Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Mäkelä ja Viro­lai­nen: Julkis­ten palve­lui­den laatu ei saa olla salai­suus

Kokoo­muk­sen Mäkelä ja Viro­lai­nen: Julkis­ten palve­lui­den laatu ei saa olla salai­suus

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Outi Mäkelä ja Anne-Mari Viro­lai­nen kannus­ta­vat julkista tervey­den­huol­toa tuomaan nykyistä parem­min näky­viin työn laadun ja vaikut­ta­vuu­den. Tällä hetkellä ihmi­set eivät saa riit­tä­västi tietoa terveys­pal­ve­lui­den laadusta.

Helsin­gin Sano­mat (19.10.) uuti­soi kuinka yksi­tyi­set ja julki­set terveys­a­se­mat olivat tehneet asia­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyä ja julkais­seet kyse­lyn tulok­set.

?Palau­tetta voi kerätä niin­kin yksin­ker­tai­sella tavalla kuin paina­malla hymy­naa­maa, joka kuvaa palve­lusta saatua koke­musta. Näin lapsi­per­heet ja vanhuk­set saavat äänensä kuulu­viin terveys­kes­kuk­ses­saan?, Mäkelä ja Viro­lai­nen muis­tut­ta­vat.

?Ilman ajan­ta­saista tietoa emme pysty kehit­tä­mään terveys­kes­kuk­sia oike­aan suun­taan. Tervey­se­ro­jen kaven­ta­mi­nen on tärkeää ja se onnis­tuu parhai­ten terveys­kes­kuk­sia kehit­tä­mällä.?

?Uskomme, että julkis­ten terveys­pal­ve­lui­den laatu voi yllät­tää myös posi­tii­vi­sesti. Vanha ?arvauskeskus?-maine on hyvä lait­taa viivalle?, Mäkelä ja Viro­lai­nen ehdot­ta­vat.

?Suomeen on saatava ajan­ta­saista tietoa tervey­den­huol­losta, jotta voimme vertailla palve­lui­den saata­vuutta, laatua ja kustan­nuk­sia. Päät­tä­jien, ammat­ti­lais­ten ja kunta­lais­ten on tärkeää saada tietoa siitä, millä osa-alueilla on edel­leen kehi­tet­tä­vää?, edus­ta­jat päät­tä­vät.

 

Lisä­tie­dot:

Outi Mäkelä, puh. 050 512 2877

Anne-Mari Viro­lai­nen, puh. 050 5121 941

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content