Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Mäkelä ja Viro­lai­nen: Julkis­ten palve­lui­den laatu ei saa olla salai­suus

Kokoo­muk­sen Mäkelä ja Viro­lai­nen: Julkis­ten palve­lui­den laatu ei saa olla salai­suus

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Outi Mäkelä ja Anne-Mari Viro­lai­nen kannus­ta­vat julkista tervey­den­huol­toa tuomaan nykyistä parem­min näky­viin työn laadun ja vaikut­ta­vuu­den. Tällä hetkellä ihmi­set eivät saa riit­tä­västi tietoa terveys­pal­ve­lui­den laadusta.

Helsin­gin Sano­mat (19.10.) uuti­soi kuinka yksi­tyi­set ja julki­set terveys­a­se­mat olivat tehneet asia­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyä ja julkais­seet kyse­lyn tulok­set.

?Palau­tetta voi kerätä niin­kin yksin­ker­tai­sella tavalla kuin paina­malla hymy­naa­maa, joka kuvaa palve­lusta saatua koke­musta. Näin lapsi­per­heet ja vanhuk­set saavat äänensä kuulu­viin terveys­kes­kuk­ses­saan?, Mäkelä ja Viro­lai­nen muis­tut­ta­vat.

?Ilman ajan­ta­saista tietoa emme pysty kehit­tä­mään terveys­kes­kuk­sia oike­aan suun­taan. Tervey­se­ro­jen kaven­ta­mi­nen on tärkeää ja se onnis­tuu parhai­ten terveys­kes­kuk­sia kehit­tä­mällä.?

?Uskomme, että julkis­ten terveys­pal­ve­lui­den laatu voi yllät­tää myös posi­tii­vi­sesti. Vanha ?arvauskeskus?-maine on hyvä lait­taa viivalle?, Mäkelä ja Viro­lai­nen ehdot­ta­vat.

?Suomeen on saatava ajan­ta­saista tietoa tervey­den­huol­losta, jotta voimme vertailla palve­lui­den saata­vuutta, laatua ja kustan­nuk­sia. Päät­tä­jien, ammat­ti­lais­ten ja kunta­lais­ten on tärkeää saada tietoa siitä, millä osa-alueilla on edel­leen kehi­tet­tä­vää?, edus­ta­jat päät­tä­vät.

 

Lisä­tie­dot:

Outi Mäkelä, puh. 050 512 2877

Anne-Mari Viro­lai­nen, puh. 050 5121 941

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content