Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Outi Mäkelä: Keskus­hal­lin­non ravis­telu paikal­laan

Outi Mäkelä: Keskus­hal­lin­non ravis­telu paikal­laan

Julkaistu:

Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen keskus­hal­lin­non uudis­tus­hank­keen etene­mi­seen minis­teri Virk­kusen johdolla. Halli­tus­puo­luei­den puheen­joh­ta­jat päät­ti­vät perjan­taina perus­taa parla­men­taa­ri­sen komi­tean arvioi­maan valtio­neu­vos­ton ja minis­te­riöi­den johta­mis­ra­ken­netta ja tehtä­viä.

?On todella terve­tul­lutta tuulet­taa valtion­hal­lin­non johta­mis­jär­jes­tel­mää. Se ei ole juuri­kaan muut­tu­nut vuosien saatossa muun yhteis­kun­nan mukana?, Mäkelä sanoo.
Mäke­län mukaan hallin­non tulee aina lähteä kansa­lais­ten tarpeista. ?Niin kunnissa kuin keskus­hal­lin­nos­sa­kin on hallin­nossa tehos­ta­mi­sen varaa ja mahdol­li­suuk­sia paran­taa tuot­ta­vuutta. Yhteis­työ ei ole sauma­tonta, vaikka kansa­lai­sen pitäisi aina olla keskiössä.?

Erityi­sen terve­tul­leena Mäkelä pitää jo nyt päätet­tyä uudis­tusta, joka kokoaa minis­te­riöi­den yhtei­siä hallinto- ja palve­lu­toi­min­toja yhteen valtio­neu­vos­ton kans­lian alai­suu­teen. ?Tehok­kuutta voidaan paran­taa myös keskus­hal­lin­nossa. Kään­nös­pal­ve­lui­den ja muiden tuki­toi­min­to­jen keskit­tä­mi­nen on varsin järke­vää?, Mäkelä jatkaa. Hänen mieles­tään on kummal­lista, ettei­vät kuntien tuot­ta­vuutta perään­kuu­lut­ta­neet minis­te­riöt ole tois­tai­seksi pääs­seet sopuun edes lumi­töi­den tilaa­mi­sesta yhdessä.

Mäke­län mukaan paikal­laan on myös pohtia, pitäi­sikö minis­te­riöi­den ylim­mät virat siir­tää valtio­neu­vos­ton yhtei­siksi. ?Minis­te­riöi­den korkeat raja-aidat tuli­vat taas näky­viin, kun minis­te­riöi­den piti esit­tää sääs­tö­koh­teita kunnille omilta hallin­no­na­loil­taan. Ylim­pien virka­mies­ten siir­ty­mi­nen valtio­neu­vos­ton yhtei­siksi voisi madal­taa näitä aitoja ja mahdol­lis­taa pohdin­nan laajem­masta pers­pek­tii­vistä?, Mäkelä pohtii.

Lisä­tie­toja:
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja
kansan­edus­taja Outi Mäkelä 050 5122877

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content