Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Outi Mäkelä

Outi Mäkelä

27.1.2016

Outi Mäkelä: Raide-Joke­rille yhtei­nen kyllä

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä kehuu halli­tus­puo­luei­den yhteistä tahto­ti­laa edis­tää pääkau­pun­ki­seu­dun kehi­tystä. ”Halli­tus­puo­lu­eet sano­vat Raide-Joke­­rille yhdessä kyllä! Matkan varrella on

25.1.2016

Outi Mäkelä: Suomella ei ole varaa unoh­taa pääkau­pun­ki­seu­tua

- Pääkau­pun­ki­seutu on se huna­ja­kenno, joka tuot­taa makeaa koko maalle. Suomella ei yksin­ker­tai­sesti ole varaa tyriä kasvun mahdol­li­suuk­sia unoh­ta­malla pääkau­pun­ki­seu­dun

23.1.2016

Outi Mäkelä: Taras­tin esitys valvon­nan järkeis­tä­mi­sestä ja hallin­non karsi­mi­sesta on erin­omai­nen

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä kehuu selvi­tys­mies Lauri Taras­tin esitystä alue­hal­lin­to­vi­ras­to­jen roolista tule­vai­suu­dessa. ”Byro­kra­tian ja hallin­non purka­mi­sessa pitää edetä kunnian­hi­moi­sesti.

22.1.2016

Kokoo­muk­sen Mäkelä tyrmää tiuken­nuk­set alko­ho­lin julki­sella paikalla naut­ti­mi­seen

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä tyrmää minis­teri Juha Rehu­lan (kesk) pohdin­nat normien kiris­tyk­sistä alko­ho­lin julki­silla paikoilla naut­ti­mi­sen rajoit­ta­mi­seksi. ”Normeja on

14.1.2016

Outi Mäkelä: Uusi­maa kehit­tyy parhai­ten yhtenä koko­nai­suu­tena

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja ja Uuden­maan maakun­ta­lii­ton halli­tuk­sen puheen­joh­taja Outi Mäkelä pitää ehdot­to­man tärkeänä, että itse­hal­lin­toa­lueita perus­tet­taessa koko Uutta­maata kehi­te­tään yhtenä

25.8.2015

Kokoo­muk­sen Mäkelä: Kaupan aukio­lot vapau­te­taan, lois­ta­vaa!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ensim­mäi­nen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä iloit­see halli­tuk­sen esityk­sestä kaupan aukio­lo­jen vapaut­ta­mi­sesta. Asiaa koskeva halli­tuk­sen esitys on juuri lähte­nyt

16.4.2015

Kokoo­muk­sen Risikko ja Mäkelä: Kunta- ja alue­hal­linto remon­toi­tava yhdessä

Kunta- ja alue­hal­linto kaipaa­vat perus­teel­lista remont­tia, mutta uudis­tus on tehtävä yhtenä koko­nai­suu­tena, sano­vat liikenne- ja kunta­mi­nis­teri Paula Risikko ja Kokoo­muk­sen

9.10.2014

Outi Mäkelä: Ikään­ty­mi­sen ei tule tarkoit­taa yksi­näi­syyttä

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä on ilah­tu­nut, että yksi­näi­syys on teemana nous­sut nyt keskus­te­luun. Erityi­sesti hän on huolis­saan ikään­ty­vien ihmis­ten

11.9.2014

Outi Mäkelä: Kunnille lisää vapautta palve­lui­den järjes­tä­mi­seen!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä pitää erin­omai­sena halli­tuk­sen esitystä käyn­nis­tää määrä­ai­kai­sia kunta­ko­kei­luja palve­lui­den järjes­tä­mi­seksi kevyem­millä velvoit­teilla ja uusilla toimin­ta­mal­leilla.

27.8.2014

Kokoo­muk­sen Mäkelä: Halli­tus vauh­dit­taa kymme­nien tuhan­sien asun­to­jen raken­ta­mista

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä kehuu päämi­nis­teri Stub­bin halli­tusta pääkau­pun­ki­seu­dun asun­to­ra­ken­ta­mi­sen merkit­tä­västä vauh­dit­ta­mi­sesta. Halli­tus päätti kesä­kuun halli­tus­oh­jel­ma­neu­vot­te­luissa rahoit­taa pääkau­pun­ki­seu­dun

Skip to content