Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Arto Sato­nen ja Outi Mäkelä: Perus­tulo antaisi väärän vies­tin

Arto Sato­nen ja Outi Mäkelä: Perus­tulo antaisi väärän vies­tin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­ta­jat Arto Sato­nen ja Outi Mäkelä tyrmää­vät Sampon ja Nordean halli­tuk­sen puheen­joh­ta­jan Björn Wahl­roo­sin esille tuoman ajatuk­sen perus­tu­losta.

“Talous­teo­reet­ti­sessa ideaa­li­maa­il­massa se voisi toimia, mutta käytän­nön elämässä se antaa yhteis­kun­ta­mo­raa­li­sesti väärän vies­tin”,  Mäkelä ja Sato­nen totea­vat.

Suomen menes­tys on perus­tu­nut lute­ri­lai­seen työn etiik­kaan, jossa jokai­sella on työtä teke­mällä velvol­li­suus kantaa vastuu itses­tään ja lähei­sis­tään. Yhteis­kun­nan apu tulee mukaan silloin, kun tähän ei kykene esimer­kiksi sairau­den, ikään­ty­mi­sen tai työt­tö­myy­den takia. Siir­ty­mi­nen syype­rus­tei­sesta sosi­aa­li­tur­vasta perus­tu­loon tekisi ilman syytä yhteis­kun­nan tuella elämi­sestä hyväk­syt­tä­vää.

“Olisi hyvin vaaral­lista lähteä tielle, jossa yhteis­kun­nan perus­ar­voja kumo­taan”, edus­ta­jat totea­vat ja usko­vat juuri tästä syystä perus­tu­lo­kes­kus­te­lun jääneen muis­sa­kin länsi­maissa teoreet­ti­selle tasolle.

Mäke­län ja Sato­sen mukaan Wahl­roos on oikeassa siinä, että Suomes­sa­kin on oltava keinoja, joilla voidaan työl­lis­tää myös niitä henki­löitä, joiden työn tuot­ta­vuus jää alle TESin palk­ka­ta­son.

“Tämä on mahdol­lista toteut­taa sovit­ta­malla sosi­aa­li­tur­vaa ja palk­ka­tu­loa yhteen”, Mäkelä ja Sato­nen sano­vat.

“Yksi esimerkki tästä on juuri halli­tuk­sen tekemä päätös etuoi­keu­te­tusta tulosta, joka mahdol­lis­taa työt­tö­mälle 300 euron suojao­suu­den”, Mäkelä ja Sato­nen totea­vat.

Lisä­tie­toja:

Arto Sato­nen
p. 0505113110

Outi Mäkelä
p. 050 512 2877

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content