Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Outi Mäkelä: Keskus­hal­lin­non ravis­telu paikal­laan

Outi Mäkelä: Keskus­hal­lin­non ravis­telu paikal­laan

Julkaistu:

Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen keskus­hal­lin­non uudis­tus­hank­keen etene­mi­seen minis­teri Virk­kusen johdolla. Halli­tus­puo­luei­den puheen­joh­ta­jat päät­ti­vät perjan­taina perus­taa parla­men­taa­ri­sen komi­tean arvioi­maan valtio­neu­vos­ton ja minis­te­riöi­den johta­mis­ra­ken­netta ja tehtä­viä.

?On todella terve­tul­lutta tuulet­taa valtion­hal­lin­non johta­mis­jär­jes­tel­mää. Se ei ole juuri­kaan muut­tu­nut vuosien saatossa muun yhteis­kun­nan mukana?, Mäkelä sanoo.
Mäke­län mukaan hallin­non tulee aina lähteä kansa­lais­ten tarpeista. ?Niin kunnissa kuin keskus­hal­lin­nos­sa­kin on hallin­nossa tehos­ta­mi­sen varaa ja mahdol­li­suuk­sia paran­taa tuot­ta­vuutta. Yhteis­työ ei ole sauma­tonta, vaikka kansa­lai­sen pitäisi aina olla keskiössä.?

Erityi­sen terve­tul­leena Mäkelä pitää jo nyt päätet­tyä uudis­tusta, joka kokoaa minis­te­riöi­den yhtei­siä hallinto- ja palve­lu­toi­min­toja yhteen valtio­neu­vos­ton kans­lian alai­suu­teen. ?Tehok­kuutta voidaan paran­taa myös keskus­hal­lin­nossa. Kään­nös­pal­ve­lui­den ja muiden tuki­toi­min­to­jen keskit­tä­mi­nen on varsin järke­vää?, Mäkelä jatkaa. Hänen mieles­tään on kummal­lista, ettei­vät kuntien tuot­ta­vuutta perään­kuu­lut­ta­neet minis­te­riöt ole tois­tai­seksi pääs­seet sopuun edes lumi­töi­den tilaa­mi­sesta yhdessä.

Mäke­län mukaan paikal­laan on myös pohtia, pitäi­sikö minis­te­riöi­den ylim­mät virat siir­tää valtio­neu­vos­ton yhtei­siksi. ?Minis­te­riöi­den korkeat raja-aidat tuli­vat taas näky­viin, kun minis­te­riöi­den piti esit­tää sääs­tö­koh­teita kunnille omilta hallin­no­na­loil­taan. Ylim­pien virka­mies­ten siir­ty­mi­nen valtio­neu­vos­ton yhtei­siksi voisi madal­taa näitä aitoja ja mahdol­lis­taa pohdin­nan laajem­masta pers­pek­tii­vistä?, Mäkelä pohtii.

Lisä­tie­toja:
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja
kansan­edus­taja Outi Mäkelä 050 5122877

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content