Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Outi Mäkelä ja Arto Sato­nen: Pieny­ri­tyk­set eivät voi toimia pank­keina

Outi Mäkelä ja Arto Sato­nen: Pieny­ri­tyk­set eivät voi toimia pank­keina

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­ta­jat Outi Mäkelä ja Arto Sato­nen ovat huolis­saan yritys­ten välis­ten maksuai­ko­jen piden­ty­mi­sestä. Edus­ta­jat toivo­vat, että asiaan voitai­siin puut­tua mahdol­li­sim­man pikai­sesti lain­sää­dän­nöllä.

- Tilanne on haas­tava erityi­sesti suury­ri­tys­ten, jopa valtio­nyh­tiöi­den, alihan­kin­ta­ket­juissa oleville yrityk­sille. Isom­man on helppo pompot­taa, todel­lista liik­ku­ma­va­raa ei pienellä, tai hieman isom­mal­la­kaan, yrityk­sellä ole, Mäkelä ja Sato­nen harmit­te­le­vat.

- Kun laskuja ei makseta ajal­laan, käyte­tään toista yritystä tosia­sial­li­sesti pank­kina. Tämä ei ole millään tavalla tarkoi­tuk­sen­mu­kaista, edus­ta­jat sano­vat.

Suomen Yrit­tä­jien pk-baro­met­rin mukaan yli 40 prosent­tia vastan­neista yrityk­sistä on joutu­nut sopeu­tu­maan yli 30 päivän maksuai­koi­hin yritys­ten väli­sissä maksuissa. Joiden­kin yritys­ten kohdalla puhu­taan jopa 2 kuukau­den maksua­joista. Näin pitkä viive vaikut­taa vaka­vasti yrityk­sen toimin­taan, sillä omat kassa­va­ran­not joutu­vat kovalle koetuk­selle.

- Pahim­missa tapauk­sissa pienem­mällä yrityk­sellä ei ole edes mahdol­li­suutta keskus­tella myöhäs­ty­neestä maksusta seuraa­vista koroista. Tarvi­taan ripeitä toimia, tilanne on jo riis­täy­ty­nyt käsistä, edus­ta­jat vaati­vat.

- Yli 30 päivän maksuai­koja ei voida pitää yhden­kään pienen yrityk­sen kannalta siedet­tä­vänä. Tarvit­taessa kohtuul­li­set maksua­jat on turvat­tava lailla, Sato­nen ja Mäkelä päät­tä­vät.

Lisä­tie­toja:

Outi Mäkelä
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja
Kansan­edus­taja
outi.makela@eduskunta.fi
050 512 2877

Arto Sato­nen
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja
Kansan­edus­taja
arto.satonen@eduskunta.fi
(09) 432 3110

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content