­sen tutki­muk­sen parissa valta­kun­nal­li­sen ajatus­pa­jan toimin­nan­joh­ta­jana. Vapaa-ajalla touhuamme lasten kanssa kaiken­laista lasket­te­lusta lauta­pe­lei­hin. Harras­tan pade­lia ja pidän kovasti ruuan­lai­tosta. Äänes­tä­mällä minua saat kaupun­ki­lais­jär­keä edus­kun­taan. Lisää tietoa itses­täni ja ajatuk­sis­tani löydät teks­teinä, podcas­teina ja videoina sivuil­tani.

Lahjoita

191

Jukka Savo­lai­nen

Johtaja, kommodori evp.

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen Jukka Savo­lai­nen, kansain­vä­li­nen ja koke­nut turval­li­suu­den asian­tun­tija. Työs­ken­te­len verkos­to­joh­ta­jana Euroo­pan hybri­diuh­kien torjun­nan osaa­mis­kes­kuk­sessa, soti­la­sar­vol­tani kommo­dori (evp). Miksi lähdin poli­tiik­kaan? Raja­lain käsit­tely kesällä 2022 oli minulle pysäyt­tävä koke­mus. Vaaral­li­nen aloite tuli kesä­kuussa kovalla kiireellä Edus­kun­taan koko hallin­to­ko­neis­ton ja akatee­mis­ten asian­tun­ti­joi­den siunaa­mana. Hyväk­syt­tynä laki olisi kiel­tä­nyt Suomen itärä­jan sulke­mi­sen hätä­ti­lan­teessa. Onneksi Edus­kunta vain harvo­jen neuvosta päätti sitä muut­taa. Vastaa­via seik­kai­luja voi Suomella olla edessä. 36 vuoden virka­ko­ke­muk­sella näen rivien välei­hin ja osaan vaatia hallin­nolta kunnon suori­tuk­sia. Siksi haluan palvella maatamme Edus­kun­nassa, jos minut sinne vali­taan.

Lahjoita

192

Saara-Sofia Sirén

Kansanedustaja, ekonomi

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 36-vuotias toisen kauden kansan­edus­taja ja järjes­tö­joh­taja Turusta. Innos­tuin vastuul­li­sesta päätök­sen­teosta alku­jaan opin­to­jen kautta ja nyt olen tehnyt kestä­vän kehi­tyk­sen peri­aat­tei­den mukaista työtä jo yli 15 vuotta. Olen ehdolla kolman­nelle kaudelle edus­kun­taan, koska Suomi tarvit­see nyt kestä­vää realis­mia! Tule­valla kaudella on kään­net­tävä talous kasvuun samalla, kun ratkomme ilmas­ton­muu­tosta ja luon­to­ka­toa. Koulu­tuk­sel­tani olen ekonomi ja tule­vai­suu­den tutkija. Perhee­seeni kuuluu yrit­tä­jä­puo­liso, kaksi lasta sekä kreik­ka­lai­selta pako­lais­lei­riltä pelas­tettu rescue-koira Eddy.

Lahjoita

193

Janika Taka­talo

Europarlamentaarikon avustaja, valtiotieteiden maisteri

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 30-vuotias valtio­tie­tei­den mais­teri, Varsi­­nais-Suomen alue­val­tuu­tettu ja Turun kaupun­gin­val­tuu­tettu (kok.). Synty­jäni olen Salosta. Työs­ken­te­len Euroo­pan parla­men­tissa Henna Virk­kusen avus­ta­jana ja teen väitös­kir­jaa. Pienen pojan äitinä yksi erityi­sen tärkeä teema minulle on lasten ja nuor­ten hyvin­vointi. Haluan myös varmis­taa, että suoma­lais­ten osaa­mis­taso säilyy korkeana ja pärjäämme kansain­vä­li­sessä kilpai­lussa. Emme saa myös­kään unoh­taa velkaan­tu­mi­sen tait­ta­mista ja ympä­ris­tö­asioita, jotta asiat jäävät parem­massa kunnossa tule­ville suku­pol­ville. Ääni minulle on ääni tule­vai­suu­delle!

Lahjoita

194

Teija Tiusa­nen

Osastonhoitaja, terveystieteiden maisteri

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen turku­lai­nen erikois­sai­raan­hoi­taja ja terveys­tie­tei­den mais­teri. Työs­ken­te­len osas­ton­hoi­ta­jana Tyksissä. Olen Varsi­­nais-Suomen alue­val­tuu­tettu ja toimin Varhassa Ikään­ty­nei­den lauta­kun­nassa sekä Vanhus­neu­vos­tossa. Poli­tiik­kaa teen ennen kaik­kea ihmi­sille. Sote ja siihen liit­ty­vät asiat ovat vahvaa osaa­mi­sa­luet­tani. Minulle tärkeitä arvoja ovat inhi­mil­li­syys, toimiva tervey­den­huolto ja hoiva, realis­ti­nen talou­den­hoito ja se, että työn teke­mi­sen tulee aina olla kannat­tava vaih­toehto.

Lahjoita

195

Siiri Turu­nen

Opiskelija, taitoluisteluvalmentaja

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen Siiri Turu­nen, 23-vuotias turku­lai­nen opis­ke­lija, nuori vaikut­taja ja taito­luis­te­lu­val­men­taja. Opis­ke­len kolmatta vuotta sosi­aa­li­tie­teitä Turun yliopis­ton yhteis­kun­ta­tie­teel­li­sessä tiede­kun­nassa. Opin­to­jen ohella toimin taito­luis­te­lu­val­men­ta­jana ja rakkaan lajin parissa olen viet­tä­nyt elämäs­täni suurim­man osan. Vaikut­ta­mi­nen on aina kiin­nos­ta­nut minua ja nyt haluan olla teke­mässä yhteis­kun­nas­tamme meille jokai­selle parem­paa paik­kaa elää. Olen ehdolla edus­kun­taan keväällä 2023, sillä haluan raken­taa valoi­saa ja vakaata sekä sivis­tyk­sen ja liikun­nan täyteistä tule­vai­suutta.

Lahjoita

196

Ville Valko­nen

Kansanedustaja, kauppatieteiden maisteri

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen edis­tys­mie­li­nen oikeis­to­lai­nen. Suomen ja Euroo­pan pitää olla vahvoja. Tämän ytimessä on talous. Ajan rohkeita talous­uu­dis­tuk­sia kuten työmark­ki­noi­den päivit­tä­mistä, kannus­ta­vam­paa sosi­aa­li­tur­vaa, aktii­vista elin­kei­no­po­li­tiik­kaa ja työpe­räi­sen maahan­muu­ton lisää­mistä. Työn ja yrit­tä­mi­sen vero­tusta tulee keven­tää. Yrit­tä­jyy­den toimin­tae­del­ly­tyk­siä tulee paran­taa ja paisu­nutta byro­kra­tiaa karsia. Valtion velkaan­tu­mi­nen pitää lopet­taa pienen­tä­mällä julkista sekto­ria. Vauras­tu­mi­sen ja sijoit­ta­mi­sen edel­ly­tyk­siä tulee paran­taa. Ener­gia­jär­jes­telmä pitää uudis­taa pääs­töt­tö­mäksi.

Lahjoita

197

Anne-Mari Viro­lai­nen

Kansanedustaja, kauppatieteiden maisteri

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen Anne-Mari Viro­lai­nen, kolmen lapsen äiti, yhden pikkui­sen mamma, Petrin vaimo. Olen korkea­kou­lu­tettu, kansain­vä­li­nen ja äänes­tä­jien mukaan aidosti kuun­te­leva. Olen ajanut suoma­lais­ten, varsi­nais­suo­ma­lais­ten ja äänes­tä­jieni asiaa edus­kun­nassa neljän kauden, 16 vuoden ajan, yhteis­työ­ky­kyi­sesti ja ratkai­su­ha­kui­sesti.

Lahjoita

Skip to content