Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sato­nen ja Mäkelä: Perus­oi­keu­det ovat koske­mat­to­mia

Sato­nen ja Mäkelä: Perus­oi­keu­det ovat koske­mat­to­mia

Julkaistu:

?Olemme syvästi huolis­samme yhteis­kun­nan koven­tu­neesta asen­neil­ma­pii­ristä, josta vain eräitä esimerk­kejä ovat nime­tön, aggres­sii­vi­nen netti­kir­joit­telu, uhkailu ja ennak­ko­luu­lo­jen liet­sonta?, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­ta­jat Arto Sato­nen ja Outi Mäkelä sano­vat. Viime päivinä keskus­te­luun ovat nous­seet myös suomen­ruot­sa­lais­ten toimi­joi­den saamat vies­tit, joissa heitä ja heidän perhei­tään on uhattu.? Tuomit­semme nämä teot yksi­se­lit­tei­sesti?, he jatka­vat.

Mäkelä ja Sato­nen ovat huolis­saan yhteis­kun­tamme raken­teita ja perus­oi­keuk­sia murta­vista voimista, jotka pyrki­vät erot­ta­maan, repi­mään ja luomaan epäluu­loja. Ne ovat vieraita arvoja suoma­lai­selle yhteis­kun­nalle, joka on aina perus­tu­nut tois­ten perus­oi­keuk­sien varauk­set­to­maan kunnioit­ta­mi­seen. ?Me haluamme herät­tää kaikki suoma­lai­set pohti­maan: emme­hän ole valmiita hylkää­mään arvo­jamme, oikeus­val­tiota ja kalli­sar­voista perin­töämme??, Sato­nen ja Mäkelä perään­kuu­lut­ta­vat.

?Suvait­se­vai­suu­den ja moniar­voi­suu­den puolesta on puhut­tava entistä rohkeam­min. Suomen pitää jatkos­sa­kin olla maa, jossa kenen­kään ei tarvitse pelätä äidin­kie­lensä, ulko­nä­könsä tai mieli­pi­tei­densä takia. Ennen kaik­kea kyse on arvoista - jokaista ihmistä tulee kunnioit­taa ja arvos­taa yksi­lönä?, Mäkelä ja Sato­nen jatka­vat.

Heidän mukaansa suvait­se­vai­suus on ennen kaik­kea sitä, että tunnus­tamme tois­ten ihmis­ten yleis­maa­il­mal­li­set ihmi­soi­keu­det ja perus­va­pau­det. Vahva kansa­lai­syh­teis­kunta on kansan­val­tai­suu­den ja osal­li­suu­den turva.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content