Kokoo­muksen Mäkelä: Hallitus vauhdittaa kymmenien tuhansien asuntojen raken­ta­mista – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen Mäkelä: Hallitus vauhdittaa kymmenien tuhansien asuntojen raken­ta­mista

Kokoo­muksen Mäkelä: Hallitus vauhdittaa kymmenien tuhansien asuntojen raken­ta­mista

Julkaistu: 27.08.2014 Uutiset

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Outi Mäkelä kehuu päämi­nisteri Stubbin halli­tusta pääkau­pun­ki­seudun asunto­ra­ken­ta­misen merkit­tä­västä vauhdit­ta­mi­sesta. Hallitus päätti kesäkuun halli­tus­oh­jel­ma­neu­vot­te­luissa rahoittaa pääkau­pun­ki­seudun merkit­täviä infra-hankkeita, kuten Länsi­metron jatka­mista ja Pisara-rataa, mikäli kunnat sitou­tuvat lisäämään tontti­maa­tar­jon­taansa.

Oikeilla kannus­ti­milla kunnat saatiin sitou­tumaan asetet­tuihin tavoit­teisiin. Tehdyn sopimuksen mukaan kunnat lisäävät asunto­kaa­voi­tusta peräti neljän­nek­sellä tulevina vuosina, mikä tarkoittaa asuntoja kymme­nille tuhan­sille ihmisille joka vuosi. Tämä helpottaa pääkau­pun­ki­seudun asunto­ti­lan­netta huomat­ta­vasti ?, toteaa Mäkelä.

Mäkelä pitää merkit­tävänä, että valtio sitoutuu rahoit­tamaan sopimuksen myötä suuria liiken­ne­hank­keita, kuten Länsi­metron jatka­mista ja Pisara-radan raken­ta­mista.

?Jotta ihmisten työssä­käynti, liikku­minen ja asuminen pääkau­pun­ki­seu­dulla sujui­sivat mutkat­to­masti jatkossa, tarvitaan toimivat liiken­neyh­teydet erityi­sesti julki­selle liiken­teelle. Uudet panos­tukset liiken­ne­väyliin ovat välttä­mät­tömiä. Nyt halli­tuksen rahoi­tus­pää­töksen myötä Uudel­la­maalla käynnis­tetään miljardien arvoiset liiken­ne­ra­ken­nus­hankkeet, mistä on oltava erityisen tyyty­väinen?, Mäkelä painottaa.


Kokoomus.fi