Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Outi Mäkelä ja Arto Sato­nen: Pieny­ri­tyk­set eivät voi toimia pank­keina

Outi Mäkelä ja Arto Sato­nen: Pieny­ri­tyk­set eivät voi toimia pank­keina

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­ta­jat Outi Mäkelä ja Arto Sato­nen ovat huolis­saan yritys­ten välis­ten maksuai­ko­jen piden­ty­mi­sestä. Edus­ta­jat toivo­vat, että asiaan voitai­siin puut­tua mahdol­li­sim­man pikai­sesti lain­sää­dän­nöllä.

- Tilanne on haas­tava erityi­sesti suury­ri­tys­ten, jopa valtio­nyh­tiöi­den, alihan­kin­ta­ket­juissa oleville yrityk­sille. Isom­man on helppo pompot­taa, todel­lista liik­ku­ma­va­raa ei pienellä, tai hieman isom­mal­la­kaan, yrityk­sellä ole, Mäkelä ja Sato­nen harmit­te­le­vat.

- Kun laskuja ei makseta ajal­laan, käyte­tään toista yritystä tosia­sial­li­sesti pank­kina. Tämä ei ole millään tavalla tarkoi­tuk­sen­mu­kaista, edus­ta­jat sano­vat.

Suomen Yrit­tä­jien pk-baro­met­rin mukaan yli 40 prosent­tia vastan­neista yrityk­sistä on joutu­nut sopeu­tu­maan yli 30 päivän maksuai­koi­hin yritys­ten väli­sissä maksuissa. Joiden­kin yritys­ten kohdalla puhu­taan jopa 2 kuukau­den maksua­joista. Näin pitkä viive vaikut­taa vaka­vasti yrityk­sen toimin­taan, sillä omat kassa­va­ran­not joutu­vat kovalle koetuk­selle.

- Pahim­missa tapauk­sissa pienem­mällä yrityk­sellä ei ole edes mahdol­li­suutta keskus­tella myöhäs­ty­neestä maksusta seuraa­vista koroista. Tarvi­taan ripeitä toimia, tilanne on jo riis­täy­ty­nyt käsistä, edus­ta­jat vaati­vat.

- Yli 30 päivän maksuai­koja ei voida pitää yhden­kään pienen yrityk­sen kannalta siedet­tä­vänä. Tarvit­taessa kohtuul­li­set maksua­jat on turvat­tava lailla, Sato­nen ja Mäkelä päät­tä­vät.

Lisä­tie­toja:

Outi Mäkelä
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja
Kansan­edus­taja
outi.makela@eduskunta.fi
050 512 2877

Arto Sato­nen
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja
Kansan­edus­taja
arto.satonen@eduskunta.fi
(09) 432 3110

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content