Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Outi Mäkelä: Pakko ei ole paras apu nuorelle

Outi Mäkelä: Pakko ei ole paras apu nuorelle

Julkaistu:

Outi Mäkelä vaatii oppi­vel­vol­li­suus­kes­kus­te­lussa huomion keskit­tä­mistä tukea tarvit­se­vien nuor­ten autta­mi­seen.

?Niuk­ko­jen resurs­sien jaka­mi­nen koko ikäluo­kan kesken tarkoit­taa sitä, että juuri eniten apua tarvit­se­vat nuoret jäävät ilman tukea. Tämä ei voi olla uudis­tuk­sen tarkoi­tus eikä myös­kään järke­vää poli­tiik­kaa tässä talou­del­li­sessa tilan­teessa?, toteaa Mäkelä.

Mäkelä kummas­te­lee, miksi oppi­vel­vol­li­suusiän nostoon vara­tut 15 miljoo­naa euroa pitäisi käyt­tää koko ikäluo­kan nuor­ten autta­mi­seksi, kun vaih­toeh­tona on tuen kohden­ta­mi­nen ilman jatko-opis­ke­lu­paik­kaa jäänei­siin nuoriin.

?Ylei­sen oppi­vel­vol­li­suusiän nosto tulisi kunnissa todella kalliiksi eikä toisi halut­tuja loppu­tu­lok­sia?, toteaa Mäkelä. ?Siksi opetus­mi­nis­te­rin on syytä pohtia tark­kaan, miten nuo 15 miljoo­naa voidaan käyt­tää parhaalla tavalla nuor­ten tuke­mi­seen?, jatkaa Mäkelä.

Mäke­län mielestä ilman jatko-opis­ke­lu­paik­kaa jäävät nuoret tarvit­se­vat enem­män henki­lö­koh­taista ohjausta tasa­päis­tä­vän opetuk­sen sijasta.

?Yksi­löl­li­set tuki­muo­dot, kuten kymp­pi­luok­ka­toi­minta ja oppi­so­pi­mus­kou­lu­tus ovat hyviä vaih­toeh­toja niille nuorille, joille yksi putki perus­kou­lusta lukioon tai amma­til­li­seen oppi­lai­tok­seen ei ole sopiva tapa oppia uutta. Jo pienillä panos­tuk­silla voimme auttaa monia nuoria eteen­päin?, päät­tää Mäkelä.

Lisä­tie­dot:
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja,
kansan­edus­taja Outi Mäkelä p. 050-5122877

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content