Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Outi Mäkelä ja Arto Sato­nen: Pieny­ri­tyk­set eivät voi toimia pank­keina

Outi Mäkelä ja Arto Sato­nen: Pieny­ri­tyk­set eivät voi toimia pank­keina

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­ta­jat Outi Mäkelä ja Arto Sato­nen ovat huolis­saan yritys­ten välis­ten maksuai­ko­jen piden­ty­mi­sestä. Edus­ta­jat toivo­vat, että asiaan voitai­siin puut­tua mahdol­li­sim­man pikai­sesti lain­sää­dän­nöllä.

- Tilanne on haas­tava erityi­sesti suury­ri­tys­ten, jopa valtio­nyh­tiöi­den, alihan­kin­ta­ket­juissa oleville yrityk­sille. Isom­man on helppo pompot­taa, todel­lista liik­ku­ma­va­raa ei pienellä, tai hieman isom­mal­la­kaan, yrityk­sellä ole, Mäkelä ja Sato­nen harmit­te­le­vat.

- Kun laskuja ei makseta ajal­laan, käyte­tään toista yritystä tosia­sial­li­sesti pank­kina. Tämä ei ole millään tavalla tarkoi­tuk­sen­mu­kaista, edus­ta­jat sano­vat.

Suomen Yrit­tä­jien pk-baro­met­rin mukaan yli 40 prosent­tia vastan­neista yrityk­sistä on joutu­nut sopeu­tu­maan yli 30 päivän maksuai­koi­hin yritys­ten väli­sissä maksuissa. Joiden­kin yritys­ten kohdalla puhu­taan jopa 2 kuukau­den maksua­joista. Näin pitkä viive vaikut­taa vaka­vasti yrityk­sen toimin­taan, sillä omat kassa­va­ran­not joutu­vat kovalle koetuk­selle.

- Pahim­missa tapauk­sissa pienem­mällä yrityk­sellä ei ole edes mahdol­li­suutta keskus­tella myöhäs­ty­neestä maksusta seuraa­vista koroista. Tarvi­taan ripeitä toimia, tilanne on jo riis­täy­ty­nyt käsistä, edus­ta­jat vaati­vat.

- Yli 30 päivän maksuai­koja ei voida pitää yhden­kään pienen yrityk­sen kannalta siedet­tä­vänä. Tarvit­taessa kohtuul­li­set maksua­jat on turvat­tava lailla, Sato­nen ja Mäkelä päät­tä­vät.

Lisä­tie­toja:

Outi Mäkelä
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja
Kansan­edus­taja
outi.makela@eduskunta.fi
050 512 2877

Arto Sato­nen
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja
Kansan­edus­taja
arto.satonen@eduskunta.fi
(09) 432 3110

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content