Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Sata­kun­nan edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat

Nyt on oikea aika kään­tää Suomen talous nousuun. Me kokoo­muk­sessa haluamme, että suoma­lai­silla jää rahaa unel­mien­kin toteut­ta­mi­seen. Ennak­ko­ää­nes­tys on koti­maassa 22.–28.3.2023. Vaali­päivä on sunnun­taina 2.4.2023. Muista äänes­tää!

82

Eerik Heijari

Executive MBA, yrittäjä

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Terve! Olen kaupal­li­sen koulu­tuk­sen (Trade­nomi, EMBA) ja kansain­vä­li­sen koke­muk­sen omaava 43-vuotias yrit­täjä. Olen lähtöi­sin Nakki­lasta ja Porin SAMKista valmis­tuin 2000-luvun tait­teessa. Olen aina koke­nut poli­tii­kan ja asioi­den eteen­päin viemi­sen minulle lähei­seksi asiaksi ja näin ollen toimin myös Porin Kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna lähes kahdek­san vuotta. - Halli­tuk­sen tuhlai­lulle stoppi -Ener­gia­kus­tan­nus­ten nousuun yksi­tyi­sille sekä yrit­tä­jille puutut­tava, keinot muun muassa koti­mai­sen tuotan­non lisää­mi­nen ja hinta­katto. Lupia lisäy­din­voi­malle. - Eläk­keen­saa­jien vuosien työ huomioi­tava

Lahjoita

83

Anne Holmlund

Talouspäällikkö

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 58-v sata­kun­ta­lai­nen päät­täjä, jolla on laaja koke­mus yhteis­kun­nal­li­sista tehtä­vistä. Ulvi­lan valtuus­ton pj, Kevan, Sata­kun­ta­lii­ton ja Sata­kun­nan hyvin­voin­tia­lu­een halli­tuk­sessa sekä valtuus­to­ryh­män pj. Kansan­edus­taja 2002-2015 ja sisä­mi­nis­teri 2007-2011 sekä minis­teri EU:n oikeus- ja sisä­asioi­den neuvos­tossa. Minulla on yrit­tä­jä­tausta ja olen osao­mis­ta­jana puoli­soni yrityk­sessä. Olen ollut pitkään valta­kun­nal­li­sissa turval­li­suu­den ja maan­puo­lus­tuk­sen tehtä­vissä sekä Sata­kun­nan elin­voi­maa edis­tä­vissä toimie­li­missä ja verkos­toissa. Hätä­kes­kus sijoi­tet­tiin Poriin minun päätök­sel­läni.

Lahjoita

84

Jussi Ihamäki

Liikuntatieteiden maisteri, vararehtori

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 46-vuotias aktii­vi­nen perhee­nisä Porista. Olen nuoresta lähtien ollut mukana vaikut­ta­massa asioi­hin mm. urhei­luseu­ran johto­kun­nissa, piirin halli­tuk­sessa, yliopis­toai­kana johto­ryh­mässä. Tällä hetkellä työs­ken­te­len Porin lukiossa opet­ta­jana, valmen­ta­jana ja vara­reh­to­rina. Lisäksi valmen­nan aktii­vi­sesti ylei­sur­hei­li­joita. Lisäksi olen Porin kaupun­gin­val­tuu­tettu, kokoo­muk­sen valtuus­to­ryh­män vpj, elin­voima. ja ympä­ris­tö­lau­ta­kun­nan jäsen sekä jouk­ko­lii­ken­ne­jaos­ton pj. Koulu­tus, kasva­tus ja liikunta ovat minua lähim­pänä olevat aiheet ja se, että ihmi­set voisi­vat henki­sesti ja fyysi­sesti hyvin.

Lahjoita

85

Mari Kaunistola

Ekonomi, kauppatieteiden maisteri

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 43-vuotias pori­lai­nen ekonomi, poliisi, Porin kaupun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­taja sekä työhy­vin­voin­nin ja johta­mi­sen väitös­kir­jao­pis­ke­lija. Toimin myös alue­val­tuu­tet­tuna sekä alue­hal­li­tuk­sen jäse­nenä. Polii­sissa työs­ken­nel­les­säni olen viimei­set vuodet tehnyt Polii­siam­mat­ti­kor­kea­kou­lussa henki­lös­tö­joh­ta­mi­sen vastuu­opet­ta­jan tehtä­viä. Sitä ennen työs­ken­te­lin polii­si­lai­tok­sessa vies­tin­tä­pääl­li­kön tehtä­vissä ja polii­sin kent­tä­töissä. Ennen polii­si­kou­lu­tusta olen työs­ken­nel­lyt yksi­tyi­sen sekto­rin palve­luk­sessa muun muassa radio­toi­mit­ta­jana. Olen saanut olla mukana maakun­nal­li­sessa päätök­sen­teossa ja raken­ta­nut vahvoja verkos­toja. Ne ovat eduksi Sata­kun­nan asioita hoidet­taessa. Uudis­tuva Sata­kunta on minulle sydä­men asia.

Lahjoita

86

Mikko Korpela

yrittäjä

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen pohjois­sa­ta­kun­ta­lai­nen arvo­kon­ser­va­tiivi, joka uskoo yksi­lön­va­pau­teen sekä yrit­tä­jyy­teen. Toivon, että kaikilla on mahdol­li­suus raken­taa oman­nä­köi­nen elämä, vapaassa maail­massa!

Lahjoita

87

Jouni Lehtimäki

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Jouni Lehti­mäki on 58-vuotias vete­raa­ni­kan­san­edus­taja, vara­tuo­mari ja oikeus­tie­teen lisen­si­aatti. Neljän lapsen isä, soti­la­sarvo majuri. Monet krii­sin­hal­lin­ta­teh­tä­vät Liba­no­nissa ja Balka­nilla ovat anta­neet Jounille vahvan maan­puo­lus­tusa­lan osaa­mi­sen ja tietä­myk­sen kansain­vä­li­sestä oikeus­toi­min­nasta, turval­li­suus­po­li­tii­kasta ja krii­sin­hal­lin­nasta. Naton oikeus­­­val­­tio-operaa­­tion johta­van laki­mie­hen tehtävä Afga­nis­ta­nissa opetti Jounille, mikä on Nato ja mitä hyötyä jäse­nyy­destä on. Maail­malla Jouni on oppi­nut, että tavoit­teel­li­sesti ja yhdessä toimi­malla saavu­te­taan parhaim­mat ratkai­sut. Päätök­sen­teon pohjana Jounilla on vankka juri­di­nen ja poliit­ti­nen osaa­mi­nen sekä koke­mus kansan­edus­ta­jan työstä. Jouni painot­taa, että on tiedet­tävä, mitä tahdomme. Velkaan­tu­mi­nen on pysäy­tet­tävä, vero­tuk­sen oltava kannus­tava. Osaa­mi­seen on panos­tet­tava ja turval­li­suu­desta pidet­tävä huolta. Yksi­tyi­so­mis­tuk­sen suojan ja henki­lö­koh­tai­sen koske­mat­to­muu­den on oltava louk­kaa­mat­to­mia.

Lahjoita

88

Matias Marttinen

Kansanedustaja

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen sata­kun­ta­lai­nen Kokoo­muk­sen ensim­mäi­sen kauden kansan­edus­taja ja valtio­tie­tei­den mais­teri. Toimin lisäksi Sata­kun­nan maakun­ta­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jana ja Rauman kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna. Teen työtä edus­kun­nassa erityi­sesti talous-, vero­­tus- ja elin­kei­no­po­li­tiik­kaan liit­ty­vissä kysy­myk­sissä. Toimin lisäksi edus­kun­ta­ryh­mäni vero­po­li­tii­kasta vastaa­vana kansan­edus­ta­jana.

Lahjoita

89

Henrika Palenius

Yhteisökoordinaattori, yhteiskuntatieteiden yo

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Vaali­lu­pauk­siani ovat suoma­lais­ten turval­li­suu­den edis­tä­mi­nen, yrit­tä­jien aseman paran­ta­mi­nen ja turkis­tar­hauk­sen kiel­tä­mi­nen.

Lahjoita

90

Roope Rantala

Oikeustieteen ylioppilas

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen Roope Rantala, pari­kymp­pi­nen oikeus­tie­teen yliop­pi­las. Olen Sata­kun­nan Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­taja, Ulvi­lan kaupun­gin­val­tuu­tettu ja ehdolla edus­kun­taan Sata­kun­nasta. Lähdin ehdolle edus­kun­ta­vaa­leissa, koska haluan olla raken­ta­massa suoma­laista yhteis­kun­taa kestä­välle perus­talle. Minulle kestävä perusta tarkoit­taa talou­den vakautta, ilmas­tosta ja ympä­ris­töstä välit­tä­mistä sekä ihmis­ten hyvin­voin­nista huoleh­ti­mista. Lue lisää omilta netti­si­vuil­tani!

Lahjoita

91

Maria Rautanen

DI, yrittäjä

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Suomen edus­kun­taan tarvi­taan uutta ener­giaa ja enem­män moni­puo­lista osaa­mista. Olen erit­täin innois­sani mukana tavoit­te­le­massa kansan­edus­ta­jan paik­kaa Arka­dian­mäelle. Olen Maria Rauta­nen, 49-vuotias diplomi-insi­­nööri ja yrit­täjä Porista. Minulla on avopuo­liso ja kaksi jo omil­laan asuvaa poikaa. Olen TEK Teknii­kan Akatee­mis­ten jäsen.

Lahjoita

92

Mikael Ropo

Yrittäjä

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 30-vuotias kaupun­gin­val­tuu­tettu ja tekni­sen lauta­kun­nan puheen­joh­taja Porista. Amma­til­tani toimin yrit­tä­jänä ja toimi­tus­joh­ta­jana kansain­vä­listä kaup­paa harjoit­ta­vassa Ropo Garden Oy:ssä koti- ja puutar­ha­tuot­tei­den maahan­tuon­nin ja vien­nin parissa. Koulu­tuk­sel­tani olen yrit­tä­jyys trade­nomi (BBA) ja hiljat­tain suori­tin myös HHJ-tutkin­­non. Soti­la­sar­vol­tani olen reser­vin vänrikki. Harras­tuk­siini kuuluu juok­se­mi­nen, talviuinti, padel ja kesäi­sin myös golf.

Lahjoita

93

Teija Sirola

Lakiasiantuntija

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen Teija Sirola rauma­lai­nen kunnal­lis­po­lii­tikko, perhee­näiti ja laki­asian­tun­tija. MInulle erityi­sen tärkeää on lasten ja nuor­ten hyvin­vointi ja tule­vai­suus, Sata­kun­nan elin­voi­mai­suus ja ympä­ris­tö­asiat, ja näitä teemoja tulen tuomaan esille myös omassa vaali­kam­pan­jas­sani. Haluan ajaa meidän kaik­kien Sata­kun­ta­lais­ten asiota ja pitää huolta siitä, että Sata­kunta säilyt­tää ja vahvis­taa asemaansa elin­voi­mai­sena maakun­tana. Vapaa-aikani kuluu lasten ja nuor­ten liikun­nan parissa, kunto­sa­lilla ja lenk­ki­po­luilla.

Lahjoita

94

Anni Tormas

Kirjasto-ja kulttuuritoimenjohtaja, tradenomi (YAMK)

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 38- vuotias huit­tis­lai­nen kunta­päät­täjä, vaikut­taja ja luotet­tava raken­ta­van yhteis­työn tekijä. Olen viiden lapsen äiti ja synty­jäni maati­lan tyttö Euran Kiukai­sista. Olen kasva­nut kokoo­mus­lai­suu­teen Sata­kun­nan sydän­mailla. Hyvän, ihmi­seen usko­van, parem­man tule­vai­suu­den ja toivon puolesta haluan työs­ken­nellä osal­tani myös poli­tii­kassa. Ratkai­su­jen ja tule­vai­suu­den vuoksi olen ehdolla. Lue lisää minusta ja vaali­tee­mois­tani koti­si­vuil­tani!

Lahjoita

95

Viliina Välimäki

Luokanopettaja, yrittäjä

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 31-vuotias pori­lai­nen kaupun­gin­val­tuu­tettu, Sata­kun­nan maakun­ta­val­tuu­tettu, edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas ja Kokoo­muk­sen sivis­tys­ver­kos­ton toinen puheen­joh­taja. Minulla on kolme lasta. Olen koulu­tuk­sel­tani kasva­tus­tie­teen mais­teri ja työs­ken­te­len luokan­opet­ta­jana Porissa. Moti­vaa­tioni kansan­edus­ta­jaksi voi kiteyt­tää yhteen sanaan: tule­vai­suus. Se sisäl­tää paljon! Lue lisää taus­tois­tani ja vaali­tee­mois­tani osoit­teesta www.viliinavalimaki.fi.

Lahjoita

Skip to content