Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Outi Mäkelä: Keskus­hal­lin­non ravis­telu paikal­laan

Outi Mäkelä: Keskus­hal­lin­non ravis­telu paikal­laan

Julkaistu:

Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen keskus­hal­lin­non uudis­tus­hank­keen etene­mi­seen minis­teri Virk­kusen johdolla. Halli­tus­puo­luei­den puheen­joh­ta­jat päät­ti­vät perjan­taina perus­taa parla­men­taa­ri­sen komi­tean arvioi­maan valtio­neu­vos­ton ja minis­te­riöi­den johta­mis­ra­ken­netta ja tehtä­viä.

?On todella terve­tul­lutta tuulet­taa valtion­hal­lin­non johta­mis­jär­jes­tel­mää. Se ei ole juuri­kaan muut­tu­nut vuosien saatossa muun yhteis­kun­nan mukana?, Mäkelä sanoo.
Mäke­län mukaan hallin­non tulee aina lähteä kansa­lais­ten tarpeista. ?Niin kunnissa kuin keskus­hal­lin­nos­sa­kin on hallin­nossa tehos­ta­mi­sen varaa ja mahdol­li­suuk­sia paran­taa tuot­ta­vuutta. Yhteis­työ ei ole sauma­tonta, vaikka kansa­lai­sen pitäisi aina olla keskiössä.?

Erityi­sen terve­tul­leena Mäkelä pitää jo nyt päätet­tyä uudis­tusta, joka kokoaa minis­te­riöi­den yhtei­siä hallinto- ja palve­lu­toi­min­toja yhteen valtio­neu­vos­ton kans­lian alai­suu­teen. ?Tehok­kuutta voidaan paran­taa myös keskus­hal­lin­nossa. Kään­nös­pal­ve­lui­den ja muiden tuki­toi­min­to­jen keskit­tä­mi­nen on varsin järke­vää?, Mäkelä jatkaa. Hänen mieles­tään on kummal­lista, ettei­vät kuntien tuot­ta­vuutta perään­kuu­lut­ta­neet minis­te­riöt ole tois­tai­seksi pääs­seet sopuun edes lumi­töi­den tilaa­mi­sesta yhdessä.

Mäke­län mukaan paikal­laan on myös pohtia, pitäi­sikö minis­te­riöi­den ylim­mät virat siir­tää valtio­neu­vos­ton yhtei­siksi. ?Minis­te­riöi­den korkeat raja-aidat tuli­vat taas näky­viin, kun minis­te­riöi­den piti esit­tää sääs­tö­koh­teita kunnille omilta hallin­no­na­loil­taan. Ylim­pien virka­mies­ten siir­ty­mi­nen valtio­neu­vos­ton yhtei­siksi voisi madal­taa näitä aitoja ja mahdol­lis­taa pohdin­nan laajem­masta pers­pek­tii­vistä?, Mäkelä pohtii.

Lisä­tie­toja:
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja
kansan­edus­taja Outi Mäkelä 050 5122877

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content