Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Risikko ja Mäkelä: Kunta- ja alue­hal­linto remon­toi­tava yhdessä

Kokoo­muk­sen Risikko ja Mäkelä: Kunta- ja alue­hal­linto remon­toi­tava yhdessä

Julkaistu:

Kunta- ja alue­hal­linto kaipaa­vat perus­teel­lista remont­tia, mutta uudis­tus on tehtävä yhtenä koko­nai­suu­tena, sano­vat liikenne- ja kunta­mi­nis­teri Paula Risikko ja Kokoo­muk­sen kunta- ja alue­po­liit­ti­sen toimi­kun­nan puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä.

Heidän mieles­tään kiirei­sintä olisi tart­tua pääl­lek­käi­syyk­sien pois­ta­mi­seen ja hallin­non yksin­ker­tais­ta­mi­seen. Tämä merkit­sisi muun muassa maakun­ta­liit­to­jen, alue­hal­lin­to­vi­ras­to­jen sekä ELY-keskus­ten keski­näi­sen työn­jaon selkeyt­tä­mistä. Osan niiden nykyi­sistä tehtä­vistä Mäkelä ja Risikko olisi­vat valmiita siir­tä­mään kaupun­geille.

?Yksi vaih­toehto voisi olla siir­ty­mi­nen yhteen keski­tet­tyyn alue­hal­lin­to­vi­ras­toon, jolla olisi tarpeen mukaan toimi­pis­teitä eri puolilla Suomea. Tämä yhte­näis­täisi lupa- ja valvon­ta­käy­tän­töjä?, Mäkelä ja Risikko pohti­vat.

ELY-keskus­ten lopul­li­nen määrä riip­puisi työn­jaon toteu­tu­mi­sesta nykyis­ten ELY-keskus­ten, maakun­tien ja kaupun­kien välillä. Yksi vaih­toehto on yhdis­tää TE - ja ELY-keskuk­set.

?Hallin­non taso­jen purka­mi­nen ja pääl­lek­käi­syyk­sien pois­ta­mi­nen on vält­tä­mä­töntä myös Suomen kilpai­lu­ky­vyn vuoksi. Ratkai­se­vaa on työn­jaon selkeys?, Mäkelä ja Risikko sano­vat.

Mäkelä ja Risikko pitä­vät kunta­uu­dis­tuk­sen jatku­mista tärkeänä. Uudis­tusta ei heidän mieles­tään tarvit­sisi kuiten­kaan viedä läpi kaava­mai­sesti, vaan eri puolille Suomea voisi sallia erilais­ten kunta­mal­lien synty­mi­sen.

?Kunnille pitää antaa tilaa uudis­tua, jotta ne voivat yhteis­työssä muiden kuntien kanssa raken­taa toimi­via, uusia malleja. Tämä paran­taisi demo­kra­tiaa ja toisi palve­lui­hin kaivat­tua kustan­nus­te­hok­kuutta?, Risikko sanoo.

Kaupun­ki­seu­duilla on erityi­nen merki­tys koko kansan­ta­lou­den kannalta.

?Suomi tarvit­see kasvua, ja uuden kasvun luomi­sessa kaupun­ki­seu­dut ovat avai­na­se­massa. Globa­li­soi­tu­vassa talou­dessa niiden merki­tys vain kasvaa. Kaupun­ki­seu­tu­jen toimin­nal­li­sen yhte­näi­syy­den turvaa­mi­nen on uudis­tuk­sen ydin­asioita?, Mäkelä koros­taa.

Mäkelä ja Risikko koros­ta­vat kuntien merki­tystä myös tule­vai­suu­den Suomessa.

?Suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tulee perus­tua jatkos­sa­kin kuntiin. Niiden lisäksi tarvi­taan matala, mutta toimiva alue­hal­linto. Kunta- ja alue­hal­lin­toa pitää kehit­tää koko­nai­suu­tena. Toimiva ja ketterä hallinto tarjoaa parhaat edel­ly­tyk­set vastata tule­viin haas­tei­siin ja muutok­siin?, Risikko sanoo.

Tärkeän uudis­tuk­sen koko­nai­suu­desta olisi heidän mieles­tään käyn­nis­tet­tävä nopeasti parla­men­taa­ri­nen valmis­telu.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content