Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Risikko ja Mäkelä: Kunta- ja alue­hal­linto remon­toi­tava yhdessä

Kokoo­muk­sen Risikko ja Mäkelä: Kunta- ja alue­hal­linto remon­toi­tava yhdessä

Julkaistu:

Kunta- ja alue­hal­linto kaipaa­vat perus­teel­lista remont­tia, mutta uudis­tus on tehtävä yhtenä koko­nai­suu­tena, sano­vat liikenne- ja kunta­mi­nis­teri Paula Risikko ja Kokoo­muk­sen kunta- ja alue­po­liit­ti­sen toimi­kun­nan puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä.

Heidän mieles­tään kiirei­sintä olisi tart­tua pääl­lek­käi­syyk­sien pois­ta­mi­seen ja hallin­non yksin­ker­tais­ta­mi­seen. Tämä merkit­sisi muun muassa maakun­ta­liit­to­jen, alue­hal­lin­to­vi­ras­to­jen sekä ELY-keskus­ten keski­näi­sen työn­jaon selkeyt­tä­mistä. Osan niiden nykyi­sistä tehtä­vistä Mäkelä ja Risikko olisi­vat valmiita siir­tä­mään kaupun­geille.

?Yksi vaih­toehto voisi olla siir­ty­mi­nen yhteen keski­tet­tyyn alue­hal­lin­to­vi­ras­toon, jolla olisi tarpeen mukaan toimi­pis­teitä eri puolilla Suomea. Tämä yhte­näis­täisi lupa- ja valvon­ta­käy­tän­töjä?, Mäkelä ja Risikko pohti­vat.

ELY-keskus­ten lopul­li­nen määrä riip­puisi työn­jaon toteu­tu­mi­sesta nykyis­ten ELY-keskus­ten, maakun­tien ja kaupun­kien välillä. Yksi vaih­toehto on yhdis­tää TE - ja ELY-keskuk­set.

?Hallin­non taso­jen purka­mi­nen ja pääl­lek­käi­syyk­sien pois­ta­mi­nen on vält­tä­mä­töntä myös Suomen kilpai­lu­ky­vyn vuoksi. Ratkai­se­vaa on työn­jaon selkeys?, Mäkelä ja Risikko sano­vat.

Mäkelä ja Risikko pitä­vät kunta­uu­dis­tuk­sen jatku­mista tärkeänä. Uudis­tusta ei heidän mieles­tään tarvit­sisi kuiten­kaan viedä läpi kaava­mai­sesti, vaan eri puolille Suomea voisi sallia erilais­ten kunta­mal­lien synty­mi­sen.

?Kunnille pitää antaa tilaa uudis­tua, jotta ne voivat yhteis­työssä muiden kuntien kanssa raken­taa toimi­via, uusia malleja. Tämä paran­taisi demo­kra­tiaa ja toisi palve­lui­hin kaivat­tua kustan­nus­te­hok­kuutta?, Risikko sanoo.

Kaupun­ki­seu­duilla on erityi­nen merki­tys koko kansan­ta­lou­den kannalta.

?Suomi tarvit­see kasvua, ja uuden kasvun luomi­sessa kaupun­ki­seu­dut ovat avai­na­se­massa. Globa­li­soi­tu­vassa talou­dessa niiden merki­tys vain kasvaa. Kaupun­ki­seu­tu­jen toimin­nal­li­sen yhte­näi­syy­den turvaa­mi­nen on uudis­tuk­sen ydin­asioita?, Mäkelä koros­taa.

Mäkelä ja Risikko koros­ta­vat kuntien merki­tystä myös tule­vai­suu­den Suomessa.

?Suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tulee perus­tua jatkos­sa­kin kuntiin. Niiden lisäksi tarvi­taan matala, mutta toimiva alue­hal­linto. Kunta- ja alue­hal­lin­toa pitää kehit­tää koko­nai­suu­tena. Toimiva ja ketterä hallinto tarjoaa parhaat edel­ly­tyk­set vastata tule­viin haas­tei­siin ja muutok­siin?, Risikko sanoo.

Tärkeän uudis­tuk­sen koko­nai­suu­desta olisi heidän mieles­tään käyn­nis­tet­tävä nopeasti parla­men­taa­ri­nen valmis­telu.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content