Kokoo­muksen Risikko ja Mäkelä: Kunta- ja aluehal­linto remon­toitava yhdessä – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen Risikko ja Mäkelä: Kunta- ja aluehal­linto remon­toitava yhdessä

Kokoo­muksen Risikko ja Mäkelä: Kunta- ja aluehal­linto remon­toitava yhdessä

Julkaistu: 16.04.2015 Uncategorized

Kunta- ja aluehal­linto kaipaavat perus­teel­lista remonttia, mutta uudistus on tehtävä yhtenä kokonai­suutena, sanovat liikenne- ja kunta­mi­nisteri Paula Risikko ja Kokoo­muksen kunta- ja aluepo­liit­tisen toimi­kunnan puheen­johtaja, kansan­edustaja Outi Mäkelä.

Heidän mielestään kiirei­sintä olisi tarttua päällek­käi­syyksien poista­miseen ja hallinnon yksin­ker­tais­ta­miseen. Tämä merkitsisi muun muassa maakun­ta­liit­tojen, aluehal­lin­to­vi­ras­tojen sekä ELY-keskusten keski­näisen työnjaon selkeyt­tä­mistä. Osan niiden nykyi­sistä tehtä­vistä Mäkelä ja Risikko olisivat valmiita siirtämään kaupun­geille.

?Yksi vaihtoehto voisi olla siirty­minen yhteen keski­tettyyn aluehal­lin­to­vi­rastoon, jolla olisi tarpeen mukaan toimi­pis­teitä eri puolilla Suomea. Tämä yhtenäis­täisi lupa- ja valvon­ta­käy­täntöjä?, Mäkelä ja Risikko pohtivat.

ELY-keskusten lopul­linen määrä riippuisi työnjaon toteu­tu­mi­sesta nykyisten ELY-keskusten, maakuntien ja kaupunkien välillä. Yksi vaihtoehto on yhdistää TE - ja ELY-keskukset.

?Hallinnon tasojen purka­minen ja päällek­käi­syyksien poista­minen on välttä­mä­töntä myös Suomen kilpai­lu­kyvyn vuoksi. Ratkai­sevaa on työnjaon selkeys?, Mäkelä ja Risikko sanovat.

Mäkelä ja Risikko pitävät kunta­uu­dis­tuksen jatku­mista tärkeänä. Uudis­tusta ei heidän mielestään tarvitsisi kuitenkaan viedä läpi kaava­mai­sesti, vaan eri puolille Suomea voisi sallia erilaisten kunta­mallien synty­misen.

?Kunnille pitää antaa tilaa uudistua, jotta ne voivat yhteis­työssä muiden kuntien kanssa rakentaa toimivia, uusia malleja. Tämä paran­taisi demokratiaa ja toisi palve­luihin kaivattua kustan­nus­te­hok­kuutta?, Risikko sanoo.

Kaupun­ki­seu­duilla on erityinen merkitys koko kansan­ta­louden kannalta.

?Suomi tarvitsee kasvua, ja uuden kasvun luomi­sessa kaupun­ki­seudut ovat avaina­se­massa. Globa­li­soi­tu­vassa talou­dessa niiden merkitys vain kasvaa. Kaupun­ki­seu­tujen toimin­nal­lisen yhtenäi­syyden turvaa­minen on uudis­tuksen ydinasioita?, Mäkelä korostaa.

Mäkelä ja Risikko koros­tavat kuntien merki­tystä myös tulevai­suuden Suomessa.

?Suoma­laisen hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan tulee perustua jatkos­sakin kuntiin. Niiden lisäksi tarvitaan matala, mutta toimiva aluehal­linto. Kunta- ja aluehal­lintoa pitää kehittää kokonai­suutena. Toimiva ja ketterä hallinto tarjoaa parhaat edelly­tykset vastata tuleviin haasteisiin ja muutoksiin?, Risikko sanoo.

Tärkeän uudis­tuksen kokonai­suu­desta olisi heidän mielestään käynnis­tettävä nopeasti parla­men­taa­rinen valmistelu.


Kokoomus.fi