Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Outi Mäkelä ja Arto Sato­nen: Viina­ral­lin kehi­tystä seurat­tava tarkasti

Outi Mäkelä ja Arto Sato­nen: Viina­ral­lin kehi­tystä seurat­tava tarkasti

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­ta­jat Outi Mäkelä ja Arto Sato­nen toivo­vat halli­tuk­selta malt­tia seurata alko­ho­lin matkus­ta­ja­tuon­nin kehi­tystä ennen uusia rajoi­tuk­sia.

- Halli­tus toimi oikein, kun se maltil­listi alko­ho­li­ve­ron koro­tusta. Myös tullin toimien vaiku­tusta viime aikoina kasva­nee­seen matkus­ta­ja­tuon­tiin on seurat­tava tarkasti, Mäkelä ja Sato­nen sano­vat.

- Viina­ral­lin hait­toja ei voi vähä­tellä. Mene­tämme vero­tu­loja, ihmi­set hank­ki­vat kerralla suuria määriä alko­ho­lia ja pimeät viina­kau­pat kaup­paa­vat lahden takaa rahdat­tuja juomia eteen­päin. Maalais­järki sanoo, että lisä­ra­joi­tuk­set, kuten oluen laimen­ta­mi­nen, vain lisäi­si­vät näitä ongel­mia, edus­ta­jat koros­ta­vat.

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riö valmis­te­lee parai­kaa alko­ho­li­lain uudis­tusta. Julki­suu­teen on tullut tieto harki­tuista uusista rajoi­tuk­sista. Minis­te­riön mukaan erityi­sesti kaupoissa myytä­vien alko­ho­li­juo­mien myyn­tiai­koja ja ravin­to­loi­den annis­ke­luai­koja aamu­yön tunteina on tarkas­tel­tava uudel­leen.

- Suomessa on menty eteen­päin alko­ho­li­kult­tuu­rin osalta. Nuor­ten alko­ho­lin­käyttö on vähen­ty­nyt koko 2000-luvun ajan. Tässä kasva­tuk­sella ja asen­teilla on varmasti suurempi rooli kuin rajoi­tuk­silla tai veron­ko­ro­tuk­silla. Siksi alko­ho­li­lain uudis­tus on menossa väärään suun­taan, näper­tely aika­tau­lu­jen kanssa on turhaa, edus­ta­jat näke­vät.

- Tätä posi­tii­vista kehi­tystä pitäisi tukea kohti keskieu­roop­pa­laista juoma­kult­tuu­ria. Esimer­kiksi Rans­kassa nauti­taan enem­män alko­ho­lia kuin meille, mutta haitat ovat silti pienem­mät.

- Suomessa ongelma on vahvo­jen alko­ho­li­juo­mien suuri kulu­tus. Voitai­siinko terveem­pää suhtau­tu­mista alko­ho­liin saavut­taa edis­tä­mällä koti­mais­ten pani­mo­tuot­tei­den mahdol­li­suuk­sia ja mahdol­lis­ta­malla tila­myynti? Meidän mieles­tämme tätä pitäisi vaka­vasti harkita yksioi­koi­sen kiel­to­lin­jan sijaan, edus­ta­jat ehdot­ta­vat.

Kansan­edus­ta­jat Mäkelä ja Sato­nen puhu­vat tänään tors­taina 24.10. klo 17-19 edus­kun­nan kansa­lai­sin­fossa järjes­te­tyssä avoi­messa keskus­te­lu­ti­lai­suu­dessa alko­ho­lin matkus­ta­ja­tuon­nista yhdessä asian­tun­ti­joi­den kanssa. Mukana myös kansan­edus­ta­jat Suna Kymä­läi­nen (sd.) ja Jari Mylly­koski (vas.)

Lisä­tie­toja:

Outi Mäkelä
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja
Kansan­edus­taja
outi.makela@eduskunta.fi
050 512 2877

Arto Sato­nen
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja
Kansan­edus­taja
arto.satonen@eduskunta.fi
(09) 432 3110

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content