Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Mäkelä: Halli­tus vauh­dit­taa kymme­nien tuhan­sien asun­to­jen raken­ta­mista

Kokoo­muk­sen Mäkelä: Halli­tus vauh­dit­taa kymme­nien tuhan­sien asun­to­jen raken­ta­mista

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä kehuu päämi­nis­teri Stub­bin halli­tusta pääkau­pun­ki­seu­dun asun­to­ra­ken­ta­mi­sen merkit­tä­västä vauh­dit­ta­mi­sesta. Halli­tus päätti kesä­kuun halli­tus­oh­jel­ma­neu­vot­te­luissa rahoit­taa pääkau­pun­ki­seu­dun merkit­tä­viä infra-hank­keita, kuten Länsi­met­ron jatka­mista ja Pisara-rataa, mikäli kunnat sitou­tu­vat lisää­mään tont­ti­maa­tar­jon­taansa.

Oikeilla kannus­ti­milla kunnat saatiin sitou­tu­maan asetet­tui­hin tavoit­tei­siin. Tehdyn sopi­muk­sen mukaan kunnat lisää­vät asun­to­kaa­voi­tusta peräti neljän­nek­sellä tule­vina vuosina, mikä tarkoit­taa asun­toja kymme­nille tuhan­sille ihmi­sille joka vuosi. Tämä helpot­taa pääkau­pun­ki­seu­dun asun­to­ti­lan­netta huomat­ta­vasti ?, toteaa Mäkelä.

Mäkelä pitää merkit­tä­vänä, että valtio sitou­tuu rahoit­ta­maan sopi­muk­sen myötä suuria liiken­ne­hank­keita, kuten Länsi­met­ron jatka­mista ja Pisara-radan raken­ta­mista.

?Jotta ihmis­ten työs­sä­käynti, liik­ku­mi­nen ja asumi­nen pääkau­pun­ki­seu­dulla sujui­si­vat mutkat­to­masti jatkossa, tarvi­taan toimi­vat liiken­neyh­tey­det erityi­sesti julki­selle liiken­teelle. Uudet panos­tuk­set liiken­ne­väy­liin ovat vält­tä­mät­tö­miä. Nyt halli­tuk­sen rahoi­tus­pää­tök­sen myötä Uudel­la­maalla käyn­nis­te­tään miljar­dien arvoi­set liiken­ne­ra­ken­nus­hank­keet, mistä on oltava erityi­sen tyyty­väi­nen?, Mäkelä painot­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content