• FI
 • SV
 • MENU
  Outi Mäkelä: Keskus­hal­lin­non ravis­telu paikal­laan
  Twiittaa

  Outi Mäkelä: Keskus­hal­lin­non ravis­telu paikal­laan

  Julkaistu: 19.11.2013 Uncategorized

  Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen keskus­hal­lin­non uudis­tus­hank­keen etene­mi­seen minis­teri Virk­kusen johdolla. Halli­tus­puo­luei­den puheen­joh­ta­jat päät­ti­vät perjan­taina perus­taa parla­men­taa­ri­sen komi­tean arvioi­maan valtio­neu­vos­ton ja minis­te­riöi­den johta­mis­ra­ken­netta ja tehtä­viä.

  ?On todella terve­tul­lutta tuulet­taa valtion­hal­lin­non johta­mis­jär­jes­tel­mää. Se ei ole juuri­kaan muut­tu­nut vuosien saatossa muun yhteis­kun­nan mukana?, Mäkelä sanoo.
  Mäke­län mukaan hallin­non tulee aina lähteä kansa­lais­ten tarpeista. ?Niin kunnissa kuin keskus­hal­lin­nos­sa­kin on hallin­nossa tehos­ta­mi­sen varaa ja mahdol­li­suuk­sia paran­taa tuot­ta­vuutta. Yhteis­työ ei ole sauma­tonta, vaikka kansa­lai­sen pitäisi aina olla keskiössä.?

  Erityi­sen terve­tul­leena Mäkelä pitää jo nyt päätet­tyä uudis­tusta, joka kokoaa minis­te­riöi­den yhtei­siä hallinto- ja palve­lu­toi­min­toja yhteen valtio­neu­vos­ton kans­lian alai­suu­teen. ?Tehok­kuutta voidaan paran­taa myös keskus­hal­lin­nossa. Kään­nös­pal­ve­lui­den ja muiden tuki­toi­min­to­jen keskit­tä­mi­nen on varsin järke­vää?, Mäkelä jatkaa. Hänen mieles­tään on kummal­lista, ettei­vät kuntien tuot­ta­vuutta perään­kuu­lut­ta­neet minis­te­riöt ole tois­tai­seksi pääs­seet sopuun edes lumi­töi­den tilaa­mi­sesta yhdessä.

  Mäke­län mukaan paikal­laan on myös pohtia, pitäi­sikö minis­te­riöi­den ylim­mät virat siir­tää valtio­neu­vos­ton yhtei­siksi. ?Minis­te­riöi­den korkeat raja-aidat tuli­vat taas näky­viin, kun minis­te­riöi­den piti esit­tää sääs­tö­koh­teita kunnille omilta hallin­no­na­loil­taan. Ylim­pien virka­mies­ten siir­ty­mi­nen valtio­neu­vos­ton yhtei­siksi voisi madal­taa näitä aitoja ja mahdol­lis­taa pohdin­nan laajem­masta pers­pek­tii­vistä?, Mäkelä pohtii.

  Lisä­tie­toja:
  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja
  kansan­edus­taja Outi Mäkelä 050 5122877