Arto Satonen ja Outi Mäkelä: Perustulo antaisi väärän viestin – kokoomus.fi
MENU
Arto Satonen ja Outi Mäkelä: Perustulo antaisi väärän viestin

Arto Satonen ja Outi Mäkelä: Perustulo antaisi väärän viestin

Julkaistu: 13.09.2013 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­joh­tajat Arto Satonen ja Outi Mäkelä tyrmäävät Sampon ja Nordean halli­tuksen puheen­joh­tajan Björn Wahlroosin esille tuoman ajatuksen perus­tu­losta.

“Talous­teo­reet­ti­sessa ideaa­li­maa­il­massa se voisi toimia, mutta käytännön elämässä se antaa yhteis­kun­ta­mo­raa­li­sesti väärän viestin”,  Mäkelä ja Satonen toteavat.

Suomen menestys on perus­tunut luteri­laiseen työn etiikkaan, jossa jokai­sella on työtä tekemällä velvol­lisuus kantaa vastuu itsestään ja lähei­sistään. Yhteis­kunnan apu tulee mukaan silloin, kun tähän ei kykene esimer­kiksi sairauden, ikään­ty­misen tai työttö­myyden takia. Siirty­minen syype­rus­tei­sesta sosiaa­li­tur­vasta perus­tuloon tekisi ilman syytä yhteis­kunnan tuella elämi­sestä hyväk­syt­tävää.

“Olisi hyvin vaaral­lista lähteä tielle, jossa yhteis­kunnan perus­arvoja kumotaan”, edustajat toteavat ja uskovat juuri tästä syystä perus­tu­lo­kes­kus­telun jääneen muissakin länsi­maissa teoreet­ti­selle tasolle.

Mäkelän ja Satosen mukaan Wahlroos on oikeassa siinä, että Suomes­sakin on oltava keinoja, joilla voidaan työllistää myös niitä henki­löitä, joiden työn tuottavuus jää alle TESin palkka­tason.

“Tämä on mahdol­lista toteuttaa sovit­ta­malla sosiaa­li­turvaa ja palkka­tuloa yhteen”, Mäkelä ja Satonen sanovat.

“Yksi esimerkki tästä on juuri halli­tuksen tekemä päätös etuoi­keu­te­tusta tulosta, joka mahdol­listaa työttö­mälle 300 euron suojao­suuden”, Mäkelä ja Satonen toteavat.

Lisätietoja:

Arto Satonen
p. 0505113110

Outi Mäkelä
p. 050 512 2877


Kokoomus.fi