Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Arto Sato­nen ja Outi Mäkelä: Perus­tulo antaisi väärän vies­tin

Arto Sato­nen ja Outi Mäkelä: Perus­tulo antaisi väärän vies­tin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­ta­jat Arto Sato­nen ja Outi Mäkelä tyrmää­vät Sampon ja Nordean halli­tuk­sen puheen­joh­ta­jan Björn Wahl­roo­sin esille tuoman ajatuk­sen perus­tu­losta.

“Talous­teo­reet­ti­sessa ideaa­li­maa­il­massa se voisi toimia, mutta käytän­nön elämässä se antaa yhteis­kun­ta­mo­raa­li­sesti väärän vies­tin”,  Mäkelä ja Sato­nen totea­vat.

Suomen menes­tys on perus­tu­nut lute­ri­lai­seen työn etiik­kaan, jossa jokai­sella on työtä teke­mällä velvol­li­suus kantaa vastuu itses­tään ja lähei­sis­tään. Yhteis­kun­nan apu tulee mukaan silloin, kun tähän ei kykene esimer­kiksi sairau­den, ikään­ty­mi­sen tai työt­tö­myy­den takia. Siir­ty­mi­nen syype­rus­tei­sesta sosi­aa­li­tur­vasta perus­tu­loon tekisi ilman syytä yhteis­kun­nan tuella elämi­sestä hyväk­syt­tä­vää.

“Olisi hyvin vaaral­lista lähteä tielle, jossa yhteis­kun­nan perus­ar­voja kumo­taan”, edus­ta­jat totea­vat ja usko­vat juuri tästä syystä perus­tu­lo­kes­kus­te­lun jääneen muis­sa­kin länsi­maissa teoreet­ti­selle tasolle.

Mäke­län ja Sato­sen mukaan Wahl­roos on oikeassa siinä, että Suomes­sa­kin on oltava keinoja, joilla voidaan työl­lis­tää myös niitä henki­löitä, joiden työn tuot­ta­vuus jää alle TESin palk­ka­ta­son.

“Tämä on mahdol­lista toteut­taa sovit­ta­malla sosi­aa­li­tur­vaa ja palk­ka­tu­loa yhteen”, Mäkelä ja Sato­nen sano­vat.

“Yksi esimerkki tästä on juuri halli­tuk­sen tekemä päätös etuoi­keu­te­tusta tulosta, joka mahdol­lis­taa työt­tö­mälle 300 euron suojao­suu­den”, Mäkelä ja Sato­nen totea­vat.

Lisä­tie­toja:

Arto Sato­nen
p. 0505113110

Outi Mäkelä
p. 050 512 2877

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content