Outi Mäkelä: Keskus­hal­linnon ravistelu paikallaan – kokoomus.fi
MENU
Outi Mäkelä: Keskus­hal­linnon ravistelu paikallaan

Outi Mäkelä: Keskus­hal­linnon ravistelu paikallaan

Julkaistu: 19.11.2013 Uncategorized

Outi Mäkelä on tyyty­väinen keskus­hal­linnon uudis­tus­hankkeen etene­miseen ministeri Virkkusen johdolla. Halli­tus­puo­lueiden puheen­joh­tajat päättivät perjan­taina perustaa parla­men­taa­risen komitean arvioimaan valtio­neu­voston ja minis­te­riöiden johta­mis­ra­ken­netta ja tehtäviä.

?On todella terve­tul­lutta tuulettaa valtion­hal­linnon johta­mis­jär­jes­telmää. Se ei ole juurikaan muuttunut vuosien saatossa muun yhteis­kunnan mukana?, Mäkelä sanoo.
Mäkelän mukaan hallinnon tulee aina lähteä kansa­laisten tarpeista. ?Niin kunnissa kuin keskus­hal­lin­nos­sakin on hallin­nossa tehos­ta­misen varaa ja mahdol­li­suuksia parantaa tuotta­vuutta. Yhteistyö ei ole sauma­tonta, vaikka kansa­laisen pitäisi aina olla keskiössä.?

Erityisen terve­tul­leena Mäkelä pitää jo nyt päätettyä uudis­tusta, joka kokoaa minis­te­riöiden yhteisiä hallinto- ja palve­lu­toi­mintoja yhteen valtio­neu­voston kanslian alaisuuteen. ?Tehok­kuutta voidaan parantaa myös keskus­hal­lin­nossa. Käännös­pal­ve­luiden ja muiden tukitoi­min­tojen keskit­tä­minen on varsin järkevää?, Mäkelä jatkaa. Hänen mielestään on kummal­lista, etteivät kuntien tuotta­vuutta perään­kuu­lut­taneet minis­teriöt ole toistai­seksi päässeet sopuun edes lumitöiden tilaa­mi­sesta yhdessä.

Mäkelän mukaan paikallaan on myös pohtia, pitäisikö minis­te­riöiden ylimmät virat siirtää valtio­neu­voston yhtei­siksi. ?Minis­te­riöiden korkeat raja-aidat tulivat taas näkyviin, kun minis­te­riöiden piti esittää säästö­koh­teita kunnille omilta hallin­no­na­loiltaan. Ylimpien virka­miesten siirty­minen valtio­neu­voston yhtei­siksi voisi madaltaa näitä aitoja ja mahdol­listaa pohdinnan laajem­masta perspek­tii­vistä?, Mäkelä pohtii.

Lisätietoja:
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja
kansan­edustaja Outi Mäkelä 050 5122877


Kokoomus.fi