Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Hämeen edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat

Nyt on oikea aika kään­tää Suomen talous nousuun. Me kokoo­muk­sessa haluamme, että suoma­lai­silla jää rahaa unel­mien­kin toteut­ta­mi­seen. Ennak­ko­ää­nes­tys on koti­maassa 22.–28.3.2023. Vaali­päivä on sunnun­taina 2.4.2023. Muista äänes­tää!

77

Marko Ahtiainen

Toimitusjohtaja, yritysneuvoja

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Haluatko sinä turvata rakkaan isän­maamme tule­vai­suutta? Kannan vastuuta yhtei­sistä asioista ja tule­vai­suu­des­tamme. Olen perheen isä ja avio­mies, toimi­tus­joh­taja, yritys­neu­voja, yrit­täjä ja halli­tusam­mat­ti­lai­nen. Toimin Janak­ka­lan kunnan­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jana, maakun­ta­hal­li­tuk­sen jäse­nenä sekä hyvin­voin­tia­lu­een valtuu­tet­tuna ja tarkas­tus­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­jana. Taus­tal­tani olen evp. soti­las ja reser­vin kapteeni. Kanna­tan talou­del­lista toime­liai­suutta, yksi­lön vapautta ja vastuuta. Uskon kannus­ta­vaan Suomeen, jossa työn­teko ja yrit­tä­mi­nen ovat nykyistä kannat­ta­vam­pia.

Lahjoita

78

Milla Bruneau

varakansanedustaja, yritysjohtaja

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Milla Bruneau - Tinki­mä­tön työn tekijä. Kukaan meistä ei tiedä, mitä seuraa­vat neljä vuotta tuovat tulles­saan. Niin kuin emme tien­neet menneis­tä­kään. Pärjäämme kyllä, kun meillä on päät­tä­jiä, jotka kestä­vät krii­sejä. Minut tunne­taan siitä, että teen asioita - en vain puhu. Minut tunne­taan siitä, että en koskaan luovuta - vaan sisuun­nun, kun haas­te­taan. Minut tunne­taan siitä, että teen tinki­mät­tö­mästi töitä. Hyvin­voin­ti­val­tion pelas­ta­mi­nen tarvit­see kilpai­lu­ky­kyi­sen Suomen, ja siihen tarvi­taan uusia teki­jöitä. Olen Milla Bruneau, vara­kan­san­edus­taja ja yritys­joh­taja Lahdesta.

Lahjoita

79

Sanni Grahn-Laasonen

Kansanedustaja

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen Sanni Grahn-Laaso­­nen, kansan­edus­taja ja talous­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja. Koulu­tuk­seni on valtio­tie­tei­den mais­teri. Aiem­min toimin opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­rinä ja ympä­ris­tö­mi­nis­te­rinä. Olen hyvin­voin­tia­lu­een valtuus­ton puheen­joh­taja ja johdan Uuden lasten­sai­raa­lan tuki­sää­tiötä. Tärkeim­mät teemani ovat velkaan­tu­mi­sen pysäyt­tä­mi­nen, turval­li­suus ja hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan turvaa­mi­nen panos­ta­malla koulu­tuk­seen, kestä­vään kasvuun ja yrit­tä­jyy­teen sekä Suomen kehit­tä­mi­seen kansain­vä­li­senä, toivoa luovana, rohkeasti uudis­tu­vana maana. Tarvi­taan vastuul­li­sia päät­tä­jiä. Lujuutta ja lämpöä.

Lahjoita

80

Timo Heinonen

Kansanedustaja, KM

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen Timo Heino­nen, 48-vuotias kahden lapsen perhee­nisä ja neljän­nen kauden kansan­edus­taja Hämeestä. Koulu­tuk­sel­tani olen kasva­tus­tie­teen mais­teri ja luokan­opet­taja ja minulla on myös pieni urhei­lun ja media-alan yritys. Edus­kun­nassa toimin puolus­tus­va­lio­kun­nassa ja vastaan Kokoo­muk­sen talous- ja vero­po­li­tii­kassa Valtio­va­rain­va­lio­kun­nan vastaa­vana. Lisäksi toimin Valtion liikun­ta­neu­vos­tossa ja maan­puo­lus­tus­kor­kea­kou­lun hallin­nossa. Harras­tuk­sista voisin mainita ratsas­tuk­sen ja hevo­set, luon­non, retkei­lyn ja metsäs­tyk­sen sekä moot­to­riur­hei­lun.

Lahjoita

81

Teemu Kinnari

yrittäjä, metsätalousinsinööri

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 49-vuotias Kinna­rin tilan isäntä, metsä­alan asian­tun­tija, yrit­täjä, isä ja puoliso. Olen Hollo­lan kunnan­hal­li­tuk­sen puheen­joh­taja. Metsä­alalla toimin 20 vuotta teol­li­suu­den puun­han­kin­nan eri vaiheissa. Stora Ensolla toimen­ku­vani oli puun­han­kin­nan suun­nit­telu, se vastasi 1/​​3 kaikesta Suomen puun­han­kin­nasta. Metsä­alan verkos­toni ovat laajat. Metsiäni olen hoita­nut 30 vuotta. Koti­ti­lalle raken­tui 2021 suun­nit­te­le­mani kaura­mylly. Tunnen ruoka­ket­jun alku­tuot­ta­jalta kaup­paan sekä vilje­li­jän että kulut­ta­jan näkö­kul­masta. Harras­tan metsäs­tystä, enduro-moot­­to­­ri­­pyö­­räi­­lyä ja kasva­tamme suomen­he­vo­sia

Lahjoita

82

Maija Kontturi

hammaslääkäri

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Teen hammas­lää­kä­rin työtä Hämeen­lin­nan kaupun­gilla ja vanki­lassa. Olen OmaHä­meen alue­val­tuu­tettu ja elin­kaa­ri­lau­ta­kun­nan jäsen. Mahdol­li­sella vapaa-ajalla noste­len painoja, kerään kirp­puja, cheer­­lea­­ding-urhei­­len, joogaan tai ompe­len. Hyöty­lii­kun ääni­kirja kuulok­keissa ja palve­len kotona koiriani. Arvos­tan yhden­ver­tai­suutta, työtä, ympä­ris­töä ja fiksua rahan­käyt­töä. Tiedos­tan, ettei ole tulossa help­poja päätök­siä, ruusuja ja kaik­kea kivaa kaikille. Edessä on raskaita valin­toja, risuja ja vähän vähem­män vähän kaikille. Uskon ja luotan yhtei­seen yrit­tä­mi­seen, rohkeu­teen ja eteen­päin mene­mi­seen.

Lahjoita

83

Helena Lehkonen

Kasvatustieteen tohtori, yrittäjä

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen Helena Lehko­nen, kasva­tus­tie­teen tohtori ja yrit­täjä Hämeen­lin­nasta. Kahden aikui­sen pojan äiti ja aktii­vi­nen yhteis­kun­nal­li­nen vaikut­taja. Minulle tärkeää ovat osaa­mi­nen, työl­li­syys ja turval­li­suus. Haluan yhteis­kun­nan: - jossa lapset saavat hyvän star­tin koulu­po­lulle - joka kannus­taa teke­mään työtä ja kanta­maan vastuunsa - jossa ikään­ty­mistä ei tarvitse pelätä, vaan voi luot­taa saavansa apua tarvit­taessa. Minulle poli­tii­kan teke­mi­nen on keino vaikut­taa yhteis­kun­nan toimi­vuu­teen niin, että jokai­sella on mahdol­li­suus turval­li­seen tule­vai­suu­teen. Se ajaa minua eteen­päin!

Lahjoita

84

Sari Niinistö

Aikuiskasvatustieteen maisteri, terveydenhoitaja

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen hämä­läi­nen vaikut­taja, Hämeen­lin­nassa kasva­nut ja nykyi­sin lahte­lai­nen. Olen 16 vuotta toimi­nut erilai­sissa maakun­nal­li­sissa ja valta­kun­nal­li­sissa luot­ta­mus­teh­tä­vissä, mm. alue­val­tuus­tossa, kaupun­gin­val­tuus­tossa, Päijät-Soten halli­tuk­sessa puheen­joh­ta­jana, puolue­val­tuus­tossa, alue­hal­li­tuk­sessa, lauta­kun­nissa jne. Olin myös ek-ehdok­­kaana v.2011 ja 2015. Koulu­tuk­sil­tani olen tervey­den­hoi­taja, diako­nissa ja v.2021 valmis­tuin aikuis­kas­va­tus­tie­teen mais­te­riksi. Kokoo­muk­sen arvot: sivis­tys, vastuu, kannus­ta­vuus ja välit­tä­mi­nen ovat päätök­sen­te­koani ohjaa­via arvoja. www.sariniinisto.fi

Lahjoita

85

Aino Närkki

Johtava elinkeinoasiantuntija, YTM, MBA

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen Aino Närkki, kunta­päät­täjä, alue­val­tuu­tettu ja johtava elin­kei­no­asian­tun­tija. Perhee­näiti ja mummi. Pitkä työura on anta­nut paljon – olen soten, yrit­tä­jyy­den ja yhteis­kun­ta­vai­kut­ta­mi­sen koke­nut valta­kun­nal­li­nen asian­tun­tija. Alue­val­tuu­tet­tuna puolus­tan ihmis­ten toimi­via sote-palve­­luita vauvasta vaariin. Poliit­tis­ten tehtä­vien lisäksi olen kirk­ko­val­tuu­tettu ja Etelä-Hämeen Osuus­pan­kin edus­ta­jis­tossa. Vapaa-aikani kuluu ulkona liik­kuen ja Padas­joen Virmai­lassa kakkos­ko­dissa puuhas­tel­len. Kun kyse on ihmis­ten tervey­desta ja hyvin­voin­nista, ei asian­tun­te­musta voi korvata ideo­lo­gialla!

Lahjoita

86

Teresa Rautapää

FM, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen Teresa Rauta­pää, äidin­kie­len ja kirjal­li­suu­den opet­taja sekä Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jaeh­do­kas Lahdesta. Poli­tiikka ei ole vain harvo­jen laji. Arka­dian­mäelle tarvi­taan moni­puo­li­nen joukko kansaa eri tavoin edus­ta­via, aivan taval­li­sia suoma­lai­sia. Sellai­nen minä olen. Aivan taval­li­nen opet­taja, yhden miehen vaimo, kahden koului­käi­sen äiti. Haluan edis­tää vastuul­lista, mutta inhi­mil­listä poli­tiik­kaa kaiken sen äärellä, mikä on tärkeää: koulu­tus, sivis­tys, lapset ja nuoret – tule­vai­suus. Tutustu minuun, ajatuk­siini ja vaali­tee­moi­hini netti­si­vuil­lani www.teresarautapaa.fi.

Lahjoita

87

Sami Rive

ensihoitopäällikkö

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen aikaan­saava ja jalat maassa seisova 52- vuotias perheen isä, sote-alan asian­tun­tija ja alue­val­tuu­tettu Hämeestä. Nyt jos koskaan päätök­sen­teossa tarvi­taan entistä enem­män tervey­den­huol­lon ja turval­li­suu­den arjen asian­tun­te­musta. Päätök­sissä ja lain­val­mis­te­lussa tulee huomioida tosia­sial­li­set syy-seuraus­­suh­­teet. Haluan, että Suomi on tule­vai­suu­des­sa­kin turval­li­nen, elin­voi­mai­nen ja hyvä paikka elää, asua, tehdä työtä sekä yrit­tää.

Lahjoita

88

Ilkka Viljanen

Yrittäjä, pienviljelijä

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Ilkka Vilja­nen, 62-vuotias ex-kansan­e­dus­­taja, yrit­täjä, pien­vil­je­lijä, puoliso, isä ja isoisä. Tarjoan sinulle koke­neen vaih­toeh­don. Edus­kunta on tuttu ja yhtey­det kunnossa päät­tä­jiin ja minis­te­ri­jöi­hin. Näiden ”hullu­jen” vuosien jälkeen on aika tolkun ja maltin poli­tii­kalle. On aika päät­tä­jille, jotka raken­ta­vat huomista vastuul­li­sesti. Asioi­den ratkai­se­mi­nen vaatii erilai­sista arvo­maa­il­moista huoli­matta näke­mys­ten yhteen sovit­ta­mista. Olen koke­nut yhteis­työn­te­kijä, jonka päätök­sen­te­koa ohjaa vahvat perus­ar­vot. Neljän­nes­vuo­si­sata poli­tii­kassa on opet­ta­nut, että ohje on enem­män me kuin minä

Lahjoita

89

Venla Väli-Torala

Opiskelija

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 25-vuotias heino­la­lai­nen ja valmis­tun pian mate­ma­tii­kan ja fysii­kan aineen­opet­ta­jaksi Helsin­gin Yliopis­tosta. Toimin toisen kauden valtuu­tet­tuna ja kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäse­nenä Heino­lassa. Olen ehdolla edus­kun­taan, koska tahdon olla luomassa yhä parem­paa Suomea tule­via suku­pol­via varten. Kokoo­mus vali­koi­tui puolu­eeksi arvo­poh­jansa vuoksi ja itsel­leni tärkeim­mät arvot ovat sivis­tys, vapaus ja tasa-arvo. Olen huolis­sani suoma­lai­sen perus­kou­lun tasosta ja mielen­ter­vey­son­gel­mien lisään­ty­mi­sestä. Lisäksi yrit­tä­jyys on lähellä sydän­täni. Ihmi­senä olen iloi­nen, sosi­aa­li­nen ja toimeen tart­tuva.

Lahjoita

90

Mika Walkamo

Yrittäjä

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen Mika Walkamo, kaupun­gin­val­tuu­tettu ja pitkän­lin­jan yrit­täjä Hämeen­lin­nasta. Olen aina ollut suoma­lai­sen työn, maan ja yrit­tä­jyy­den puolella. Olen tehnyt työtä, tarjon­nut työtä ja luonut työtä. Yrit­tä­jänä olen tottu­nut siihen, että asiat pitää tehdä. 1. Terve talous on hyvin­voin­nin perusta 2. Turval­li­suus on taat­tava 3. Meidän pitää olla omava­rai­sia ener­gian­tuo­tan­nossa 4. Maa- ja metsä­ta­lous ovat korvaa­ma­ton osa talout­tamme.

Lahjoita

Skip to content