Outi Mäkelä ja Arto Satonen: Viina­rallin kehitystä seurattava tarkasti – kokoomus.fi
MENU
Outi Mäkelä ja Arto Satonen: Viina­rallin kehitystä seurattava tarkasti

Outi Mäkelä ja Arto Satonen: Viina­rallin kehitystä seurattava tarkasti

Julkaistu: 24.10.2013 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­joh­tajat Outi Mäkelä ja Arto Satonen toivovat halli­tuk­selta malttia seurata alkoholin matkus­ta­ja­tuonnin kehitystä ennen uusia rajoi­tuksia.

- Hallitus toimi oikein, kun se maltil­listi alkoho­li­veron korotusta. Myös tullin toimien vaiku­tusta viime aikoina kasva­neeseen matkus­ta­ja­tuontiin on seurattava tarkasti, Mäkelä ja Satonen sanovat.

- Viina­rallin haittoja ei voi vähätellä. Menetämme verotuloja, ihmiset hankkivat kerralla suuria määriä alkoholia ja pimeät viina­kaupat kauppaavat lahden takaa rahdattuja juomia eteenpäin. Maalais­järki sanoo, että lisära­joi­tukset, kuten oluen laimen­ta­minen, vain lisäi­sivät näitä ongelmia, edustajat koros­tavat.

Sosiaali- ja terveys­mi­nis­teriö valmis­telee paraikaa alkoho­lilain uudis­tusta. Julki­suuteen on tullut tieto harki­tuista uusista rajoi­tuk­sista. Minis­teriön mukaan erityi­sesti kaupoissa myytävien alkoho­li­juomien myyntiaikoja ja ravin­to­loiden annis­ke­luaikoja aamuyön tunteina on tarkas­teltava uudelleen.

- Suomessa on menty eteenpäin alkoho­li­kult­tuurin osalta. Nuorten alkoho­lin­käyttö on vähen­tynyt koko 2000-luvun ajan. Tässä kasva­tuk­sella ja asenteilla on varmasti suurempi rooli kuin rajoi­tuk­silla tai veron­ko­ro­tuk­silla. Siksi alkoho­lilain uudistus on menossa väärään suuntaan, näpertely aikatau­lujen kanssa on turhaa, edustajat näkevät.

- Tätä positii­vista kehitystä pitäisi tukea kohti keskieu­roop­pa­laista juoma­kult­tuuria. Esimer­kiksi Ranskassa nautitaan enemmän alkoholia kuin meille, mutta haitat ovat silti pienemmät.

- Suomessa ongelma on vahvojen alkoho­li­juomien suuri kulutus. Voitai­siinko terveempää suhtau­tu­mista alkoholiin saavuttaa edistä­mällä kotimaisten panimo­tuot­teiden mahdol­li­suuksia ja mahdol­lis­ta­malla tilamyynti? Meidän mieles­tämme tätä pitäisi vakavasti harkita yksioi­koisen kielto­linjan sijaan, edustajat ehdot­tavat.

Kansan­edus­tajat Mäkelä ja Satonen puhuvat tänään torstaina 24.10. klo 17-19 eduskunnan kansa­lai­sin­fossa järjes­te­tyssä avoimessa keskus­te­lu­ti­lai­suu­dessa alkoholin matkus­ta­ja­tuon­nista yhdessä asian­tun­ti­joiden kanssa. Mukana myös kansan­edus­tajat Suna Kymäläinen (sd.) ja Jari Mylly­koski (vas.)

Lisätietoja:

Outi Mäkelä
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja
Kansan­edustaja
outi.makela@eduskunta.fi
050 512 2877

Arto Satonen
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja
Kansan­edustaja
arto.satonen@eduskunta.fi
(09) 432 3110


Kokoomus.fi