Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Outi Mäkelä

31.7.2014

Outi Mäkelä: Pääkau­pun­ki­seu­dun asun­to­rat­kai­suun konkreet­ti­sia keinoja, ei lisä­hal­lin­toa

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä perään­kuu­lut­taa pääkau­pun­ki­seu­dun asun­to­rat­kai­suun konkreet­ti­sia keinoja lisä­hal­lin­non sijaan. ?Asumi­sen aieso­pi­muk­sen haas­teita on aikai­sem­pina vuosina ollut

12.12.2013

Lenita Toivakka ja Outi Mäkelä: Valtionosuus­remontti askel oike­aan suun­taan

Lenita Toivakka ja Outi Mäkelä pitä­vät vält­tä­mät­tö­mänä kuntien valtio­no­suus­jär­jes­tel­män uudis­ta­mista. Tänään otetut aske­leet ovat oikean­suun­tai­sia kuntien rahoi­tus­jär­jes­tel­män uudis­ta­mi­sessa. ?Selvi­tys­mie­hen esityk­sessä

4.12.2013

Outi Mäkelä: Pakko ei ole paras apu nuorelle

Outi Mäkelä vaatii oppi­vel­vol­li­suus­kes­kus­te­lussa huomion keskit­tä­mistä tukea tarvit­se­vien nuor­ten autta­mi­seen. ?Niuk­ko­jen resurs­sien jaka­mi­nen koko ikäluo­kan kesken tarkoit­taa sitä, että juuri

19.11.2013

Outi Mäkelä: Keskus­hal­lin­non ravis­telu paikal­laan

Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen keskus­hal­lin­non uudis­tus­hank­keen etene­mi­seen minis­teri Virk­kusen johdolla. Halli­tus­puo­luei­den puheen­joh­ta­jat päät­ti­vät perjan­taina perus­taa parla­men­taa­ri­sen komi­tean arvioi­maan valtio­neu­vos­ton ja

24.10.2013

Outi Mäkelä ja Arto Sato­nen: Viina­ral­lin kehi­tystä seurat­tava tarkasti

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­ta­jat Outi Mäkelä ja Arto Sato­nen toivo­vat halli­tuk­selta malt­tia seurata alko­ho­lin matkus­ta­ja­tuon­nin kehi­tystä ennen uusia rajoi­tuk­sia. - Halli­tus

20.10.2013

Kokoo­muk­sen Mäkelä ja Viro­lai­nen: Julkis­ten palve­lui­den laatu ei saa olla salai­suus

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Outi Mäkelä ja Anne-Mari Viro­lai­nen kannus­ta­vat julkista tervey­den­huol­toa tuomaan nykyistä parem­min näky­viin työn laadun ja vaikut­ta­vuu­den. Tällä hetkellä

17.10.2013

Outi Mäkelä ja Arto Sato­nen: Pieny­ri­tyk­set eivät voi toimia pank­keina

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­ta­jat Outi Mäkelä ja Arto Sato­nen ovat huolis­saan yritys­ten välis­ten maksuai­ko­jen piden­ty­mi­sestä. Edus­ta­jat toivo­vat, että asiaan voitai­siin puut­tua

7.10.2013

Sato­nen ja Mäkelä: Piris­tys­ruiske koti­mai­selle omis­ta­juu­delle

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­ta­jat Arto Sato­nen ja Outi Mäkelä kiit­te­le­vät tasa­val­lan presi­dentti Sauli Niinis­tön 5.10. julkais­tussa Ilta­leh­den arvo­haas­tat­te­lussa esille tuomaa ideaa

13.9.2013

Arto Sato­nen ja Outi Mäkelä: Perus­tulo antaisi väärän vies­tin

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­ta­jat Arto Sato­nen ja Outi Mäkelä tyrmää­vät Sampon ja Nordean halli­tuk­sen puheen­joh­ta­jan Björn Wahl­roo­sin esille tuoman ajatuk­sen perus­tu­losta.

30.8.2013

Outi Mäkelä: Metro­po­li­hal­lin­non laajuus on kuntien omissa käsissä

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen raken­ne­pää­tös­ko­ko­nai­suu­den sisäl­tä­miin kunta- ja sote­uu­dis­tusta vauh­dit­ta­viin linjauk­siin. ?On hyvä, että näissä isoissa

Skip to content