Kokoomus.fi
MENU
Outi Mäkelä: Pakko ei ole paras apu nuorelle

Outi Mäkelä: Pakko ei ole paras apu nuorelle

Julkaistu: 04.12.2013 Uutiset

Outi Mäkelä vaatii oppivel­vol­li­suus­kes­kus­te­lussa huomion keskit­tä­mistä tukea tarvit­sevien nuorten autta­miseen.

?Niukkojen resurssien jakaminen koko ikäluokan kesken tarkoittaa sitä, että juuri eniten apua tarvit­sevat nuoret jäävät ilman tukea. Tämä ei voi olla uudis­tuksen tarkoitus eikä myöskään järkevää politiikkaa tässä talou­del­li­sessa tilan­teessa?, toteaa Mäkelä.

Mäkelä kummas­telee, miksi oppivel­vol­li­suusiän nostoon varatut 15 miljoonaa euroa pitäisi käyttää koko ikäluokan nuorten autta­mi­seksi, kun vaihtoehtona on tuen kohden­ta­minen ilman jatko-opiske­lu­paikkaa jääneisiin nuoriin.

?Yleisen oppivel­vol­li­suusiän nosto tulisi kunnissa todella kalliiksi eikä toisi haluttuja loppu­tu­loksia?, toteaa Mäkelä. ?Siksi opetus­mi­nis­terin on syytä pohtia tarkkaan, miten nuo 15 miljoonaa voidaan käyttää parhaalla tavalla nuorten tukemiseen?, jatkaa Mäkelä.

Mäkelän mielestä ilman jatko-opiske­lu­paikkaa jäävät nuoret tarvit­sevat enemmän henki­lö­koh­taista ohjausta tasapäis­tävän opetuksen sijasta.

?Yksilöl­liset tukimuodot, kuten kymppi­luok­ka­toi­minta ja oppiso­pi­mus­kou­lutus ovat hyviä vaihtoehtoja niille nuorille, joille yksi putki perus­kou­lusta lukioon tai ammatil­liseen oppilai­tokseen ei ole sopiva tapa oppia uutta. Jo pienillä panos­tuk­silla voimme auttaa monia nuoria eteenpäin?, päättää Mäkelä.

Lisätiedot:
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja,
kansan­edustaja Outi Mäkelä p. 050-5122877


Kokoomus.fi