Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Outi Mäkelä

19.6.2013

Mäkelä: Perustuslaki­valiokunnan lausunto mahdol­lis­taa kunta­uu­dis­tuk­sen etene­mi­sen

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja ja perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen siihen, että kunta­uu­dis­tus voi perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan mukaan edetä. Perus­tus­la­ki­va­lio­kunta sai lausun­tonsa

30.5.2013

Sato­nen ja Mäkelä: Perus­oi­keu­det ovat koske­mat­to­mia

?Olemme syvästi huolis­samme yhteis­kun­nan koven­tu­neesta asen­neil­ma­pii­ristä, josta vain eräitä esimerk­kejä ovat nime­tön, aggres­sii­vi­nen netti­kir­joit­telu, uhkailu ja ennak­ko­luu­lo­jen liet­sonta?, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män

27.5.2013

Outi Mäkelä: Suomea raken­ne­taan perus­tus­lain pohjalta

Suomen Kuva­lehti ja Seppo Kääriäi­nen ovat ryhty­neet epäi­le­mään, ettei halli­tus kunnioit­taisi perus­tus­la­kia, tai että perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nassa oltai­siin ryhdytty poli­ti­koi­maan. Perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja

16.11.2012

Mäkelä: Uuden hallin­to­ta­son sijaan etsit­tävä ratkai­suja arjen ongel­miin

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen eilen sopi­maan kunta­ra­ken­ne­lain luon­nok­seen. Hänen mukaansa raken­tei­den uudis­ta­mi­nen on vält­tä­mä­töntä ja

27.10.2012

Mäkelä: Kyllä panos­tuk­sille koulun­käynti­avustajiin

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä haluaa lisätä koulun­käyn­tia­vus­ta­jien määrää perus­kou­luissa. - Suoma­lai­nen perus­koulu on oppi­mis­tu­los­ten valossa erin­omai­nen, mutta olen huolis­sani

20.10.2012

Outi Mäkelä: Kyllä, terveys­palveluita kotiin!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen keski­viik­kona 17.10. julkis­tet­tuun ehdo­tuk­seen julki­sen hallin­non ICT-stra­­te­­giasta. Mäke­län mukaan kehi­tet­tä­vää kuiten­kin riit­tää: hallin­non

30.8.2012

Mäkelä: Patent­tien parempi oikeus­suoja merkit­tävä Suomen kilpai­lu­ky­vylle

Halli­tus sopi budjet­ti­rii­hessä patent­ti­rii­to­jen ja muiden aineet­to­mia oikeuk­sia koske­vien riita-asioi­­den keskit­tä­mi­sestä mark­ki­na­tuo­miois­tui­meen 1.9.2013 lukien. Tavoit­teena on suoma­lais­ten työpaik­ko­jen ja yritys­ten

30.8.2012

Mäkelä: Halli­tus panos­taa voimak­kaasti tulevaisuuden­tekijöihin

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen tänään budjet­ti­rii­hessä teke­miin päätök­siin, joilla paran­ne­taan lasten ja nuor­ten asemaa yhteis­kun­nassa. Halli­tuk­sen

Skip to content