Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Keski-Suomen edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat

Nyt on oikea aika kään­tää Suomen talous nousuun. Me kokoo­muk­sessa haluamme, että suoma­lai­silla jää rahaa unel­mien­kin toteut­ta­mi­seen. Ennak­ko­ää­nes­tys on koti­maassa 22.–28.3.2023. Vaali­päivä on sunnun­taina 2.4.2023. Muista äänes­tää!

3

Lotta Ahola

Sosiaali- ja terveysalan opettaja, Sairaanhoitaja YAMK

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Jämsä­läi­nen, s.1971, sosi­aali- ja tervey­sa­lan opet­taja, sairaan­hoi­taja (YAMK), Keski-Suomen Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, puolue­hal­li­tuk­sen jäsen, alue­val­tuu­tettu ja alue­hal­li­tuk­sen jäsen, maakun­ta­hal­li­tuk­sen sekä Kunta­lii­ton halli­tuk­sen vara­jä­sen, kaupun­gin­val­tuu­tettu ja kolmen aikui­sen lapsen äiti Keski-Suomen vaali­pii­ristä. Osaa­mi­seni on sosi­aali- ja tervey­den­huol­lossa sekä koulu­tuk­sessa, äitiy­dessä ja arjessa. Pyrin kansan­edus­ta­jaksi ja hoita­jaksi Suomelle, koska minua kiin­nos­ta­vat ihmi­set sekä yhteis­kun­tamme menes­ty­mi­nen, elämässä pärjää­mi­sen edel­ly­tyk­set sekä sujuva ja turval­li­nen arki.

Lahjoita

4

Severi Hokkeri

DI, Purchasing Controller

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Severi Hokkeri on tuotan­to­ta­lou­den diplomi-insi­­nööri, joka toimii Valt­ralla Purc­ha­sing Cont­rol­le­rina, eli talous­hal­lin­non ammat­ti­lai­sena. Hänen tehtä­viinsä kuuluu muun muassa analy­soida ja rapor­toida talou­del­lista tietoa niin liike­toi­min­ta­joh­dolle kuin sidos­ryh­mille. Hän vastaa vastuu­alu­eensa budje­toin­nista, talou­den ennus­ta­mi­sesta sekä toteu­tu­mi­sen rapor­toin­nista. Hokkeri toimii Laukaassa valtuu­tet­tuna ja tekni­sessä lauta­kun­nassa.

Lahjoita

5

Katja Isomöttönen

Perhepäivähoitaja, tradenomi

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Jyväs­ky­län kaupun­gin­val­tuu­tettu, kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen ja valtuus­to­ryh­män puheen­joh­taja. Työs­ken­te­len palve­luse­te­liy­rit­tä­jänä varhais­kas­va­tuk­sessa eli olen yksi­tyi­nen perhe­päi­vä­hoi­taja. Rentou­dun luon­nossa liik­ku­malla, nikka­roi­malla ja hyvän ruuan ja musii­kin äärellä. Päätök­sen­te­ki­jänä olen ratkai­su­kes­kei­nen, neuvot­te­leva ja asioi­hin perus­teel­li­sesti paneu­tuva mahdol­lis­taja. Minun Suomes­sani huoleh­di­taan lasten ja nuor­ten sekä senio­rei­den hyvin­voin­nista, kestä­västä kehi­tyk­sestä, yrit­tä­mi­sen edel­ly­tyk­sistä ja vahvasta talou­desta. Minun Suomeni on turval­li­nen, rohkea ja posi­tii­vi­nen.

Lahjoita

6

Karla Karmala

Ylioppilas

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

21-vuotias nuori naiseh­do­kas. Toivon innos­ta­vani nuoret mukaan tule­viin edus­kun­ta­vaa­lei­hin! Jokai­sella meillä on ääni joka tulisi saada kuul­luiksi. Ollaan yhdessä rohkeita ja tehdään päätök­siä tule­vai­suu­den hyväksi.

Lahjoita

7

Emilia Koikkalainen

Toimitusjohtaja, yrittäjä

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen yrit­täjä ja kaup­pias kolman­nessa polvessa. Keuruulla olen toisen kauden valtuu­tettu ja kaupun­gin­hal­li­tuk­sen 1. varapj., suhtau­dun into­hi­moi­sesti yrit­tä­jyy­den ja maaseu­tu­kau­pun­kien kehit­tä­mi­seen. Suomi tarvit­see elin­voi­mai­sen, kehit­ty­vän maaseu­dun ja vahvat kannus­teet yrit­tä­jyy­den lisää­mi­seksi. Teen poli­tiik­kaa asial­li­sella työot­teella: kuun­te­len, pereh­dyn ja vaiku­tan. Yhteis­työllä syntyy ratkai­suja Suomen ja Keski-Suomen parhaaksi.

Lahjoita

8

Petri Laaksonen

Opiskelija, päävalmentaja

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 27-vuotias yliopisto-opin­­to­­jen perässä Jyväs­ky­lään muut­ta­nut aktii­vi­nen mies. Pääsen nyky­ään vaikut­ta­maan mm. kaupun­gin­val­tuus­tossa ja Jyväs­ky­län seudul­li­sen jouk­ko­lii­ken­ne­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­jana. Vapaa-ajal­­lani toimin pääval­men­ta­jana Jyväs­ky­län frees­ty­le­seu­rassa ja minut voikin bongata Laajik­sesta laske­masta. Suomi tarvit­see hyvin­voi­van ja terveel­li­sen väes­tön tule­vai­suu­den turvaa­mi­seksi, jota haluan olla mukana edesaut­ta­massa. Työs­ken­te­lyni pohjau­tuu vahvaan haluun vaikut­taa asioi­den kehit­tä­mi­seen, yhteis­työn raken­ta­mi­seen sekä kuun­te­lu­poh­jai­seen vuoro­vai­ku­tuk­seen.

Lahjoita

9

Santeri Lohi

Juristi, OTM

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Mahdol­li­suuk­sia, jotta jokai­nen voi saavut­taa täyden poten­ti­aa­linsa. Olen paljas­jal­kai­nen jyväs­ky­lä­läi­nen ja toimi­nut poli­tii­kan eri tehtä­vissä niin kunnan, maakun­nan kuin valta­kun­nan tasolla yli kymme­nen vuoden ajan. Koulu­tuk­sel­tani olen oikeus­tie­teen mais­teri. Työs­ken­te­len tällä hetkellä asian­tun­ti­jana koulu­­tus- ja sivis­tys­po­li­tii­kan kysy­mys­ten parissa Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mässä lain­sää­dän­tö­työn ytimessä. Suomen menes­tys raken­tuu tule­vai­suu­des­sa­kin osaa­mi­selle ja sivis­tyk­selle. Tämän eteen haluan tehdä töitä kansan­edus­ta­jana.

Lahjoita

10

Niilo Nissinen

viestinnän asiantuntija, kouluttaja

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 30-vuotias kokoo­mus­lai­nen vies­tin­nän ja yhteis­kun­ta­vai­kut­ta­mi­sen asian­tun­tija. Tällä hetkellä työs­ken­te­len vies­tin­nän, puhe- ja esiin­ty­mis­tai­don koulut­ta­jana Kansal­li­sessa Sivis­tys­lii­tossa. Minulle tärkeitä poli­tii­kan osa-alueita ovat työl­­li­­syys- ja sivis­tys­po­li­tiikka. Yhteis­kun­ta­tie­tei­li­jänä haluan olla uudis­ta­massa hyvin­voin­ti­val­tiomme raken­teita, aina sosi­aali- ja tervey­suu­dis­tuk­sen valu­vi­ko­jen paik­kaa­mi­sesta alkaen. Toimin päivä­työni ohella vastuu­teh­tä­vissä Keski-Suomen Kokoo­muk­sen halli­tuk­sessa, Jyväs­ky­län vara­val­tuu­tet­tuna ja Jyväs­ky­län ammat­ti­kor­kea­koulu Oy:n halli­tuk­sessa.

Lahjoita

11

Anna Nurmi

LitT, YTM, rehtori, yrittäjä

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen rehtori, liikun­nan­opet­taja ja sivu­toi­mi­nen yrit­täjä sekä rohkea ja avoin päätök­sen­te­kijä. Tavoit­teeni on tehdä läpi­nä­ky­vää poli­tiik­kaa selko­kie­lellä. Yhden­ver­tai­suus ja tasa-arvo ovat arvois­sani tärkeitä. Olen koulu­tuk­sen ammat­ti­lai­nen, jolla on laaja koke­mus niin perus­o­pe­tuk­sesta, lukio­kou­lu­tuk­sesta kuin yliopis­to­kou­lu­tuk­sesta. Olen myös liikun­nan ammat­ti­lai­nen ja erityi­sesti lasten ja nuor­ten liikunta sekä hyvin­vointi ovat minulle tärkeitä. Olen yrit­tä­jien puoles­ta­pu­huja, yrit­tä­jyys ja erityi­sesti pieny­rit­tä­jien tuke­mi­nen ovat oleel­li­sessa roolissa, kun Suomen taloutta vakau­te­taan.

Lahjoita

12

Karoliina Saraste

YTM, Kokoomuksen Jyväskylän puheenjohtaja, työllisyysasiantuntija

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen tarkas­tel­lut poli­tiik­kaa eri tasoilta - opis­kel­lut sitä yliopis­tossa, tehnyt sen parissa töitä ja vaikut­ta­nut luot­ta­mus­teh­tä­vissä. Sisäl­läni asuu yhtä aikaa analyyt­ti­nen yhteis­kun­ta­tie­tei­lijä, kannus­tava järjes­tö­ak­tiivi ja vastuul­li­nen päätök­sen­te­kijä. Sydä­mes­säni on myös erityi­nen paikka luovuu­delle ja kult­tuu­rille. Suhtau­dun asoi­hin posi­tii­vi­sesti, olen empaat­ti­nen, kärsi­väl­li­nen ja hyvä kuun­te­le­maan. Suhtau­dun asioi­hin ratkai­su­kes­kei­sesti ja löydän hyvää siel­tä­kin, mistä sitä ei vält­tä­mättä heti huomaa. Luotan siihen, että yhteis­työllä Suomi saadaan taas oikealle raiteelle.

Lahjoita

13

Terhi Leena Maria Simonen-Jokinen

Eläinlääketieteen tohtori, hallintotieteiden maisteri

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen koulu­tuk­sel­tani eläin­lää­käri sekä hallin­to­tie­tei­den mais­teri. Työs­ken­te­len nykyi­sin valtion­hal­lin­nossa, aikai­sem­min olen ollut yrit­tä­jänä pari­sen kymmentä vuotta. Yrit­tä­mi­nen jatkuu edel­leen sivu­toi­mi­sesti. Perhee­seeni kuuluu avio­mies ja kolme lasta, joista kaksi vanhinta ovat jo täysi-ikäi­­siä. Olen toimi­nut aiem­min kolme kautta kunnal­lis­po­li­tii­kassa, valtuu­tet­tuna ja viimei­sen kauden kunnan­hal­li­tuk­sessa. Koke­musta on myös maakun­ta­lii­ton halli­tuk­sesta yhden kauden ajan. Nykyi­sin toimin hyvin­voin­tia­lu­een valtuu­tet­tuna. Edus­kun­ta­vaa­leissa olen ehdok­kaana toista kertaa.

Lahjoita

14

Matti Vihelä

Maanviljelijä, autonkuljettaja

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Matti Vihelä on Ääne­kos­kella asuva maa- ja metsä­ta­lou­den ammat­ti­lai­nen. Seit­se­män vuotta Sumiai­sissa asunut Vihelä ja hänen karja-autonsa on tuttu näky Keski-Suomen maati­loilla. Kalas­tusta ja metsäs­tystä harras­tava Vihelä on toimi­nut kunta­po­li­tii­kassa edel­li­sessä asuin­kun­nas­saan Kala­joella.

Lahjoita

15

Ville Väyrynen

Kirurgi, Osastonylilääkäri

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen kunnan­val­tuus­ton puheen­joh­taja, kolmatta kautta valtuus­tossa ja Keski-Suomen alue­hal­li­tuk­sen 1. vara­pu­heen­joh­taja. Työs­ken­te­len Jyväs­ky­lässä Sairaala Novassa kirur­gina ja osas­to­ny­li­lää­kä­rinä. Tärkeitä teemo­jani poli­tii­kassa ovat terveys, talous ja turval­li­suus. Keski-Suomi ja koko Suomi menes­tyy työllä, yrit­tä­mi­sellä ja toisis­tamme huolta pitä­mällä. Olen valmis työs­ken­te­le­mään kansan­edus­ta­jana lujasti keski­suo­ma­lais­ten ihmis­ten ja yritys­ten menes­ty­mi­sen ja hyvin­voin­nin eteen.

Lahjoita

16

Sinuhe Wallinheimo

Kansanedustaja, LitM

Lue lisää

Lahjoita
Lue lisää ehdok­kaasta

Olen 3. kauden kansan­edus­taja Jyväs­ky­lästä. Perhee­seeni kuuluu yrit­tä­jä­vaimo ja kolme lasta. Toimin myös kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna Jyväs­ky­lässä. Näissä vaaleissa on kyse jokai­sen keski­suo­ma­lai­sen talou­desta, toimeen­tu­losta, turval­li­suu­desta ja tule­vai­suu­desta. On aika muut­taa Suomen suunta. Tule­vai­suus tehdään tänään!

Lahjoita

Skip to content