Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Outi Mäkelä: Raide-Joke­rille yhtei­nen kyllä

Outi Mäkelä: Raide-Joke­rille yhtei­nen kyllä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä kehuu halli­tus­puo­luei­den yhteistä tahto­ti­laa edis­tää pääkau­pun­ki­seu­dun kehi­tystä.

”Halli­tus­puo­lu­eet sano­vat Raide-Joke­rille yhdessä kyllä! Matkan varrella on esitetty epäi­lyjä halli­tuk­sen halusta kehit­tää pääkau­pun­ki­seu­tua. Tuki Raide-Joke­rille on tärkeä merkki kaik­kien halli­tus­puo­luei­den yhtei­sestä tahdosta kehit­tää kasva­vaa seutua. Pääkau­pun­ki­seu­dun menes­ty­mi­nen on elin­tär­keää koko Suomen hyvin­voin­nille”, Mäkelä sanoo.

Minis­teri Tiili­kai­nen (kesk) kertoi aiem­min Helsin­gin Sano­mille Raide-Joke­rin saavan tule­vassa kehys­rii­hessä kaik­kien halli­tus­puo­luei­den tuella toden­nä­köi­sesti 83 miljoo­nan potin. Summan on tarkoi­tus kattaa kolmas­osa hank­keen raken­nus­kus­tan­nuk­sista.

Mäkelä vaati aiem­min tällä viikolla tiedot­tees­saan valtion tukea Raide-Joke­rille ja hanketta nopeasti eteen­päin.

”Raide-Jokeri ei ole ainoas­taan jouk­ko­lii­ken­ne­hanke, vaan ennen kaik­kea asun­non­tuo­tan­toa kirit­tävä inves­tointi. Pääkau­pun­ki­seu­dulla on huutava tarve uusille asun­noille”, Mäkelä jatkaa.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content