Kokoomus.fi
Outi Mäkelä ja Arto Satonen: Pieny­ri­tykset eivät voi toimia pankkeina

Outi Mäkelä ja Arto Satonen: Pieny­ri­tykset eivät voi toimia pankkeina

Julkaistu: 17.10.13 Uutiset

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­joh­tajat Outi Mäkelä ja Arto Satonen ovat huolissaan yritysten välisten maksuai­kojen piden­ty­mi­sestä. Edustajat toivovat, että asiaan voitaisiin puuttua mahdol­li­simman pikai­sesti lainsää­dän­nöllä.

- Tilanne on haastava erityi­sesti suury­ri­tysten, jopa valtio­nyh­tiöiden, alihan­kin­ta­ket­juissa oleville yrityk­sille. Isomman on helppo pompottaa, todel­lista liikku­ma­varaa ei pienellä, tai hieman isommal­lakaan, yrityk­sellä ole, Mäkelä ja Satonen harmit­te­levat.

- Kun laskuja ei makseta ajallaan, käytetään toista yritystä tosia­sial­li­sesti pankkina. Tämä ei ole millään tavalla tarkoi­tuk­sen­mu­kaista, edustajat sanovat.

Suomen Yrittäjien pk-barometrin mukaan yli 40 prosenttia vastan­neista yrityk­sistä on joutunut sopeu­tumaan yli 30 päivän maksuai­koihin yritysten välisissä maksuissa. Joidenkin yritysten kohdalla puhutaan jopa 2 kuukauden maksua­joista. Näin pitkä viive vaikuttaa vakavasti yrityksen toimintaan, sillä omat kassa­va­rannot joutuvat kovalle koetuk­selle.

- Pahim­missa tapauk­sissa pienem­mällä yrityk­sellä ei ole edes mahdol­li­suutta keskus­tella myöhäs­ty­neestä maksusta seuraa­vista koroista. Tarvitaan ripeitä toimia, tilanne on jo riistäy­tynyt käsistä, edustajat vaativat.

- Yli 30 päivän maksuaikoja ei voida pitää yhdenkään pienen yrityksen kannalta siedet­tävänä. Tarvit­taessa kohtuul­liset maksuajat on turvattava lailla, Satonen ja Mäkelä päättävät.

Lisätietoja:

Outi Mäkelä
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja
Kansan­edustaja
outi.makela@eduskunta.fi
050 512 2877

Arto Satonen
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja
Kansan­edustaja
arto.satonen@eduskunta.fi
(09) 432 3110


Kokoomus.fi