Kokoomus.fi / Uncategorized / Outi Mäkelä: Raide-Joke­rille yhtei­nen kyllä

Outi Mäkelä: Raide-Joke­rille yhtei­nen kyllä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä kehuu halli­tus­puo­luei­den yhteistä tahto­ti­laa edis­tää pääkau­pun­ki­seu­dun kehi­tystä.

”Halli­tus­puo­lu­eet sano­vat Raide-Joke­rille yhdessä kyllä! Matkan varrella on esitetty epäi­lyjä halli­tuk­sen halusta kehit­tää pääkau­pun­ki­seu­tua. Tuki Raide-Joke­rille on tärkeä merkki kaik­kien halli­tus­puo­luei­den yhtei­sestä tahdosta kehit­tää kasva­vaa seutua. Pääkau­pun­ki­seu­dun menes­ty­mi­nen on elin­tär­keää koko Suomen hyvin­voin­nille”, Mäkelä sanoo.

Minis­teri Tiili­kai­nen (kesk) kertoi aiem­min Helsin­gin Sano­mille Raide-Joke­rin saavan tule­vassa kehys­rii­hessä kaik­kien halli­tus­puo­luei­den tuella toden­nä­köi­sesti 83 miljoo­nan potin. Summan on tarkoi­tus kattaa kolmas­osa hank­keen raken­nus­kus­tan­nuk­sista.

Mäkelä vaati aiem­min tällä viikolla tiedot­tees­saan valtion tukea Raide-Joke­rille ja hanketta nopeasti eteen­päin.

”Raide-Jokeri ei ole ainoas­taan jouk­ko­lii­ken­ne­hanke, vaan ennen kaik­kea asun­non­tuo­tan­toa kirit­tävä inves­tointi. Pääkau­pun­ki­seu­dulla on huutava tarve uusille asun­noille”, Mäkelä jatkaa.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

6.2.2016

Petteri Orpo: Työl­li­syy­den hoidon koko­nais­vas­tuu on annet­tava kunnille

Työt­tö­myys on Suomen suurim­pia ongel­mia. On selvää, että työl­li­syy­den hoito on Suomessa epäon­nis­tu­nut, kun työt­tö­miä on lähes 378 000 ja

5.2.2016

Grahn-Laaso­nen korjaus­ve­lasta: Meille oli tärkeää, että esitys on asian­tun­ti­joi­den laatima

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen kehuu halli­tuk­sen suun­ni­tel­maa liiken­teen korjaus­ve­lan vähen­tä­mi­seksi. Kolmen vuoden aikana ties­tön ja rata­ver­kon kunnos­ta­mi­seen suun­na­taan 600

25.1.2016

Outi Mäkelä: Suomella ei ole varaa unoh­taa pääkau­pun­ki­seu­tua

- Pääkau­pun­ki­seutu on se huna­ja­kenno, joka tuot­taa makeaa koko maalle. Suomella ei yksin­ker­tai­sesti ole varaa tyriä kasvun mahdol­li­suuk­sia unoh­ta­malla pääkau­pun­ki­seu­dun