Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Outi Mäkelä: Pakko ei ole paras apu nuorelle

Outi Mäkelä: Pakko ei ole paras apu nuorelle

Julkaistu:

Outi Mäkelä vaatii oppi­vel­vol­li­suus­kes­kus­te­lussa huomion keskit­tä­mistä tukea tarvit­se­vien nuor­ten autta­mi­seen.

?Niuk­ko­jen resurs­sien jaka­mi­nen koko ikäluo­kan kesken tarkoit­taa sitä, että juuri eniten apua tarvit­se­vat nuoret jäävät ilman tukea. Tämä ei voi olla uudis­tuk­sen tarkoi­tus eikä myös­kään järke­vää poli­tiik­kaa tässä talou­del­li­sessa tilan­teessa?, toteaa Mäkelä.

Mäkelä kummas­te­lee, miksi oppi­vel­vol­li­suusiän nostoon vara­tut 15 miljoo­naa euroa pitäisi käyt­tää koko ikäluo­kan nuor­ten autta­mi­seksi, kun vaih­toeh­tona on tuen kohden­ta­mi­nen ilman jatko-opis­ke­lu­paik­kaa jäänei­siin nuoriin.

?Ylei­sen oppi­vel­vol­li­suusiän nosto tulisi kunnissa todella kalliiksi eikä toisi halut­tuja loppu­tu­lok­sia?, toteaa Mäkelä. ?Siksi opetus­mi­nis­te­rin on syytä pohtia tark­kaan, miten nuo 15 miljoo­naa voidaan käyt­tää parhaalla tavalla nuor­ten tuke­mi­seen?, jatkaa Mäkelä.

Mäke­län mielestä ilman jatko-opis­ke­lu­paik­kaa jäävät nuoret tarvit­se­vat enem­män henki­lö­koh­taista ohjausta tasa­päis­tä­vän opetuk­sen sijasta.

?Yksi­löl­li­set tuki­muo­dot, kuten kymp­pi­luok­ka­toi­minta ja oppi­so­pi­mus­kou­lu­tus ovat hyviä vaih­toeh­toja niille nuorille, joille yksi putki perus­kou­lusta lukioon tai amma­til­li­seen oppi­lai­tok­seen ei ole sopiva tapa oppia uutta. Jo pienillä panos­tuk­silla voimme auttaa monia nuoria eteen­päin?, päät­tää Mäkelä.

Lisä­tie­dot:
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja,
kansan­edus­taja Outi Mäkelä p. 050-5122877

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content