Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Mäkelä: Halli­tus vauh­dit­taa kymme­nien tuhan­sien asun­to­jen raken­ta­mista

Kokoo­muk­sen Mäkelä: Halli­tus vauh­dit­taa kymme­nien tuhan­sien asun­to­jen raken­ta­mista

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä kehuu päämi­nis­teri Stub­bin halli­tusta pääkau­pun­ki­seu­dun asun­to­ra­ken­ta­mi­sen merkit­tä­västä vauh­dit­ta­mi­sesta. Halli­tus päätti kesä­kuun halli­tus­oh­jel­ma­neu­vot­te­luissa rahoit­taa pääkau­pun­ki­seu­dun merkit­tä­viä infra-hank­keita, kuten Länsi­met­ron jatka­mista ja Pisara-rataa, mikäli kunnat sitou­tu­vat lisää­mään tont­ti­maa­tar­jon­taansa.

Oikeilla kannus­ti­milla kunnat saatiin sitou­tu­maan asetet­tui­hin tavoit­tei­siin. Tehdyn sopi­muk­sen mukaan kunnat lisää­vät asun­to­kaa­voi­tusta peräti neljän­nek­sellä tule­vina vuosina, mikä tarkoit­taa asun­toja kymme­nille tuhan­sille ihmi­sille joka vuosi. Tämä helpot­taa pääkau­pun­ki­seu­dun asun­to­ti­lan­netta huomat­ta­vasti ?, toteaa Mäkelä.

Mäkelä pitää merkit­tä­vänä, että valtio sitou­tuu rahoit­ta­maan sopi­muk­sen myötä suuria liiken­ne­hank­keita, kuten Länsi­met­ron jatka­mista ja Pisara-radan raken­ta­mista.

?Jotta ihmis­ten työs­sä­käynti, liik­ku­mi­nen ja asumi­nen pääkau­pun­ki­seu­dulla sujui­si­vat mutkat­to­masti jatkossa, tarvi­taan toimi­vat liiken­neyh­tey­det erityi­sesti julki­selle liiken­teelle. Uudet panos­tuk­set liiken­ne­väy­liin ovat vält­tä­mät­tö­miä. Nyt halli­tuk­sen rahoi­tus­pää­tök­sen myötä Uudel­la­maalla käyn­nis­te­tään miljar­dien arvoi­set liiken­ne­ra­ken­nus­hank­keet, mistä on oltava erityi­sen tyyty­väi­nen?, Mäkelä painot­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content