Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Outi Mäkelä: Pakko ei ole paras apu nuorelle

Outi Mäkelä: Pakko ei ole paras apu nuorelle

Julkaistu:

Outi Mäkelä vaatii oppi­vel­vol­li­suus­kes­kus­te­lussa huomion keskit­tä­mistä tukea tarvit­se­vien nuor­ten autta­mi­seen.

?Niuk­ko­jen resurs­sien jaka­mi­nen koko ikäluo­kan kesken tarkoit­taa sitä, että juuri eniten apua tarvit­se­vat nuoret jäävät ilman tukea. Tämä ei voi olla uudis­tuk­sen tarkoi­tus eikä myös­kään järke­vää poli­tiik­kaa tässä talou­del­li­sessa tilan­teessa?, toteaa Mäkelä.

Mäkelä kummas­te­lee, miksi oppi­vel­vol­li­suusiän nostoon vara­tut 15 miljoo­naa euroa pitäisi käyt­tää koko ikäluo­kan nuor­ten autta­mi­seksi, kun vaih­toeh­tona on tuen kohden­ta­mi­nen ilman jatko-opis­ke­lu­paik­kaa jäänei­siin nuoriin.

?Ylei­sen oppi­vel­vol­li­suusiän nosto tulisi kunnissa todella kalliiksi eikä toisi halut­tuja loppu­tu­lok­sia?, toteaa Mäkelä. ?Siksi opetus­mi­nis­te­rin on syytä pohtia tark­kaan, miten nuo 15 miljoo­naa voidaan käyt­tää parhaalla tavalla nuor­ten tuke­mi­seen?, jatkaa Mäkelä.

Mäke­län mielestä ilman jatko-opis­ke­lu­paik­kaa jäävät nuoret tarvit­se­vat enem­män henki­lö­koh­taista ohjausta tasa­päis­tä­vän opetuk­sen sijasta.

?Yksi­löl­li­set tuki­muo­dot, kuten kymp­pi­luok­ka­toi­minta ja oppi­so­pi­mus­kou­lu­tus ovat hyviä vaih­toeh­toja niille nuorille, joille yksi putki perus­kou­lusta lukioon tai amma­til­li­seen oppi­lai­tok­seen ei ole sopiva tapa oppia uutta. Jo pienillä panos­tuk­silla voimme auttaa monia nuoria eteen­päin?, päät­tää Mäkelä.

Lisä­tie­dot:
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja,
kansan­edus­taja Outi Mäkelä p. 050-5122877

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content