Outi Mäkelä: Raide-Joke­rille yhtei­nen kyllä

Julkaistu: 27.01.2016

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä kehuu halli­tus­puo­luei­den yhteistä tahto­ti­laa edis­tää pääkau­pun­ki­seu­dun kehi­tystä.

”Halli­tus­puo­lu­eet sano­vat Raide-Joke­rille yhdessä kyllä! Matkan varrella on esitetty epäi­lyjä halli­tuk­sen halusta kehit­tää pääkau­pun­ki­seu­tua. Tuki Raide-Joke­rille on tärkeä merkki kaik­kien halli­tus­puo­luei­den yhtei­sestä tahdosta kehit­tää kasva­vaa seutua. Pääkau­pun­ki­seu­dun menes­ty­mi­nen on elin­tär­keää koko Suomen hyvin­voin­nille”, Mäkelä sanoo.

Minis­teri Tiili­kai­nen (kesk) kertoi aiem­min Helsin­gin Sano­mille Raide-Joke­rin saavan tule­vassa kehys­rii­hessä kaik­kien halli­tus­puo­luei­den tuella toden­nä­köi­sesti 83 miljoo­nan potin. Summan on tarkoi­tus kattaa kolmas­osa hank­keen raken­nus­kus­tan­nuk­sista.

Mäkelä vaati aiem­min tällä viikolla tiedot­tees­saan valtion tukea Raide-Joke­rille ja hanketta nopeasti eteen­päin.

”Raide-Jokeri ei ole ainoas­taan jouk­ko­lii­ken­ne­hanke, vaan ennen kaik­kea asun­non­tuo­tan­toa kirit­tävä inves­tointi. Pääkau­pun­ki­seu­dulla on huutava tarve uusille asun­noille”, Mäkelä jatkaa.